Meliskerke

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

meliskerke_plaatsnaambord_kopie.jpg

Meliskerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Mariekerke, in 1997 over naar gemeente Veere. (© H.W. Fluks)

Meliskerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Mariekerke, in 1997 over naar gemeente Veere. (© H.W. Fluks)

gemeente_meliskerke_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Meliskerke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Meliskerke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

DK_20110717_2191_Kerkgebouw_Gereformeerde_gemeente_te_Meliskerke.jpg

Meliskerke, kerkgebouw Gereformeerde Gemeente

Meliskerke, kerkgebouw Gereformeerde Gemeente

Meliskerke

Terug naar boven

Status

- Meliskerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Mariekerke, in 1997 over naar gemeente Veere.

- Onder het dorp Meliskerke valt ook de buurtschap Mariekerke.

- Wapen van de voormalige gemeente Meliskerke.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Melis.

Oudere vermeldingen
1235 kopie 14e eeuw Meliskercke, 1241 kopie 16e eeuw Meiloskerca, 1251 Ecclesia Meinlofi, 1343 Meyloeskerke.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk 'kerk, eigenkerk' en de persoonsnaam Meinlof, een verkorting van Meginlef*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

- Meliskerke ligt ZW van Grijpskerke, NO van Zoutelande.

- Meliskerke is een op een kreekrug gelegen ringdorp met rondom de kerk nog slechts fragmenten van de ring. Vanaf de ring ligt in meerdere richtingen lintbebouwing met een onregelmatige verkaveling.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Meliskerke 66 huizen met 468 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 43/307 (= huizen/inwoners) en buurtschap Mariekerke 23/161. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met tegen de 1.500 inwoners. De gemiddelde gezinsgrootte ligt dus rond de 3 personen. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde voor dorpen, dat rond de 2,5 ligt.

Terug naar boven

Geschiedenis

Meliskerke is van oudsher een dochterparochie van de kerk van Westkapelle. De parochie bestaat al vóór 1235, getuige bijvoorbeeld een oorkonde van de bisschop van Utrecht uit 1235, waarin de plaatsnaam voorkomt, en een verwijzing naar Hugekerke, zoals het dorp voordien heet. De parochiekerk is gewijd aan Sint Odulphus, die in de Heiligenboeken nauwelijks voorkomt. Mogelijk geboren rond 775 bij Oirschot, wordt Odulphus omstreeks 806 priester en door de toenmalige bisschop van Utrecht, de heilige Fredericus, als missionaris naar Friesland gestuurd. Hij overlijdt in Utrecht rond 865.

De parochie is mogelijk gesticht door Hugo, Bodini filius, anno 1230 lid van een oud geslacht Van Meliskerke. In de 13e eeuw wordt het dorp ook Hugen Boidesambacht genoemd. Dit geslacht kan verwant zijn geweest met het geslacht Van Borssele van Brigdamme. Het stamslot van het geslacht zou het Hof Meliskerke kunnen zijn, met als eerste bewoner Simon van Melouds- of Meliskercke. Het pand moet gesloopt zijn vóór 1780. Op de plaats van het huis zou in 1780 een woning - eerst in hout en later van steen - gebouwd zijn, die in 1992 is gesloopt. In de gesloopte woning zijn namelijk deuren gevonden uit de 15e en 16e eeuw, die uit dit slot afkomstig zouden kunnen zijn.

Meliskerke en Mariekerke waren van de middeleeuwen tot de Franse tijd een zogeheten ambachtsheerlijkheid, met een ambachtsheer, die bepaalde rechten uitoefende. Rob Groot heeft de geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid Melis- en Mariekerke in een artikel uitvoerig beschreven. Onder de link is het artikel online te lezen.

Op de lokale dorpssite vind je nog een aantal artikelen over de geschiedenis van Meliskerke.

Meliskerke was vanouds vrijwel volledig gericht op de agrarische sector. Sinds het laatste kwart van de 20e eeuw is ook toerisme en recreatie een belangrijk bestaansmiddel geworden. In het dorp zijn dan ook vele (mini)campings, B&B's en dergelijke te vinden.

