Langeweegje

Plaats
Buurtschap
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

RIT_20110710_5423Langeweegje_Zeeland.jpg

Langeweegje is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Hoedekenskerke. De buurtschap heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en valt onder het dorp Kwadendamme.

Langeweegje is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Hoedekenskerke. De buurtschap heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en valt onder het dorp Kwadendamme.

DK_20110710_1662_Langeweegje_Zeeland.jpg

Langeweegje, Tropical Zoo Berkenhof

Langeweegje, Tropical Zoo Berkenhof

RIT_20110710_5425Langeweegje_Zeeland.jpg

Langeweegje biedt landelijk wonen

Langeweegje biedt landelijk wonen

Langeweegje bord Station Kwadendamme (Kopie).jpg

Langeweegje, station Kwadendamme van de stoomtrein Goes-Borsele ligt in werkelijkheid in de buurtschap Langeweegje

Langeweegje, station Kwadendamme van de stoomtrein Goes-Borsele ligt in werkelijkheid in de buurtschap Langeweegje

Langeweegje

Terug naar boven

Status

- Langeweegje is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Hoedekenskerke.

- De buurtschap Langeweegje valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kwadendamme.

- De buurtschap Langeweegje is - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - groot en/of dichtbebouwd genoeg voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden), in plaats van de voor buurtschappen gebruikelijker witte (buiten-de-bebouwde-kom) plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Niet te verwarren met
't Lange Weegje, straat in Koudekerke Walcheren.

Oudere vermeldingen
"Deze naam wordt als plaatsnaam en daarmee buurtschap voor zover tot heden bekend als eerste vermeld in 1799; op 9-2-1799 worden de kinderen Pieter en Harmen gedoopt, zonen van Jan Pieterse den Dekker en Elisabeth Coenraadse Janse. De akte staat in het 'RK doopboek van het platteland van Zuid-Beveland' (gerubriceerd onder 's-Heerenhoek), met als woonplaats (en wellicht ook als doopplaats, want Kwadendamme krijgt pas een kerk in 1802) in de kantlijn genoteerd: Langeweegje. Zoals in de akten eromheen: Hoedekenskerke, Cloetinge, Ouwelande en Zwake." (bron: Marinus den Dekker) Op de Kuijperkaart uit 1866 van de gemeente Hoedekenskerke wordt ter plekke van deze nederzetting de naam Langeweg vermeld, alleen als straatnaam, dus niet als plaatsnaam. In werkelijkheid was de nederzetting er toen dus al wel, zoals hiervoor beschreven.

Naamsverklaring
De buurtschap dankt haar naam aan de ligging aan de weg Langeweegje, die ook Langeweg heeft geheten.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Langeweegje ligt rond de gelijknamige weg en rond het station Kwadendamme van de Stoomtrein Goes-Borsele, Z van Goes en 's-Gravenpolder, direct NO van Kwadendamme. De buurtschap is een lintbebouwing in de Slabbecoornpolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Langeweegje omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is de 'Gebiedsvisie Kwadendamme - Langeweegje - Zwaaksedijk' opgesteld. Wat is de aanleiding voor deze Gebiedsvisie? Ten eerste: het kruispunt van de N666 met de N665 (direct W van de Zwaakse Weel) is niet veilig vormgegeven en het is gewenst dit te verbeteren. Ten tweede: de bereikbaarheid van Kwadendamme en Langeweegje is niet ideaal. De weg door de buurtschap en de Siguitsedijk vormen de belangrijkste route van en naar de Baarlandsezandweg. Gezien de verkeersdrukte zouden autoverkeer en fietsers hier eigenlijk gescheiden moeten zijn. Er is echter geen plek voor een fietspad; langs de route staan woningen en bedrijven waardoor de ruimte ontbreekt voor een fietspad. De omgeving ondervindt hierdoor hinder van het doorgaande verkeer en fietsers hebben hier geen veilige plek.

Om deze reden is de buurtschap Langeweegje opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) van de gemeente Borsele, met als doel deze route veiliger te maken. De Zwaaksedijk vormt ook een ontsluitende route voor het dorp Kwadendamme en de buurtschap. Er rijden hier wel minder auto’s dan door de buurtschap, maar deze route is daar niet voor geschikt. De weg is smal en bochtig. De Zwaaksedijk is bovendien belangrijk voor fietsers en voetgangers, die op de smalle dijk in de knel komen met het autoverkeer. De wens is ook om het gebied rond de Zwaakse Weel aantrekkelijker te maken voor bezoekers, fietsers en voetgangers. Dit alles bij elkaar is de aanleiding om maatregelen te onderzoeken.

