Mastwijk

Plaats
Buurtschap
Montfoort
Lopikerwaard
Utrecht

Montfoort..JPG

Buurtschap Mastwijk valt onder de stad Montfoort

Buurtschap Mastwijk valt onder de stad Montfoort

Mastwijk (5).JPG

Het landschap bij de buurtschap Mastwijk

Het landschap bij de buurtschap Mastwijk

Mastwijk (3).JPG

Buurtschap Mastwijk aan de Mastwijkerweg

Buurtschap Mastwijk aan de Mastwijkerweg

Mastwijk.JPG

 In het "centrum" van Mastwijk

In het "centrum" van Mastwijk

Mastwijk

Terug naar boven

Status

- Mastwijk is een buurtschap en polder in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Montfoort. T/m 1988 gemeente Linschoten.

- De buurtschap Mastwijk valt tegenwoordig onder de stad Montfoort.

- Mastwijk had vroeger officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam, die enkele jaren geleden zijn vervangen door komborden met de naam Montfoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1296-1307 Mastwijc, 1639 Mastwyck.

Naamsverklaring
Samenstelling van mast ‘varkensvoer’ (vooral eikels) en wijk ‘nederzetting, vaak met speciale functie’. Mast in de betekenis van ‘pijnboom’ is hier niet van toepassing, omdat pijnbomen pas na de Middeleeuwen in ons land zijn ingevoerd. Zie verder bij Stolwijk voor de verschillende betekenissen die het toponiem wijk kan hebben. (601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mastwijk ligt O van Montfoort, rond de Mastwijkerdijk en de Blindeweg, die vanuit de buurtschap naar het noorden richting Reijerscop en Harmelen loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Mastwijk 6 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De polder Mastwijk is rond 1200 ontgonnen, waarbij de Mastwijkerdijk als basis is gebruikt.

Schurenburg
Schurenburg (ook: Schoerenborch of Scoerenborch) is een voormalig versterkt huis aan de Blindeweg in Mastwijk. Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1341. In dat jaar erft Zweder II van Montfoort het huis met land van zijn vader Hendrik II van Montfoort. Schurenburg is in de 18e eeuw afgebroken. In de 17e eeuw is naast het versterkte huis een boerderij gebouwd, die eigendom werd van het Utrechtse pestgasthuis Leeuwenberch. Deze boerderij draagt nu nog de naam van het voormalige huis. De gracht van Schurenburg werd aan de noordzijde gevormd door een brede voormalige rivierarm van de Hollandse IJssel, dat nu een moerasbosje is. Bij opgravingen in het weiland vóór het moerasbos zijn in 1977 restanten van fundamenten aangetroffen.

De Polle
De Polle is een voormalig kasteel dat heeft gestaan ter hoogte van Blindeweg 5. In 1307 wordt een Willaem uten Polle genoemd en vervolgens In 1323 een halve hoeve land in Mastwijk, dat in 1360 ten westen van het goed van De Polle blijkt te liggen, als leen bij een lid van het geslacht Van de Poll. De belendende halve hoeve komt in bezit van burggraaf Zweder van Montfoort. In 1412 blijkt het goed van De Polle een Montfoorts leen te zijn, waarbij de leenman de broer van de burggraaf was. Het huis werd niet vermeld, slechts 'het goed' van De Polle. In een vierkant door een sloot omgeven terrein bevinden zich nog funderingsresten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zendmast
In 2001 is de Nozema-zendmast van Mastwijk verplaatst naar Flevoland. De eigenaar had namelijk een contract van vijf jaar met de gemeente Montfoort en de gemeente wilde dat contract niet verlengen omdat veel mensen klaagden over storingen op telefoonlijnen en dergelijke.

Meren
De twee meren zijn ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg Utrecht - Rotterdam/Den Haag. Het grootste meer is grotendeels gedempt met vuil van de stad Utrecht en later afgedekt met schoongemaakt rioolslib. Het kleinere zandgat, dichter bij de Hollandse IJssel, is helaas voor de omwonenden door de toenmalige gemeente Linschoten verkocht aan Ruinemans Koudwatervissen. Voorheen konden Montfoorters daar in de zomer namelijk heerlijk vrij zwemmen.

Pompstation
Aan de Blindeweg in Mastwijk ligt, na ongeveer één kilometer vanaf de Mastwijkerdijk aan je linkerhand, nog net op grondgebied van de gemeente Montfoort, een pompstation van Waterleidingmaatschappij Midden-Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hefbrug uit 1920 met bijbehorende brugwachterswoning. Met de aanleg van de nieuwe brug (de zogenaamde Mussertbrug) over de Hollandse IJssel, die in 1932 gereedkwam, werd de hefbrug overbodig.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een voormalige zandwinput bij Mastwijk is in de jaren zeventig en tachtig volgestort met huisvuil. Deze stortplaats is vervolgens voorzien van een afdeklaag van grond met gecomposteerd zuiveringsslib, wat de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem aantastte. In 2012 is de huidige eigenaar Afvalzorg gestart met aanbrengen van een nieuwe leeflaag op de voormalige stortplaats. Door het aanbrengen van een nieuwe laag met grond en baggerspecie kan de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem weer worden hersteld. Zo veroorzaakt de locatie geen overlast meer voor het milieu en de omgeving. Om de locatie weer geschikt te maken voor nieuwe natuur is onder meer gebruik gemaakt van baggerspecie die eerst is gerijpt. De overgebleven grond is vervolgens verwerkt in de deklaag. De laatste grond is aangevoerd in 2018. Nu kan de locatie definitief worden ingericht en kan het weer in gebruik worden genomen als openbaar groengebied. Het gebied is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen. (bron: Afvalzorg)

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Op de voormalige stortlocatie Mastwijk ontwikkelen de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) samen met eigenaar Afvalzorg en omwonenden de eerste Energietuin van Utrecht, waarin duurzame energie wordt gecombineerd met openbare natuur, extensieve recreatie en educatie. Met een zonneveld van circa 10-12 hectare als basis, kan het terrein in 2021 circa 10 megawatt aan duurzame energie opleveren. De locatie krijgt met dit plan een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor zonnepanelen en mogelijk ook biomassa en kleinschalige windenergie, wordt er een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd. Zo krijgen de flora en fauna in het gebied een ecologische impuls. Daarnaast zijn er ideeën voor een wandelpad, een uitkijkpunt tot aan de Utrechtse Dom, en andere elementen die de belevingswaarde vergroten. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren in de Energietuin. De multifunctionele Energietuin Mastwijk wordt samen met de omgeving en belanghebbenden, zoals gemeente Montfoort, provincie Utrecht en lokale organisaties, ontworpen en uitgevoerd.

Gerben de Vries, projectleider van de NMU, kijkt met een goed gevoel terug op de eerste publieksavond voor omwonenden in april 2019 in Eetcafé De Posthoorn: “Er is een positieve basis gelegd. De omgeving lijkt open te staan voor het idee van een zonneveld, en wil graag betrokken worden bij de uitwerking van de Energietuin.” Ook wethouder Jocko Rensen is enthousiast over het initiatief: “Onze gemeente is misschien geen koploper in de energietransitie, maar dit project kan zomaar een voorbeeldfunctie in de regio krijgen!” “Grootschalige duurzame energie-opwek is essentieel, maar moet wel aansluiten bij de kwaliteit van het landschap en de natuur”, aldus de Natuur en Milieufederaties, initiatiefnemer van het project Energietuinen Nederland. Met de aanleg van tenminste 2 iconische Energietuinen willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De bedoeling is dat er over een aantal jaren in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de lokale energie-initiatieven verder te professionaliseren. De Nationale Postcode Loterij maakt het project dankzij een schenking mede mogelijk.

“Afvalzorg ziet het als een maatschappelijke uitdaging om van verontreinigde locaties weer een waardevol gebied te maken en beschikt over veel expertise op dit gebied”, vertelt Roy Bakker, projectleider bij Afvalzorg. “Daarbij combineren we onze kennis van bodemsanering, (participatie) duurzame energie en landschapsontwikkeling”. De afgelopen jaren heeft Afvalzorg de locatie voorzien van een nieuwe laag grond, zodat de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem weer is hersteld. (bron: Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)) Voor nadere informatie zie het Bestemmingsplan Energietuin Mastwijk.

Reactie toevoegen