Langstraat (Achthuizen)

Plaats
Buurtschap
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

Langstraat plaatsnaambord (Kopie).jpg

Langstraat is een dorpje met een kerk en een bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder buurdorp Achthuizen.

Langstraat is een dorpje met een kerk en een bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder buurdorp Achthuizen.

Langstraat (Achthuizen)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Center Parcs Port Zélande.

- Boek hier je bungalow op Landal Strand Resort Ouddorp Duin.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Langstraat.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Langstraat.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Langstraat.

Terug naar boven

Status

- Langstraat is een buurtschap* in de provincie Zuid-Holland, op het schiereiland en in de gemeente Goeree-Overflakkee. T/m 1965 gemeente Ooltgensplaat. In 1966 over naar gemeente Oostflakkee, in 2013 over naar gemeente Goeree-Overflakkee.
* Hoewel de plaats een kerk heeft en daarmee in principe als dorp zou kunnen worden beschouwd, wordt het toch algemeen als buurtschap betiteld, dus sluiten wij ons bij deze praktijk aan.

- De buurtschap Langstraat heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is/heeft dus een eigen bebouwde kom (met een 30 km-zone) maar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Achthuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 de Langstraat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Langstraat ligt rond de gelijknamige weg (dijk), de Beatrixstraat en de Galatheseweg, Z van Achthuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Langstraat 21 huizen met 221 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 70 huizen met ca. 170 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk omvat de buurtschap Langstraat alleen lintbebouwing langs de gelijknamige dijk. Later is daar het 'kerntje' van de Beatrixstraat bij gekomen.

In 1900 vinden de eerste kerkelijke activiteiten plaats in Langstraat in wat je een kerkje zou kunnen noemen. De exacte locatie hiervan is niet bekend, vermoedelijk betrof het een oud huisje aan de dijk. Er waren enkele banken, maar doorgaans brachten de mensen zelf stoelen mee. Als preekgestoelte deed een afgehouwen boomstam dienst. Vóór 1900 was de toestand van de buurtschap "er een van ongodsdienstigheid en verwildering", aldus het notulenboek van de kerk uit 1910. Op 10 januari 1900 worden de eerste godsdienstoefeningen gehouden "voor een klein groepje heilbegerigen", aldus hetzelfde notulenboek.

Van 1903 t/m 1922 is er een kerkje in functie geweest dat hetzij als houten kerkgebouwtje is gebouwd, hetzij uit twee huisjes is verbouwd tot kerk. In 1922 is dit gebouwtje verbouwd tot twee woonhuizen en opgevolgd door de huidige kerk. (weet iemand welke huisnummers dit betreft?, red.) Nadere informatie over de kerkelijke geschiedenis van Langstraat. - Nadere informatie idem II.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Langstraat 12) dateert uit 1922 en valt onder de Hervormde Gemeente Ooltgensplaat.

- Pastorie uit 1930. Reeds in 1910 was subsidie aangevraagd voor een dienstwoning voor de dominee te Langstraat, omdat die in Den Bommel woonde wat niet erg praktisch was, maar dat werd afgewezen wegens geldgebrek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- O van Langstraat ligt natuurreservaat Galathese Kreek of Galathese Watering, in de Galatheepolder. Gelegen aan het eind van de Heintjesweg (een O zijweg in het N van de buurtschap). Als je aan het eind van die weg rechtafslaat, kun je daar je evt. auto parkeren. Het landschap bestaat onder meer uit begroeide platen, gorzen en open slikken.

Tot laat in de middeleeuwen bestaat dit gebied uit veenlandschap met heide, veenmos en hier en daar een berk. Er lopen enkele met riet omzoomde veenstroompjes door. Verondersteld wordt dat de veengroei rond 800 n.Chr. ophoudt. Vanaf toen worden, door zand- en kleiafzettingen, de gorzen en slikken gevormd. Veel stormvloeden teisteren het gebied, maar bouwen het ook op, want vanuit de geulen wordt sediment afgezet op het overstroomde land. Er ontstaat langzaam een landschap met begroeide platen, gorzen en open slikken.

Beschermd door een zomerkade of 'moerdijk' wordt op veel plaatsen veen gedolven als brandstof en grondstof voor zout. In de 13e eeuw worden de gemoerde gorzen vaak verlaten en slibben ze verder op. Ze worden pas in de 15e eeuw ingepolderd. Het kreeksysteem van de Langstraat kan niet meer functioneren na 1524, als de Galatheepolder wordt bedijkt. De kreek met de kreekbedding ligt op 0,2 meter beneden NAP. De polder ligt op ca. 0,5 m boven NAP. Langs de kreek ligt de 0 meter hoogtelijn. Het gebied vanaf de kreek tot die hoogtelijn heeft een natuurwetenschappelijke waarde. Het zijn zogenaamde eeuwkanten. Het woord “d’eeuwkante” (in Achthuizen 'jiwkant'): een lange strook weiland naast een watergang komt, volgens het Woordenboek der Zeeuwse dialecten, alleen op Overflakkee voor.

Vóór het tot stand komen van de Philipsdam is het een dynamisch gebied met een grote diversiteit aan dieren en planten. Rond 1980 is het water nog tamelijk brak, de zoutminnende planten tieren dan nog welig. De kreek werd gevoed door zoute kwel en door drainage uit het omliggende bouwland. De kreken waren vogelrijk te noemen. Helaas diende de Galatheese Watering ook als riolering van Achthuizen. De Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (VNLGO) zag in die tijd veel bedreigingen voor dit unieke landschap; bebossing, het afsluiten en verzoeten van de Krammer, de landbouw en de ruilverkaveling. Mede door haar inspanningen heeft de Galathese Watering de status van natuurreservaat gekregen.

Het natuurterrein biedt uitstekende mogelijkheden om vogels te bekijken. Met een beetje geluk kun je er een broedpaar bruine kiekendieven aantreffen. In de winter zijn ijsvogels te signaleren. Het is verder een opmerkelijk stil natuuurgebied. (bron: IVN afd. Goeree-Overflakkee). - Nadere informatie over het landschap van de Galathese Kreek en omgeving.

Reactie toevoegen