Wat is een gebiedsvisie? De wegen in het gebied zijn in beheer bij verschillende wegbeheerders: de provincie, het waterschap en de gemeente. Aanpassingen in het wegennet op één plek, hebben altijd gevolgen op een andere plek. Het
is daarom nodig om naar het hele netwerk te kijken en niet naar één weg of wegvak. De wegbeheerders werken samen aan een maatregelenpakket. Die maatregelen zijn op elkaar afgestemd zodat ze elkaar versterken en een kloppend
totaalbeeld vormen. Er wordt dus niet gelijk ingezoomd op de inrichting van één weg, maar gekeken naar het hele gebied. Daarom de naam 'gebiedsvisie'.

Welke maatregelen worden voorgesteld? Het voorgestelde maatregelenpakket is als volgt: de aanleg van een rotonde op de kruising van de provinciale wegen N665 en N666; het omleiden van het verkeer, zodat dit niet meer
via het Langeweegje rijdt, maar via de Kruisweg en Slabbekoornseweg. Deze wegen moeten hiervoor worden verbreed. En er moet een “knip” worden gemaakt in de buurtschap, zodat doorgaand verkeer hier niet meer doorheen kan; het “knippen” van de Zwaaksedijk zodat deze niet meer wordt gebruikt door doorgaand autoverkeer. De “knip” ligt tussen de Kaneelpolderdijk en de Vreelandsedijk. Landbouwverkeer en fietsers en voetgangers kunnen hier nog wel passeren.

Waarom deze maatregelen? De rotonde N665-N666 heeft als doel om hier een veilig en overzichtelijk kruispunt aan te leggen. Het knelpunt op het Langeweegje kan niet worden opgelost in de buurtschap zelf. De weg is de belangrijkste ontsluitende route, maar is daar eigenlijk te smal voor. Het doel hier is een vlotte én veilige ontsluitende route voor Kwadendamme en Langeweegje. Alleen de weg door de buurtschap een 30 km/u zone maken, lost het probleem niet op: het meeste verkeer zal hier dan blijven rijden en er komt niet meer ruimte beschikbaar. Een deel van het autoverkeer zal er dan ook voor kiezen om niet meer via de buurtschap te rijden, maar via de Zwaaksedijk en dat is ongewenst.

De conclusie is dat er een goede ontsluiting nodig is van en naar de Baarlandsezandweg, die niet via het Langeweegje kan worden geboden. Door het omleiden van het verkeer via de Kruisweg en Slabbekoornseweg wordt die wel geboden en verdwijnt het doorgaande verkeer uit de buurtschap. Door een knip aan te brengen in de Zwaaksedijk, kan deze route niet meer worden gebruikt door doorgaand autoverkeer. Als deze knip niet wordt aangebracht, is de verwachting dat hier juist meer verkeer gaat rijden. Omdat met de nieuwe route via de Slabbekoornseweg er een goede ontsluiting is voor Kwadendamme en Langeweegje, is de route via de Zwaaksedijk ook niet meer nodig. (aldus de samenvatting van de Gebiedsvisie)

De raadpleging van bewoners en bedrijven in mei 2018 gaf als uitkomst dat er weinig draagvlak is voor de voorgestelde maatregelen. Om die reden hebben de betrokken organisaties besloten dat het plan niet tot uitvoering zal komen. Ook gaat de Provincie voorlopig niet door met de voorbereiding van een rotonde op het kruispunt van de N666 met de N665, omdat deze rotonde samenhangt met de andere maatregelen. Het is eerst nodig duidelijkheid te krijgen over het vervolg. Veel insprekers stelden voor om bij Hoedekenskerke een ontbrekende schakel in het wegennetwerk aan te leggen om de verkeersdruk in Langeweegje en Kwadendamme te verminderen. Het gaat dan om een nieuwe verbinding tussen de ’s-Gravenpoldersestraat en de Nieuwe Veerweg, parallel aan het spoor. Met deze verbinding hoeft verkeer naar Crop Alliance en Scheldeoord niet meer via Langeweegje en Kwadendamme te rijden. De drie wegbeheerders hebben besloten om onderzoek te gaan doen naar de effecten en het oplossend vermogen van deze nieuwe verbinding. Op basis van dit onderzoek volgt een besluit over het vervolg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Station Kwadendamme van de Stoomtrein Goes-Borsele (vroeger was deze spoorlijn van de Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland) ligt in de buurtschap Langeweegje.

