Luissel

Plaats
Buurtschap
Boxtel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Luissel

Terug naar boven

Status

- Luissel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boxtel.

- De buurtschap Luissel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Boxtel.

- De buurtschap Luissel heeft (fraaie) plaatsnaamborden, met informatiepaneel, en ligt, omdat het geen officiële, blauwe plaatsnaamborden zijn, buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Luijssel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Luissel ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Kapelweg (het gedeelte van deze weg W van de rivier de Kleine Aa), Uilenbroek, St Jorishoef, Bankweide, Schouwbeemdseweg en Luisselse Heistraat. De buurtschap ligt ZO van het water de Essche Stroom, W van het dorp Boxtel, NW van het dorp Lennisheuvel, ZW van het dorp Esch, ZO van het dorp Haaren en NO van het dorp Oisterwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Luissel samen met buurtschap De Roond 38 huizen met 242 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Sint Willibrorduskapel
"De Sint Willibrorduskapel in buurtschap Luissel is een gemeentelijk monument en staat op een perceel nabij boerderij De Hondsberg. Het is een eenvoudige, met leien gedekte stenen kapel, daterend uit 1940. Het ontwerp is van de hand van H. Hanssen uit 's-Hertogenbosch. De kapel was oorspronkelijk voorzien van twee gebrandschilderde ramen naar ontwerp van respectievelijk Hendrik Wiegersma en diens zoon Pieter. Een van deze ramen is verloren gegaan, het andere is een tijdlang in de pastorie van de H. Hartparochie bewaard. Na de jubileumviering in 1990 is dit raam hersteld en op zijn oorspronkelijke plaats teruggebracht. In 1996 is een tweede gebrandschilderd raam geplaatst, ontworpen door plaatselijke kunstenaars. De gevelsteen boven de ingang vermeldt de tekst: 'Anno 1940 frigoris bellique caloris' ('in het jaar 1940, het jaar van koude en oorlogshitte'). De zijmuren zijn voorzien van wandschilderingen van Jos ten Horn, Wim van Woerkom en Thijs Dorenbosch. Vanaf 1947 bezit de kapel een luidklokje met de tekst: 'Als gij het klokske van Luissel heurt, denk dan: wie is er nauw [sic] weer aan de beurt? A.D. 1947'.

De kapel bevat een terracotta reliëfgroep uit 1940 van de hand van de Heusdenhoutse beeldhouwer Toon van de Wiel, voorstellende Sint Willibrord staande op de voorplecht van een schip, geflankeerd door twee monniken. Ter weerszijden daarvan knielen een boer met werktuig en een moeder met een ziek kind. Op de muur waarin deze beeldengroep is aangebracht, is het gebed geschilderd: 'Sint Willibrord Apostel van Brabant bid voor ons'. Twee banderollen daaronder vermelden respectievelijk 'Bevrijder der boeren' en 'Weldoener onzer kinderen'. In het voetstuk van de beeldengroep is een ruimte uitgespaard waarin de reliek van Willibrord kon worden bewaard. Tegenwoordig bevindt de reliek, die door bemiddeling van de toenmalige secretaris van het bisdom Den Bosch, J. van Susante, in 1940 aan de kapel is geschonken, zich in het huis van de eigenaar van De Hondsberg.

De bouw van de kapel is een direct gevolg geweest van een publicatie van P.C. Boeren bij de viering van het 12e eeuwfeest van Sint Willibrord in 1939. In deze publicatie, onder de titel Sint Willibrord, Apostel van Brabant, identificeerde Boeren het in een schenkingsoorkonde van 712 genoemde 'Leuetlaus super flumina Dutmela' met de buurtschap Luissel in Boxtel, gelegen aan de Dommel. Een artikel in de Boxtelse Courant over de bevindingen van Boeren leidde tot groot enthousiasme bij de Boxtelse pastoor I. Broekman. Hij zag mogelijkheden de herinnering aan Willibrord op de buurtschap terug te brengen. Hij verzekerde zich van de medewerking van de secretaris van het bisdom 's-Hertogenbosch, de heer J. van Susante, een geboren Boxtelaar, om een reliek van Willibrord te verkrijgen. Pastoor Broekman en J. van Susante dachten met name aan de oprichting van een wegkruis of een veldkapel. Ze zochten daarvoor medewerking van de Luisselse gemeenschap.

Op 26 april 1939 kwam een aantal Luisselse boeren in De Hondsberg bijeen op uitnodiging en onder leiding van F. Verhoeven, directeur van de coöperatieve zuivelfabriek, om te bespreken of de Luisselse gemeenschap in staat en bereid was mee te werken aan de oprichting van een wegkruis of veldkapel. Men was meteen enthousiast. Onder het motto 'Luissel zal het opknappen' werd een collecte georganiseerd, waarmee zo'n fl 700,- werd opgehaald. Samen met bijzondere giften tot een bedrag van fl 300,- was er voldoende financiële basis voor de bouw van een kapel. Het kerkbestuur van de H. Hartparochie financierde de aankoop van de benodigde grond. De boeren verrichtten het grondwerk 'pro deo' en ook de architect en de aannemer boden hun diensten belangeloos aan. Door de mobilisatie in augustus 1939 en het uitbreken van de oorlog in mei 1940 stagneerde de bouw, maar desondanks kon op de feestdag van Sint Willibrord, 7 november 1940, de kapel plechtig door de deken worden ingewijd.

Verering. Al voor de plechtige inwijding van de kapel op 7 november 1940 had de Bossche bisschop A.F. Diepen op 26 maart van dat jaar een broederschap aan de kapel verbonden onder de titels: 'Sint Willibrord, Apostel van Brabant, grondlegger van de vrije boerenstand, beschermheilige van lijdende kinderen'. De broederschap was kerkelijk opgericht in de H. Hartparochie te Boxtel en had tot doel de godsvrucht tot St. Willibrord te bevorderen, onder meer door het openstellen van de kapel. De pastoor van de H. Hartparochie was qualitate qua directeur van de broederschap. Op de vierdagen van St. Willibrord, tweede Pinksterdag en Willibrorduszondag (de zondag na 7 november) is aan het bijwonen van de mis in de kapel een volle aflaat verbonden. Tevens worden de dan aanwezige kinderen door de celebrant gezegend. Krachtens een pauselijke beschikking van 18 juli 1942 mogen kinderen uit Luissel en buur-buurtschap Tongeren in de kapel worden gedoopt. Dat geldt tevens voor alle kinderen die Willibrordus als eerste doopnaam zullen dragen. In de jaren negentig vonden jaarlijks zo'n twee à drie dopen plaats." (bron: Bedevaartsite van het Meertensinstituut)

Reactie toevoegen