Zie ook de beschrijving van Meliskerke op de site Staats Pareltjes van journalist Willem Staat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen / actuele situatie

- Het dorp heeft nog best veel voorzieningen voor een kleine kern, te meer omdat die in veel andere kleine kernen vaak al geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Zo vind je er een bakker, slager, groenteboer, slijter en supermarkt. Op de site van de gemeente Veere vinden we in dit kader de volgende mooie beschrijving, die wij daarom graag citeren: "Meliskerke is zonder twijfel de ‘smaakmaker’ van de gemeente Veere. Je vindt er onder meer meer een echte warme bakker en een ambachtelijke slager. Niet alleen bewoners uit Walcheren komen daarvoor naar dit dorp. Ook de toeristen van de campings uit Zoutelande weten al dat ze in Meliskerke moeten zijn!"

In 2008 kwam er een Attent supermarkt, die er medio 2009 weer mee is gestopt, omdat de exploitant het niet rendabel kon krijgen. Inwoners hebben er voor geijverd om toch weer een supermarkt in het dorp te krijgen, want het was toch een gemis, zeker voor mensen die minder mobiel zijn en niet zomaar even naar een buurdorp als Koudekerke, Domburg of Aagtekerke kunnen voor de boodschappen. Dat is gelukt: sinds 2010 is er Koppejan's Dagwinkel, van de gebroeders Koppejan. Koppejan is een familiebedrijf met bakkerszaken in Meliskerke, Westkapelle en Koudekerke. Tot ca. 2000 werden vanuit hun rijdende winkel nog levensmiddelen verkocht. Dit was de eerste Dagwinkel in Zeeland. Het is de intentie dat onder deze landelijke formule meer winkels in de provincie worden gerealiseerd.

- Het Rode Kruisgebouwtje aan de Burgemeester Adelaarstraat in Meliskerke, waar vroeger het kleuterschooltje was gevestigd, komt in 2020 leeg te staan. Het Rode Kruis trekt namelijk in bij dorpshuis Ons Huis, en Kinderopvang Walcheren (KOW) zet in op integratie van haar opvang in en bij het basisonderwijs, en trekt daarom in bij de BOAZ-school. Vermoedelijk gaat de gemeente het gebouw na vertrek van de huurders deels slopen. Alleen het deel waar de peuterspeelzaal zat, beoogt te worden gehandhaafd. De vrijkomende grond wordt bestemd als parkeerplaats voor bewoners van de Torenstraat, die krap in de parkeerruimte zitten.

- In 2016 is de langverwachte rotonde in Meliskerke aangelegd op de kruising van de Dorpsstraat met de Blauwpoortseweg, Kaasboerweg en Burgemeester Huijsmanstraat. De kruising was namelijk een van de gevaarlijkste van Walcheren, gezien de ongevalsstatistieken. Het betrof doorgaans auto's vanuit de Dorpsstraat die verkeer vanuit Zoutelande slecht zagen aankomen. Extra verkeersmaatregelen bleken niet afdoende. In 2014 besloot de gemeenteraad daarom al tot de aanleg van een rotonde. De doorgaande weg is een stuk drukker geworden na de aanleg van de N57.

- "Meliskerke heeft nog altijd een landelijk karakter, gelegen midden in het agrarisch gebied van Walcheren. De sociale samenhang in het dorp is sterk en er is bovenal een goed ontwikkeld ondernemerschap met bovenlokale ambachtelijke winkelvoorzieningen en ander midden- en kleinbedrijf. De basisschool heeft structureel voldoende leerlingen om te blijven voortbestaan. Ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet voorzien, behoudens nieuwbouw van woningen voor de natuurlijke behoefte op kleinschalige inbreidingslocaties." Aldus de gemeente Veere in haar in 2012 vastgestelde Structuurvisie Veere 2025.

- In oktober 2017 is het definitieve Dorpsplan Meliskerke verschenen. De conclusies en samenvatting geven wij hier weer: "Het Dorpsplan is tot stand gekomen door samenspraak van de dorpsraad en de ondernemersvereniging met de inwoners, de ondernemers, de vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties, kerken, jongeren, school en verenigingen. Dankzij ieders actieve inbreng ligt er een plan dat goed zicht geeft op wat inwoners voor de toekomst van het dorp wensen. Inwoners vinden het heel belangrijk dat ontwikkelingen aansluiten op het karakter en de kleinschaligheid van het dorp en passen bij de wensen en behoeften van zijn inwoners.

De besturen van de dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben op basis van alle inbreng de volgende top 5 samengesteld: 1. Meliskerke heeft een aantrekkelijk dorpscentrum dat verschillende functies (verblijf, winkelaanbod, kerk, horeca met terrasfaciliteiten, verkeer, groen en evenementen) op verantwoorde en duurzame wijze integreert. 2. Het dorp heeft een aantrekkelijk multifunctioneel dorpshuis ‘Ons huis’ dat een goede ontmoetingsplaats is voor inwoners, waar jong en oud activiteiten ondernemen, waar verenigingen en maatschappelijke organisaties graag gebruik van maken. Een gebouw dat aantrekkelijk is ingericht, goed toegankelijk is voor iedereen en waarvan het gebruik betaalbaar is doordat functies worden gecombineerd. 3. Het dorp heeft een gevarieerd woningaanbod waar ook starters op de woningmarkt terecht kunnen. Het dorp is aantrekkelijk voor ouderen. Ouderen kunnen langer thuis en zelfstandig wonen en hoeven niet direct te verhuizen wanneer zij hulpbehoevend worden. Als inwoners zorg en ondersteuning nodig hebben, zijn er voorzieningen in het dorp aanwezig of in de nabije omgeving beschikbaar. 4. Het dorp werkt aan een duurzame toekomst door in te zetten op duurzame energiebronnen en efficiënt gebruik van energie. 5. Instellen werkgroepen om de onderdelen van het dorpsplan te realiseren.

Door inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties is tijdens de inwonersavond de zorg uitgesproken dat Meliskerke geen ruimte krijgt voor enige groei. Met name uitgifte van nieuwe bouwgrond wordt in het beleid van de gemeente gemist. Gevreesd wordt dat daardoor jongeren het dorp zullen verlaten en er ook niet terugkomen en dat jonge mensen die van elders afkomstig zijn, zich hier niet zullen vestigen.

Inwoners hebben tijdens de inwonersbijeenkomst nadrukkelijk bepleit dat het dorpsplan een stevige plaats krijgt in het beleidsprogramma voor de komende raadsperiode. Verwacht wordt dat de gemeente alles op alles zet om de plannen samen met de dorpsraad, de ondernemersvereniging, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties daadwerkelijk te realiseren. De besturen van de dorpsraad en de ondernemersvereniging van Meliskerke sluiten van harte aan bij deze oproep. Daarbij roepen wij ook inwoners en bedrijven op om zelf ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren. Door mee te werken, mee te denken, mee te organiseren en mee te financieren of mee te zoeken naar financiële middelen.

Wij realiseren ons dat voor de realisatie van het dorpsplan de medewerking van inwoners niet gemist kan worden. Zo zal bijvoorbeeld bij het realiseren van een herinrichtingsplan voor het dorpscentrum de medewerking van grondeigenaren (gemeente en/of particulieren) onmisbaar zijn. De dorpsraad en de ondernemersvereniging zullen zich ervoor inspannen dat dit in zorgvuldig overleg gebeurt waarbij de verschillende belanghebbenden goed worden betrokken. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, brengen we ons dorp een stapje verder in de 21e eeuw.” Zie ook het artikel over het Dorpsplan Meliskerke in de PZC, 20-6-2017.

- Meliskerke heeft landelijke bekendheid gekregen sinds de verschijning in 2009 van het boek Dorsvloer vol confetti, de debuutroman van de in het dorp geboren Franca Treur (zie ook de uitvoerige reportage met Franca Treur in NRC, 2010). Het boek is een psychologische roman over een gelovige boerenfamilie in een Walchers dorp. Hoofdpersoon Katelijne Minderhoud groeit op tussen zes broers en heeft moeite met haar positie in de mannenwereld waarin ze opgroeit. Ze houdt van lezen, terwijl haar moeder de tuin belangrijk vindt en haar vader en broers zich met de koeien van hun boerderij bezighouden. In het begin van het boek is Katelijne 12 jaar en aan het einde zit ze op de middelbare school. Het boek wordt wel vergeleken met Knielen op een bed violen van Jan Siebelink. Beide boeken zijn fictief maar met autobiografische elementen. Op betrokken en kritische wijze wordt het bevindelijk gereformeerde milieu beschreven waar de schrijvers in opgegroeid zijn maar waarvan ze afstand hebben genomen. In 2010 won Franca Treur de Selexyz Debuutprijs. Het boek is meerdere malen genomineerd, waaronder voor de NS Publieksprijs. In 2014 is het boek verfilmd onder regie van Tallulah Hazekamp Schwab.

- Discussienota t.b.v. bestemmingsplan bebouwde kom Meliskerke (2007).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meliskerke heeft 8 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk met toren, de molen, woonhuis Schotse Hof uit de 17e/18e eeuw op Poppendamseweg 13, de panden op Valkenburgstraat 3, 5 en 7, en de 18e-eeuwse boerderij Dorpszicht op Dorpsstraat 1.

- De toren van de 14e-eeuwse Hervormde (PKN) Odulphuskerk (Torenstraat) staat ca. 60 centimeter uit het lood. Dit is veroorzaakt door verzakking tijdens de bouw. Toen de bouwers merkten dat de toren in aanbouw begon te verzakken, hebben ze de rest er wel recht op gemetseld. En zo ontstond de wat verminkt aandoende constructie. Naar verluidt is de aannemer van de toren gesprongen na de ontdekking van de weeffout. Piet Davidse, die diverse boeken schreef over Meliskerke, beschouwt dit echter als een legende die je met een korrel zout moet nemen. De omlijsting van de galmgaten is wit geschilderd. Dit stamt uit de periode dat de toren dienst deed als baken voor de scheepvaart op de Schelde.

In 1959 is de kerk gerestaureerd. In 2011 is er een nieuw gedeelte aangebouwd en is het oude gedeelte gemoderniseerd. De kerk heeft ca. 250 zitplaatsen. De preekstoel stamt uit de eerste helft van de 17e eeuw. In 1801 schenkt mr. Leydekker de Bruyn, ambachtsheer van Meliskerke en Mariakerke, de kerk een zilveren doopvont. In 1849 schenkt hij de kerk een ambachtsherenbank, waar hij tijdens de diensten met zijn familie in plaatsneemt. Dit is een zeer mooi werkstuk met veel houtsnijwerk. In de kerk staat ook nog een zogeheten kabinetorgel, in 1744 gebouwd door J.H. Weidtman. Het komt echter pas in 1906 in deze kerk te staan en is aangeboden door dhr. Oddink, bierhandelaar te Arnemuiden. Het is met zeer fraai houtsnijwerk versierd. Na de verbouwing is dit niet meer het hoofdorgel van de kerk, daar is het Pels & Van Leeuwen-orgel uit 1978 uit de afgebroken Gereformeerde Ichtuskerk voor in de plaats gekomen. Je kunt de kerk bezichtigen op zaterdagen van half juni tot begin september van 13.30 tot 16.30 uur.

- Na de fusie tot PKN-gemeente, samen met de Odulphuskerk en de Dorpskerk in Biggekerke, is besloten in die kerken verder te gaan en de Gereformeerde Ichtuskerk in Meliskerke (Bergstraat 34) te sluiten. In januari 2012 heeft de laatste dienst in de Ichtuskerk plaatsgevonden. De kerk is gesloopt. Op die plek is een nieuw wijkje verrezen met 13 huizen en evenveel garageboxen. Het betreft 5 levensloopwoningen en 8 kleinere huizen, die ook geschikt zijn voor starters.