- Het is een heel bijzondere gewaarwording als je Berkhof Tropical Zoo binnenloopt. Tropische planten, bloemen, fladderende vogeltjes en allerlei andere kleurige tropische dieren... In deze Zeeuwse mini jungle waan je je echt even in de tropen. Grappige aapjes, kleurrijke toekans en kameleons gluren nieuwsgierig van tussen de bladeren. Soms kan de spanning even oplopen als je een slang of vogelspin treft. Maar geen paniek: uiteraard zitten de dieren veilig achter glas of gaas.

Gedurende het vlinderseizoen (ongeveer eind maart / begin april t/m november / december, mits het weer het toelaat) fladderen de meest prachtige tropische vlinders rond. Echt de kers op de taart! Vlinders zijn het meest actief op zonnige dagen. Op een donkere dag kan het lijken of er weinig vlinders zijn, maar ze houden zich dan meer schuil / stil tussen en onder de bladeren als bescherming tegen de regen. Speur dus maar eens goed op een donkere dag.

- Van 2006 t/m 2010 zijn De Middel-Zwakepolder en de oude kreek Zwaakse Weel, beide NW van Langeweegje, N van Kwadendamme, verder heringericht tot natuurgebied. Deze herinrichting geldt als tegenprestatie voor de tweede verdieping van de Westerschelde, die in 1995 door Nederland en Vlaanderen is overeengekomen. Het nieuwe terrein is gekoppeld aan het bestaande natuurgebied, waardoor een groter geheel is ontstaan.

18 hectare voormalige landbouwgrond is op de schop gegaan. De Zwaakse Weel, een middeleeuwse kreek, heeft daardoor meer ruimte gekregen en is nu beter zichtbaar in het landschap. Ter verbetering van de waterkwaliteit van de Weel en tegen verdroging van het natuurgebied zijn een stuw en een lange duiker aangelegd. Met een deel van de afgegraven grond is een dijkje opgeworpen langs de rand van het natuurgebied. Daarop is een wandelpad gekomen. Nieuwe fiets- en wandelpaden zijn aangesloten op bestaande routes. Bezoekers van de Middel-Zwakepolder kunnen nu genieten van een bloemrijk grasland.

Omdat stukken grasland 50 tot 75 centimeter zijn afgegraven, blijven die na een regenbui blank staan. Een ideale situatie voor allerlei moeras- en weidevogels, zoals de slobeend en de tureluur. Nieuw aangebracht rietland draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Koeien en schapen zorgen voor meer variatie in de begroeiing. Ook maken ze hun eigen veepaadjes door het terrein en dragen bij aan de verspreiding van plantenzaden.

In 2011 is een educatiesteiger in de Zwaakse Weel aangelegd. Kinderen mogen zelf met schepnetjes in het water vissen. Ze worden begeleid door getrainde 'natuurouders' en aan de hand van bijvoorbeeld zoekkaarten ontdekken ze van alles over de waterkwaliteit en de diertjes die erin leven. - Nadere informatie over de Zwaakse Weel op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- In juni 2018 heeft Natuurmonumenten een Belevingspad gerealiseerd bij Informatiepunt Zwaakse Weel bij buurtschap Langeweegje. Dit pad laat kinderen onder meer proeven van en ruiken en voelen aan de natuur. "Er zijn bijvoorbeeld kruiden die ruiken naar cola of after eight. En in het pad staan heel veel leuke weetjes over allerlei onderwerpen. Vooral voor kinderen is dat erg leuk. Maar ook voor volwassenen, hoor", vertelt Marjolijn Stam van Natuurmonumenten bij de feestelijke opening van het pad. Er staan ook informatiepanelen die je uitleggen wat je om je heen ziet, zoals wat de diverse soorten wolken betekenen. Onderdeel van het Belevingspad is ook een Blotevoetenpad, waar je op je blote voeten over verschillende ondergronden kunt lopen, zoals zand, gras en houtsnippers.

Reacties

(2)

De naam Langeweegje als 'buurtschap' is ten minste honderd jaar ouder dan uw vermelding van 1899: (...)

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het hierboven verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen