Linne

Plaats
Dorp
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Linne in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Linne in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Linne in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Linne

Terug naar boven

Status

- Linne is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Maasbracht, deels (= het buitengebied O van de spoorlijn) over naar gemeente Ambt Montfort (welk deel in 2007 is overgegaan naar de gemeente Roerdalen). Het dorp is met de gemeente Maasbracht in 2007 opgegaan in de nieuwe gemeente Maasgouw.

- Wapen van de voormalige gemeente Linne.

- Onder het dorp Linne ook valt de buurtschap Weerd.

Terug naar boven

Ligging

Linne ligt ZW van Roermond, NO van Maasbracht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Linne heeft ca. 1.500 huizen met ca. 3.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aardbeving
Het Linnerveld, een streek O van de spoorlijn, was het epicentrum van de aardbeving (30 sec., 5,5 op de schaal van Richter) die Midden-Limburg trof in de vroege ochtend van maandag 13 april 1992. Honderden huizen en zo'n 40 kerken raakten zwaar beschadigd. Er waren 15 gewonden.

- Elementen uit de geschiedenis van Linne, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Linne heeft 10 rijksmonumenten.

- Linne heeft 9 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Linner Revue is in 2015 opgericht, met als doel het organiseren van een periodieke Revue, op het gebied van zang, dans, muziek en toneel. Tevens wordt het vergroten van het dorpsgevoel nagestreefd door jeugd en volwassenen uit Linne bij de Revue te betrekken.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Sjtoepkloekers.

- Kindervakantieweek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ter hoogte van het dorp maakt de rivier de Maas een 'lus', die dan ook de Lus van Linne wordt genoemd. Met de aankoop van gronden in dit gebied in 2010, is de laatste fase van de ecologische verbinding tussen het Meinweggebied en de Weerterbossen gerealiseerd. Het betreft gronden tussen het bedrijventerrein Veestraat in Linne en de gronden van Solvay chemie in Merum bij Roermond. Deze 5,3 hectare was vroeger in eigendom van Solvay Chemie. De voorheen verontreinigde grond is inmiddels gesaneerd. Het belang van deze zone wordt onderstreept door het feit dat Rijkswaterstaat aansluitend aan deze zone een ecoduct heeft aangelegd over de A73, zodat er een goede uitwisseling van kleinwild tussen beide gebieden kan plaatsvinden. De gronden zijn overgedragen aan Stichting Het Limburgs Landschap die het als natuur gaat inrichten en beheren.

- Met de overdracht in 2013 van 150 hectare gebied in de Maasmeander in Roermond aan Stichting het Limburgs Landschap is het project 'Nieuw Leven in de Lus van Linne' van start gegaan. Dit herinrichtingsgebied in de Maasmeander is door grindwinning in de periode 1920-1980 gevormd tot drie plassen met aangrenzend weidegebied. Op de kleilaag groeit voornamelijk gras maar vormt zich geen nieuwe natuur. Na de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 bleek zich wel nieuwe flora en fauna te ontwikkelen. Precies op de plaatsen die het meest waren beïnvloed door de rivier, vormden zich na verloop van tijd spontaan kleine natuurgebiedjes. Dit natuurlijke fenomeen vormde de basis voor het initiatief om in samenwerking met ecologen van de Stichting het Limburgs Landschap een plan te maken om in combinatie met grindwinning de ontwikkeling van biodiversiteit in het gebied te stimuleren en de rivier de Maas meer ruimte te geven. De firma Ballast Nedam heeft de afgelopen jaren een integraal plan ontwikkeld waarin natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en grindwinning worden gecombineerd.

Het gebied in de Lus van Linne zal gedurende de komende 15 jaar gefaseerd worden herontwikkeld tot ruim 200 hectare robuuste, dynamische en soortenrijke riviernatuur. Deze herontwikkeling wordt gecombineerd met de winning van naar schatting 10 miljoen ton zand en grind. Het natuurgebied zal uiteindelijk diverse recreatiemogelijkheden en hoogwaterbescherming bieden. Hiermee wordt een schakel hersteld in de Ecologische Hoofdstructuur die de Lus van Linne vormt tussen nationaal park De Meinweg aan de Duitse grens en de bossen in de Kempen. Dit nieuwe natuurgebied dient meteen als groene coulisse, die de grindwinning en de werkzaamheden in latere jaren grotendeels aan het oog zal onttrekken. Voor nadere informatie zie persbericht gemeente Roermond.

- "De in 1974 opgerichte Landschapsvereniging De Kringloop Linne stelt zich ten doel tezamen het landschap te verkennen in al zijn facetten en zodoende liefde te kweken voor natuur en heem. De vereniging is in de loop der jaren uitgegroeid van een groepje natuurvrienden tot een vereniging met vandaag de dag ca. 275 leden. De Kringloop beoogt haar doel te bereiken door: het bestuderen van flora, fauna, milieu, cultuurgeschiedenis en heem; het verzamelen en verschaffen van informatie over flora, fauna, milieu, cultuurgeschiedenis en heem, onder andere door het organiseren van excursies, lezingen en tentoonstellingen; het beheren en exploiteren van een ruimte voor het realiseren van de taken, die voortvloeien uit de doelstelling; het beïnvloeden van het overheidsbeleid in de richting van behoud, herstel en bescherming van heemkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en het milieu.

Landschapsvereniging De Kringloop beoogt haar doelstellingen gestalte te geven door: het uitgeven van het tweemaandelijks verschijnend verenigingsblad Observatie; een maandelijkse cursus of lezing, vastgelegd in het jaarprogramma; op een positieve wijze actie te voeren wanneer natuur en landschap in de knel dreigen te komen; adviezen te verstrekken aan gemeenten en instellingen; het organiseren van cursussen. De Kringloop presenteert zich ook via boek en film. Reeds verschenen zijn: Linne in Oude Ansichten, deel 1, 1978, en deel 2, 1989; Wandelen in Midden-Limburg, 1979; De Linnerweerd, 1980; Film De Linnerweerd, 1988; Tussen Maas en Roer, 1990. Spreekt dit alles je aan en wil je best 'iets' doen voor je eigen leefomgeving? Steun ons dan met je lidmaatschap, want het aantal leden is mede de kracht van een vereniging."

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool Triangel.

- Muziek: - Koninklijke Harmonie Lentekrans.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Linne.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Linne en - idem kerk.

Reactie toevoegen