Laar (Weert)

Plaats
Dorp
Weert
Midden-Limburg
Limburg

laar_weert_plaatsnaambord_kopie.jpg

Laar is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Weert.

Laar is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Weert.

laar_v.v._de_moezevangers.png

Als Limburgs dorp doen ze natuurlijk ook in Laar aan carnaval. Bij V.V. De Moêzevângers Laor is dat in goede handen.

Als Limburgs dorp doen ze natuurlijk ook in Laar aan carnaval. Bij V.V. De Moêzevângers Laor is dat in goede handen.

laar_open_eagle_rit_motorvereniging_the_eagles.jpg

Het Weerter dorp Laar is een veelzijdig dorp met voor elk wat wils. Naast carnaval kun je er aan nog veel meer hobby's doen, zoals motorrijden met Motorvereniging The Eagles. Jaarlijks organiseren ze o.a., op een zondag in juni, de Open Eagle Rit.

Het Weerter dorp Laar is een veelzijdig dorp met voor elk wat wils. Naast carnaval kun je er aan nog veel meer hobby's doen, zoals motorrijden met Motorvereniging The Eagles. Jaarlijks organiseren ze o.a., op een zondag in juni, de Open Eagle Rit.

laar_american_eagle_day_weert_kopie.jpg

De American Eagle Day Weert (op een zondag in augustus) in het Weerter dorp Laar is een Amerikaanse dag met bikes, stands, live music, drinks en food, georganiseerd door Motorvereniging The Eagles. Toegang gratis.

De American Eagle Day Weert (op een zondag in augustus) in het Weerter dorp Laar is een Amerikaanse dag met bikes, stands, live music, drinks en food, georganiseerd door Motorvereniging The Eagles. Toegang gratis.

laar_snuffelmarkt.jpg

Sneupers kunnen hun hart ophalen op de jaarlijkse snuffelmarkt in Laar, op een zondag in februari of maart.

Sneupers kunnen hun hart ophalen op de jaarlijkse snuffelmarkt in Laar, op een zondag in februari of maart.

laar_e.o._gemeente_weert_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Op deze gemeentekaart uit ca. 1870 is duidelijk te zien dat het N buitengebied van het dorp Laar, met daarin o.a. het gebied Laarderheide, ook nog onder de gemeente Weert viel

Op deze gemeentekaart uit ca. 1870 is duidelijk te zien dat het N buitengebied van het dorp Laar, met daarin o.a. het gebied Laarderheide, ook nog onder de gemeente Weert viel

laar_weert_e.o._openstreetmap_kaart_kopie.jpg

Bij een reeks grenscorrecties in 1991 is de gemeentegrens tussen Weert en Nederweert ter hoogte van Laar langs de A2 getrokken, waardoor het N buitengebied van dat dorp in de gem. Nederweert is komen te liggen (= oranje omlijnd gebied). (© OpenStreetMap)

Bij een reeks grenscorrecties in 1991 is de gemeentegrens tussen Weert en Nederweert ter hoogte van Laar langs de A2 getrokken, waardoor het N buitengebied van dat dorp in de gem. Nederweert is komen te liggen (= oranje omlijnd gebied). (© OpenStreetMap)

Laar (Weert)

Terug naar boven

Status

- Laar is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Weert.

- Bij een reeks grenscorrecties in 1991 is de grens tussen de gemeenten Weert en Nederweert ter hoogte van het dorp Laar langs de A2 getrokken, waardoor het - met slechts een handvol boerderijen overigens zeer dunbebouwde - N buitengebied van het dorp, met daarin o.a. het gebied Laarderheide, sindsdien in de gemeente Nederweert ligt.

- Het dorp Laar heeft in 1978 - overigens net als de andere toenmalige dorpen van de gemeente Weert - geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Weert.

- Onder het dorp Laar valt ook de buurtschap Hushoven.

- Je woont niet 'in' maar 'op Laar'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1790 Laer, 1840 Laar.

Naamsverklaring
Is hetzelfde als het Middelnederlandse lare, dat veel voorkomt als bestanddeel van plaatsnamen. De betekenis ervan heeft te maken met de uitbating van een bosgebied. Vroeger werd het toponiem omschreven als 'open plek in een bos, bosweide'. Tegenwoordig neemt men aan dat een laar oorspronkelijk dát deel van een bos aanduidde dat intensief door de nabije bewoners werd gebruikt: men hoedde er varkens en schapen, haalde er humus, strooisel voor de stal (die na gebruik voor bemesting werd gebruikt) en sneed er loof voor wintervoer. Dit intensieve gebruik leidde tot een degeneratie van het bos, dat soms zelfs verviel tot heide.

De naam laar bleef echter in gebruik. Zo treedt in Brabant en Vlaanderen, mogelijk ook elders, in de loop der tijd, naarmat meer bos verdween, een betekenisverschuiving op naar 'kaal weidegebied' in het algemeen (veelal in gemeenschappelijk gebruik). Hier is de betekenis van laar uiteindelijk verkeerd in het tegendeel van zijn taalkundige oorsprong: een afleiding van de wortel, het Indo-Europese kel 'bescherming bieden' (vergelijk het Oudnoorse hlé 'beschutting'). Verband met het Oudengelse læs 'weidegrond' is af te wijzen op grond van oude attestaties met hlar- (vergelijk Leersum). Zie ook de buurtschap IJpelaar bij Breda.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Laar grenst in het Z en W aan Weert, in het N aan de A2 en Nederweert en in het O ook aan Nederweert, en ligt ZO van Maarheeze, Soerendonk en Sterksel, Z van Someren-Heide en Someren, ZZW van Someren-Eind, WZW van Budschop en O van Budel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Laar 110 huizen met 605 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorps Omgevings Programma (DOP)
"Visie van rijk en provincie. Voor het dorp Laar en de directe omgeving zijn vooral in het kader van het DOP van belang het Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013, voortkomend uit afspraken over het reconstructieplan, en de kaders zoals uitgewerkt op het terrein van het sociale domein, programma 'Investeren in steden en dorpen'. Dit laatste is vastgelegd in het coalitieakkoord van de provincie. Een van de speerpunten daarin is 'Behoud en terugkeer van voorzieningen in kleine kernen'. Door middel van het opstellen van afsprakenkaders wordt verwoord hoe de leefbaarheid in dorpen integraal wordt versterkt. Tevens zet de provincie in op het creëren van een actieve sociale omgeving, waarin gemakkelijk contacten kunnen worden gelegd. Voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling zijn met name de volgende thema's in de kernen en de directe omgeving van belang: - Verbeteren woonklimaat in en rond de kernen; - In stand houden en bevorderen van werkgelegenheid door middel van nieuwe functies; - Versterking en instandhouding van sociale netwerken en verbinding daartussen; - Behoud en versterking van landschappelijke kwaliteiten o.a. door het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen en het herstel en de aanleg van kleine landschapselementen.

Visie van gemeente. In de gemeente Weert is een aantal dorpen, dat op relatief grote afstand van het centrum van de stad gelegen is. Het beleid van de gemeente is erop gericht ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in deze kernen gehandhaafd blijft. Dit gebeurt o.a. door het bouwen van woningen en het op peil houden van het voorzieningenniveau. Laar vormt hierop in zoverre een uitzondering, dat dit dorp op relatief kleine afstand van het centrum gelegen is. Toch streeft de gemeente Weert ook hier naar het behoud van de eigenheid van dit dorp door het verbeteren van de leefbaarheid en het op peil houden van het voorzieningenniveau. In het coalitieprogramma voor de huidige raadsperiode is een aantal thema's vastgelegd, waarop met name de aandacht gevestigd zal worden. Het betreft vooral: - Integratie; - Het behouden van leefbaarheid in wijken en dorpen; - Goed onderwijs. Concreet uitgewerkt betekent dit dat het voornemen bestaat voor elke wijk en dorp een wijk- of dorpsontwikkelingsplan vast te stellen. Verder blijft het uitgangspunt dat elke wijk en elk dorp beschikt over een adequate onderwijsvoorziening. Verder is het rijks-, provinciale en gemeentelijke beleidskader voor de dorpen vastgelegd in de bestemmingsplannen die voor de dorpen zijn vastgesteld in 2000 en 2001. Het beleid voor de kernrandzone is vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied.

In de bestemmingsplannen voor de dorpen wordt ook de bestaande situatie beschreven: bevolking en voorzieningen, landschappelijke karakteristiek, historische ontwikkeling en cultuurhistorie, de ruimtelijke karakteristiek, de functionele karakteristiek en milieu-items. Tevens is er een streefbeeld gegeven hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten zien. Uiteraard zijn er met het POL, het Reconstructieplan en afspraken hierover in het PMJP en de nieuwe Geurwet meer recente beleidskaders geschapen. Deze recente beleidskaders zullen vertaald worden in een herziening van de huidige bestemmingsplannen voor de dorpen. Voorwaarde voor het handhaven van de leefbaarheid is dat er voldoende draagvlak in een dergelijke kern is om de voorzieningen o.a. financieel in stand te houden. Vandaar dat in het algemeen getracht wordt door het toevoegen van woningbouw voor allerlei categorieën bewoners dit draagvlak te vergroten. Dit laatste kan natuurlijk alleen onder voorwaarde dat de eigenheid van de kern daarbij behouden blijft. Dus geen grote nieuwbouwwijken, maar geïntegreerde bebouwing passend bij de behoefte en stijl van het dorp.

Voor deze dorpen kan ook geconstateerd worden dat initiatieven vanuit het dorp of vanuit de gemeente veelal sectoraal benaderd worden. Hierbij wordt de onderlinge samenhang van de problemen en de daarbij behorende kansen soms vergeten. Gevolg is dat de aanwezige kansen en mogelijkheden niet geoptimaliseerd worden. Door de ontwikkeling van de Dorps Omgevings Programma's voor Tungelroy, Swartbroek en Altweerterheide is gebleken dat een integrale aanpak mogelijk is. De eerste positieve resultaten zijn in deze kernen reeds geboekt. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de ontwikkeling van het dorp Laar mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Laarveld. Door vertraging in dit project, maar ook door het besef, dat koppeling van een nieuwbouwproject met de ontwikkeling van een bestaand dorp onverenigbare grootheden zijn is ervoor gekozen ook voor dit dorp een apart Dorps Omgevings Programma (DOP) op te stellen. Hiermee wordt recht gedaan aan de eigenheid van het dorp en wordt de bestaande sociale structuur van het dorp gerespecteerd.

Visie van het dorp. Volgens het dorp Laar dienen in een visie slechts hoofdlijnen, zeg maar richtingen, te worden vastgelegd en moeten vervolgens de hoofdlijnen worden vertaald in concrete projecten, prioriteiten en tijdschema's. In de visie worden onderstaande aspecten nader uitgewerkt: 1. Sociale samenhang/sociale veiligheid. 2. Wonen/werken. 3. Natuur/landschap/milieu. 4. Voorzieningen. 5. Verkeer/infrastructuur. 6. Recreatie/toerisme.

1. Sociale samenhang/sociale veiligheid. Van de inwoners van Laar is 97% autochtoon Nederlander (bron: nota 'Weert in de peiling 2007'). De inwoners zijn tevreden over de sociale veiligheid; 79% geeft aan zich nooit onveilig te voelen; 18% soms. De gemiddelde leeftijd van de inwoners is 51 jaar (geheel Weert 52 jaar, waarbij zij opmerkt dat alleen inwoners van 18 jaar en ouder zijn geteld). De Laardenaren vormen een hechte gemeenschap. Dit blijkt telkens weer als er een beroep op de saamhorigheid wordt gedaan als de belangen van het dorp in het geding zijn. Het dorp heeft ook een bloeiend verenigingsleven. Veel mensen zijn lid van meerdere verenigingen. Onderdak vinden de meeste verenigingen in een door een particulier geëxploiteerde zaal; er is geen gemeentelijk gemeenschapshuis. Voor de verenigingen is het van eminent belang dat de zaal ook in de toekomst beschikbaar blijft. Daartoe is het noodzakelijk dat door de gemeente met de exploitant langlopende (financiële) afspraken worden gemaakt.

Het beleid dient er op gericht te zijn om voor jong en oud een prettige samenleving te behouden en zo mogelijk nog te verbeteren. Uit dat oogpunt is het noodzakelijk dat de basisschool ook voor de toekomst behouden blijft. In het dorp is een twaalftal huurwoningen voor senioren dat niet meer aan de huidige wooneisen voldoet. Samen met de verhuurder moet worden gezocht naar een oplossing. Mocht die oplossing bestaan uit herhuisvesting dan dient die in Laar te gebeuren.

2. Wonen/werken. Het is goed wonen op Laar. Het eerder genoemde onderzoek geeft aan dat 97% van de inwoners redelijk tot uitstekend tevreden is over zijn woonomgeving. De Laardenaren zijn honkvast; veel animo om naar buiten het dorp te verhuizen is er niet. Ook veel jongeren willen graag in hun dorp blijven wonen evenals de senioren. Sterker nog: veel oud-Laardenaren zouden weer graag in het dorp komen wonen. Dat moet zo blijven. Wil het echter een 'levend' dorp blijven dan is het noodzakelijk dat er in beperkte mate gefaseerd gebouwd wordt, waarbij de eigen behoefte centraal staat. Voorop staat dat er een evenwichtig woningaanbod komt; een goede mix van diverse woningtypen (jong en oud door elkaar) zorgt voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Om inzicht te krijgen in de behoefte aan woningen en in welke vorm en wanneer dient nog te worden onderzocht. Op dit moment zijn daar te weinig gegevens over bekend. Woningbouw dient als uitbreiding/inbreiding aan/in de dorpskern te geschieden. Door de aangepaste wetgeving met betrekking tot de milieuregels, spreek geurcirkels, is de door alle partijen gewenste bouwlocatie aan de zuidkant van het dorp ter beschikking. Al in een brief van 1997 aan B&W van Weert heeft de dorpsraad, met redenen omkleed, een duidelijke voorkeur voor deze locatie aan de zuidkant van Laar uitgesproken. Woningbouw in lintbebouwing is slechts in zeer beperkte mate mogelijk en dan alleen nog wanneer de belangen van m.n. de agrarische bedrijven in het buitengebied niet worden geschaad. In delen van het buitengebied is er geen CAI beschikbaar. Een aantal bewoners heeft aangegeven alsnog op dit net te willen worden aangesloten.

Werkgelegenheid is er in Laar weinig en daar zal ook geen verbetering in komen. Plaats voor substantiële industrie en dienstverlening is er niet. Dat is ook niet zo erg, want werkgelegenheid is in de naaste omgeving in voldoende mate aanwezig en zal door de komst van bedrijventerrein Kampershoek-Noord en de Pannenweg in Nederweert alleen maar toenemen. Er hoeft dan ook geen extra werkgelegenheid te worden gecreëerd.

3. Natuur/landschap/milieu. Laar heeft van oudsher een sterk agrarisch en open karakter. Niet voor niets zijn hier de beste gronden uit de gemeente Weert te vinden. Het dorp bestaat uit een kern met daaromheen akkerland en weiden. De bouwgronden worden doorsneden door landelijke wegen waarlangs lintbebouwing aanwezig is. De lintbebouwing bestaat uit een mengeling van woningen en (vee)boerderijen. Voorts zijn de wegen veelal omzoomd door karakteristieke bomenrijen. Her en der staan in het landschap bosjes. Op korte afstand is een groot natuurgebied aanwezig: het Weerterbos. Veel van de karakteristieke (landschaps)elementen zijn echter verloren gegaan o.a. door de aanleg van het slingertracé van de A2, de doorgevoerde ruilverkaveling, de inrichting van de wijk Molenakker en bedrijventerrein Kampershoek. In de nabije toekomst vormen de bouw van de wijk Laarveld en bedrijventerrein Kampershoek-Noord een nieuwe bedreiging voor het verlies van landschapselementen en de zelfstandigheid van Laar.

Het dorp heeft er voor gekozen om duidelijk gescheiden te blijven, en daarmee als dorp herkenbaar te blijven, van de oprukkende stedelijke bebouwing, m.a.w. zij wenst daarvan gescheiden te blijven door middel van de inrichting van een drietal duidelijke groene bufferzones tussen het dorp en Laarveld en Kampershoek-Noord en een groene zone tussen de Ringbaan-Noord en het dorp, de Middenzone. Bovendien heeft zij er voor gekozen te bevorderen dat de bebouwing in Kampershoek-Noord en Laarveld zodanig wordt uitgevoerd dat daarmee een natuurlijke overgang tussen het stedelijke gebied en het landelijke Laar wordt verkregen. Zo doende denkt het dorp zijn eigenheid en zelfstandigheid te kunnen behouden. Het dorp hecht er verder aan de nog bestaande landschapelementen te behouden en zo mogelijk verdwenen landschapselementen weer in ere te herstellen. Een inventarisatie zal op korte termijn dienen te gebeuren. De milieubelasting wordt vooral bepaald door de aanwezige geurcontouren en de nabijheid van de A2. Verdere milieubelasting dient te worden voorkomen. Uitbreiding en/of intensivering van de (vee)houderij ligt dan ook niet in de rede. Voorts dient er te worden nagegaan in hoeverre en waarmee gronden in Laar in het (verre) verleden zijn vervuild. Gedacht wordt daarbij o.a. aan de vervuiling met zinkassen, een vroeger veel gebruikt middel in onverharde wegen.

4. Voorzieningen. Het dorp kent momenteel de volgende voorzieningen; een café annex zaal, een hotel/restaurant, een basisschool, een kerk, een begraafplaats, een rijdende winkel, ondergrondse afvalbakken en een aantal speelvoorzieningen voor de jeugd. Daarnaast is er een halfuursbusverbinding met Weert en is er tweewekelijks de mogelijkheid om papier in een door het bestuur van de basisschool geplaatste container te doen. Op korte termijn is er geen behoefte aan uitbreiding van deze voorzieningen; de bestaande voorzieningen dienen echter wel te worden behouden. Op de wat langere termijn zal er door de vergrijzing van de bevolking en door het gegeven dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, behoefte aan zorggerelateerde voorzieningen ontstaan. Een goed aanbod van zorg stelt ouderen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

5. Verkeer/infrastructuur. De verkeerssituatie wordt in de kern bepaald door bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer naar Nederweert en de A2. Op de buitenwegen is er, naast bestemmingsverkeer, voornamelijk sprake van landbouwverkeer en vrachtverkeer voor toeleveringen en afvoer van de agrarische bedrijven. Bestemmingsverkeer van de inwoners, de basisschool en de enkele bedrijven is beperkt en zal in de toekomst slechts beperkt toenemen. Door de komst van bedrijventerrein Kampershoek-Noord en woongebied Laarveld is een explosieve groei van het doorgaande verkeer te vrezen als beide gebieden worden ontsloten op het bestaande wegennet van Laar. Het dorp is van mening dat dat ontoelaatbaar is. Niet alleen geeft dit aanleiding tot een verhoogde onveiligheid maar ook tot een vermindering van woongenot en een verhoging van de milieubelasting. De verkeersveiligheid laat soms te wensen over. Op bepaalde trajecten binnen de kern wordt te hard gereden en dat geldt ook voor de naar de kern toegaande wegen. Een extreem gevaarlijke situatie is de kruising Laarderweg/Ringbaan-Noord. Hoewel bij de gemeente bekend zijn er tot op heden geen maatregelen getroffen. Het dorp vindt dat een ontoelaatbare situatie en dringt er op aan zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Het is van belang de knelpunten in kaart te brengen zodat maatregelen kunnen worden genomen om aan de onveilige situaties een einde te maken. Voorts is er veel sluipverkeer door Laar van Weert naar de omliggende gemeenten en v.v. Ook dit geeft regelmatig reden tot gevaarlijke situaties. Het dorp vindt dit een ontoelaatbare situatie.

Het huidige wegennet op Laar heeft voldoende capaciteit; uitbreiding daarvan in de vorm van nieuwe aanleg, verbreding, nieuwe aansluitpunten e.d. is noch nodig noch gewenst. De staat van de riolering in de kern laat te wensen over. Bij een grotere regenval is die niet in staat het water te verwerken. Resultaat daarvan zijn overstromingen, water terugvloeien in woningen en stank bij het verzamelpunt bij de kerk. Er vindt dan ook regelmatig overstort uit het riool naar open water plaatst. Op korte termijn zijn er maatregelen nodig om aan deze overlast een einde te maken. Het onderhoud aan de gemeentelijke infrastructuur, de open ruimte, is voornamelijk reactief; er wordt onderhoud gepleegd op grond van klachten. Dit moet veranderen in een proactief onderhoud; de gemeente schouwt zelf actief de toestand van de openbare ruimte en neemt bij geconstateerde gebreken zelf de vereiste actie.

6. Recreatie/toerisme. De recreatieve mogelijkheden dienen zich vooral te richten op fietsers en wandelaars die Laar aandoen. Er is geen wens om grootschalige recreatieve voorzieningen te treffen of toe te laten. Er zijn in het dorp voldoende (latente) mogelijkheden om het voor wandelaars en fietsers interessant te maken een bezoekje aan het dorp te brengen. Te denken valt daarbij aan de schans, de molen, wegkapelletjes en herstelde brandpoelen. Bovendien leent het dorp zich uitstekend als startplaats voor een wandeling of fietstocht naar de Laarderheide en het Weerterbos. In een aparte notitie dienen op korte termijn de mogelijkheden, de voorwaarden en de realisering nader te worden uitgewerkt. Particulier initiatief om de recreatieve aantrekkelijkheid van het dorp te vergroten is welkom, maar moet wel passen binnen een kader van kleinschaligheid en zou alleen bedoeld moeten zijn voor (dag)recreanten." Aldus enkele citaten uit het Dorps Omgevings Programms (DOP) Laar (2008).

- Tussen Hushoven en Laar wordt een grote nieuwbouwwijk gerealiseerd, genaamd Laarveld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Laar heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de langgevelhoeve uit 1738 op Rietstraat 26, Molen Sint Antonius (Neelenweg 17) en de 17e- of 18e-eeuwse Sint Sebastiaanskapel (St. Sebastiaanskapelstraat 5B).

Molen
- Molen Sint Antonius is gebouwd in 1903. Het is een beltmolen met als oorspronkelijke functie korenmolen en is tot ca. 1970 als zodanig in bedrijf geweest. De molen is gedurende de laatste jaren dat hij in bedrijf was voornamelijk gebruikt voor het malen van veevoer. De roeden van de molen zijn 25 meter lang en waren voorzien van het Van Busselsysteem met zeilen en neusremkleppen op de buitenroede. In 2014 zijn de roeden weer oudhollands opgehekt en is de molen ingericht met 1 koppel maalstenen. De Sint Antonius is particulier eigendom en is op molendagen te bezichtigen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - V.V. De Moêzevângers Laor.

- Snuffelmarkt (op een zondag in februari of maart, van 10.00-15.00 uur), bij Café Zaal Bee-j Bertje. Entree 1,50 euro. Georganiseerd door Motorvereniging The Eagles.

- De Open Eagle Rit (op een zondag in juni, in 2020 voor de 26e keer) is een toertocht voor motoren, zijspannen en trikes, georganiseerd door Motorvereniging The Eagles. Er is een korte rit van ca. 200 km en een wat langere rit van ca. 250 km. Onderweg zul je voldoende mogelijkheden tegenkomen voor een rust, lunch of tankstop. Het start- en eindpunt is bij ons clublokaal Café Zaal Bee-j Bertje, Rietstraat 28. Inschrijven kan via voorinschrijving of op de zondag zelf tussen 09:00-12:00 uur. Kosten € 5,00 inclusief 1 consumptie. Voor een indruk van de mensen en de motoren die er aan meedoen zie deze video van de Open Eagle Rit editie 2019.

- Kindervakantieweek (augustus).

- De American Eagle Day Weert (op een zondag in augustus) is een Amerikaanse dag met Bikes, Stands, Live Music, Drinks en Food, georganiseerd door Motorvereniging The Eagles. Toegang gratis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroutes rond Laar. - Fietsroutes rond het dorp.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Laar van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Laar behartigt de belangen van, aldus hun site, "het mooiste kerkdorp van de gemeente Weert". De vereniging is in 1982 opgericht en was daarmee een van de eerste dorpsraden in de gemeente Weert. De doelstelling van de vereniging, zoals in de statuten omschreven, luidt: "Het benutten van alle mogelijkheden om te werken aan vormgeving, verbetering en instandhouding van de woon-, werk- en leefsituatie van het dorp. Daarbij in acht nemend dat het een dorp is met een overwegend agrarisch karakter." Alle inwoners van dit dorp die 16 jaar of ouder zijn kunnen lid worden van de vereniging. Nagenoeg alle inwoners zijn lid van de vereniging. Sinds de invoering van buurtbeheer in de gemeente Weert krijgt de Dorpsraad jaarlijks een bijdrage van de gemeente, waaruit zij haar activiteiten financiert.

- Onderwijs en kinderopvang: - Omdat het gebouw van Basisschool Sint Franciscus - dat uit de jaren vijftig datereerde - aan vernieuwing toe was, zijn al lang geleden de eerste plannen gemaakt voor een nieuwe school op het dorp. Het duurt al met al toch nog ca. 15 jaar voordat in 2016 de vernieuwde school er daadwerkelijk staat. Een gedeelte van de oude school is blijven staan, maar is volledig gerenoveerd naar de modernste maatstaven. Aan dit bestaande gedeelte is een nieuw stuk aangebouwd. Het resultaat is een fris, licht en open gebouw dat helemaal voldoet aan de eisen voor kinderopvang en onderwijs, nu en de toekomst. Een nieuw gebouw vraagt om een nieuwe naam en een nieuw logo: dat is geworden Integraal Kindcentrum (IKC) Laar. In een Integraal Kindcentrum wordt in de breedste zin van het woord gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Het aanbod voor peuters en kleuters wordt afgestemd en regelmatig zijn er gezamenlijke activiteiten. Verder wordt er contact gezocht met organisaties zoals sportverenigingen, Punt Welzijn en Rode Kruis om een breder ontwikkelingsaanbod te bieden.

- Muziek: - The Streetsingers is een gemengd koor met ca. 60 leden en is opgericht in 1980 door Noël Seerden, die nog altijd de 1e dirigent is. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Bert Peeters, zowel tijdens de repetities als bij optredens. Bij gelegenheid wordt het koor begeleid door een combo. Het koor streeft een hoog muzikaal niveau na met een repertoire dat een breed publiek aanspreekt (o.a. klassiek, pop, musical, gospel, jazz). De optredens vinden voornamelijk plaats in de regio Weert. Enkele voorbeelden zijn: deelname aan het Cultureel Lint te Weert, deelname aan korenavonden en gastoptredens bij kerstmarkten. Daarnaast streven The Streetsingers ernaar eens per twee à drie jaar een theatershow te geven. Ook verzorgen ze traditiegetrouw de heilige missen op tweede kerstdag en tweede paasdag in de kerk H.H. Hieronymus en Antonius te Laar. Op aanvraag verzorgen zij ook de muzikale omlijsting van huwelijken. Heb je interesse om mee te zingen? Dan ben je van harte welkom om een keer vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Ze repeteren iedere dinsdag van 20.15 uur tot 22.30 uur in Café-Zaal Bee-j Bertje (Rietstraat 28).

- Boorekapel Klink Klaor is opgericht in 1984. Naast de muzikale begeleiding van Vastelaovundj Vereiniging de Moêzevângers Laor tijdens haar activiteiten en het verzorgen van de muzikale omlijsting tijdens de bonte avonden, is de boorekapel ook te zien en te beluisteren bij gelegenheden zoals schuttersfeest, optreden op Oude Markt Weert tijdens koopavond in de zomer, kerk, en muziekkapellentreffen. Mede door het verzorgen van serenades bij gouden huwelijksfeesten, jubilerende verenigingen of andere gelegenheden en jubilea vervult Klink Klaor ook een maatschappelijke rol in de gemeenschap van het kerkdorp Laar.

- Sport: - Met ruim 600 leden is SV Laar de grootste voetbalvereniging van Weert. Sportpark Laarderveld is de thuisbasis voor veel verschillende teams: mini’s, pupillen, junioren, senioren en dames. Gesteund door enthousiaste supporters en vrijwilligers verdedigen zij elk weekend met trots de oranjezwarte clubkleuren. De geschiedenis van de SV kent vele sportieve hoogtepunten. Opgericht in 1935 is de vereniging uitgegroeid tot een begrip in deze voetbalregio. Een bloeiende club, midden in de samenleving, waar sportieve prestaties hand in hand gaan met plezier en kameraadschap. Voor de SV draait voetbal niet alleen om winnen. Het is op de eerste plaats een feest, georganiseerd door spelers en vrijwilligers. Vanuit die gezonde basis komen de sportieve successen vanzelf.

- Schutterij / drumband / jachthoornkorps: - "St. Sebastianus Laar is een vereniging opgericht in 1883 en bestaat uit een schutterij en muziekkorps (drumband-jachthoornkorps). De vereniging telt ongeveer 100 leden in de leeftijd tussen 8 en 88 jaar en een groep Vrienden van St. Sebastianus (ong. 60). Sterk punt van St. Sebastianus is de grote groep jeugdleden die een muziekopleiding volgen. Jaarlijks zijn er diverse activiteiten waar St. Sebastianus aan deelneemt: Schuttersfeesten van de bond EMM; Oud Limburgs Schuttersfeest; diverse schietwedstrijden in de regio. Het muziekkorps is altijd als begeleiding bij de schutterij aanwezig, maar heeft ook zijn eigen activiteiten, zoals serenades, taptoe, deelname aan bondsconcoursen, optochten b.g.v. Vastelaovuntj. Successen bij wedstrijden: diverse ereplaatsen bij het schieten op het OLS in de afgelopen 50 jaar; winnaar van Bondsschuttersfeesten; het muziekkorps is enkele keren Limburgs en Nederlands kampioen geworden en een hoogtepunt is de 2e plaats op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade in 2009."

- Motorvereniging: - Motorvereniging The Eagles is opgericht in 1992. De vereniging heeft ca. 20 leden. Jaarlijks wordt er een toerkalender gemaakt waar de leden zelf een toertocht / evenement op kunnen plaatsen. Naast toertochten worden er ook weekends, een Jaarfeest, Open Rit, Aamerican Eagle Day en een Snuffelmarkt georganiseerd. De meeste toertochten vertrekken vanaf hun clublokaal Café zaal Bee-j Bertje.

- Gezondheid: - Op het moment dat er sprake is van een hartstilstand is snel handelen nodig. De eerste 6 minuten zijn daarbij cruciaal. De komst van een ambulance duurt vaak langer. Door de inzet van een Automatische Externe Defribillator (AED) kan belangrijke tijdwinst worden geboekt. Met een AED kunnen daartoe opgeleide vrijwilligers (AED-kring) al overgaan tot reanimatie, voordat de ambulance arriveert. Er zijn in Nederland al tal van AED-kringen actief en deze hebben hun nut in de praktijk bewezen. Stichting Hart voor Laar ondersteunt de doelstelling van de Nederlandse Hartstichting en stelt zich ten doel om ook in dit dorp een AED-kring te realiseren én opleidingen te verzorgen. Er zijn al een 30-tal vrijwilligers opgeleid, en sinds 2012 zijn er 3 AED's in het dorp geplaatst.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Laar.

Reactie toevoegen