Leveroy

Plaats
Dorp
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

leveroy_kaart_openstreetmap.jpg

Leveroy is een compact dorp met een groot buitengebied. Ook een deel van buurtschap Maxet in het O valt onder het dorpsgebied. In het W valt ook buurtschap Mildert in de praktijk tot het dorpsgebied te rekenen. (© www.openstreetmap.org)

Leveroy is een compact dorp met een groot buitengebied. Ook een deel van buurtschap Maxet in het O valt onder het dorpsgebied. In het W valt ook buurtschap Mildert in de praktijk tot het dorpsgebied te rekenen. (© www.openstreetmap.org)

leveroy_400_jaar_2017.jpg

Voor een klein dorp als Leveroy is er door het jaar heen veel te doen. In de regionale media wordt het dorp zelfs het Partydorp genoemd. In 2017 was er nog een eenmalig extra Dorpsfeest t.g.v. het 400-jarig bestaan van het dorp.

Voor een klein dorp als Leveroy is er door het jaar heen veel te doen. In de regionale media wordt het dorp zelfs het Partydorp genoemd. In 2017 was er nog een eenmalig extra Dorpsfeest t.g.v. het 400-jarig bestaan van het dorp.

leveroy_modelvliegclub_mvc_nederweert_40_jaar_2019.jpg

Twee jaar later was er weer een extra feest in Leveroy, deze keer in verband met het 40-jarig bestaan van Modelvliegclub MVC Nederweert.

Twee jaar later was er weer een extra feest in Leveroy, deze keer in verband met het 40-jarig bestaan van Modelvliegclub MVC Nederweert.

leveroy_fanfare_concordia_90_jaar_2019.jpg

Ehh... correctie: in 2019 waren er twéé extra feesten in Leveroy, want Fanfare Concordia is opgericht in 1929 en heeft dus in 2019 het 90-jarig jubileum gevierd.

Ehh... correctie: in 2019 waren er twéé extra feesten in Leveroy, want Fanfare Concordia is opgericht in 1929 en heeft dus in 2019 het 90-jarig jubileum gevierd.

Leveroy

Terug naar boven

Status

- Leveroy is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Nederweert. T/m 1990 ook deels gemeente Heythuysen.

De grens tussen beide gemeenten liep hier verticaal door het dorp, door het midden van de wegen Liesjeshoek en Reulisweg (met een knik tussen beide wegen in de Kerkstraat). W hiervan was gem. Nederweert (met postcode 6091), O hiervan was gem. Heythuysen (met postcode 6092). Dit was ook middels de plaatsnaamborden herkenbaar; als je vanuit de Heythuysense kant het dorp binnenkwam stonden er borden 'Leveroy gem. Heythuysen', en verderop, middenin het dorp, stonden dan borden 'Leveroy gem. Nederweert'. En komend vanuit de Nederweertse kant was dat uiteraard precies andersom.

Kennelijk werd dit toch wel erg onpraktisch gevonden. Daarom is bij de herindelingen van 1991 dit deel (118 hectare groot, met 80 huizen en 222 inwoners) middels grenscorrectie naar de gemeente Nederweert overgegaan. Het is nog altijd aan de eigen postcode te herkennen.

- Onder het dorp valt ook een klein deel van de buurtschap Maxet. Sinds 1871 valt deze buurtschap geheel onder de parochie Leveroy.

- De buurtschap Mildert, ZW van het dorp, ligt voor de postadressen 'in' het veel verder gelegen Nederweert, maar valt kerkelijk onder de parochie Leveroy.

- Rond 1980 doemt ineens de door de kaartenmakers kennelijk veronderstelde plaatsnaam Leveroyse Bergen in de atlassen op, in het N van de Bergenweg. Dit is echter geen plaats(naam) maar een landbouw- en natuurgebied. Zie hiervoor verder onder het kopje Landschap etc.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Leivere. Een inwoner van dit dorp is een Leiverder.

Oudere vermeldingen
1244 Loiverlo, 1293 Leverloe, 1332 Leyverloe, 1433-1488 Levelroye, 16e eeuw Leveroij, 1883 Leverode.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een naam op lo 'bos' met onduidelijk eerste lid. De verwijzing van sommigen naar een Keltische riviernaam labara* 'de luid bruisende' is niet legitiem. Wellicht een persoonsnaam? Vergelijk ook Castenray.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Leveroy ligt in het uiterste ZO van de gemeente Nederweert en grenst in het N, O en Z aan de gemeente Leudal (t/m 1996 gemeente Heythuysen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Leveroy voor het deel in de gemeente Nederweert 80 huizen met 450 inwoners. Het deel onder de gemeente Heythuysen viel in de Volkstelling van dat jaar onder de buurtschap Maxet. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.050 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Leveroy is ontstaan in de late middeleeuwen. De nederzetting wordt voor het eerst vermeld in 1244. De kapel die in 1617 de parochiekerk is geworden, stond op de grens van de Heerlijkheid Weert en het Graafschap Horn. De dorpsgemeenschap met in de 18e eeuw circa 550 inwoners was vroeger zeer reislustig. Circa 25% van de mannelijke beroepsbevolking zocht zijn geluk ver van huis. Het waren vooral de schepers die naar Vlaanderen trokken en de blekers die naar Holland gingen. Maar ook de teuten, die met hun handelswaar ver Duitsland in trokken. Deze rijke lieden bouwden prachtige teutenboerderijen, die nog altijd te bewonderen zijn. In het dorp staat ook het oudste schoolgebouw van de gemeente Nederweert.

Voor nadere informatie over de geschiedenis van Leveroy kun je terecht bij Heemkundevereniging Leivere. "Wat is Heemkunde? Vraag je jezelf dit ook wel eens af? Heemkunde heeft met vele zijden van het leven te maken: met verleden, heden en toekomst. Heemkunde maakt een verbinding naar de wereld van onze voorouders, je leefomgeving en een verbinding die een betekenis heeft voor de kinderen van nu. En toch is dit niet alles, er is meer. Heemkunde heeft met ons, ja ook met jou, te maken. De verbinding met anderen in onze gemeente, en wat is het niet heerlijk te genieten van onze kennis die wij hebben over de geschiedenis van ons dorp en zijn inwoners. Wat doen we? Wij zien de heemkunde niet als een schatbewaarder die alles voor zichzelf wil houden, integendeel, de insteek is dat de geschiedenis van ons allemaal is. Genealogie: onze eigen geschiedenis vinden we in akten en verslagen waarin het dagelijks leven van toen terug te vinden is. Een feest om daarin eens te snuffelen, men vindt daarin naast ontwikkelingen in groei en welvarendheid ook ingrijpende gebeurtenissen. Het heerlijk snuffelen in het archief op zoek naar je verre voorouders. Velen houden zich daar mee bezig en niet enkel gepensioneerden maar ook jongeren hebben de genealogie ontdekt. Gebouwen: gelukkig zijn niet alle oude gebouwen afgebroken, wat we nog hebben moeten we vertroetelen." Aldus een beschrijving van de heemkundevereniging en wat zij zoal doet, op haar site.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ontwerp-Bestemmingsplan kern Leveroy (2010).

- Het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) was een ambitieus project dat 3 hoofdonderdelen omvatte, te weten het nieuwe woongebied Leiverse Velden op de ‘oude’ voetbalvelden van SV Leveroy, de verhuizing van de voetbalvereniging, de tennisclub en Jong Nederland naar een nieuwe accommodatie aan de rand van het dorp - die in 2011 is gerealiseerd - en de (her)ontwikkeling van de locatie ’t Huitje / Reulisweg in de dorpskern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leveroy heeft 2 rijksmonumenten, zijnde 1) het woonhuis op Kerkstraat 9, met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen en verticale bakstenen versieringen. De oostelijke topgevel met een gevelsteentje met jaartal 1776. In de lange gevel aan de veldzijde een ankerjaartal 1768. Dat jaartal komt ook voor in de in patronen gelegde keitjesvloer van de keuken; en 2) de boerderij van het hoftype op Kerkstraat 14. Voorheen leerlooierij. Woonhuis en schuur elk met zadeldak tussen topgevels, met vlechtingen. Woonhuis met segmentboogingang en vensters in hardstenen omramingen en het ankerjaartal 1804.

- De huidige Sint Barbarakerk (Dorpstraat 2) dateert uit 1949 (met toren uit 1953) en vervangt de vorige kerk uit 1923, die in november 1944 door vluchtende Duitse soldaten is opgeblazen. Volgens niet te verifiëren bronnen bestaat hier in 1503 al een kapel, die in 1617 wordt afgescheiden van de parochie Nederweert en tot parochiekerk wordt verheven. Dat jaar wordt dan ook als ontstaansjaar van het dorp beschouwd (en daarom is in 2017 dan ook het 400-jarig bestaan van het dorp gevierd. - Lees hier een verslag ervan). In 1839 en 1923 wordt er nieuwbouw gepleegd, in beide gevallen omdat de vorige kerk te klein was geworden. Zowel de kerk uit 1923 als de huidige kerk uit 1949 zijn ontworpen door architect Jos Wielders. Bij beschikking van de bisschop van Roermond van 13 januari 1956 is het dekenaat Heythuysen ingesteld, waarvan de parochie St. Barbara deel ging uitmaken. Voorheen had de parochie eeuwenlang tot het dekenaat Weert behoord. In 1960 is het kerkhof vergroot. Pas in 1963 is de uitbreiding van een muur en afrastering voorzien. In 1992 is er groot onderhoud aan de kerk uitgevoerd, dat een bedrag van ca. ƒ 230.000,– vergde. Toren en dak zijn hersteld. Verder zijn schilderwerken uitgevoerd en is het bliksembeveiligingssysteem vernieuwd. Naast de kerk bevindt zich de voormalige pastorie. - Site parochie Leveroy.

