Leuvenheim

Plaats
Dorp
Brummen
Veluwe
Gelderland

leuvenheim_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leuvenheim is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Brummen.

Leuvenheim is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Brummen.

Leuvenheim

Terug naar boven

Status

Leuvenheim is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Brummen.

Terug naar boven

Ligging

Leuvenheim ligt direct ZW van Brummen, NO van Dieren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Leuvenheim 73 huizen met 477 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Tussen de Oudeweg en de Arnhemsestraat in Leuvenheim hebben initiatiefnemers plannen ontwikkeld om een woonlandschap te creëren. Het terrein wordt daarbij ingedeeld in een halve hectare park/natuurontwikkeling. De andere halve hectare wordt ontwikkeld als een landschap met 8 à 12 innovatieve en energieneutrale woningen. Het plan past binnen de Woonvisie van de gemeente Brummen, een belangrijke voorwaarde voor het college. Hierbij is het belangrijk dat de woningen worden gerealiseerd voor de doelgroepen waar volgens de Woonvisie ook behoefte aan is (bijvoorbeeld starters en jonge gezinnen). Het college heeft de initiatiefnemers gevraagd de conceptplannen in meer detail uit te werken. Door het karakter van de ontwikkeling - versterking van de biodiversiteit en natuurinclusieve woningbouw - en de ambitie om energieneutraal te bouwen, kan dit een project een aanvulling op het bestaande woningaanbod vormen. De eerste visie op het plan is door de initiatiefnemers afgestemd met Leuvenheims Belang. Het college vindt het belangrijk dat de initiatiefnemer de omwonenden, omgeving van de locatie en Leuvenheims Belang blijft betrekken bij de nadere invulling van de plannen. Daarnaast moeten initiatiefnemers voor de ruimtelijke behandeling van het plan nog diverse onderzoeken verrichten. Als het plan realiseerbaar is wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd voor een wijziging van de huidige bestemming." (bron: gemeente Brummen, 6-2-2020)

- Dorpsplan Leuvenheim.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leuvenheim heeft 14 rijksmonumenten.

- Huis Den Bosch in Leuvenheim (Hammelerweg 10) is een landhuis met bijbehorend landgoed. Het gebouw dateert uit het begin van de 17e eeuw. In 1832 is het gebouw aanzienlijk vergroot en kreeg het zijn classicistisch uiterlijk. Kenmerkend zijn de ingangspartij en torenachtig uitbouwsels aan de achterzijde. Zowel de voor- als de achtergevel zijn symmetrisch vormgegeven. Het symmetrische patroon wordt enigszins doorbroken in de onderste bouwlaag aan de voorzijde, waar links van de voordeur twee zesruitsvensters zijn aangebracht en links van de voordeur twee dubbele deuren. Door de veelhoekige structuur van de kamers aan de linker- en rechterachterzijde van het gebouw wordt een torenachtige indruk gecreëerd. Huis Den Bosch is mede vanwege de ouderdom van het gebouw en de 19e-eeuwse uitbreiding in classicistische stijl erkend als rijksmonument. Ook de relatie met andere onderdelen van het totale complex speelde een rol bij deze erkenning. Tot de eveneens als rijksmonument aangewezen onderdelen van het complex behoren naast het landhuis ook de historische tuin- en parkaanleg, het koetshuis, de koetsierswoning, een dienstwoning, een jachtopzienerswoning, enkele schuren en de inrijhekken.

- De Rees (Arnhemsestraat 60) is een landhuis en voormalige havezate, gelegen tussen Brummen en Leuvenheim. De oudste schriftelijke vermelding is afkomstig uit 1642 als Gelders leen, hoewel het goed al veel ouder moet zijn. Het huis dat er tegenwoordig staat is in 1833 gebouwd, en omstreeks deze tijd moet ook zijn voorganger zijn afgebroken. Deze voorganger was volgens prenten een verdedigbare havezate voorzien van een slotgracht en ophaalbrug. Het landhuis is van 1943 tot 1970 in gebruik geweest bij het Centraal Bureau Derde Orde. De Orde hoorde tot de paters Franciscanen. Volgens het kerkelijk wetboek ging het om een seculier instituut. De leden legden private geloften af die maar één jaar geldig waren en daarna vernieuwd moesten worden. Daarna in gebruik geweest door Stichting Philadelphia Zorg voor de verzorging van gehandicapten. Toen die vertrokken is het gebruikt door een woonleefgemeenschap. Sinds 1989 Foijer de Charite Klein Sion als rooms-katholiek retraitecentrum, sinds 2005 door de congregatie van Sint-Jan.

- Huize de Wildbaan (Spankerenseweg 16) is gebouwd in 1910 ter vervanging van een ouder huis op landgoed de Wildbaan. Het is ontworpen door architect H.A. Ezerman, in opdracht van kolonel der cavalerie Adriaan Jacob Paul Metelerkamp van Bronkhorst. Landgoed de Wildbaan vormt samen met de aangrenzende landgoederen Den Bosch en De Rees een soort gordel om de kern Leuvenheim. De oorsprong van het landgoed gaat terug tot de 16e eeuw, toen het behoorde bij de Gelderse Toren in Spankeren en een domeingoed was van hertog Karel van Gelre (1467-1538). Van het oude huis De Wildbaan resteert nog een voormalig koetshuis en een schuur, beide in eclectische stijl. In 1667 koopt de burgemeester van Arnhem, Gerard Casijn van der Hell, het goed. Van 1678 tot 1795 is de Wildbaan een leen van de Staten van Gelderland. Baron Van Rhemen van Rhemenshuizen koopt het landgoed in 1814. Baron Schimmelpeninck van der Oije verkrijgt het landgoed in 1825 door te trouwen met Adriana Sophia, barones van Rhemen. In 1845 wordt mr. Herman A.C. Metelerkamp eigenaar. Na het overlijden van diens weduwe koopt zijn neef A.J.P. Metelerkamp van Bronkhorst in 1907 de Wildbaan.

Het huidige huis kenmerkt zich door veelvuldig toegepaste trapgevels, sierankers en vensters met onderluiken. Het telt twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een samengesteld dak. In twee gepleisterde velden in de geveltoppen zijn de woorden 'Wild' en 'Baan' aangebracht. Aan de overzijde van het huis staat de voormalige tuinmanswoning, die in dezelfde trapgevelstijl is uitgevoerd als het landhuis. Sinds 1952 is landhuis de Wildbaan in Leuvenheim in gebruik geweest als opleidingsinstituut van een RK orde van missionarissen, die er in 1961 een kapel liet aanbouwen. Stichting Philadelphia gebruikte het gebouw vanaf 1970 als tehuis voor verstandelijk gehandicapten. De Wildbaan Groep, vanaf 1995 eigenaar, heeft het huis samen met de gemeente geheel laten restaureren. Het heeft thans een woon- en kantoorbestemming. Behalve de directe omgeving van het huis is het landgoed publiek toegankelijk.

De ouders van de anno 2020 24-jarige Caspar Altena kochten landgoed de Wildbaan in Leuvenheim in 1990. Zij hebben zich door de jaren heen ingezet om het landhuis en landgoed te renoveren en in goede staat te houden. Na het overlijden van zijn vader in 2015, staan Caspar, zijn moeder en zus voor de uitdaging het landgoed voor de komende jaren in goede staat te houden. Zeker sinds het wegvallen van een huurder en de vader die veel onderhoud zelf deed, moet er weer een exploitatiemodel worden gevonden om het onderhoud te kunnen bekostigen. Caspar heeft daartoe een plan ontwikkeld voor een zorgconcept met zorgstudio's voor mensen met dementie, die zo kunnen genieten van deze prachtige woon- en leefomgeving.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Onder het motto "Laat Leuvenheim zoemen!" stimuleert de Leuvenheimse Bijenlintwerkgroep inwoners om hun tuinen bij-vriendelijk in te richten. "De tuinen in ons dop zijn ruim en sluiten veelal op elkaar aan, dus als iedereen meedoet, kunnen we als bewoners samen een bijenlint realiseren vanuit het hart van het dorp tot in het buitengebied", aldus de werkgroep.

- Eind 2010 is het eerste Klompenpad in de gemeente Brummen gerealiseerd. Dit pad van 10 kilometer voert door uiterwaarden, langs boerenerven en landgoederen in het buitengebied van Leuvenheim. Het Leuvenschepad is het 31e Klompenpad in Nederland en maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden. Deze paden worden in Gelderland ontwikkeld door Landschapsbeheer Gelderland. Samen met de streek ontwikkelen ze routes waar historische paadjes in ere worden hersteld en boerenland wordt opengesteld. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij lokale initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Nadere informatie vind je op de site Klompenpaden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Leuvenheim, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leuvenheim (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Leuvenheim.

- Nieuws: - Nieuws uit Leuvenheim op Facebook. - Dorpskrant 'Van Schans tot Wildbaan' verschijnt 6x per jaar en wordt huis-aan-huis in het dorp bezorgd. Via de link is hij ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Leuvenheims Belang vervult - naast de belangenbehartiging voor de inwoners van Leuvenheim - ook de functie van dorpsraad van de gemeente Brummen. In samenwerking met de gemeente zijn voor de wijk- en dorpsraden de volgende beleidsdoelen vastgelegd: het door middel van participatie dan wel consultatie betrekken van de burgers bij de voorbereiding en/of uitvoering van beleid van het gemeentebestuur; bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving; bijdragen aan het welzijn van wijk/dorp."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Leerlingen van Basisschool De Rietgors in Leuvenheim leren in een inspirerende omgeving! De kennis en vaardigheden die zij opdoen in het projectonderwijs is praktijkgericht, herkenbaar en toepasbaar. Zij leren op hun eigen niveau, gaan uitdagingen aan en ontdekken hun talenten. Het is dan ook geen verrassing dat diverse elementen uit het Jeelo-onderwijs onderdeel uitmaken van onze visie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘ondernemend leren’, waarbij uitgegaan wordt van een ondernemende en onderzoekende houding van het kind. De volgende elementen zijn kenmerkend voor ondernemend leren: kinderen kunnen eigen initiatief tonen; kinderen gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na; kinderen geven en krijgen feedback met betrekking tot hun ervaringen; kinderen werken in groepsverband toe naar een concreet eindproduct; kinderen maken een verbinding met de werkelijkheid. Al met al een spannende en leuke ontwikkeling, waarbij ouders nauw betrokken zullen zijn. De moderne (ICT-)methoden waar we steeds meer gebruik van maken helpen ons de stof nog meer te differentiëren naar niveau en leerstijl. Daarnaast heeft De Rietgors een duidelijke zorgstructuur voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Basisschool De Rietgors in Leuvenheim biedt iedere maandag- en dinsdagmiddag in schoolweken van 14.00-18.30 uur buitenschoolse opvang aan. Na schooltijd is het tijd voor ontspanning. In een huiselijke sfeer kunnen kinderen allerlei leuke activiteiten doen, die worden georganiseerd op basis van hun eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling: (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. In samenspraak en samenwerking met de kinderen. Naast de maandag- en dinsdagmiddag is het mogelijk om gebruik te maken van BSO op Het P@rk. Kinderen worden dan door de pedagogisch medewerker of chauffeur opgehaald met de eigen BSO-bus."

- Openbaar vervoer: - "Buurtbuslijn 515 is dé busverbinding tussen Brummen, Leuvenheim en Zutphen. De bus rijdt een uurdienst. Er wordt op vaste tijden en via een vaste route gereden. Behalve bij de officiële halten kan, als het verkeer dit toelaat, overal worden in- en uitgestapt. Door duidelijk je hand op te steken, kun je aan de chauffeur kenbaar maken dat je mee wilt rijden. Goed om te weten: de buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen; buskaartjes zijn alleen te koop in de buurtbus; de OV-chipkaart is ook geldig in de buurtbus; je kunt ook een kaartje kopen met je pinpas; contant geld kan niet meer worden gebruikt in het openbaar vervoer, dus ook niet in de buurtbus; de buurtbus biedt een zitplaats aan 8 personen en is niet rolstoeltoegankelijk; alle chauffeurs van de buurtbus zijn vrijwilligers en worden niet betaald voor hun diensten. Graag tot ziens in de Buurtbus!"

Reactie toevoegen