Landsmeer

Plaats
Dorp en gemeente
Landsmeer
Waterland
Noord-Holland

landsmeer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Landsmeer is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland.

Landsmeer is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland.

gemeente_landsmeer_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Kedichem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Kedichem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Landsmeer

Terug naar boven

Status

- Landsmeer is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland.

- De gemeente Landsmeer is in 1991 vergroot met een deel van de per die datum opgeheven gemeente Ilpendam. Het betrof de dorpen Den Ilp en Purmerland. Tegelijkertijd is een deel van de gemeente, zijnde het dorp Watergang, in dat jaar overgegaan naar de nieuw opgerichte gemeente Waterland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Landsmeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1326 en 1342 Lansmeer, 1371 en 1393 Lantsmer, 1407 Lantsmeer, 1410 Lansmeer, 1494 Lansmaer, 1516 Lantsmaer, 1573 Lantsmerr, 1665 en 1680 herdruk 1745 Lansmeer.

Naamsverklaring
Wel verklaard als meer 'waterplas' gelegen in Land, dit is Waterland, de streek tussen het IJ, de Zaanstreek en de Zeevang. De oudste vormen vertonen echter geen dentaal en dat wijst volgens sommigen misschien op een persoonsnaam Lanne, of op lans uit langs.(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Landsmeer ligt N van de stad Amsterdam, O van de dorpen Oostzaan, Koog aan de Zaan en Zaandijk en de stad Zaandam, Z van de stad Purmerend, ZW van het dorp Purmerbuurt, W van de dorpen Ilpendam, Watergang en Broek in Waterland en de stad Monnickendam en NW van het dorp Zunderdorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Landsmeer 153 huizen met 920 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 96/578 (= huizen/inwoners), dorp Watergang 29/174 en de buurtschappen Kadoelen 4/24, Oostzaner-Overtoom 5/30, Broekermeer 15/90 en Buikslotermeer 4/24. Tegenwoordig omvat de gemeente ca. 4.500 huizen met ca. 11.500 inwoners, waarvan ruim 10.000 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente, kun je terecht bij de in 1994 opgerichte Oudheidkundige Vereniging Landsmeer (OVL), die als werkgebied het grondgebied van deze gemeente heeft, inclusief wat er van is afgesplitst en aan is toegevoegd. Naast de gelijknamige hoofdplaats betreft dat dus ook de dorpen Den Ilp, Purmerland en Watergang, de buurtschap Het Schouw, de voormalige buurtschap Kadoelen, en de Broekermeer tot smederij Evenboer. De vereniging organiseert met enige regelmaat exposities over de geschiedenis van de gemeente en haar (voormalige) inwoners. Exposities vinden vooral plaats in het Dorpshuis (Calkoenstraat 27), bij scholen en andere instanties. De vereniging publiceert verder 2x per jaar het tijdschrift De Croosduyker, dat aan de leden wordt verstrekt.

"Er is al genoeg verloren gegaan en wij proberen te redden wat er te redden valt, maar daar hebben wij u bij nodig. Heeft u materiaal waarvan u denkt dit is wel wat voor de OVL, bel ons of houd ons even aan. U kunt het ons schenken, maar we kunnen het ook kopiëren en u mag het ook in bruikleen geven voor een tentoonstelling. U moet niet denken dat de foto’s 50 of 100 jaar oud moeten zijn, nee, alles wat gisteren gebeurde is ook al geschiedenis! Wij proberen bijvoorbeeld ook van alle verenigingen foto’s te pakken te krijgen. Omdat het secretariaat vaak wisselt, zijn wij bang dat er veel verloren gaat, dit geldt ook voor de bedrijfjes, winkeltjes enz., die wij op het dorp hebben gehad." Aldus de oproep van de vereniging op haar site, die wij hier graag weergeven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is de toekomstvisie 'Ruimte voor kwaliteit. Visie op Landsmeer in 2025' vastgesteld. Een van de punten die daarin aan de orde werd gesteld was de bestuurlijke toekomst. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een debat op 22 januari 2015 besloten dat de gemeente niet zelfstandig verder kan op de huidige manier en dat gekeken moet worden naar samenwerking of fusie. Het aantal toekomstscenario's is toen teruggebracht tot twee: een samenwerking of fusie met Amsterdam, of: een samenwerking of fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland. De genoemde gemeenten zijn met elkaar vergeleken in een SWOT-analyse. De uitkomst hiervan is besproken in vervolgwijkgesprekken. Vervolgens is een burgerenquête gehouden onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad een wilsbesluit genomen: zij wil een ambtelijke fusie met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Dit besluit was in lijn met de uitkomst van de burgerenquête. Het college kreeg opdracht om dit scenario te realiseren.