- Door toedoen van oefenaar (lekenpreker) ouderling Jan Vader onstaat in het dorp in 1889 een Gereformeerde Gemeente. Vader laat ook een kerkje bouwen. Twee jaar later institueert dominee E. Fransen hier een Kruisgemeente, waaruit de Gereformeerde Gemeente ontstaat. Nadat het bedehuis van Vader enkele malen is vergroot, wordt in 1927 een nieuwe kerk in gebruik genomen. In 1979 verrijst de huidige kerk van de Gereformeerde Gemeente (Valkenburgstraat 25). Deze begint met 635 plaatsen, en is later in twee fasen uitgebreid naar 1.050 zitplaatsen. Het grootste deel van de inwoners is namelijk lid van deze kerk. Meliskerke is dan ook - evenals bijv. buurdorp Aagtekerke - een van de dorpen in deze regio waar de SGP bij verkiezingen de meerderheid haalt. - Artikel over het 125-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in 2016. Ter gelegenheid van het jubileum heeft de kerkenraad het herdenkingsboek 'Troost Mijn Volk' uitgegeven. In de uitgave zijn na een historische schets preken opgenomen van de 10 voorgangers die aan deze kerk verbonden zijn geweest. Bij elke preek staat een korte levensschets en een foto van de predikant.

- Molen Korenhoop (Molenweg 2) dateert uit 1801. Het is een ronde stenen molen van het type grondzeiler, met als functie korenmolen. Het is de opvolger van een standerdmolen die bij de beruchte storm van 9 november 1800 onherstelbaar is beschadigd. Vanaf 1932 werd er in toenemende mate motorisch gemalen. In 1954 is de molen helemaal stilgezet en raakt hij de jaren erna geleidelijk in verval. In 1987 is een grote restauratie, waarbij o.a. de kap, staart en roeden zijn vervangen, gereed gekomen. De molen draait vrijwel iedere zaterdag. Voor zover bekend heeft deze molen nooit een naam gehad. De huidige naam is pas in 2014, na een kleine herstelbeurt aan de molen, toegekend. De naam is bedacht door leerlingen van de Boaz-school.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In Meliskerke wordt maandelijks door vrijwilligers een 'Open Tafel' georganiseerd. Een mooie gelegenheid voor senioren om in gezellige sfeer samen met anderen te eten. Het is iedere 3e vrijdag van de maand, van 11.45-13.30 uur, in de vergaderzaal van de Odulphuskerk. Nadere informatie: mevr. P. Adriaanse, tel. 0118-561781.

- Nieuwjaarsbijeenkomst.

- Ca. 8 kinderen van 12 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking maken gebruik van de buslijn die langs Aagtekerke, Meliskerke, Serooskerke, de Veerse Poort en de rotonde bij Arnemuiden rijdt, om leerlingen te vervoeren naar het speciaal voortgezet onderwijs in Krabbendijke (en uiteraard ook weer terug). Omdat voor deze kinderen rijden in een grote bus te zwaar kan zijn, worden ze in een klein busje vervoerd. Vrijwilligers besturen de bus elke schooldag. Dit vervoer kost veel geld, wat de ouders zelf moeten betalen. De ouders betalen 1.000 euro per kind per jaar, maar dat is net niet genoeg om de kosten te dekken.

Om aanvullende fondsen hiervoor te werven, organiseert Stichting Leerlingenvervoer Walcheren-Krabbendijke sinds 2010 jaarlijks op een dinsdag in februari of maart (van 10-15 uur, gratis toegang) de Actiemarkt bij boekhandel De Boekenmolen in Meliskerke. Met het geld dat deze markt jaarlijks opbrengt (meer dan 3.000 euro) is het samen met de ouderbijdragen allemaal net te betalen. De opbrengst van editie 2018 was extra hard nodig, omdat de bus aan vervanging toe was. Op de Actiemarkt worden altijd bijzondere activiteiten georganiseerd om fondsen te werven voor het goede doel. Zoals je haar laten knippen, zelfgemaakte soep en pannenkoeken, je auto laten wassen en een rondje paardrijden.

- Koningsdag.

- Zomerbraderie (laatste woensdag van juli, in 2019 voor de 12e keer), met ca. 70 kramen. De organisatie selecteert bewust op een breed assortiment, zodat er niet teveel kramen met dezelfde soort spullen zijn. De braderie wordt altijd druk bezocht door inwoners, vakantiegangers en dagjesmensen uit de wijde regio. Voor een indruk van dit evenement zie de videoreportage van editie 2013.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meliskerke, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meliskerke (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Meliskerke.

- Nieuws: - Nieuws uit Meliskerke op Facebook. - Nieuws m.b.t. dit dorp op de site van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

- Straatnamen: - Straatnamen in Meliskerke met hun naamsverklaring.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Meliskerke zet zich in voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van de inwoners. Inwoners kunnen problemen en/of kansen met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp op de agenda van de dorpsraad zetten. De bedoeling is dat werkgroepen, bestaande uit inwoners en een of meer leden van de dorpsraad, zelf nadenken over mogelijke oplossingen (al dan niet met de gemeente Veere) en deze concreet uitwerken en evalueren. Zo werken zij zelf aan de ontwikkeling van hun leefgemeenschap. De dorpsraad onderhoudt contact met de gemeente Veere. De gemeente informeert hen over plannen in het dorp, en staat open voor gezamenlijke voorbereiding (d.m.v. werkgroepen) van projecten die zij in het dorp gaat uitvoeren.

- Dorpshuis: - In 2020 verloopt het huidige contract met de beheerder van Ons Dorpshuis. Dit biedt kansen om tijdig plannen te maken voor de nabije toekomst. Naast het huidige gebruik kan daarbij gedacht worden aan het onderbrengen van maatschappelijke functies zoals: huisartsenpraktijk, fysiotherapie, Rode Kruis, dorpssteunpunt voor de thuiszorg / wijkverpleging. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat Meliskerke een centrumfunctie vervult voor de kernen Aagtekerke, Biggekerke en Zoutelande.

Daarom wordt anno 2018 gewerkt aan een Dorpsaccommodatieplan, Daarbij wordt, met het oog op de plannen van de gemeente met betrekking tot het afstoten van maatschappelijk vastgoed, tevens onderzocht of er mogelijkheden zijn om (onderdelen van) het toekomstig multifunctioneel dorpshuis in eigen beheer te nemen, en te onderzoeken of er slimme combinaties mogelijk zijn tussen publiek (gemeente) en privaat (bijvoorbeeld de gezamenlijke verenigingen en maatschappelijke organisaties) voor exploitatie en beheer. Aldus het in 2017 verschenen Dorpsplan.

- Onderwijs/lezen: - Boazschool. - Eenmaal per week komt de bibliobus, op donderdag van 19:45 tot 20:30 uur, halteplaats Torenstraat/Dorpstraat.

- Sport: - Opgericht als Sportvereniging Grijpskerke, is de naam bij het samengaan met Meliskerke in 1967 veranderd in SV Duo. Je kunt er terecht voor gym (al vanaf 2 jaar), turnen, aerobics en streetdance. De accommodatie is in Grijpskerke.

- Schietvereniging SV Meliskerke is opgericht in 1951. Sinds 1991 is het huidige clubgebouw aan de Rapenburgweg in gebruik voor schietoefeningen en wedstrijden. In deze accommodatie beschikken ze over een gezellige kantine en acht schietbanen. Op elk van deze banen kun je zowel liggend op een brits als staand schieten. Een automatisch kaarttransport zorgt ervoor dat de doelen op elke baan kunnen worden ingesteld op 10, 12, 25 of 50 meter. De clubavonden zijn op maandagavond en vrijdagavond.

- Welzijn: - Het doel van Commissie Welzijn Meliskerke is het bevorderen van het welzijn van de inwoners. De commissie signaleert welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern. De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport- en vrijwilligersverenigingen, de dorpsraad, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern. Zo is er in het dorp Burenhulp voor mensen die een helpende hand willen bieden en mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. En iedere 3e vrijdag van de maand organiseren vrijwilligers een 'Open Tafel', van 11:45 tot 13:30 uur, in de vergaderzaal van de Odulphuskerk.

In Meliskerke organiseren senioren zelf, soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten die speciaal voor senioren zijn bedoeld. De activiteitengroepen nodigen je van harte uit om eens kennis te komen maken. Activiteiten: Soos: maandag tussen 13:30 en 17:00 uur in dorpshuis Ons Huis. Biljarten: maandag en woensdag tussen 13:30 en ca. 16:30 uur in dorpshuis Ons Huis. Koersbal: donderdag van 09:30 tot 11:30 uur in dorpshuis Ons Huis. Gymnastiek (Meer Bewegen voor Ouderen): maandag van 13:30 tot 14:30 uur in gymzaal Ons Huis. Eenmaal per jaar kun je mee met de seniorenreis. Jaarlijks vindt er een kerstviering plaats voor senioren, georganiseerd door de Passage. Fietstochten voor senioren: (bij mooi weer) in de periode mei t/m oktober op de 3e dinsdag van de maand, vanaf Ons Huis, altijd om 13.30 uur.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Wij vragen ons af of Ondernemersvereniging Meliskerke nog bestaat, want de site onder de link - bij het hoofdstuk van deze vereniging - lijkt te zijn opgeheven en de laatste activiteit die wij van hen kunnen vinden op het internet dateert van eind 2017. Weet iemand hier meer van?

- Genealogie: - Doop-, trouw- en begraafregisters en lidmaten Meliskerke 1580-1810. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats aan de Meliskerkseweg, met foto's van de grafzerken.

Terug naar boven

Trivia

- De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) had van 1658 tot 1674 een schip genaamd Meliskerke.

Reacties

(2)

Erg interessante informatie!
Knap van u om zoveel informatie toegankelijk te maken.
Heel fijn dat u dit via internet beschikbaar stelt.
Hartelijk dank en heel veel succes!

Dank voor uw complimenten! Het doet extra goed om dat te horen van een lokale ingewijde, die immers beter dan iemand 'van buiten' kan beoordelen of wat er staat een goed beeld geeft van de plaats.
Ik ben er sinds 1993 inhoudelijk zoet mee (dus 25 jaar) en sinds 2008 specifiek voor de site (dus ca. 10 jaar) (met veel vallen en opstaan en herschrijven om tot het huidige concept te komen), en dan mag het ook onderhand wel 'zoveel informatie' zijn. Het is nu vrijwel af, dit is het puntjes-op-de-i-jaar. Want ik heb nog niet van alle plaatsen het hele internet afgezocht wat er verder nog van de plaats te vinden is. In die zin maak ik nu dagelijks enkele plaatsen helemaal af. Want ik wil echt alles vermelden wat enigszins de moeite waard is om te weten voor zowel inwoners, potentiële inwoners, toeristen, recreanten als heemkundig geïnteresseerden.

Ook bij Meliskerke had ik dat nog niet gedaan. Hedenavond heb ik dat wel gedaan en dat heeft nog een paar A4'tjes extra aan tekst opgeleverd. Ik heb met name nog de onderwerpen Dagmarkt, Koningsdag, Nieuwjaarsbijeenkomst, schietvereniging en jaarlijkse Actiemarkt toegevoegd.
Graag gedaan, dank voor uw wensen, dat steunt mij in mijn streven om dit jaar overal de laatste puntjes op de i te zetten.

Vraag: weet u of de ondernemersvereniging wellicht is opgeheven? Hun site lijkt te zijn opgeheven (zie onderaan het hoofdstuk Links) en op het internet is de meest recente activiteit die ik van ze kan vinden de kerstverlichtingsactie van december 2017...
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen