Maarsseveen

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

Maarsseveen (2).JPG

In Maarsseveen aangekomen

In Maarsseveen aangekomen

Maarsseveen (7).JPG

Het eerste wat we van Maarsseveen zien, komende van de Maarsseveensevaart, is de keurige fortwachterswoning aan de Herenweg

Het eerste wat we van Maarsseveen zien, komende van de Maarsseveensevaart, is de keurige fortwachterswoning aan de Herenweg

maarsseveen_fort_toegang.jpg

De toegang naar Fort Maarsseveen

De toegang naar Fort Maarsseveen

maarsseveen_fort_van_nabij_gezien.jpg

Fort Maarsseveen van nabij gezien

Fort Maarsseveen van nabij gezien

maarsseveen_fort_vanuit_de_lucht.jpg

Fort Maarsseveen, gezien vanaf 600 meter hoogte. Met dank aan Google Maps.

Fort Maarsseveen, gezien vanaf 600 meter hoogte. Met dank aan Google Maps.

UT gemeente Maarsseveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Maarsseveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Maarsseveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Maarsseveen

Terug naar boven

Status

- Maarsseveen is een buurtschap, voormalige heerlijkheid en voormalige gemeente in de provincie Utrecht, regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. De gemeente was in 1812 toegevoegd aan de gemeente Tienhoven. In 1818 werd zij daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente. Per 1-7-1949 over naar gemeente Maarssen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Maarsseveen.

- De buurtschap Maarsseveen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Maarssen. In de Topografische atlas Utrecht (1) komt de naam ten onrechte niet als plaatsnaam voor. De plaats heeft nota bene officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Maarssenveen, Maarseveen, 1840 Nieuw-Maarsseveen.

Terug naar boven

Ligging

- De huidige buurtschap Maarsseveen ligt O van Maarssen en grenst in het N aan de Maarsseveense Plassen en in het Z aan de Zuilense Ring (N230). De buurtschap omvat de lintbebouwing aan de lange rechte Herenweg en de Gageldijk in het ZO verlengde daarvan, voor zover gelegen op het postale grondgebied van Maarssen (een deel van die dijk valt namelijk onder de stad en gemeente Utrecht). Oorspronkelijk was dit een tuinbouwgebied, maar deze activiteit boet al jaren aan belang in. Er is nog één veeteeltbedrijf, de meeste huizen zijn nu burgerwoningen. Veel zogeheten 'ruilverkaveling woningen' zijn de afgelopen jaren afgebroken en vervangen door nieuwe woningen.

- Het oorspronkelijke Maarsseveen was veel groter en omvatte ook een groot deel van de huidige kern Maarssen, namelijk het grootste deel van het huidige Maarssen voor zover gelegen N van de Vecht. De bebouwing W van de Kaatsbaan en N van de Nassaustraat in het huidige Maarssen behoorde tot de kern Maarsseveen. Tot deze gemeente behoorden verder de Bethunepolder, de buurtschap Oud-Maarsseveen en het plassengebied O van de Maarsseveense Vaart. Zie verder de oude plattegrond hieronder.

- Op die plattegrond kun je ook zien dat de gemeente Maarsseveen de vorm had van een taartpunt, waardoor de landbouwkavels van Oud-Maarsseveen in het noorden, op hun beurt allemaal lange smalle taartpuntjes zijn omdat ze aan het eind 'in de knel komen' tussen de kavels van Tienhoven in het W en die van Westbroek in het O.

- Let op het onderschrift onder de plattegrond (uit ca. 1870): "De droogmakerij van de Tienhovensche & Maarsseveensche plassen is nog niet voltooid."

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 212 huizen met 1.273 inwoners, verdeeld in de dorpen Oud-Maarsseveen 76/507 (= huizen/inwoners) en Nieuw-Maarsseveen (= de huidige buurtschap Maarsseveen) 136/766 (de gemeente omvatte verder nog de buurtschap Molenpolder). De huidige buurtschap heeft ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners, ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen de bebouwing aan de Herenweg en die aan de Gageldijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maarsseveen heeft 1 gemeentelijk monument.

- Fort Maarsseveen, officieel 'Werk bij Maarsseveen' (Herenweg 3), gebouwd in 1880-1881, sloot de Maarsseveense Vaart en de dijken van de Maarsseveense en Tienhovense Polders af. Het kleine fort met een bomvrij gebouw en remise bevindt zich niet meer in originele staat; de wallen zijn geëgaliseerd en de in 1886 gebouwde remise is gesloopt. De oorspronkelijke toegangsbrug is nog aanwezig. Rondom het fort staan nog enkele houten huizen. Het aardwerk van het fort bestaat uit een terrein met een rechthoekige hoofdopzet met afgeschuinde hoeken en aan de noordzijde een eenvoudig bastion. Het terrein is rondom omgeven door een gracht en een buitenfort. Op een door water omgeven perceel in het noordwesten bevindt zich de fortwachterswoning.

