Malden

Plaats
Dorp
Heumen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

malden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Malden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen.

Malden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen.

Malden

Terug naar boven

Status

- Malden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Heumen.

- Onder het dorp Malden valt ook een deel van de buurtschap Bovendorp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1247 Maldene, 1268 Malden.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk een afleiding van het Germaanse malþa-*, ontstaan uit maþla-* (met metathesis), het Oudsaksische mathal 'volksvergadering, gerechtsplaats', het Gotische maþl, het Oudhoogduitse mahal, Madal-.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Malden ligt aan het Maas-Waalkanaal en N van de rivier de Maas en ligt verder OZO van de dorpen Alverna en Wijchen, Z van de stad Nijmegen, ZW van de dorpen Heilig Landstichting, Berg en Dal, Ubbergen en Beek, W van de dorpen Groesbeek en De Horst, WNW van het dorp Breedeweg, NW van de dorpen Molenhoek, Mook, Plasmolen, Middelaar en Milsbeek, N van de dorpen Katwijk en Cuijk, NNO van het dorp Beers, NO van de dorpen Heumen, Linden en Gassel en de Kraaijenbergse Plassen, ONO van het dorp Overasselt en de stad Grave en O van de dorpen Nederasselt en Balgoij.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Malden 94 huizen met 680 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.600 huizen met ca. 11.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp en/of de andere dorpen in de gemeente Heumen, kun je terecht bij Stichting Heemkunde Malden. "De stichting is opgericht in 1997 en heeft de volgende doelstellingen: het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van eigen omgeving, bewoners, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen; het behartigen van heemkundige belangen in de meest ruime zin van het woord; het beheer van het Gildeboek van 1726, dat gerestaureerd is en in bewaring is gegeven aan het archief te Nijmegen; het verzamelen en beheren van voorwerpen; het verzamelen van historische geschriften, dorps- en kadasterkaarten; het vastleggen en inventariseren van oudheden, folklore, foto’s, films en andere zaken van verleden en heden; het vastleggen van historische belevenissen; het bijeenbrengen van gegevens op het gebied van geschiedenis, genealogie, familiegegevens, oorlogsverhalen en kunst; het vastleggen van het dorps- en kerkgebeuren. Het werkgebied van de stichting is de gehele gemeente Heumen.

De stichting is gevestigd in de nieuwe bibliotheek (Broeksingel 2). De totale collectie is daar ondergebracht en je kunt via het systeem van de bibliotheek gebruik maken van het lenen van de boeken en tijdschriften van de stichting. Je kunt een bezoek brengen aan het documentatiecentrum of informatie inwinnen over de Werkgroep Genealogie en Bewoning. Er worden regelmatig lezingen georganiseerd over zeer gevarieerde onderwerpen. De fototentoonstelling kun je bekijken in het gemeentehuis te Malden. Ieder halfjaar wijzigt de stichting het onderwerp. Ze nodigen je graag uit om een keer een bezoek te brengen aan hun documentatiecentrum, misschien vind je daar gegevens waar je al jaren lang naar op zoek bent. De openingstijden van het documentatiecentrum zijn maandagmiddag van 14.00-16.00 uur en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het centrum van Malden moet, nu en in de toekomst, een plek zijn waar inwoners komen voor ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Ook moet het een fijne plek zijn om te wonen. Daarnaast moet de openbare ruimte in het centrum veilig, groen, duurzaam en klimaatbestendig zijn ingericht. Eind 2019 waren er drie dialoogbijeenkomsten met inwoners, ondernemers en de gemeenteraad over het concept voor de centrumontwikkeling. Deze bijeenkomsten verliepen positief en hebben veel reacties opgeleverd. Rode draad in de reacties was dat er veel te verbeteren valt in het centrumgebied, dat er al veel initiatieven lopen, maar vooral dat het tijd wordt om de ambities en doelen te vertalen naar concrete resultaten. Je kunt alle reacties teruglezen in dit document. Alle reacties zijn inhoudelijk afgewogen en verwerkt in het concept Programma Vitaal Centrum Malden. Dit programma is op 26 maart 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden en de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

Met het concept Programma Vitaal Centrum Malden geeft de gemeente richting aan de ontwikkeling van projecten en activiteiten in het centrumgebied. Dit gaat met name over de volgende thema’s: ontwikkelen van appartementen voor starters, jongeren en ouderen; vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte; verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeersituatie; aantrekkelijker maken van het aanbod van winkels, horeca en culturele voorzieningen. Woningbouwprogramma. Het Programma Vitaal Centrum speelt een belangrijke rol in de ambitie van het college om de komende jaren meer woningen te bouwen voor de inwoners van de gemeente en die van het dorp in het bijzonder. In het centrum ligt de doelstelling op het ontwikkelen van minimaal 150 tot 200 appartementen voor jongeren, starters en ouderen.

Haalbaarheidsonderzoek Winkelcentrum en omgeving. Tegelijk met het vaststellen van het concept Programma Vitaal Centrum Malden heeft het college opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het deelgebied Winkelcentrum en omgeving. Voor het winkelcentrum en omgeving gaan we het volgende onderzoeken: het aantrekkelijker maken van het Winkelcentrum; het bouwen van minimaal 150 appartementen voor ouderen, jongeren en starters; het anders inrichten van de ruimte rondom het winkelcentrum (groen, parkeren, etc.). De gemeente voert dit onderzoek uit in samenwerking met Oosterpoort en de vastgoedeigenaren en winkeliers van het winkelcentrum.

Haalbaarheidsonderzoek H. Antonius Abtkerk en Kerkplein Malden. De Parochie Heilige Drie-eenheid heeft architectenbureau Otto van Dijk een studie laten maken naar de herbestemming van de kerk naar een horeca- en ontmoetingsfunctie, ondersteunende ruimtes voor wonen en behoud van de kerkfunctie. De pastorie wordt in het onderzoek getransformeerd naar wonen en in de tuin zijn appartementen geprogrammeerd. In totaal gaat het om circa 30 appartementen voor ouderen en starters. Het college heeft hiervoor ruimtelijke en programmatische kaders vastgesteld. De parochie heeft de architect opdracht gegeven te onderzoeken of deze ontwikkeling haalbaar is. Een zinvolle herbestemming en herontwikkeling van het kerkcomplex valt of staat met een passende inrichting van het omliggende Kerkplein. In het concept Programma Vitaal Centrum Malden is gekozen voor de vergroening van het Kerkplein, waarbij de fundaties van de middeleeuwse kerk weer zichtbaar worden gemaakt.

Herontwikkeling locatie Steenhuys. In december 2019 zijn de laatste organisaties uit het Steenhuys in Malden vertrokken en heeft de gemeente het beheer overgedragen aan AdHoc. Sinds januari 2020 wonen ongeveer acht mensen tijdelijk in het pand. De gemeente verkent samen met Oosterpoort de mogelijkheden voor ontwikkeling van deze locatie naar huurappartementen voor senioren. Daarbij wordt ook gekeken naar een andere inrichting van het parkeerterrein Kloosterhof.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? In 2020 worden de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, wordt een voorstel voor de herontwikkeling van de locatie Steenhuys uitgewerkt en wordt onderzoek gedaan naar het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. De uitkomsten geven de gemeente en de betrokken stakeholders het benodigde inzicht in wat nu precies wel en niet mogelijk is. Eind 2020 organiseren we dialoogbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers en evalueert het college de bevindingen en beoordeelt dan welke concrete projecten en investeringen daadwerkelijk haalbaar zijn. Op basis daarvan stelt het college het programma waar nodig bij en legt zij een definitief Programma Vitaal Centrum Malden inclusief investeringsprogramma begin 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad." (bron: gemeente Heumen)

- De Rijksweg door Malden (de N844), een van de drukste provinciale wegen van Gelderland (volgens de gemeente zijn er 7 miljoen verkeersbewegingen per jaar), is in 2019 gerenoveerd en heringericht. Het betreft het gedeelte tussen de Jan J. Ludenlaan en de Nijmeegse Scheidingsweg. Het geluidsreducerende wegdek is vernieuwd. Er zijn wadi’s aangelegd waardoor regenwater beter kan worden afgevoerd. Ook zijn er ‘kleine verkeersmaatregelen’ getroffen. Zo is de inrit naar de McDonald’s aangepast om het daar voor fietsers en automobilisten veiliger te maken. Het grootschalig onderhoud stond al eerder in de planning, maar is uitgesteld toen uit onderzoek bleek dat de riolering onder de weg op veel plekken van slechte kwaliteit was. De provincie Gelderland, eigenaar van de weg, en de gemeente Heumen hebben daarom eerst uitgezocht welke delen van de riolering vervangen moesten worden, om dat bij het groot onderhoud in een keer te kunnen meenemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Malden heeft 1 rijksmonument.

- Malden heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De huidige St. Antonius Abtkerk in Malden (Kerkplein 4) verving de van oorsprong middeleeuwse voorganger, die in de naoorlogse jaren te klein was geworden. De kerk is ingewijd in 1960 en is ontworpen door architect J.W.C.J. Bijnen (1916-1993), onder invloed van de Bossche School van Dom H. van der Laan. Het is een grote, rechthoekige zaalkerk, opgetrokken in breuksteen en beton, die aan drie zijden door een glas-in-loodwand wordt afgesloten. Op de zuidoostelijke hoek bevindt zich een semi-vrijstaande doopkapel, bekroond door een kleine klokkentoren. Aan de voorzijde staat een portaal met drie toegangen. De grote glas-in-loodwand uit de bouwtijd van J. Martens bevat een deels figuratieve voorstelling van onder andere de Wonderbaarlijke Visvangst.

De kerk is een belangrijk werk uit het oeuvre van Bijnen, waarbij destijds is gepoogd de traditionele (liturgische) richtlijnen in de RK kerkbouw te laten aansluiten bij een authentieke moderne stijl, mede beïnvloed door Van der Laan en de Franse architect Le Corbusier. Erfgoedvereniging Bond Heemschut-Gelderland heeft de gemeente Heumen in 2013 verzocht om de kerk van St. Antonius Abt met de aangrenzende pastorie op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De kerk biedt plaats voor 1000 gelovigen. Maar de afgelopen jaren komen er wekelijks gemiddeld nog maar 100 tot 150 mensen. De parochiebijdrage is niet toereikend om het gebouw op langere termijn in stand te houden. Daarom heeft de parochie in 2020 besloten dat het gebouw, om de lasten te kunnen blijven betalen, verkleind moet worden. De opdracht voor het ontwerp van de verbouwing is verstrekt aan architect Otto van Dijk uit Horssen. Van Dijk wil het gebouw in drieën knippen; een deel voor horeca, een deel als multifunctioneel kerkgebouw en een deel voor wonen. Hij heeft grote waardering voor het 60 jaar oude bouwwerk van zijn inmiddels overleden collega-architect én vriend: "Het is zeer vooruitstrevend geweest. En Jos Bijnen heeft er ook voor moeten knokken. Het project werd door de welstandscommissie afgekeurd. Architectuur moet spannend zijn. En mooi of lelijk, dat zijn hele rekbare begrippen." De enorme glas-in-loodramen wil Van Dijk onderdeel maken van de straatverlichting op het kerkplein. "Dan wordt het een soort lampion, 's avonds." Zie ook de videoreportage over de verbouwing van de Sint Antonius Abt-kerk in Malden, door Omroep Gelderland (februari 2020).

- "Sinds augustus 2020 staat er een gedenkteken en informatiepaneel aan zandpaadje het Airstrippad te Malden. De officiële opening hiervan werd verricht door burgemeester Marriët Mittendorff en group captain Stuart Gregory van de Royal Airforce. Op deze plaats lag aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een belangrijk vliegveld van de geallieerden. Uiteraard is dit vliegveld allang verdwenen maar is nu een historische plaats voor ons dorp om zeker niet te vergeten. Group captain Stuart Gregory van de Royal Airforce sprak de gasten toe na de onthulling van het gedenkteken. Hij gaf aan dat tijdelijke vliegvelden ook nu nog aangelegd worden met PSP-platen (Pierced Steel Plank). "Maar", benadrukte hij, "laten we ons ook realiseren dat het hier niet gaat om dit stukje grond, maar dat het gaat om de piloten die hier vandaan vertrokken zijn voor onze bevrijding. Piloten ook die dat vaak niet hebben overleefd."

Airstrip B91 is in maart 1945 in 17 dagen aangelegd. 13 woningen moesten er voor wijken. De startbaan was 1.400 meter lang en 40 meter breed en had een omvang vanaf de sportvelden van Union tot de Molensingel in Malden. Voor de aanleg ervan is de grond tot een diepte van zo’n 60 centimeter afgegraven en daarop werden 50.000 stalen PSP-platen gelegd. In de maanden dat het vliegveld werd gebruikt, was het de thuisbasis voor verschillende typen gevechtsvliegtuigen, maar ook Dakota’s die er kwamen voor het vervoer van gewonden en krijgsgevangenen. Het vliegveld werd op 20 april 1945 gesloten." (bron: Stichting Heemkunde)

- Het Accordeonmuseum en Harmonicamuseum in Malden biedt je een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van tonginstrumenten. Je vindt er een uitgebreide collectie accordeons, (mond)harmonica's, concertina's, bandoneons en aanverwante instrumenten. Tevens staat er de grootste accordeon ter wereld. Met een geluidsrondleiding (Nederlands of Duits) krijg je interessante informatie en muziekfragmenten te horen. Enkele hoogtepunten zijn: De Grote Fiers, de grootste accordeon ter wereld. Deze accordeon is maar liefst 1,90 meter hoog en is in 1928 gebouwd bij Scandalli in Italië; in de Hall of Fame - een unieke verzameling mondharmonica's, verzameld door Art M. Daane - vind je mondharmonica's van bekende en beroemde spelers, zoals Ronald Reagan, Jean 'Toots' Thielemans en het Hotcha Trio; de kleine, groene concertina van Tom Manders, beter bekend als Dorus; enkele instrumenten van Nederlandse bouwers, zoals Bernard Vos, Cees Eekels en Frans van der Aa. Verder bieden wij de mogelijkheid om zelf een instrument ter hand te nemen! Altijd al eens op een accordeon, harmonica, melodica of mondharmonica willen spelen? Dat kan!
In het museum vind je een tafel vol instrumenten waar je naar hartenlust kunt uitproberen. In hetzelfde pand bevindt zich ook accordeonspeciaalzaak Kuik Accordeons.

- Gevelstenen in Malden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Heumens Genieten (weekend in april) is het podium waar lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Heumen bij elkaar komen op het Kerkplein in Malden. Er zijn activiteiten op het gebied van kunst, actief, culinair, live muziek en kindervermaak.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In augustus 2020 is door Stichting Heemkunde in samenwerking met de gemeente Heumen het Ommetje 'Kop van Malden' gerealiseerd. Deze wandeling door de geschiedenis van het dorp is 7,5 kilometer lang en voert langs bijzondere historische plaatsen, zoals het Maas-Waalkanaal, over Landgoed De Elshof en langs het nieuwe - onder Bezienswaardigheden beschreven - gedenkteken waarmee het Maldense vliegveld Airstrip B91 wordt herdacht. De wandelroute bestrijkt de groene buffer tussen de stedelijke gebieden van het dorp en buurstad Nijmegen. Het is een oud cultuurlandschap met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Kelten. Lange tijd, tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw, is dit gebied inzet geweest van Nijmeegse annexatieplannen en plannen voor nieuwe ontsluitingswegen. Achteraf zijn deze niet-uitgevoerde plannen een zege gebleken, want hierdoor is het gebied zo goed als ongerept gebleven. Je kunt de route op elk willekeurig punt starten. De beschrijving neemt als startpunt koffiehuis Coffyn, gelegen op het terrein van Intratuin. Hier kun je parkeren, maar wel uitsluitend tijdens de openingstijden. Ook in de Intratuin is horeca aanwezig.

- Bosgebied Heumensoord NO van Malden is grotendeels in bezit van de gemeente Nijmegen, deels in bezit van waterleidingbedrijf Vitens die er water wint voor de gemeenten Nijmegen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten.

- "Landgoed Grootstal - gelegen in het uiterste N van het grondgebied van Malden, direct Z van de Nijmeegse Grootstalselaan - is gesticht op historische grond, van origine een middeleeuwse ontginningsboerderij "Groote Stal". Totdat het erf in de vroege 20e eeuw door het echtpaar De Bruijn-van Roggen werd uitgekozen om er een 'buiten' te stichten. Daarmee schaarde het zich bij de 19e-eeuwse Ring van Arcadië: een wijde kring van landgoederen en buitenplaatsen, op gevoeglijke afstand van de Nijmeegse vesting. Door het vroegtijdig overlijden van de opdrachtgever is de buitenplaats in 1917 verkocht aan mr. M.C.T.M. baron van Hövell tot Westerflier (1887-1956). Opgegroeid op landgoed Gnadenthal (bij Kleef), legde deze al op jonge leeftijd de basis voor dit nieuwe landgoed, door de omliggende gronden via talloze kleine transacties geduldig aaneen te smeden en in cultuur te brengen. Daarbij bleven de kavelstructuren uit het oude kampenlandschap grotendeels intact. Daardoor vertoont Grootstal nog altijd een diversiteit aan landschappelijke sferen.

Anders dan een buitenplaats, verenigt een zelfredzaam landgoed zowel ideële als nuttige functies. Voor de kostbare instandhouding van waardevol erfgoed is de opbrengst uit renderende functies nodig. Zo gaan op Landgoed Grootstal in Malden nut, schoonheid en toewijding al honderd jaar hand in hand. Inmiddels zet de 3e en 4e generatie zich in om het geheel in stand te houden en gezond over te dragen aan toekomstige generaties. Intussen heeft de verstedelijking het tussenliggende buitengebied verdrongen en is dit nog het enige 'functionerende' landgoed uit die hele serie. Terwijl bepaalde functies zijn afgevallen, er andere zijn bijgekomen en ook het landschap hier en daar is geëvolueerd, is de constante factor nog steeds: het streven naar evenwicht tussen ecologie, economie en de menselijke maat. Grootstal blijkt intussen 'het best bewaarde geheim van Nijmegen'. Omdat de stedelijke druk groot is en de ecologische waarden kwetsbaar, is het landgoed alleen op gezette tijden (bijv. tijdens de jaarlijkse Open Dagen) en op afspraak toegankelijk.

Landgoed Grootstal is al honderd jaar een particulier landgoed ‘in bedrijf’. Onveranderd is het landhuis: al drie generaties het kloppend hart, met daar omheen de tuinen, de boomgaard, het dassenbosje en het akkerland. Met veel respect voor gisteren en met het oog op morgen wordt er nu nog steeds gewoond, gewerkt en ontwikkeld. Maar in die laatste eeuw is de context van het landgoed drastisch veranderd. Het buitengebied is nu een stedelijke omgeving, met grote gevolgen voor het functioneren van het landgoed zelf. Op zoek naar nieuwe antwoorden heeft Landgoed Grootstal in Malden zich de laatste decennia ontplooid tot een broedplaats voor duurzaamheid. Via actuele thema's als voedsel, duurzaam ondernemen, kunst en onderwijs tracht het landgoed nu een brug te slaan tussen Stad en Land. Ontdek wat je kunt doen op het landgoed en kijk ook eens in de Publieksagenda."

Terug naar boven

Eten en drinken

- "In 2020 zijn wij, Ricardo Cano Mateo (1985) en Anne van Leeuwen (1987), gestart met onze regeneratieve demonstratieboerderij Bodemzicht op Landgoed Grootstal bij Malden, pal naast Nijmegen. Bodemzicht werkt aan een regeneratieve residentie waar denkers en doeners - kunstenaars, wetenschappers, ontwerpers, boeren, chefs - onderzoek kunnen doen naar regeneratieve landbouw op Landgoed Grootstal. De residenten zorgen voor uiteenlopende kwantitatieve en kwalititatieve inzichten - van koolstofdata, tot gedichten en menu's - met betrekking tot de ontwikkeling van Bodemzicht en Grootstal als transitieplek. Feedback van residenten verbetert de boerderij continu. Regeneratieve landbouw groeit levende bodem, vangt CO2 af, vermeerdert de biodiversiteit en maakt winst. Bodemzicht zal het perspectief in de Nederlandse landbouw grondig kantelen: van verstrekkende, uitputtende monoculturen naar gegronde, veerkrachtige boerenbedrijven. Onze boerderij vertrekt vanuit 21e-eeuwse uitdagingen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en boerencrisis en vertaalt dit naar een koolstofpositieve, biodiverse en winstgevende landbouw.

Bodemzicht in Malden levert groenten, fruit en eieren direct aan een regionale markt. De bodem wordt zo min mogelijk verstoord en kunstmest en pesticiden worden niet gebruikt. De boerderij werkt zoveel en zo creatief mogelijk met bestaande natuurlijke processen. Zo zullen snoeiresten koolstof voor compost leveren, kippen compost eten en bemesten en is compost weer voeding voor groenten en bomen. Mobiele kippencaravans tussen de boomgaarden activeren de bodem en werken als intensieve koolstofpompen die CO2 opslaan. Bodemzicht heeft een eigen watersysteem dat droogte én overvloedig water kan opvangen. Door het hele bedrijf is de nieuwste groene technologie geïntegreerd voor energie, data en bedrijfsvoering. Met Bodemzicht willen we een realistisch circulair alternatief neerzetten voor de huidige landbouw én een lange termijn toekomst creëren voor boeren in Nederland. Op naar een werkelijk duurzame landbouw!

Naast een productieboerderij is Bodemzicht in Malden ook een leerplek. Voor geïnteresseerden in regeneratieve landbouw zullen er cursussen zijn over permacultuur en holistisch management, maar ook over het schrijven van een regeneratief businessplan en het opstarten van een no dig groentetuin. Daarnaast zijn er programma's over ecologie in het Antropoceen, omgaan met klimaatverandering, duurzame wereldbeelden en de waarde van natuur. In de leerplek wordt samen met wetenschappers, kunstenaars, beleidsmakers en ondernemers gewerkt aan de transitie. De leerplek start in 2021."

- "Zelfoogstmoestuin Het Heerlijke Land (op Landgoed Grootstal, in het uiterste N van het grondgebied van Malden, bij Sint Jacobsweg 13a) werkt volgens het CSA-model. CSA staat voor Community Supported Agriculture. Hierbij ondersteunt de lokale gemeenschap een kleinschalig landbouwinitiatief, dat voorziet in vers en gezond voedsel. Als deelnemer maak je van dichtbij kennis met het verhaal achter je voedsel. Je kent de mensen die jouw voedsel verbouwen, en hoe ze dat doen. Vertrouwen in elkaar en zorg voor mens, land en omgeving vormen de basis van een duurzame relatie tussen deelnemers, tuinder en tuin.

Hoe werkt het? Als deelnemer koop je een aandeel in de oogst van het seizoen. Je betaalt je aandeel aan het begin van het jaar. De tuinder is daarmee verzekerd van de afzet en kan investeren in onder meer de zaden en het plantgoed, maar ook compost en gereedschap, om jouw groenten te telen. Daartegenover staat dat de tuinder zich er maximaal voor inspant dat de deelnemers per week gemiddeld ten minste 5 tot 6 soorten groente kunnen oogsten. In 2017 waren er gemiddeld 9 verschillende groenten per week te oogsten en in 2018 7,5. Zo heb je van mei t/m november verse groenten direct van het land. Omdat de tuinder ook afhankelijk is van het weer kan de oogst van jaar tot jaar verschillen. Door wisselteelt en een aanbod van veel verschillende soorten groenten wordt dit risico beperkt. Aan het eind van het jaar evalueren de tuinder en de deelnemers het afgelopen oogstseizoen en bepalen ze samen wat er het volgend seizoen geteeld zal worden. Naast oogsten kun je als deelnemer meedoen aan activiteiten en genieten van de landelijke sfeer en het contact met andere deelnemers. Ook kun je vrijwillig en vrijblijvend op de tuin in Malden meewerken."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Malden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Patricia Rehe van Studio Braaf uit Molenhoek heeft van 2012 t/m 2015 2x per jaar het prachtige glossy magazine Dorps gemaakt, voor inwoners van Malden en Molenhoek. Het magazine werd huis aan huis verspreid en de 7 edities zijn via de link ook online te lezen. Nog altijd de moeite waard om te lezen, lijkt ons, omdat er ook veel 'tijdloze' artikelen in staan die ook nu nog naslagwaarde hebben.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Malden en - idem alg..

Reactie toevoegen