- Mariakapel 'Rokes Kapelke' (Deckersstraat 5) dateert uit 1919. De witte Mariakapel is gebouwd door de familie Corsten. Meester Breukers, die in de buurt woonde, heeft de spreuken gemaakt. De kapel hoorde altijd bij de boerderij die erachter ligt. Na de familie Corsten is hier de huidige eigenaar van het huis - en het kapelletje - Harry Stienen komen wonen.

- De huidige Mariakapel 'Op Hey's Kepelke' op de hoek Liesjeshoek / Heerbaan dateert uit 1986 en heeft een oudere kapel op deze plek vervangen. Die kapel was in genoemd jaar door een auto-ongeluk vernield. Wellicht stond op deze plaats reeds in 1750 een kapel en zeker in de Franse tijd (1795-1813) moet er al een kapel hebben gestaan. Het zeer oude Mariabeeld dat in dit kapelletje stond is in 1975 overgebracht naar de dorpskerk, waar er een speciale Mariakapel voor is gebouwd. De Streekbode schrijft daar (d.d. 14-8-1975) over: "Zondag 17 augustus zal Leveroy in kerkelijke feeststemming zijn. Dan zal het zeer oude Mariabeeld, dat jarenlang stond in het kapelke aan de Liesjeshoek in Processie naar de St. Barbarakerk worden gebracht. Sinds 10 jaar nl. staat dit beeld bij de fam. Mestrom-Kessels (voorheen Op Hey-Theunissen) thuis en is daar zorgvuldig bewaard en daardoor behoed tegen diefstal uit het vrij gemakkelijk toegankelijke kapelletje. Het kapelletje blijft in tact, maar het antieke beeld krijgt een ereplaats in de kerk, waar pastoor Nijhof een nieuwe Mariakapel heeft laten inrichten.

De doopkapel is gehalveerd en een gedeelte is door nijvere handen omgetoverd tot een waardige Mariakapel, waar de mensen, aldus Past. Nijhof overdag kunnen bidden en een kaarsje opsteken ter ere van hun eigen O.L. Vrouw van Leveroy. En omdat in deze tijd het gevaar blijft bestaan van diefstal in kerken, is de Mariakapel zodanig ingericht dat men overdag wél in de kapel kan komen, maar niet in de kerk. Het Mariabeeld wordt geplaatst achter een door de heer Paffen prachtig met de hand gemaakt hekwerk. Dat de parochianen het helemaal eens zijn met de verrichtingen van hun pastoor blijkt wel uit de vele grote giften die binnenkwamen om de onkosten voor de inrichting van het geheel te dekken. Zondag wordt een historische dag het dorp, wanneer fanfare en schutterij O.L. Vrouw van Leveroy zullen begeleiden naar de kerk, het grote gemeenschapshuis van deze kleine dorpskern, het huis van God, haar Vader."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op Leveroy.nl vind je de activiteitenagenda van een aantal verenigingen in het dorp. Reuze handig om dit allemaal bij elkaar op één pagina te hebben! Dat zien wij bij andere dorpen helaas nog niet veel, dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen...

- Geen carnavalsvereniging, geen echte prins, geen optocht. Toch wordt er in Leveroy carnaval gevierd. Met dank aan ‘eine Hollenjer’ uit Scheveningen. Hoe dat zit, is een mooi verhaal, dat je kunt lezen onder de link. - Outrageous Carnaval. - VV De Losböl is opgericht in 1958. - VV De Uulskuukes. - Joekskapel Ut Vêttig Ûmke.

- Het Piet Naus Memorial Festival in Leveroy (eind juni) is een popfestival, met kennelijk ook nog een Gouden Loop voor schutterijen. Kaartjes kosten 30 euro. "Bij de prijs is de drank inbegrepen. Zelf drank meenemen mag uiteraard ook, wel delen graag. Eten kun je nuttigen tegen een eerlijke vergoeding. Kijk op de pagina van De Boulevard voor de aanwezige eetgelegenheden. Zoals altijd ligt er weer een mooi veld klaar om op te slapen. Neem dus gerust een tent mee of zoiets en maak het laat!" Zorg dat je er op tijd bij bent, want er zijn maar 250 kaarten beschikbaar. Voor een indruk zie de Aftermovie Piet Naus Memorial Festival 2017.

- Kermis (gedurende 4 dagen rond de 2e zaterdag van juli). Als opening van de Kermis wordt op de 2e zaterdag van juli in de koers der koersen een uur lang gestreden om een podiumplaats. Het parcours van de Kermiskoers loopt uiteraard door het mooie buitengebied van het dorp maar ook door de twee dorpscafés! Zie de reportage over de Kermiskoers 2018 in Leveroy in het BNNVARA-programma Lex Lokaal, met o.a. de op dat moment 81-jarige kastelein Truus Wetemans van Café-zaal Wetemans, die beide hieronder in het hoofdstuk Eten en drinken nader worden beschreven.

- "Outrageous Festival (dance, op een zaterdag eind juli) vindt plaats op het driehoekig grasveld aan de Kerkstraat/Heerbaan net buiten het dorp. Parkeren doe je met de auto op ons parkeerterrein (5 euro). De fiets zet je gratis in de stalling. Als je geen zin hebt om de barre fietstocht naar ons dorp te maken kun je ook met de bus komen. De bussen worden via Be Part Events georganiseerd. Opstapplaatsen: Weert, Nederweert, Ospel, Meijel, Panningen, Neer, Horn, Heel, Thorn en Hunsel. Het festival wordt georganiseerd door een enthousiaste groep jongens en meisjes uit de buurt. Stichting Leveroy Dance Events bestaat uit Arjan Korsten, Lou Corsten, Luuk Verstappen, Mitch Beeren, Bert Coolen, Nando Zwambag en Joep Peeters." Het is een festival met meerdere podia en verschillende dance muziekstijlen. De podia worden zelf ontworpen en grotendeels ook zelf opgebouwd. Wees er op tijd bij, want de 250 Early Bird tickets waren in 2018 binnen een week uitverkocht.

Kennelijk had men aan alleen de zaterdag niet genoeg, want tegenwoordig is er op de vrijdag ervoor ook nog het Zomerfestijn Leveroy, een evenement met voornamelijk Nederlands-, Limburgs- en Duitstalige artiesten, op meerdere podia.

- Stichting KVW (= Kindervakantiewerk) Leveroy is een vrijwilligersorganisatie voor kinderen in de kleuter- en basisschoolleeftijd, die jaarlijks aan de hand van een thema een fantastische week in elkaar zet waarbij knutselen, sport, spel, denken, doen en creativiteit een grote rol spelen. In de laatste week van de basisschoolvakantie barst het feest los op de locatie van Jong Nederland op het Sportpark.Ca. 100 kinderen nemen er aan deel, onder leiding van ca. 50 vrijwilligers (staf en leiding). Voor de allerkleinsten (groep 1 en 2 van de basisschool) is er een aangepast programma op maandag, woensdag en vrijdag.

- In 2019 is er de 1e editie van het Beekfieëst Leivere (op een zaterdag eind augustus), dat een jaarlijks evenement beoogt te worden. Dit is een soort zevenkamp met allerlei spellen op een weiland, met afsluitend muziek.

- "Kwisutwaal is de verrassende dorpskwis van Leveroy (augustus/september, in 2019 voor de 5e keer), vol actie en plezier voor jong en ouder. Wie durft het (weer) aan mee te doen aan dit spannende en gezellige evenement?"

- Op een zondag in november is er de jaarlijkse Rommelmarkt, georganiseerd door Jong Nederland en Fanfare Concordia. Gemeenschapshuis de Pestoerskoeël staat dan vol met allerlei bruikbare spullen. De deuren zijn geopend van 13:00-16:00 uur. Ook is er een veiling met alle pronkstukken van de Rommelmarkt. Je kunt er ook genieten van een kopje koffie met een vers gebakken Leveroyse wafel. Kom naar een ouderwets gezellig middagje rommelmarkt in Leveroy steun daarmee de genoemde organiserende verenigingen. De entree bedraagt slechts € 1,50 en kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Woon je in het dorp en heb je nog bruikbare spullen over? Dan kunnen ze die evt. de dag ervoor bij je komen ophalen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Leveroyse Bergen, NO van de dorpskern van Leveroy, is een relatief kleinschalig landbouwgebied door de aanwezigheid van bossen, houtwallen en -singels en waterlopen zoals de Bevelandsch Beek. Hierdoor is het gebied zeer waardevol. Met name de botanische waarden van de natte broekbossen zijn bijzonder. Het is o.a. een leefgebied voor de Das en de Kleine parelmoervlinder. Door dit gebied met omliggende natuurgebieden te verbinden (wat onderhanden, dan wel recentelijk gerealiseerd is), ontstaat een netwerk van natuur- en bosgebieden, verbindingszones en stapstenen. Hierdoor zijn verschillende diersoorten beter in staat tussen de verschillende natuurgebieden te migreren.

- De grotendeels gegraven, ca. 5 km lange Leveroyse Beek ontstaat W van de kern Leveroy uit verschillende afwateringskanaaltjes en loopt in oostelijke richting, noordelijk langs het dorp, langs de Leveroyse Bergen en door een aantal moerasgebiedjes. Ter hoogte van de Heythuysense buurtschap Aan het Broek vloeide ze oorspronkelijk samen met de Bevelandse Beek. In de 20e eeuw is de beek via een gegraven aftakking noordelijk omgelegd, om de afwatering van het gebied te verbeteren en de Bevelandse Beek te ontlasten. Door deze omlegging mondt ze nu uit in de Roggelse Beek bij Strubben, ten noorden van Roggel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Café-zaal Wetemans, gelegen tegenover de kerk van Leveroy, is een echt dorpscafé, dat gastvrij onderdak biedt aan de vele Leveroyse verenigingen. Het café, dat in 2013 het 100-jarig bestaan heeft gevierd (zie hier wat burgemeester Evers daarover gezegd heeft), is bijna 50 jaar gerund door Truus Wetemans - in het dorp en ver daarbuiten ook bekend als 'Truus van Hölskes', omdat de vorige exploitanten van de toenmalige herberg Hulske(n)s heetten. In 2011 is Truus Wetemans koninklijk onderscheiden voor haar langdurige inzet voor de leefbaarheid in het dorp. Een citaat uit de motivatiebrief van inwoners die de burgemeester destijds in dit kader kreeg: “Truus Wetemans is een onmisbaar fundament voor de Leveroyse verenigingen en de hele Leveroyse gemeenschap.” De brief was ondertekend door een indrukwekkende lijst van ondersteuners.

Velen kwamen vroeger vanuit de kerk bij Wetemans terecht, of het nu was om een bruiloft te vieren of een afscheid of om er een kaartje te leggen, zoals dat destijds na de hoogmis ging. Café Wetemans was vele decennia lang niet zonder Truus voor te stellen, het vaste gezicht van het dorpscafé. Tot 2001 deed ze dit samen met haar broer Miel, die haar altijd terzijde stond en in dat jaar overleed. Ze moest toen besluiten of ze het café met de in de jaren zeventig aangebouwde zaal in haar eentje ging voortzetten. Ze nam het besluit door te gaan, hoewel ze toen al op een leeftijd was waarop menigeen met werken stopte. “Miel zou dat ook zo gewild hebben”, liet ze zich in 2012 in het - via de link ook online te bekijken - filmportret met de titel 'De huiskamer van Leveroy' ontvallen.

Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 2018 heeft Truus hiervoor ook nog het 'Gemeentecompliment voor Ondernemend Nederweert' ontvangen. Burgemeester Evers lichtte dit als volgt toe: "Truus (want ik mag geen mevrouw tegen je zeggen), jij bent al bijna 50 jaar uitbater van Café-Zaal Wetemans te Leveroy. Jij biedt in je lokaliteit gastvrij onderdak aan veel Leveroyse verenigingen én activiteiten. Hierbij laat jij je meestal niet leiden door bedrijfseconomische motieven. Integendeel zelfs. Jij stimuleert jeugd om muziek te maken. Voor de diverse popbands bied/bood jij een repetitielocatie aan. Nimmer klopt een Leveroyse vereniging tevergeefs aan voor financiële of materiële steun. Het gemeenschapsbelang staat bij jou voorop. Café-Zaal Wetemans is mede hierdoor al ruim 100 jaar de ‘huiskamer’ van het dorp voor oud én jong.

'Truus Wetemans' is een begrip in Leveroy en verre omgeving. Een bijzondere vrouw met een groot hart. Ze maakt het mogelijk dat in deze kleine kern bijzonder veel verenigingen actief kunnen zijn, wat de leefbaarheid zonder meer ten goede komt. Ze ondersteunt het verenigingsleven in grote mate en belangeloos, zowel materieel als immaterieel. Je zult begrijpen dat het mij een bijzonder genoegen is het Gemeentecompliment voor Ondernemend Nederweert aan jou te mogen uitreiken. Geef het een mooie prominente plaats in jouw zaak en hang er een briefje bij “gewoon, gewoon”."

Truus was zo'n icoon en boegbeeld van Leveroy dat sommigen zich niet konden voorstellen dat ze ooit zou overlijden. Maar ja, eens komt de dag... Op 15 januari 2019 is Truus Wetemans zeer plotseling overleden, op 82-jarige leeftijd*. Ze was in het voorafgaande weekend nog gewoon zoals altijd in haar café actief geweest. Onder de link delen mensen hun bijzondere herinneringen aan haar. Oud-inwoner Chrétien Breukers vertolkt er het gevoel van velen met de woorden: “Truus van Café Wetemans is dood. Dat kan eigenlijk niet, want Truus was er altijd en zou nooit dood gaan. Nu is er niemand meer om de koffietafel voor haar te regelen en de koude schotel te maken.” Lees ook hier de herinneringen van Pieter Knippenberg aan Truus en Café Wetemans. Zie ook de videoreportage met Truus hierboven in het hoofdstuk Evenementen etc., in het onderdeel Kermis > Kermiskoers. Het andere café in het dorp is Café Oad Leivere.
* Dat betekent dat ze 67(!) jaar in de zaak heeft gewerkt. Ze is er namelijk al op haar 15e jaar begonnen, aanvankelijk haar ouders assisterend. Later heeft ze de zaak overgenomen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leveroy (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Leveroy van de Gemeenschapsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Gemeenschapsraad Leveroy is opgericht in 1975 als ‘dorpsraad’ waar inwoners terecht kunnen voor allerlei zaken die het dorp aangaan. Het doel van de gemeenschapsraad is opkomen voor en behartigen van de belangen van de inwoners van de parochie, vooral met betrekking tot de leefbaarheid (o.a. woon- en werkklimaat, voorzieningenniveau, verkeer en veiligheid en sociaal klimaat). De gemeenschapsraad beoogt dit doel te bereiken door: het voortdurend betrekken van de inwoners bij de ontwikkelingen binnen de parochie; het opsporen, signaleren, besturen en opheffen van de behoeften van de inwoners op het gebied van de leefbaarheid of op maatschappelijk en cultureel gebied, waarin niet of onvoldoende wordt voorzien; het stimuleren, coördineren van en advies geven aan verenigingen, groepen en/of personen in de parochie die ook een betere leefbaarheid nastreven; het voeren van overleg met verenigingen, personen, instellingen en instanties zowel binnen als buiten de parochie, in het bijzonder met de gemeentebesturen van Nederweert en Leudal; het samenwerken met alle andere instellingen, die de leefbaarheid op plaatselijk en/of regionaal niveau bevorderen."

- Dorpshuis: - "Gemeenschapshuis de Pestoeërskoel is een ontmoetingsplek in huiselijke sfeer in het centrum van Leveroy. Voor culturele, sportieve, educatieve en feestelijke bijeenkomsten en activiteiten. Je bent van harte welkom in ons gezellige huiskamercafé met biljart, met aangrenzend een (sport)zaal met podium (80 m2) en ruime, professioneel uitgeruste horecakeuken. Er zijn 2 vergaderruimtes. Alle faciliteiten voor zakelijke bijeenkomsten zijn aanwezig (o.a. gratis wifi, projectieschermen, beamer). De (sport)zaal beschikt over diverse kleedlokalen met douches, inclusief materiaal voor sportieve activiteiten. Het podium beschikt over een laad- en losperron. Er is ruime parkeergelegenheid rondom het gemeenschapshuis en op het naastgelegen kerkplein."

- Onderwijs: - "Basisschool De Zonnehof is gesitueerd in een zeer rustige hoek van het dorp, aan de achterkant grenzend aan de terreinen van SV Leveroy. Op termijn zal de school en het schoolplein grenzen aan het nieuwbouwplan Leiverse Velden. De oorspronkelijke kleuterschool De Zonnehof is in 1988 verbouwd tot basisschool en in 2002 uitgebreid met Peuterspeelzaal Okido. Op weg dus naar een brede school. Het gedeelte van de basisschool omvat zes leslokalen, een speellokaal voor de jongsten, een gemeenschapsruimte en enkele dienstruimten. De school heeft een open en frisse uitstraling waar je je welkom zult voelen. De speelplaats is recentelijk geheel opgeknapt en voorzien van spelmateriaal voor alle kinderen. Zowel voor de kleintjes alsook voor de oudsten is er genoeg te beleven. Een zandbak, diverse klimtoestellen, een tafeltennistafel en een ballenvanger zijn onderdeel van onze speelplaats. Daarnaast is er gezorgd voor wat zitplaatsen en een picknicktafel voor kinderen die daar even behoefte aan hebben. De gymlessen worden gegeven in zaal Pestoeërskoel, op enkele minuten loopafstand van de school. De school wordt bezocht door ongeveer 90 leerlingen. De groepsgrootte proberen we steeds zo verantwoord mogelijk te houden. Elk jaar wordt opnieuw wordt besproken hoe we de groepen het beste kunnen samenstellen. Pedagogisch en didactisch maken we als team een weloverwogen verdeling."

Sinds januari 2020 ondersteunen de mensen van Dagbesteding 't Hofje in buurtschap Maxet Basisschool De Zonnehof ongeveer 1 keer per maand met allerlei klusjes. Ze kregen een warm welkom op de school. Ze hebben heerlijk kunnen starten; werken in de tuin, soep maken voor de leerkrachten, tafeltjes van de kinderen poetsen en “surveilleren” op de speelplaats. Ze hebben ervan genoten, aldus een verslag van de betrokkenen op de Faceboopagina van Dagbesteding 't Hofje. - Gastouder 'Kindj aan hoês'.

- Jeugd en jongeren: - JN (Jong Nederland) Leveroy is een jeugdvereniging die als doel heeft de jeugd in het dorp van 5 t/m 17 jaar te vermaken door middel van wekelijkse groepsbijeenkomsten. Activiteit, spel, natuur en sport zijn de pijlers van hun activiteiten. De groepen zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie: van de minioren tot aan de senioren. Met uiteraard aan de leeftijd aangepaste programma's. De bijeenkomsten vinden plaats in het prachtige clubgebouw van JN aan de Graanmolen. Samen met de voetbalvereniging en de tennisvereniging mogen ze gebruik maken van alle faciliteiten. Van keuken, speelzaal tot loungeruimte. Naast de wekelijkse groepsbijeenkomsten vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals het Zomerkamp en diverse toernooien.

- Muziek: - "Fanfare Concordia Leveroy is opgericht in 1929 en heeft dus in 2019 het 90-jarig bestaan gevierd. De vereniging omvat vier geledingen: Fanfare Concodia bestaat uit circa 60 spelende leden. Onze jeugdleden vormen samen met die van St. Luduina Kelpen-Oler jeugdfanfare Forever Young, die ruim 30 leden heeft. De percussiegroep komt uit in de eerste divisie en werd op 13 april 2019 Nederlands Kampioen in de Topklasse bij het ONSK. Op het Wereld Muziek Concours 2013 in Kerkrade zijn ze 2e geworden in de hoogste klasse; de World Division, dus slechts 1 plek verwijderd van het wereldkampioenschap! De Beat Boys vormen de jeugdslagwerkgroep. Zij leren na hun eerste slagwerklessen al geweldig samenspelen. De vereniging is zeer betrokken bij de plaatselijke dorpsgemeenschap en luistert voorkomende activiteiten en plechtigheden op. Zij ontvangt brede steun uit de gemeenschap en wordt gesteund door het damescomité en vele sponsoren binnen en buiten het dorp. Fanfare Concordia organiseert naast concerten jaarlijks meerdere andere evenementen om financieel gezond te blijven, zoals de Rommelmarkt in november."

- Gemengd koor Milagri.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Leveroy is opgericht in 1957. In 2012 hebben ze de huidige accommodatie op de Leiverse Velden in gebruik genomen, waar ze bijzonder trots op zijn. De geschiedenis van de vereniging door de jaren heen vind je in tekst en vooral veel beeld onder de link. Het damesteam speelt op 2e klasse niveau, wat voor zo'n klein dorp best bijzonder is is. De club wil zo lang mogelijk op eigen benen blijven staan. In de omgeving zijn alle clubs aan het fuseren. De vereniging organiseert door het jaar heen naast het voetbal ook nog veel andere leuke activiteiten en evenementen, wat eraan bijdraagt om het ledental op peil te houden.

- "Beginnend of ervaren tennisspeler? Speel je graag recreatief of competitief? We heten je in alle gevallen graag van harte welkom als nieuw lid van tennisvereniging TV Leveroy (TVL)! De vereniging is opgericht in 1979. Sinds 2011 tennissen we op onze locatie aan de Heerbanen. We kunnen het hele jaar door tennissen op de twee all-weather banen (Pro Vision). TVL wil de tennissport mogelijk maken voor jong en ouder en werkt voor de tennislessen samen met Tennis Management Limburg. De jeugd- en activiteitencommissie organiseren het hele jaar door leuke activiteiten. Voor de jeugd worden onder andere mini-maxi toernooien, tenniskamp, clubkampioenschappen en herfsttoernooi georganiseerd. Voor de senioren vindt wekelijks op woensdagavond de play-in plaats (open tennisavond voor alle leden). Hier kunnen senioren naar toe komen en wordt er gehusseld met de aanwezige spelers om teams te vormen. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten, zoals ladies night, men's night, BBQ-toernooi en clubkampioenschappen dubbel en enkel. TVL werkt veel samen met de omliggende tennisverenigingen van Ell en Kelpen-Oler. Samen organiseren we de altijd spannende LEK-dubbel, LEK-mix, LEK-enkel en de WinterLEK- toernooien. Ook nemen diverse jeugd- en seniorenteams deel aan competities georganiseerd door de KNLTB. Kortom volop tennismogelijkheden voor jong en ouder op recreatief én competitief niveau!"

- Rijvereniging Leveroy is opgericht in 1974. Ze doen er zowel aan paardensport als ponysport Het clubterrein is gelegen aan de Sillenhoek, waar ze beschikken over twee dressuurbakken en een springbak. De ruiters kunnen hier onder begeleiding oefenen in de disciplines dressuur, springen en viertal rijden. Verder organiseren ze door het jaar heen ook nog diverse anderer activiteiten, zoals een ponykamp, B.B.Q, kaarsenactie, schaatsmiddag, clubkampioenschappen, recreantenwedstrijd en om de paar jaar een open dag.

- In 2003 is een groepje menners gestart met een menafdeling als onderdeel van de Rijvereniging. In 2011 zijn de menners overgegaan naar de zelfstandige vereniging Menclub Leveroy. De afgelopen jaren is de vereniging uitgegroeid tot ruim 70 leden. De vereniging heeft ten doel het in georganiseerd verband beoefenen van de mensport. De vereniging beoogt dit doel te bereiken door onder meer: het organiseren van menritten; het organiseren van vaardigheidswedstrijden; het organiseren en mede-organiseren van indooractiviteiten voor recreatiemenners; het organiseren van lessen en voorlichting voor menners. Door het jaar heen worden door de leden van de menclub een aantal ritten uitgezet, die door leden van de vereniging maar ook leden van andere menclubs druk worden bezocht. Omdat de leden van de menclub uit de hele regio komen zijn de ritten ook verspreid over de regio, waardoor het voor de vele deelnemers steeds verrassingstochten zijn door de prachtige en afwisselende natuur van Midden-Limburg. Een aantal ritten wordt uitgebreid met vaardigheidsoefeningen waarbij gestreden wordt voor de jaarlijkse bekers en wisselbeker.

- Modelvliegclub MVC Nederweert bestaat in de praktijk sinds 1977 en is formeel opgericht in 1979. In dat jaar hebben ze ook het huidige terrein betrokken aan het Doradopad, in het uiterste W van het dorpsgebied van Leveroy. In 1983 hebben de leden er met veel zelfwerkzaamheid een mooi en geschikt terrein van gemaakt, middels omploegen, egaliseren, inzaaien, uitbreiden afrastering etc. De schaftwagen is toen vervangen door een houten clublokaal, dat in 1996 is vernieuwd. In 1999 is er een verharde baan bij gekomen. De leden nemen elders deel aan shows, tentoonstellingen en wedstrijden, en organiseren die ook zelf.

- Schutterij: - De oudste vereniging van Leveroy is Schutterij Sint Barbara, die in 1884 als ontspanningsvereniging is heropgericht, maar oorspronkelijk rond 1627 is opgericht ter verdediging van het dorp en de kort daarvoor opgerichte parochie. In 1957 is er een drumband bij gekomen, die regelmatig Nederlands Kampioen wordt in de Eredivisie.

- Vrouwen: - "ZijActief Leveroy is een actieve vrouwenvereniging voor jong en ouder. De afdeling heef ca. 70 leden. Wij stellen jaarlijks een programma samen waarin we zowel ontspanning, ontwikkeling als ontplooiing bieden. Dit doen we gemiddeld 1x keer per maand, op een woensdagavond, in gemeenschapshuis de Pestoeërskoel. Ook organiseren we excursies, fietstochten, uitstapjes en creatieve knutselavonden. Verder is er nog een volksdansgroep (elke dinsdagmiddag) en een handwerkgroep (op de woensdagavonden, als er geen ZijActief bijeenkomst is). De contributie is slechts € 25,- per jaar."

- Welzijn: - In oktober 2016 is Steunpunt Leveroy van start gegaan. Het Steunpunt is een plek waar je terecht kunt met al je vragen over ondersteuning thuis, gezondheid, wonen, werk of dagbesteding. Wil je meer weten over het Steunpunt, dan kun je iedere maandag tussen 15.00 en 16.00 uur terecht in gemeenschapshuis de Pestoeërskoel. Wilt je je als vrijwilliger inzetten voor het Steunpunt, dan kun je hier het aanmeldformulier downloaden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leveroy.

Reactie toevoegen