Lage Aard

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Lage Aard

Terug naar boven

Status

- Lage Aard is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Breda.

- De buurtschap Lage Aard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bavel.

- In de regio is de plaatsnaam vooral bekend van de nabijgelegen Verzorgingsplaats Lage Aard aan de N zijde van de A58.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Identiek met aard ‘bouwland’, een afleiding bij arjan ‘ploegen’. De betekenis ‘bouwland’ is primair, maar waar bouwland in ander gebruik was gekomen, kon de betekenis verschuiven. Als gevolg hiervan treffen wij het woord in diverse betekenissen aan; hier een plaats waarop de gebouwen staan, elders een open plaats, een plein dat soms als losplaats werd gebruikt en zelfs als benaming voor de vruchtbare, niet ingedijkte stroken land langs de beken. De straten, dorpspleinen, bossen en heide, dat alles vormde in de Kempen tenslotte de aard, zodat het woord soms bijna een synoniem lijkt voor woeste gronden in gemeenschappelijk gebruik. Behalve als aard kwam het toponiem ook voor als aerd, aert, eerd en ert. Met de toevoeging laag onderscheidt onze plaats zich van het nabijgelegen Hooge Aard.(1)

"Aard: ‘Gemeenteweide, -heide, -bosch, -grond’, ook wel ‘gemene weide’ of ‘het gemene veld waar inz. de schaapskudde graasde’. In de Kempen zou aard betekenen ‘gewoonlijk uitgestrekt gebied, dat wild en woest ligt en dat ten dienste staat van de gemeenschap der bewoners van een bepaald dorp of gehucht’. Een recente etymologie gaat uit van a (water) + rode (= door het rooien van bomen ontgonnen land, red.), in plaats van de gebruikelijke aanname dat het woord verwant zou zijn met het Latijnse area ‘vlakke, open ruimte’. Aard komt in de 14e eeuw in de Baronie voor als appellatief ter aanduiding van akkerland (stuck aerts in t acker te Effen, 1389), maar later lijken er uitsluitend woeste gronden mee bedoeld te worden.

De aarden in de Baronie zijn gemeynten*, stukken grond begroeid met heide en gras (groes) en op sommige plaatsen voorzien van turf. Een dergelijke gemeynte moet men wel onderscheiden van de uitgestrekte en voor de boeren van veel minder belang zijnde overige woeste grond, de vroente, die hoofdzakelijk met struikheide begroeid was. Het gebruik van de aarden was alleen toegestaan aan de geërfden, hier ‘gegoeyden’ genoemd. Die gegoeyden woonden in één of verscheidene nederzettingen in de omgeving van een Aard”.(89)
* Voor een verklaring van gemeynte zie bij Balleman.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lage Aard ligt O van het dorp Bavel, N van de buurtschap Hooge Aard, Z grenzend aan de A58, O aan de grens met de gemeente Gilze en Rijen. Aan de overzijde van de A58 loopt de weg De Aard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Lage Aard omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2016 vindt dance festival Dream Village (weekend begin september) plaats op grondgebied van Lage Aard. Voorheen vond het plaats in de gemeente Oosterhout.

Reactie toevoegen