Mekkelhorst

Plaats
Buurtschap
Losser
Twente
Overijssel

Mekkelhorst_Mekkelhorsterstraat.jpg

Mekkelhorst, Mekkelhorsterstraat

Mekkelhorst, Mekkelhorsterstraat

Mekkelhorst

Terug naar boven

Status

- Mekkelhorst is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Losser.

- De buurtschap Mekkelhorst valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beuningen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mekkelhorst ligt ZO van Denekamp, NO van Beuningen, rond de Mekkelhorsterstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hoewel Mekkelhorst reeds in de 10e eeuw in documenten voorkomt, wordt het in de Volkstelling van 1840 niet apart vermeld en zit het in dat jaar kennelijk bij Beuningen inbegrepen. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan de Lutterzandweg, ter hoogte van de kruising met de Mekkelhorsterstraat, staat het op een na oudste landkruis van Twente. Op deze plaats kwamen de boeren van Mekkelhorst al sinds mensenheugenis bijeen om te bidden voor goede gewassen en om bescherming te vragen tegen natuurgeweld en ziekten. Vanaf dit punt trokken ze biddend door de es als ‘vealdgaank’ of ‘ommegang’ tijdens de Kruisdagen; de drie dagen voorafgaand aan Hemelvaart. In 1929 is het idee ontstaan om op deze traditionele plaats van samenkomst een landkruis op te richten en in 1930 was het zover. - Nadere informatie over het landkruis te Mekkelhorst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Axent Groen uit Enschede heeft in 2018 in opdracht van Staatsbosbeheer 16 ha houtopslag in de natuurgebieden Punthuizen en Stroothuizen verwijderd. Deze natuurgebieden liggen O van buurtschap Mekkelhorst, tegen de Duitse grens. Het verwijderen van de jonge boompjes in het gebied, dat met name bestond uit berken, vuilboom en grove den, zorgt ervoor dat het heidelandschap open blijft en de kwaliteit van de heide wordt verbeterd. En sterke natuur is nodig voor economische ontwikkelruimte in de omgeving.

Axent Groen is een professioneel groenbedrijf en sociale onderneming. Zo zijn er naast reguliere vakspecialisten ook medewerkers met een arbeidsbeperking succesvol binnen het bedrijf werkzaam. Passend bij de werkzaamheden is een speciaal hybride team samengesteld van ervaren beroepskrachten en goed begeleide hulpkrachten. Met bosmaaiers hebben zij de opslag verwijderd. En een enkele volwassen boom is gekapt om zo ongewenste zaailingen in de heide te voorkomen. Het verwijderen van de jonge boompjes is nodig ter voorbereiding van de omvangrijke herinrichting die de komende jaren binnen en buiten het gebied zal plaatsvinden.

Het Natura 2000-gebied Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld ligt in de gemeenten Losser en Dinkelland, tegen de Duitse grens. Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn een restant van het vroegere omvangrijke heidelandschap in het oosten van Twente en is ca. 200 ha groot. Het bestaat uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland. Punthuizen bestaat voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en venvegetaties. (bron: Staatsbosbeheer, 8-2-2018)

- In het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen gaan provincie Overijssel en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 het definitieve provinciaal inpassingsplan (PIP) voor Punthuizen Stroothuizen vastgesteld. Voor het gebied is ook een milieueffectrapport opgesteld. Het provinciaal inpassingsplan is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in het inpassingsplan. De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Punthuizen Stroothuizen zijn vooral gericht op het aanpassen van de waterhuishouding. Op meerdere landbouwpercelen wordt drainage verwijderd en worden sloten ondieper gemaakt of gedempt. Zo ontstaat er toestroom van lokaal grondwater naar de lager gelegen delen in het landschap. Dit gaat verdroging in kwetsbare natuurgebieden tegen. Ook wordt op verschillende agrarische percelen de bemesting gestopt. Hierdoor wordt de inspoeling van meststoffen in de natuurgebieden beperkt en verbetert de grondwaterkwaliteit. (bron: Provincie Overijssel, 31-7-2019)

Reactie toevoegen