Metropoolregio Amsterdam

Streek
FlevolandNoord-Holland

metropoolregio_amsterdam_kaart_2022.jpg

Dit zijn de 30 gemeenten en de zeven deelregio's van de Metropoolregio Amsterdam (met de klok mee: Almere-Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam).(©www.metropoolregioamsterdam.nl)

Dit zijn de 30 gemeenten en de zeven deelregio's van de Metropoolregio Amsterdam (met de klok mee: Almere-Lelystad, Gooi en Vechtstreek, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam).(©www.metropoolregioamsterdam.nl)

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar boven

Status en ligging

- De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een samenwerkingsverband in een wijde kring rond Amsterdam, dat de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem en Lelystad en de regio's 't Gooi, IJmond, Zaanstreek en Waterland omvat.

- Metropoolregio Amsterdam omvat de - tegenwoordig nog 30 - gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.

- Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies (Noord-Holland en Flevoland), de hierboven genoemde 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zij worden ondersteund door een klein, slagvaardig MRA Bureau waarin de platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit nauw met elkaar samenwerken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2019.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam is een experiment met bestuurlijke netwerksamenwerking waarin de inhoud leidend is. De regio heeft de ambitie om de derde economische regio in Europa te worden, direct na Londen en Parijs. Nu is het niet zo interessant om hoog op een lijstje te staan: het gaat erom dat de inwoners van de metropool hier de vruchten van kunnen plukken. De MRA is nu al de motor van economische groei en innovatie in Nederland, een internationaal knooppunt van zaken doen, mensen en informatie. De MRA is een internationaal centrum voor wetenschap en cultuur en de woonplaats van ruim 2,4 miljoen mensen met meer dan 180 verschillende nationaliteiten.

Metropoolregio Amsterdam kan zich ontwikkelen tot een van de invloedrijke regio’s die de belangrijkste economieën in de wereld met elkaar verbindt: een global business hub. De wereldeconomie wordt in toenemende mate bepaald door een strijd tussen metropolen. Een economisch concurrerende metropool is de basis voor meer welvaart en welzijn voor de inwoners. In de MRA denken raden en staten steeds meer mee bij het maken van afspraken over de inhoudelijke opgaven. De MRA is een bestuurlijk netwerk en alle besluitvorming vindt plaats in de raden en staten. Hierdoor blijven de lokale en provinciale bestuurders aan het stuur van de samenwerking. De MRA-partijen werken bij de realisatie van de opgaven intensief samen met partijen als de Amsterdam Economic Board. Ook de samenwerking met het Rijk wordt nadrukkelijk gezocht. In het kader van de MRA-proeftuin zijn proposities op het gebied van de woningbouwopgave en de energietransitie verder uitgewerkt. (bron: Platform31)

- Metropoolregio Amsterdam wil de komende jaren blijven meespelen in de top vijf van Europese regio’s. Daarvoor is het nodig dat ook de komende jaren geïnvesteerd wordt in het economisch beleid. Zo luidde de oproep van wethouders Economische Zaken uit de regio tijdens de PRES*-conferentie op 9 december 2009. Op die datum kwamen de wethouders bijeen om samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen de ambities voor de komende jaren vast te leggen.
* Platform Regionaal Economische Structuur Metropoolregio Amsterdam.

Internationale studies wijzen uit dat van de 20 grootstedelijke regio’s in Europa die wereldwijd concurreren om het binnenhalen van internationale bedrijven, kenniswerkers en toeristen, er op termijn slechts 5 overblijven die op mondiaal niveau kunnen meespelen. Uiteraard wil de Metropoolregio Amsterdam een van die regio's zijn. Voorwaarden voor zo’n topregio zijn: een goede internationale knooppuntfunctie, een brede economische basis, een sterke kennisinfrastructuur, goede ICT-connecties, een aantrekkelijke omgeving en een open en dynamische cultuur. ‘Zo’n sterke economie is nodig om nu en in de toekomst iedereen een kans te geven op een goede baan, om mensen de mogelijkheid te geven om zich te ontplooien’, aldus Lodewijk Asscher, voorzitter van de genoemde conferentie.

Het op de conferentie gepresenteerde Economisch Manifest Metropoolregio Amsterdam roept regionale overheden, ondernemers en kennisinstellingen op om nog meer dan voorheen samen aan de slag te gaan en afspraken te maken over de uitvoering van de economische agenda. Een aantal resultaten van de samenwerking in de Metropoolregio is nu al zichtbaar. Zo werken de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer nauw samen bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven. Op gebied van toerisme worden met het project ‘Amsterdam bezoeken Holland zien’ meer toeristen naar de Metropoolregio getrokken. In de Amsterdam Logistic Board werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen in het logistieke cluster rond de haven, Schiphol en de Bloemenveiling.

De afstemming over de ontwikkeling van nieuwe werklocaties en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen gebeurt in het Platform Bedrijven en Kantoren Metropoolregio Amsterdam (Plabeka). Bij de PRES-conferentie zijn ook hierover afspraken gemaakt. Zo investeert de regio miljoenen euro's in het opknappen van verouderde bedrijventerreinen en zullen er nieuwe afspraken komen over de wijze waarop de overcapaciteit in de kantoorvoorraad teruggedrongen kan worden. ‘Plabeka is de afgelopen al succesvol geweest in het creëren van een betere balans in vraag en aanbod van kantoren en bedrijventerreinen. Nu ligt er de uitdaging om de volgende stappen te gaan zetten, met meer oog voor de kwaliteit van de werklocaties en het terugdringen van de structurele leegstand’, aldus Arthur van Dijk, voorzitter Plabeka en wethouder van de gemeente Haarlemmermeer.

- Vakblad Plan Amsterdam, nr. 02-2016 (32 pag.) is geheel gewijd aan Metropoolregio Amsterdam. Het bevat veel informatieve artikelen over wat de Metropoolregio inhoudt, waar zij nu staat en wat zij de komende jaren wil bereiken en waarom. Via de link is het magazine ook online te lezen. Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de sterkste economische regio van Nederland. Ook internationaal doet de MRA het goed. Het is er prettig wonen, de dorpen en steden zijn omringd door prachtige landschappen en de regio is goed bereikbaar. Het (internationale) bedrijfsleven en instituten vestigen zich hier graag, omdat er veel goed geschoolde medewerkers zijn. Hoe houden we deze regio ook in de toekomst aantrekkelijk, dynamisch en duurzaam? In dit nummer van Plan Amsterdam lees je welke acties de MRA-partners daarvoor gezamenlijk ondernemen. En waarom dat zo belangrijk is, voor Amsterdam, voor de omliggende gemeenten en zelfs voor heel Nederland.

- Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) is ontstaan uit de behoefte van ondernemingen en overheden die een goed beeld willen hebben van de ontwikkelingen van de economie in deze regio. De Economische Verkenningen helpen gemeenten en provincies bij het ontwikkelen van een adequate positionering van de deelregio’s in de Metropoolregio. Tijdens het jaarlijkse EVMRA Symposium staan de actuele economische ontwikkelingen binnen de MRA en de verwachtingen voor het daarop volgende jaar centraal. Bekijk via de link foto's en verslagen van voorgaande edities van het symposium.

- Metropoolregio Amsterdam vroeg het medio 2017 aan te treden nieuwe kabinet middels een brief aan de informateur om te investeren in de kracht van de Hollandse metropolen. Sterkere verbindingen tussen steden en de omliggende regio kunnen Nederland als geheel sterker maken. De regio pleit voor een Nationaal Programma Metropolen. Als trekker van de Nederlandse economie vinden zij het belangrijk dat heel Nederland profiteert van de bloei van de metropoolregio. Steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in en rondom stedelijke gebieden. Deze metropolen vormen de economische groeimotoren en de sociale knooppunten van onze samenleving. In Nederland is deze groei het sterkst in de regio Amsterdam. Metropoolregio Amsterdam is de sterkst internationaal concurrerende regio van Nederland en behoort tot de top vijf van meest concurrerende wereldsteden. Als trekker van de Nederlandse economie is het belangrijk dat de regio aan blijft sluiten bij concurrerende metropolen als Londen, Parijs, Berlijn en Frankfurt.

Metropoolregio Amsterdam vindt daarom dat de vorming van metropolen geïntensiveerd moet worden. De regio kan dan meeprofiteren van de groei van de stad en de stad heeft baat bij de ruimte in de regio. De gemeenten en provincies willen substantiële stappen zetten om de leefkwaliteit, bereikbaarheid en economische veerkracht van de Metropoolregio te versterken. De regio is er van overtuigd dat een Nationaal Programma Metropolen versnippering en verkokering voorkomt. De gemeenten en provincies vragen bij het nieuwe kabinet onder meer aandacht voor ruimte voor wonen en werken. Zij zetten sterker in op een versnelde realisatie van 250.000 woningen tot 2040. Met volledig herbruikbare energie, aardgasloze steden en verbetering van de luchtkwaliteit wil de Metropoolregio een duurzame hotspot worden. Voor de overige plannen zie de in de vorige alinea gelinkte brief aan de informateur.

- Op 6 maart 2017 is het nieuwe 'Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA)' door alle betrokken partijen ondertekend. Het convenant bevat uitgangspunten en werkafspraken voor de 33 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam die aan de MRA deelnemen. Aanleiding voor de vernieuwde werkafspraken is de transformatie van de Stadsregio Amsterdam naar Vervoerregio Amsterdam. Deze verandering is benut om de al langer bestaande informele samenwerking in de MRA te verstevigen en van een kader te voorzien. Door de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam te versterken, kunnen de uitdagingen van de toekomst beter worden aangegaan. Dit betekent voldoende nieuwe woningen, ruimte om te kunnen ondernemen, verbeteren van de leefkwaliteit, versnellen van de transitie naar een schonere economie, verbeteren van de regionale bereikbaarheid en klimaatbestendigheid. Bovenal moet de MRA snel kunnen inspelen op veranderingen. Doel van de MRA is om een concurrerende regio te blijven in de top van Europese regio’s. Het MRA Bureau is van start gegaan. In het komende jaar zal de MRA-samenwerking moeten gaan bewijzen dat het kan: op basis van een ambitieuze inhoudelijk agenda en een lichte netwerkstructuur. samenwerken tussen 36 overheden.

"In oktober 2018 is door de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) besloten om de samenwerking te evalueren. Het MRA-convenant is in 2017 getekend en de evaluatie van de eerste twee jaar samenwerking is een bestuurlijke opdracht. Het doel van de bestuurders is de samenwerking te versterken. Er is een externe evaluatiecommissie aangetrokken bestaande uit Staf Depla, Hannie te Grotenhuis en Ralph Pans. De commissie is in februari 2019 gestart en heeft gesproken met ruim 60 bestuurders, raadsleden, ambtenaren van de MRA en 20 externen. In het rapport ‘Meer richting en resultaat’ deelt de commissie bevindingen over de huidige stand van zaken in de MRA-samenwerking. Ook worden concrete aanbevelingen gedaan voor het versterken van de samenwerking. In opdracht van de Regiegroep is het rapport op 29 juli 2019 openbaar gemaakt, zodat iedereen er kennis van kan nemen."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ontdek Metropoolregio Amsterdam aan de hand van de HollandRoute, waarvan de kern bestaat uit 6 door de European Route of Industrial Heritage (ERIH)* aangewezen ankerpunten en 47 speciaal geselecteerde routepunten. De meer dan 60 ontwikkelde wandel-, fiets- en vaarroutes vormen de perfecte aanvulling op de HollandRoute en voeren je langs nog eens 1000 punten en gebieden met een bijzondere geschiedenis en een uniek karakter. De HollandRoute ontsluit Nederlandse erfgoedlocaties van handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur binnen de Metropoolregio Amsterdam.
* Waar de HollandRoute onderdeel van uitmaakt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken e.d. over Metropoolregio Amsterdam (online te bestellen). Het betreft met name een in 2018 verschenen fietskaart voor de Metropoolregio: "De beste fietskaart van Amsterdam en omstreken, in een geheel nieuwe editie (2018). De kaart is gemaakt door Cito-Plan in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam en de Fietsersbond Amsterdam. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer van Alkmaar tot Lelystad en draagt actief bij aan verbetering van de infrastructuur voor alle vormen van vervoer, waarbij ook een belangrijke plaats is ingeruimd voor de fiets. De kaart is een belangrijk instrument om het fietsgebruik te stimuleren en de combinatie van fiets met OV te versterken. De kaart bevat niet alleen alle straten, buslijnen en bezienswaardigheden, maar ook onverwachte fietsdoorgangen, knooppuntroutes, aanbevolen fietsroutes, LF-routes, te vermijden autowegen en locaties van fietsverhuur, fietsenmakers en bewaakte fietsenstallingen."

En het incidenteel nog tweedehands te verkrijgen boek 'Buiten Amsterdam. Kleine geschiedenis van de Metropoolregio'. "De stad Amsterdam neemt een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Maar Amsterdam stond nooit op zichzelf: de stad was altijd onderdeel van een groot netwerk, dat de hele regio op allerlei manieren samenbond. Dat begint al diep in de middeleeuwen, met de waterhuishouding, die de inwoners van dit deel van Holland, tussen de Vecht en de Noordzee, tussen de Kromme Mijdrecht en het Alkmaardermeer, dagelijks bezighield. Het gaat om transport, van mensen en goederen, per trekschuit en beurtschip, te paard en per trein. Het gaat om het drinkwater dat in de duinen wordt gewonnen, om de tulpenbollen die de hoofden van zeventiende-eeuwers op hol brachten, om het droogleggen van de Beemster en het Haarlemmermeer, maar ook om het spelevaren op de Zuiderzee en moderne architectuur in Het Gooi. De rijke geschiedenis van de Metropoolregio Amsterdam met al die historische, culturele en economische netwerken wordt hier beschreven in 15 boeiende hoofdstukken. 'Buiten Amsterdam' is daarmee de ideale bron van inspiratie om zelf op pad te gaan en de rijkdom van landschap en cultuur in de regio te ontdekken."