In 2017 kwam extern onderzoek van SeinstravandeLaar ('Zelfbewust kiezen') niet alleen tot de conclusie dat ambtelijke fusie niet haalbaar was, maar nog belangrijker: niet wenselijk was. De gemeenteraad nam deze conclusie over. Ook werd de aanbeveling gedaan om te komen tot een bestuurlijke fusie. Daarbij werden de gemeenten Waterland en Edam-Volendam als kansrijke partners genoemd. Het gemeentebestuur van Landsmeer heeft deze aanbeveling overgenomen. Ter onderbouwing van deze keuze is in 2018 aan KokxDeVoogd gevraagd om een quick scan te maken van de bestuurskracht van de gemeente. De kern van de opdracht was het actualiseren van een eerder onderzoek uit 2014. Op basis van dit onderzoek is gevraagd om advies te geven over de actuele bestuurskracht van zowel de gemeenteraad als het college van de gemeente. De gemeenteraad heeft in 2019 besloten te willen fuseren met de gemeenten Waterland, Wormerland en Oostzaan. De provincie heeft naar de gemeenten aangegeven dat zij medio 2019 een keuze van die gemeenten verwacht.

Een meerderheid van de gemeenteraad streeft een herindeling na met de groen-landelijke buurgemeenten, als beoogd groene zone tussen de stedelijke gebieden van Purmerend, Zaanstad en Amsterdam-Noord. De beoogde fusiepartner Waterland heeft begin 2020 echter besloten zelfstandig te wilen blijven. En rr worden verkennende gesprekken gevoerd met de colleges van Wormerland en Oostzaan, maar de gemeenteraden van die gemeenten geven tot anno zomer 2020 aan ook zelfstandig te willen blijven. "Landsmeer staat daarmee aIleen in haar wens tot een bestuurlijke fusie met groen-landelijke gemeenten", aldus de gemeente in haar brief aan Gedeputeerde Staten in juli 2020, waarin zij aangeeft met de provincie in overleg te willen treden over de mogelijkheden van herindeling. Amsterdam of Purmerend zouden ook opties kunnen zijn. Nadeel van Amsterdam is dat de kernen Den Ilp en Purmerland daar niet op georiënteerd zijn, en de gemeente in bestaande samenwerkingsverbanden, die niet eenvoudig te ontvlechten zijn, vooral op de Zaanstreek dan wel Zaanstreek/Waterland is georiënteerd.

Gezien de vele én complexe opgaven die gemeenten vandaag de dag - en vooral sinds de decentralisaties van 2015 - hebben, zijn overigens in het hele land kleinere gemeenten van rond de 10.000 inwoners de afgelopen jaren 'opgeschaald' - dan wel daarmee doende dan wel zich daarop aan het oriënteren - tot regionaal logisch samenhangende gemeenten van rond de 50.000 (of meer) inwoners, die dan als één gemeente de opgaven voor de regio in kwestie in de komende jaren - op het gebied van o.a. wonen, werken, zorg en welzijn, landbouw, waterbeheer, natuur en recreatie, klimaat - integraal en in samenhang kunnen aanpakken. Voorbeelden: - Goeree-Overflakkee, - Het Hogeland, - Krimpenerwaard, - Noardeast-Fryslân, - Vijfheerenlanden, - Waadhoeke, - Westerkwartier, - Westland. Zie ook de pagina Gemeentelijke herindelingen.

- "BAM Wonen heeft in 2019 in opdracht van woningcorporatie Eigen Haard een gasloze wijk gerealiseerd in de Gorteslootbuurt in Landsmeer. Tijdens de verduurzamingswerkzaamheden zijn 120 rijwoningen uit de jaren zeventig nul-op-de-meter (NOM) gemaakt. Het gaat om sociale huurwoningen aan de Violierweg, Zwanebloemweg, Riethalmweg en de Weegbreesingel. De transformatie naar NOM heeft de woningen energiezuinig en gasloos gemaakt. De woningen zijn nu volledig elektrisch door het plaatsen van zonnepanelen, een warmtepomp en warmte-terugwin-installatie. Deze installaties zorgen dat over een heel jaar de woning net zoveel energie opwekt als een huishouden gemiddeld verbruikt. Naast de verduurzaming is het asbest in de woningen gesaneerd. Bewoners genieten nu niet alleen van een energiezuinige en gasloze woning, maar ook het straatbeeld in hun buurt is veranderd. Er zijn nieuwe gevelelementen - voorzien van steenstrips - om de woningen geplaatst en de daken hebben een breder overstek gekregen. Dit zorgt voor een nieuwe, elegante uitstraling. De installaties die de woningen energiezuinig en gasloos maken zijn geplaatst in een energiemodule. Bijzonder aan dit project is dat de energiemodule is geïntegreerd in een nieuwe entree. Bovendien zijn de badkamer, keuken en toilet bij een aantal woningen vernieuwd." (bron: BAM Wonen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Landsmeer heeft 7 rijksmonumenten.

- Landsmeer heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- De rijksmonumentale, voorheen Hervormde kerk (tegenwoordig Iglesia Ni Cristo = Kerk van Christus geheten) (Dorpsstraat 28) is een neoclassicistische zaalkerk uit 1852, met een ingebouwde toren met houten bekroning. De voorganger dateerde uit 1627. In de klokkenstoel hangt een klok uit 1639, vervaardigd door A. Koster. Het torenuurwerk is vervaardigd door Eijsbouts. In de kerk bevindt zich een eikenhouten preekstoel uit 1632 met o.a. een voorstelling van Mozes, Aaron en de evangelisten. Deze preekstoel stamt nog uit de oorspronkelijke kerk. De preekstoel rust op een pelikaan, die haar drie jongen voedt met haar eigen bloed. De stoel is voorzien van een namenlijst van de predikanten die sinds de Reformatie in Landsmeer hebben gediend. Verder behoren ook twee lezenaars (17e/18e eeuw), doopbekkenhouder (derde kwart 17e eeuw) en twee wandborden (1766 en 1795) tot het interieur. In de kerk zijn vier gebrandschilderde ramen aangebracht. Deze ramen zijn in 1652 gemaakt en sierden voorheen de oorspronkelijke kerk. De kerk raakte buiten gebruik in 2002, in verband met het samengaan met de Gereformeerden tot PKN, waardoor Het Kruispunt de lokale PKN-kerk werd. Nadat het pand nog in gebruik is geweest als bibliotheek, is het in 2015 verkocht aan het christelijk kerkgenootschap Iglesia Ni Cristo, dat een eeuw geleden op de Filipijnen is opgericht.

- De Protestantse (voorheen Gereformeerde) kerk Het Kruispunt (Dorpsstraat 39) is gebouwd in 1927, ter vervanging van een oudere houten kerk aan het Noordeinde. Interessant kerkgebouw, met qua ex- en interieur enkele Amsterdamse School invloeden. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Landsmeer, die vanuit een samen-op-weg proces is voortgekomen uit de lokale Nederlands Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk plus de Nederlands Hervormde Gemeente te Purmerland.

- Omstreeks 1950 is er een sterke behoefte aan een ruimte waar de Landsmeerse katholieken op zondag naar de mis zouden kunnen gaan. In 1952 wordt deze ruimte gevonden op Dorpsstraat 17 bij Jan Ostendorf in de huiskamer. Deze huiskamer werd elke zondag ingericht als kerkruimte. De parochie viel onder het Heilig Sacrament uit Tuindorp-Oostzaan. Al spoedig is deze ruimte veel te klein en wordt in 1956 op het Noordeinde 121-123 een houten kerk gebouwd met een vrijstaande klokkenstoel (die nog altijd in gebruik is bij de huidige kerk op Zuideinde 34). Deze kerk is omstreeks 1977 gesloopt. Er staat nu een dubbel woonhuis. Ook het houten kerkgebouw voldeed al snel niet meer aan de eisen. Er wordt elders in Landsmeer een nieuwe locatie gezocht en gevonden, en wel op Zuideinde 34, de voormalige boerderij van Kok, waarmee ook gelijk duidelijk is hoe de Schaapskooi aan zijn naam is gekomen. De oude boerderij is gesloopt, en op 1 juli 1973 is de Schaapskooi in gebruik genomen. In 1984 is de parochie verzelfstandigd onder de naam "Parochie van de Goede Herder", tegenwoordig als geloofsgemeenschap onderdeel van RK Parochie Maria Moeder van God.

- De Twiskemolen (Het Luijendijkje 3) is een windmolen gecombineerd met een elektrisch gemaal dat de 650 ha grote Twiskepolder bemaalt. De achtkantige rietgedekte binnenkruier staat sinds 1975 op zijn huidige plaats, op de grens tussen de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. De Twiskemolen is als een van de weinige poldermolens in Nederland nog echt in bedrijf. De molenaar probeert zoveel mogelijk (op vrijwillige basis) met de wind het polderwater van de Twiskepolder op peil te houden.

De molen brengt d.m.v. een vijzel het water tussen de 20 en 60 m3 per minuut anderhalve meter omhoog naar de andere kant van de dijk. Via de Zuidwestplas (= de boezem) komt het verplaatste water via het Noordzeekanaal uiteindelijk in zee terecht. Als er te weinig of teveel wind is, kan de grote vijzel ook met een motor elektrisch worden aangedreven. Het gemaal met onderdelen als de voor- en achterloop, de grote vijzel (met een diameter van 180 cm!) en de motoraandrijving, zijn eigendom van en in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). - Interview met molenaar Marcel Koop. - Op 18 oktober 2016 is de molen door een tornado - een fenomeen dat maar 2 tot 3 keer per jaar in ons land voorkomt - 'onthoofd'; het wiekenkruis is afgebroken en de kap is zwaar beschadigd. - Nieuws van de Twiskemolen op Facebook (waar je ook een link vindt naar de site van de molen).

- Museum Grietje Tump in Landsmeer is genoemd naar haar laatste bewoonster, dochter van rentenier Cornelis Tump, die zich voornamelijk bezig hield met de handel in onroerend goed. Het museum ademt de sfeer uit van de voorbije eeuw, met al zijn romantiek en praktische gebruiksvoorwerpen. De vaste collectie wordt gevormd door meubelstukken, gebruiksvoorwerpen en sieraden, en oud textiel zoals doopjurken en merklappen.

- Overzicht van beelden in de gemeente Landsmeer.

- Gevelstenen in Landsmeer.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Evenementen Landsmeer (SEL) is een onafhankelijke stichting met als doel om: evenementen in het dorp terug te brengen; ondersteuning te bieden aan organisaties op het gebied van vergunningen, administratie en publiciteit bij het organiseren van een evenement; een toegankelijke organisatie te zijn met betrokken Landsmeerse bestuursleden; saamhorigheid en het ‘wij gevoel’ in het dorp te creëren; evenementen met behulp van evenementenplanning te coördineren (nooit meerdere evenementen op dezelfde datum!); dit van, voor, door en uiteraard in ons dorp te realiseren!"

- "Stichting Zondagmiddagconcerten Landsmeer organiseert sinds 2010 4x per jaar bijzondere klassieke concerten. De concerten vinden plaats in de Anton Heyboerzaal in het Dorpshuis. In het eigen dorp, je zit dicht bij het podium en na afloop is er gelegenheid de musici te ontmoeten."

- Sinterklaas.

- "Iedereen staat wel eens stil bij de mensen van dichtbij die zijn overleden. We herdenken allemaal op onze eigen manier. Kijken naar een foto, halen herinneringen op met anderen of brengen een bezoek aan de begraafplaats of een herinneringsplek. 'Herdenken voor iedereen' (2e zaterdag van december, sinds 2011) is een avond voor iedereen om overleden dierbaren te herinneren. De Algemene Begraafplaats in Landsmeer wordt dan verlicht met fakkels, vuurkorven en kaarsen, waardoor er een prachtige sfeer ontstaat. Je kunt iets ophangen in de grote verlichte boom, luisteren naar muziek en rustig over de begraafplaats wandelen. Voel je zich vrij om kaarsen, lichtjes, bloemen of foto’s mee te nemen en deze neer te zetten bij een graf, bij de urnenmuur of op een van de herinneringsplekken."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Breek is een verwarmd openluchtzwembad, gelegen in het Sportpark van Landsmeer. Het water is verwarmd (23,5° C). Het zwembad is open van begin mei tot half september. Het zwembad heeft een pinautomaat en je kunt gratis parkeren op het parkeerterrein aan het einde van de Sportlaan.

- "Al sinds het ontstaan van Landsmeer in 1326 is het een bedrijvig dorp. In de 17 de eeuw werden vooral pluimveehouderijen en eierpakhuizen gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd er veel gebouwd in het dorp en werd de vraag naar winkels groter. Het dorp telde toen ongeveer 40 winkeltjes, waarvan de meeste levensmiddelen verkochten. Door de bouw van verschillende nieuwbouwwijken in de periode 1950 tot 1970 werd door het toenmalige gemeentebestuur besloten ook een winkelcentrum te realiseren. Hier werden een bakker, slagerij, kapper, bank en chinees restaurant gevestigd. Rond 1980 is het winkelcentrum grondig verbouwd en vergroot. Het centrum is toen met ca. 12 winkels uitgebreid. Er kwamen onder andere een supermarkt, bloemenwinkel, slijterij, kapper, stoffenwinkel, doe ’t zelf zaak en een kledingwinkel bij. Inmiddels is het winkelcentrum uitgegroeid tot een gezellig centrum waar je voor alle boodschappen terecht kunt. In het winkelcentrum worden ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. En parkeren is gratis!" Nieuws van de winkeliers van het winkelcentrum op Facebook.

- Het Ilperveld O van Landsmeer is een van de mooiste natuurgebieden van Noord-Holland, op slechts 30 minuten fietsen van Amsterdam Centraal Station. Je kunt deze geheimzinnige waterwereld alleen per boot ontdekken. De honderden eilandjes, sloten, plassen, rietkragen en door koeien en schapen begraasde weilandjes geven het gevoel even terug te gaan in de tijd. In 2013 is een project gestart met als doel om het veenmos in het Ilperveld weer te laten aangroeien, om zo de bijzondere zoute veenbiotoop met haar specifieke plant- en diersoorten te kunnen behouden.

- In de jaren 1954 en 1955 breidde Landsmeer zich enorm uit. Vele nieuwe huizen werden er gebouwd voor de werknemers van bedrijven in Amsterdam-Noord. Op dat moment had het dorp nog niet veel te bieden aan de grote groep nieuwkomers. Er bleek grote behoefte aan speelgelegenheid voor de kinderen van de werknemers van deze grote bedrijven. Daarom is in 1955 Speeltuinvereniging Jonge Kracht opgericht. Alles kon en lukte, dankzij de enorme inzet van de medewerkers. Allerlei clubjes kwamen van de grond en de hoogtepunten waren vooral het zomerkamp, de dagtochten en het St. Nicolaasfeest. Een hoogtepunt was de toekenning van een terrein voor de speeltuin door de gemeente. Door wederom hard werken van enkele leden is de speeltuin op 16 juni 1956 voor het publiek geopend.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Landsmeer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Landsmeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Landsmeer. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Nieuws van de gemeenteraad.

- Media / nieuws: - Nieuws uit Landsmeer.

- Lokale Omroep Landsmeer (LOL) verzorgt radio en televisie met lokaal nieuws uit de gemeente. Ondersteund met sociale media kanalen als Twitter, Facebook, Vimeo, YouTube.

- Nieuwssite voor de kernen van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland.

- Muziek: - Muziekvereniging Amicitia omvat een harmonieorkest en een opleidingsorkest, en biedt een gecertificeerde muziekopleiding. Een gezellige vereniging voor jong en ouder, die al sinds 1891 zo veel mogelijk mensen muziek wil laten maken of ervan wil laten genieten. Binnen en buiten Landsmeer. De harmonie speelt in de hoogste afdeling voor amateurorkesten, brengt afwisselend repertoire en werkt graag aan grote evenementen en bijzondere concerten.

- Sport: - "Voetbalvereniging IVV is opgericht in 1920. De oprichting vond plaats in Den Ilp en de eerste wedstrijden werden gespeeld op een veldje in Den Ilp achter dorpskroeg De Drie Zwanen. Al snel bleek dit veld ongeschikt voor het spelen van wedstrijden gedurende het gehele seizoen. De drassigheid van het veld resulteerde in veel afgelastingen en na lang beraad werd besloten te fuseren met de voetbalvereniging uit Landsmeer, LVV, met als resultaat de verhuizing naar dat dorp. De wedstrijden werden toen gespeeld op een veld gelegen achter het huidige gemeentehuis in het centrum van het dorp. In de jaren vijftig en zestig groeide IVV behoorlijk in aantal leden en werd het complex te klein. Eind jaren vijftig verhuisde IVV naar de huidige locatie in het Sportpark. De toenmalige kantine bevond zich op de plek waar nu de Dojo van de judovereniging staat.

In de jaren zestig werd de huidige kantine gebouwd en realiseerde men het hoofdveld, inclusief tribune. In 2009 is het kunstgrasveld aangelegd en konden we meer trainingen geven dan voorheen. De kantine is erg oud. In 2019/2020 heeft IVV uit eigen middelen de 12 kleedkamers gerenoveerd. Anno 2020 zijn er plannen om de gevel, kozijnen, dak en terras van de kantine te vernieuwen. Kortom voldoende plannen en ambitie bij onze vereniging. In totaal heeft IVV Landsmeer nu 450 leden, waarvan 320 leden in de jeugdafdeling voetballen. Wij willen graag de komende jaren de jeugdafdeling laten groeien in omvang en kwaliteit, een meisjes/dames afdeling oprichten en ook groeien met de senioren. Wij ambiëren om met ons vlaggenschip, IVV1, te promoveren naar de 1e klasse KNVB. Dinsdag 13 oktober 2020 is een memorabele datum, namelijk de datum van het 100-jarige jubileum van onze mooie vereniging v.v. IVV. Het bestuur wil alle leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs feliciteren met dit prachtige 100-jarige jubileum en wij spreken de ambitie en wens uit om samen 200 jaar te worden!"

- Atletiekvereniging AC Waterland heeft haar accommodatie op het Sportpark van Landsmeer, dichtbij het prachtige recreatiegebied ‘t Twiske. De club organiseert jaarlijks verschillende evenementen, waaronder de Twiskemolenloop. AC Waterland stelt haar accommodatie regelmatig beschikbaar voor andere sportieve evenementen, zoals de Landsmeerse Sport- en Feestweek en de Avondvierdaagse. Ook is het terrein te huur voor scholen en andere instellingen.

- Volleybal Club Waterland (VCW) is een volleybalvereniging voor jong en ouder. Ze spelen in Indoor Centrum Landsmeer (Marktplein 11). Naast het recreatieve volleybal zijn ze ook actief in de competitie voor zowel senioren, aspiranten als de jeugd. Heb je interesse dan ben je van harte welkom en kun je 3x gratis meetrainen.

- Het tennispark van Tennisvereniging Heb Durf is het hele jaar geopend. Je kan met een geldige ledenpas elke dag tennissen. Heb Durf heeft 6 Smashcourt tennisbanen, waarop het hele jaar kan worden gespeeld (natuurlijk behalve wanneer er sprake is van vorst, sneeuw of opdooi).

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Landsmeer is een gezellige en actieve vereniging voor vrouwen die aandacht hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, open staan voor nieuwe ontmoetingen en inspiratie willen opdoen om hun stem te laten horen. Ze organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes en delen verschillende hobby’s met elkaar in de activiteitencommissies. Ze organiseren 9x per jaar een afwisselend programma met daarin culturele, creatieve, ontspannen activiteiten. Ze nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Je zult je snel thuis voelen. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijg je 6x per jaar het landelijke ledenblad en 3x het provinciale ledenblad Inzicht.

- Zorg en welzijn: - "SamenMeer is een laagdrempelige, sfeervolle en gastvrije ontmoetingsplaats in Landsmeer waar oudere Landsmeerders in hun directe omgeving aan een scala van activiteiten kunnen deelnemen. In samenspraak met de vrijwilligers en bezoekers worden activiteiten aangeboden en gefaciliteerd. Het gaat hierbij om recreatie, beweging en ontmoeting. Ontspanning, plezier en zelfs hilariteit staan voorop, met daarbij aandacht voor persoonlijke en cognitieve ontwikkeling, zelfzorg en zorg voor anderen, zingeving zelfvertrouwen en participatie. Waar nodig worden problemen gesignaleerd en wordt preventief gehandeld, in overleg met andere organisaties in het dorp.

Een groot aantal vrijwilligers en de beroepskrachten zetten zich dagelijks met hart en ziel in om dit waar te maken. Zonder vrijwilligers geen SamenMeer in Landsmeer. Dankzij de steun van onze ruim 120 vrijwilligers kunnen wij een breed aanbod aan activiteiten en diensten bieden. De vrijwilligers organiseren en begeleiden activiteiten, geven les, besturen de bussen, runnen het buffet, doen kluswerk in ons gebouw, werken mee aan voorlichting en publiciteit, enzovoorts. Aangezien bij hun werk sprake is van een grote mate van zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een goede sfeer, werken zij met plezier en voldoening. Wil jij ons komen versterken? Kom dan eens langs. In een persoonlijk gesprek kijken wij wat bij jouw wensen en mogelijkheden past."

- "MEE Amstel en Zaan biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Landsmeer. Voor iedereen die vragen heeft over zorg en indicaties of die ondersteuning nodig heeft tijdens dit proces. Heb je vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kun je hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die jouw belangen behartigt. De cliëntondersteuner is niet verbonden aan het Middelpunt. De ondersteuning van MEE bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. De dienstverlening van MEE is gratis."

- "In Landsmeer is RSWP aanwezig met: Servicepunt; Samenkracht; Maatjesproject; Telefooncirkel; Samen eten met WonenPlus. Op het servicepunt (Dr. M.L. Kingstraat 2b) werken enthousiaste vrijwilligers. Abonnees kunnen hier praktische diensten (zoals klusjes in en om het huis en boodschappen) en persoonlijke ondersteuning (zoals een vriendschappelijk huisbezoek) aanvragen. Zie hier voor ons aanbod. Tijdens de openingstijden (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30-12.30 uur) kan iedere inwoner langskomen met vragen over wonen, zorg en welzijn."

- "Deze gemeente is rijk aan allerhande verenigingen, clubs en organisaties en daar zijn al veel vrijwilligers actief. Zomaar enkele voorbeelden: bij IVV brengen jeugdtrainers jonge leden voetbaltechnieken bij, SamenMeer zet chauffeurs in voor de busritten van en naar het zwembad, in het Wapen van Landsmeer bemannen handige heren en dames het Repair Café. Vaak melden de vrijwilligers zich automatisch aan en hoeft er geen zoektocht aan vooraf te gaan. Maar soms gaat het niet vanzelf. Dan kan men een beroep doen op Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). “Wij doen er alles aan om vrijwilligerswerk te stimuleren”, zegt organisatieadviseur Merel van Meerkerk. “En we richten ons ook op deze gemeente, omdat zij dicht tegen Amsterdam-Noord aan zit. Wij doen dit in samenwerking met de gemeente.” VCA houdt een spreekuur in de bibliotheekvestiging. Er zijn organisaties die behoefte hebben aan vrijwilligers, en er zijn Landsmeerders die zich graag belangeloos voor een organisatie willen inzetten, maar niet zomaar ergens binnenlopen. Juist die mensen kunnen op een helpende hand rekenen." (bron en voor nadere informatie zie RODI, november 2020)

- De Marsen Landbouw & Zorg (Pikpot 1, Landsmeer) is een sociale onderneming. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen bij hen tot bloei via zinvolle dagbesteding. Als zorgboerderij ondersteunen zij jongeren en enkele ouderen die graag op een boerderij willen leren werken. Samen werken ze aan individuele groei en sociale vaardigheden. Mensen met een beperking overwinnen als hulpboer sociale barrières door bijvoorbeeld dieren te verzorgen. Of door samen met anderen te zaaien en te oogsten in de groentetuin. De 'hulpboeren' doen bij hen veel nieuwe vaardigheden op. Dit helpt de regie in het eigen leven te nemen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Op De Marsen is er balans tussen veiligheid en uitdaging, tussen individualiteit en gemeenschap en tussen geven en nemen.

De boerderij biedt ook volop ruimte aan educatieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Een paar keer per jaar organiseren ze een gezellige dag, zoals een Boerenmarkt of een Oogstfeest. Kom eens langs en maak kennis met de boeren, de hulpboeren en de boerderijdieren! De Marsen werkt biologisch-dynamisch. Dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Voer voor de boerderijdieren en strooisel voor in de potstal komen van omliggende landerijen, of worden zo nodig aangevuld door andere biologische bedrijven. Mest voor het grasland en de groentetuin is van eigen vee. Met ‘kringlooplandbouw’ bereikt De Marsen een hoge kwaliteit door kleinschalig en natuurgetrouw te werken.

- Veiligheid: - Nieuws van Brandweer Post Landsmeer op Facebook.

Reactie toevoegen