Het terrein is voor het grootste deel onbeplant. Het fort is toegankelijk middels een aan de zuidzijde over de gracht geplaatste brug. De in het midden op het aardwerk gelegen bomvrije kazerne is aan drie zijden gevat in een aardwerk. Aan de zuidzijde bevindt zich in grauwe baksteen opgetrokken voorgevel met op constructief belangrijke punten blokken natuursteen. De gevel wordt afgesloten door een rollaag. Een aantal vensters is uitgevoerd met stolpramen. Alle vensters zijn voorzien van groengeschilderde luiken. De gevel wordt gesierd door in cement vervaardigse stenen met het opschrift `1881' en `Maarsseveen'.

Op de site van de Hollandse Waterlinie vind je, als je de zoekterm 'Maarsseveen' invoert, een 7-tal documenten met een schat aan informatie over de geschiedenis van het Werk bij Maarsseveen. Sinds 2012 is het fort in beheer bij Stichting C-Fordt, een 'duurzame broedplaats voor Kunst, Cultuur en Recreatie', die 'zeer ambitieuze doch realistische' plannen met het terrein heeft. Ook Polderwachter Marcel Blekendaal heeft er zijn domicilie. De polderwachter is een 'boswachter zonder bos'. Dit wandelend kunstwerk is uw reisleider op het platte land. Met de polsstok wijst hij u op de waarde van het open landschap en het zicht op de Hollandse horizon. Tijdens de wandelingen leest de polderwachter voor uit de zangsporen* van het omringende land en krijgt u, al luisterend, een hippe cursus landschaplezen.
* Zangsporen verwijst naar de cultuur van de aboriginals. Door middel van gezongen overleveringen leren zij hun land kennen en dragen zij die op hun beurt weer over op de volgende generatie. Elke plek, heuvel, bosje of waterpoel heeft zijn eigen geschiedenis en betekenis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag rond half januari is de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel van de Bewonersvereniging. De locatie is Fort Maarsseveen, van 15.30 tot 17.30 uur. Ook doet de vereniging dan kort verslag doen over de activiteiten van het afgelopen jaar en kijkt ze vooruit naar het nieuwe jaar. Voorafgaand aan de borrel wordt een wandeling georganiseerd. Deze vertrekt op het parkeerterrein van het fort, om 14.30 uur. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. Meld s.v.p. even vooraf of je komt via de site van de Bewonersvereniging (waarvoor zie het kopje Links).

- Kermis (5 dagen in april).

- De Newstyle Triatlon Maarssen (op een zaterdag begin september) vindt plaats op en rond de Maarsseveense Plassen. Je kunt starten op de individuele sprint afstand (750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen). Je kunt je ook inschrijven als trio-team, waarbij 1 deelnemer zwemt, 1 deelnemer fietst en de laatste deelnemer loopt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door verkaveling en turfwinning zijn er vele stroken en plassen ontstaan in het, van oorsprong, moerasachtige gebied rond Maarsseveen. Het noordelijke gedeelte is nu natuurreservaat en valt onder de buurtschap Molenpolder. De plassen ten zuiden van Molenpolder zijn in de jaren zestig ten behoeve van zandwinning uitgegraven. Het zand is onder meer gebruikt bij de aanleg van de Utrechtse wijk Overvecht. Recreatiegebied de Maarsseveense Plassen is nu een van de belangrijkste waterrecreatiegebieden in de regio.

Z van de buurtschap Maarsseveen ligt de Kleine (Maarsseveense) Plas, maar deze is van weinig recreatieve betekenis. Er is een aanlegplaats voor visboten (huur). Ook deze plas is door zandwinning ontstaan. Er loopt een ongeplaveid wandelpad omheen. Op zowel de grote als de kleine plas zijn alleen boten met elektromotoren toegestaan. Door de grote diepte van de plassen is het water op bepaalde plaatsen zeer koud. Het is handig om daar bij het zwemmen rekening mee te houden. Door de grote diepte van zowel de grote als de kleine plas vriest het water in de winter slechts moeizaam dicht en is schaatsen er daarom gevaarlijk.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Maarsseveen en Molenpolder van de Bewonersvereniging op Facebook.

- Belangenvereniging: - Bewonersvereniging Maarsseveen - Molenpolder is begonnen als wijkcommissie. Deze is in 2007 ontstaan uit een groep verontruste bewoners van de Westbroekse Binnenweg en Oudedijk, die met de gemeente in overleg gingen over het stijgende aantal evenementen bij de Maarsseveense Plassen. De gemeente nodigde de groep eind 2006 uit om formeel als wijkcommissie door te gaan. Om beter voor de belangen van de bewoners op te kunnen komen, is de wijkcommissie sinds 2010 een bewonersvereniging. In 2013 hebben de wijkwethouder en het bestuur een convenant getekend met afspraken over de samenwerking.

De vereniging heeft ten doel het vertegenwoordigen van de omwonenden van de Maarseveense Plassen en in het bijzonder de bewoners van de Gageldijk, de Herenweg, de Oudedijk, de Nedereindsevaart en de Westbroekse Binnenweg, in die zaken waar hun materiële of immateriële belangen in hun directe woonomgeving aan de orde zijn, met name op het gebied van de leefbaarheid, het woongenot, de veiligheid, natuurbehoud en ruimtelijke ordening, en waar nodig, het opkomen voor deze belangen. Bewoners kunnen lid worden voor het symbolische bedrag van €1.

Reactie toevoegen