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

- Werk: - Het traineeship van de Metropoolregio Amsterdam is een tweejarig programma, aangeboden door samenwerkende overheidsorganisaties in het noordelijk deel van de Randstad. Het traineeship bestaat uit een combinatie van werken en leren, waarbij de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de trainee centraal staat. Een uitgesproken kans om kennis te maken met de verschillende overheidsorganisaties.

- Aardwarmte / warmtenet: - "Nederland moet van het gas af. We zoeken daarom naar alternatieve manieren om woningen en bedrijven te verwarmen. Warmtenetten kunnen ook verwarmd worden met aardwarmte. Dit is warmte die diep in de bodem zit. Project Versnelling Aardwarmte wil het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron voor woningen en de glastuinbouw in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) versnellen. Om het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron te versnellen, richt het project Versnelling Aardwarmte zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen overheden, aardwarmteontwikkelaars en andere (markt)partijen. Door beter samen te werken, hopen de betrokken overheden en marktpartijen dat er geen monopoliepositie ontstaat op aardwarmte. Om kennis uit te wisselen en het gesprek aan te gaan over het gebruik van aardwarmte worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals webinars en informatiebijeenkomsten. Die vind je in de Agenda. Ook willen provincie Noord-Holland en provincie Flevoland de geschiktheid van de diepe ondergrond in de Metropoolregio beter in beeld krijgen."

- Big Data: - In september 2016 is in en voor de Metropoolregio Amsterdam de eerste Big Data Hub van Nederland gerealiseerd, en wel in de Amsterdam ArenA. Hier kunnen ondernemers in een praktijkomgeving met overheden en wetenschappers data delen en data-gedreven innovaties ontwikkelen. De Big Data Hub vormt een proeftuin voor big data initiatieven met betrekking tot entertainment en media, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sturen van bezoekersstromen, het optimaliseren van bezoekerservaringen, het vergroten van de veiligheid, het beter benutten van water en elektriciteit en het sneller en effectiever informeren van hulpdiensten. Het Big Data Value Center in Almere, een open innovatieplatform en netwerkorganisatie, en de Amsterdam ArenA als fieldlab vormen de kern van de Big Data Hub. Om dit fieldlab heeft zich een dynamisch ecosysteem van bedrijven gevormd: de Amsterdam Innovation ArenA.

De Big Data Hub richt zich specifiek op MKB’ers en tech start-ups in Metropoolregio Amsterdam die nieuwe innovatieve toepassingen met de aangeboden data willen ontwikkelen, al dan niet gecombineerd met eigen data. Eén van de faciliteiten die daarvoor ontwikkeld wordt, is een integrated control room waarin alle data van mobiliteitsstromen, nutsvoorzieningen en veiligheidscamera’s worden gecombineerd tot informatie voor de verschillende stakeholders. Voorbeelden zijn misdaadpreventie en het reguleren van optimale evacuatieroutes via LED-verlichting in de vloer. Vervoersbedrijven kunnen mobiliteit tijdens pieken beter stroomlijnen. Energie-, afval- en waterbedrijven gebruiken de data om preventief onderhoud te kunnen plegen of hun processen te verduurzamen. Tijdens events kunnen de data worden gebruikt om de beleving te vergroten via social media en smartphones door spelers op het veld te volgen of zelf beelden te laten maken en te delen. Deelnemers aan de Hub kunnen deze en eigen concepten en datasets testen in deze operationele omgeving. De Big Data Hub is hierbij de verbindende factor tussen ondernemingen en overheden die over grote hoeveelheden data beschikken enerzijds en startups die toepassingsmogelijkheden voor dergelijke datasets ontwikkelen anderzijds.

De Big Data Hub in en voor Metropoolregio Amsterdam is de eerste hub van vier en heeft een belangrijke focus op de creatieve industrie. De Big Data Hubs richten zich op clusters en ecosystemen van bedrijven die in de desbetreffende regio’s het sterkst zijn; eind 2017 volgden Big Data Hubs in Metropoolregio Rotterdam Den Haag (o.a. Security en Logistiek), Noord-Nederland (Energie) en Noord-Brabant (Maakindustrie). (bron: Dutch Digital Delta)

Reacties

(2)

Oostzaan behoort tot de Zaanstreek, niet bij Waterland

Inderdaad. Dat staat ook zo op mijn pagina's van Zaanstreek en Oostzaan. U doelde op de door mij afgebeelde plattegrond van het instituut Metropoolregio Amsterdam die op dit punt verwarrend was. Ik heb hem vervangen door een actuelere plattegrond van deze Metropoolregio die er inmiddels blijkt te zijn, en waar in het kader van dit samenwerkingsverband sprake is van een subregio Zaanstreek-Waterland.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen