Laag-Zuthem

Plaats
Dorp
Raalte
Salland
Overijssel

laag-zuthem_plaatsnaambord_kopie.jpg

Laag-Zuthem is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente Heino, in 2001 over naar gemeente Raalte.

Laag-Zuthem is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente Heino, in 2001 over naar gemeente Raalte.

laag-zuthem_dorpsplan_omslag.jpg

Het koppelteken van de plaatsnaam Laag-Zuthem is in 1978 door het postcodeboek 'zoekgemaakt'. In 2009 is die fout door de BAG geformaliseerd. Gelukkig trekt het dorpsplan zich daar niets van aan; dat spelt de plaatsnaam op de omslag gewoon zoals het hoort

Het koppelteken van de plaatsnaam Laag-Zuthem is in 1978 door het postcodeboek 'zoekgemaakt'. In 2009 is die fout door de BAG geformaliseerd. Gelukkig trekt het dorpsplan zich daar niets van aan; dat spelt de plaatsnaam op de omslag gewoon zoals het hoort

laag-zuthem_basisschool_de_linde_100_jaar_2019.jpg

Basisschool De Linde in Laag-Zuthem heeft in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd. Als cadeau hebben het waterschap, de Provincie en de gemeente in 2019 het schoolplein 'vergroend'. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Basisschool De Linde in Laag-Zuthem heeft in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd. Als cadeau hebben het waterschap, de Provincie en de gemeente in 2019 het schoolplein 'vergroend'. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Laag-Zuthem

Terug naar boven

Status

Laag-Zuthem is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Raalte. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente Heino, in 2001 over naar gemeente Raalte.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Plaatsnamen met een voorvoegsel als Laag-, Hoog-, Oud-, Nieuw-, Groot-, Klein- en dergelijke horen taalkundig met koppelteken te worden geschreven (zie 6.E onder de link). Ook bij deze plaatsnaam was dat, en is dat in de praktijk eigenlijk nog altijd het geval. Een gemeente heeft overigens de bevoegdheid om een van de officiële dan wel aanbevolen spelling afwijkende spelling vast te stellen. In dit geval is door een 'foutje' in het postcodeboek het koppelteken van de plaatsnaam in adresbestanden verdwenen en later niet hersteld. Omdat dat volgens ons geen bewuste keuze is geweest, hanteren wij op deze pagina toch de volgens ons correcte spelling. In 1978, bij de inwerkingtreding van het postcodesysteem, kon de computer van de PTT nog geen leestekens aan. Vandaar dat in dat jaar o.a. alle koppeltekens uit plaatsnamen verdwenen, bij adresbestanden die van het postcodesysteem gebruik maakten. Rond 2000 is dit met een herstelactie bij de meeste plaatsen hersteld. Volgens ons is het een vergissing - en dus geen bewuste keuze - geweest dat men dat bij een aantal plaatsen heeft verzuimd, waaronder bij Laag-Zuthem.

Vervolgens is die spelling ook zo in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) terecht gekomen, omdat die de namen en adressen uit het postcodesysteem hebben overgenomen, inclusief de spelling. Daar is per gemeente een gemeentelijk Woonplaatsbesluit aan vooraf gaan, waarin men besluit welke plaatsnamen de gemeente omvat, inclusief de spelling daarvan. Waarmee deze spelfout dus is geformaliseerd... Wij houden op deze pagina toch maar de spelling aan zoals hij volgens ons altijd is geweest en volgens ons eigenlijk nog altijd zou moeten zijn: Laag-Zuthem, met koppelteken dus. Net als bij buur-buurtschap Hoog-Zuthem, die niet - zoals je op grond van de naam, ligging en de ongetwijfeld historische en wellicht ook maatschappelijke verwantschap zou verwachten - onder dit dorp valt, maar - als gevolg van de gemeentelijke herindeling van 1967 - onder de stad en gemeente Zwolle.

Oudere vermeldingen
1840(1) Laag-Zuthem.

Naamsverklaring
Samenstelling van zuid 'zuidelijk gelegen' en heem 'woonplaats, woning', met laag 'laaggelegen' ter onderscheiding van Hoog-Zuthem.(2)

Terug naar boven

Ligging

Laag-Zuthem ligt ZO van Zwolle, NW van Heino. De NW van het dorp gelegen buurtschap Hoog-Zuthem valt onder de gemeente Zwolle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Laag-Zuthem 11 huizen met 61 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Laag-Zuthem heeft in 2019 een flinke metamorfose ondergaan. Want de verkeersveiligheid in het dorp liet te wensen over. Dat lieten inwoners tijdens 'de Raad op Pad' in juni 2016 weten. Het gaat om de Kolkweg en de Langeslag. Voor de gemeente Raalte was dit aanleiding om eens goed naar de verkeersituatie in het dorp te kijken. Gemeente, inwoners (klankgroep Kolkweg en Langeslag) en Plaatselijk Belang gingen met elkaar in gesprek. Dit resulteerde in een breed gedragen plan dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad. In november 2017 besloot de raad de benodigde middelen beschikbaar te stellen om het plan te realiseren.

Vervolgens ging de ontwerpfase van start, in samenwerking met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep. In het tweede kwartaal van 2018 zijn de resultaten tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang aan alle inwoners en belangstellenden gepresenteerd. Het ontwerp is positief ontvangen en op een aantal punten, aangedragen door de leden, nog wat aangescherpt. Zo is ervoor gekozen om op enkele plaatsen in de berm ook verharding aan te brengen. Dit maakt het voor landbouwvoertuigen gemakkelijker om even aan de kant te gaan en een auto te laten passeren. Ook zijn parkeerplaatsen aan de Langeslag aangelegd, zodat auto’s niet zomaar langs de weg parkeren. Deze parkeerplaatsen stonden in het basisplan niet ingetekend, maar zijn van wezenlijk belang om het landbouwverkeer voldoende ruimte te bieden. Verder hebben we een landschapsarchitect naar het plan laten kijken. Hij heeft gezorgd voor een groene invulling van de entrees én mooie doorkijkjes. Zo was de kerk niet zichtbaar wanneer je vanuit Zwolle Laag-Zuthem binnen komt rijden. Door een deel van het groen weg te halen, is de kerk weer meer in het zicht gekomen.

Het is belangrijk dat iedereen ongehinderd deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom is in het ontwerp ook aandacht besteed aan een levensloopbestendige openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan rolstoelvriendelijke voetpaden en oversteken. Verder is contact gelegd met basisschool CBS De Linde in Laag-Zuthem, die plannen had voor vergroening van het schoolplein. De school is vervolgens in contact gebracht met verschillende partijen, waaronder Waterschap Groot Salland (tegenwoordig opgegaan in Waterschap Drents Overijsselse Delta, red.) en de Provincie Overijssel. Samen hebben ze zich ingezet voor de school, waardoor de vergroening van het schoolplein gemakkelijker te realiseren was. Een mooie ontwikkeling, ook gezien het 100-jarig bestaan van de school in 2019!

In de fase 'voorbereiding' hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Wat betreft de bodem, het asfalt en grondwater bijvoorbeeld. Ook kreeg het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein uitgebreide aandacht, met als doel het water vast te houden in plaats van af te voeren naar de rioolwaterzuivering*. Vitens en Enexis startten in deze fase met werkzaamheden aan de water- en gasleidingen. Dit om te voorkomen dat deze werkzaamheden de voortgang van het project belemmeren. Er is ook nauw samengewerkt met Plaatselijk Belang en de klankbordgroep in de planvorming, zoals bij de omleiding, fasering en bereikbaarheid. Uiteindelijk is dus niet alleen de verkeersveiligheid aangepakt, waar het allemaal mee begon, maar is de mogelijkheid aangegrepen om tegelijkertijd ook verbeteringen door te voeren op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen. Een mooie gecombineerde opgave**. Eind 2019 zijn de werkzaamheden afgerond. Laag-Zuthem is nu helemaal klaar voor de toekomst!" (bron: gemeente Raalte) - De heringerichte wegen Kolkweg en Langeslag zijn op 25 november 2019 op feestelijke wijze geopend.

* "Als waterschap stimuleren en ondersteunen we initiatieven om de leefomgeving klimaatrobuust te maken. Zo ook in Laag-Zuthem. Door het regenwater te scheiden van het riool, wordt schoon regenwater niet langer afgevoerd naar onze rioolwaterzuivering in Heino, maar gaat het direct de grond in. Dit zorgt in de toekomst voor minder droogte én hierdoor kan het water beter weg bij flinke neerslag", aldus Waterschap Drents Overijsselse Delta.

** In de planologie wordt dit 'geïntegreerde gebiedsontwikkeling' genoemd, een wat ons betreft mooie trend die de afgelopen jaren in het hele land is ingezet. Het komt erop neer dat niet ieder onderwerp dat in een gebied speelt afzonderlijk, een voor een, wordt aangepakt, en niet iedere instantie die in een gebied 'iets in de pap t brokkelen heeft' zijn eigen ding doet, zonder rekening te houden met de andere onderwerpen die in het gebied spelen en zonder rekening te houden met de belangen van de andere instanties, maar dat men alles dus als één geïntegreerd geheel en in goede onderlinge samenwerking en afstemming aanpakt. Waardoor je dus een beter resultaat krijgt, en vaak ook nog in minder (doorloop-)tijd, en met minder kosten en overlast.

- In Laag-Zuthem is een nieuwe woonwijk met uiteindelijk in totaal 40 woningen in ontwikkeling, gelegen in het gebied tussen de Nieuwe Wetering en de Grote Hagenweg, ten noorden van het dorp. De bouw wordt opgedeeld in 4 fasen; in 2012 zijn de eerste 10 woningen gebouwd, de 2e fase was in 2016, de laatste fasen zijn in 2021 en 2026.

- Dorpsplan Laag-Zuthem is verschenen in 2013. In 2012 is in fasen gewerkt aan de totstandkoming van het Dorpsplan. Samen met Plaatselijk Belang is een zogeheten 'dorpstafel' georganiseerd, waaraan ca. 20 mensen (een afspiegeling van de inwoners) hebben deelgenomen. Dat heeft veel informatie opgeleverd. Deze gegevens zijn samengevat in een aantal onderwerpen: wonen, verkeersveiligheid en vervoer, jeugdvoorzieningen, dorpshart aankleding, en dorpshart voorzieningen. Deze onderwerpen zijn vervolgens met een aantal inwoners nader besproken in zogeheten huiskamergesprekken. Inwoners hebben daarna tijdens een inloopavond ook nog kunnen reageren en desgewenst aanvullingen kunnen doen: welke van de onderwerpen zijn het belangrijkst, wat ontbreekt er nog of zijn er punten die weer van de wensenlijst af mogen? Daarna is het Dorpsplan definitief gemaakt. Gemeente en dorp hebben vervolgens een convenant afgesloten over welke onderdelen worden uitgevoerd, waarbij beide partijen hebben aangegeven welke agendapunten zij ondersteunen en welke inspanning zij gaan leveren bij de uitvoering.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 27 rijksmonumenten, zijnde 11 rijksmonumenten op de lijst onder deze link (waarvan er 8 betrekking hebben op landgoed Den Alerdinck) en 16 rijksmonumenten op de lijst onder deze link, zijnde de 16 rijksmonumentale objecten op landgoed/buitenplaats de Colckhof, dat onder de link ten onrechte onder buurdorp Lierderholthuis staat vermeld. Het landgoed ligt weliswaar tussen de beide dorpen in, maar ligt toch echt op grondgebied van Laag-Zuthem en niet op dat van Lierderholthuis (de grens tussen beide dorpsgebieden loopt ter plekke langs de spoorlijn; N ervan is grondgebied van eerstgenoemd dorp, Z ervan is grondgebied van laatstgenoemd dorp. Op het kaartje onder deze link kun je dat bekijken).

- Laag-Zuthem heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Gereformeerde kerk (Kolkweg 29) is in 1951 gebouwd ter vervanging van de in 1945 aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt afgestane kerk. Sinds de fusie met de Hervormde Gemeente Heino in 2016 tot Protestantse (PKN) Gemeente Heino stond de Gereformeerde kerk leeg. De diensten worden sindsdien alleen nog gehouden in de Nicolaaskerk in Heino. De Gereformeerde Kerk is in januari 2017 te koop gezet. Het pand is in 2018 verkocht aan de familie G. Lubbers uit Laag-Zuthem, die het hebben verbouwd en herbestemd tot woonhuis. Een deel van de inventaris, voor zover deze niet is mee verkocht, is bij opbod verkocht aan de inwoners.

- De kerk op Langeslag 38 in Laag-Zuthem is in 1863 gebouwd als Gereformeerde kerk en in 1945 afgestaan aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). Het is een zaalkerk zonder toren.

En dan was er nog een derde Gereformeerd kerkgenootschap in dit kleine dorp, waarvoor zie het hoofdstuk Links > Dorpshuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "De aftrap van Koningsdag Laag-Zuthem vindt al jaren plaats in de feesttent op de avond voorafgaand aan 27 april. De jeugd (en een ieder die zich nog jeugdig genoeg voelt) heeft hier de touwtjes in handen en gaat los in de ‘Play-back-je-gek’ show." Daarna is er een Tentenbouwersfeest met een live band. Op Koningsdag zelf is er van alles te doen. Naast allerlei sport- en spelactiviteiten is er een markt, een oldtimer Trekkertoertocht en 's avonds Oranjebal met een DJ.

- In 2019 was er de 1e editie van het landelijke tuinevenement Gardenista (gedurende 5 dagen in mei), op het terrein van Kasteel Ophemert in het gelijknamige Gelderse (Betuwse) dorp. Het evenement, met 170 standhouders, was met ca. 15.000 bezoekers een groot succes. Zo groot, dat de organisatie besloot om vanaf 2021 - in 2020 is het evenement er eenmalig niet vanwege de coronacrisis in dat jaar - neer te strijken op buitenplaats Den Alerdinck in Laag-Zuthem. De organisatie streeft namelijk naar verdere groei van het evenement en bezoekersaantallen en daarmee werd het 5 ha grote terrein van Kasteel Ophemert te krap. Op Den Alerdinck zit men met 20 ha 'ruimer in het jasje'.

- Tijdens de Den Alerdinck Zomerfair (weekend in augustus) in Laag-Zuthem staat Havezathe Den Alerdinck geheel in het teken van het goede leven. Een breed scala aan standhouders is aanwezig met uiteenlopende exclusieve en unieke producten. Ook is er een uitgebreid randprogramma voor jong en ouder. Denk hierbij aan diverse demonstraties, muzikaal vertier, springkussen en ponyritjes. Een heerlijk dagje uit dus voor het hele gezin. Voor een impressie van deze dag zie de aftermovie Den Alerdinck Zomerfair 2017.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed De Colckhof in Laag-Zuthem wordt beheerd door Natuurmonumenten. "Het is een gebied met grote verwevenheid van cultuurhistorie en natuur. Het parkbos met de stinzenflora, bosjes, bloemrijke hooilandjes en wuivende graanakkers. De Colckhof is een cultuurhistorische parel met een landhuis, statige lanen, historische boerderijen en singels. Bezoekers van De Colckhof gaven het gebied in 2014 maarliefst een 8,2. Een mooi resultaat maar wel één die we vast moeten houden. Op landgoed De Colckhof je ogen uit, vanwege de spannende slingerpaadjes en verrassende doorkijkjes. Bovendien nodigen natuur en cultuurhistorie je uit tot mijmeren. Kom een heerlijke hersftwandeling maken en mijmer weg!" Aldus Natuurmonumenten.

"In november 2017 deden een kleine 20 buren, vrijwilligers en andere geïnteresseerden mee aan de meedenk-wandeling op landgoed De Colckhof in Laag-Zuthem. Ze kwamen met mooie input voor Natuurvisie De Colckhof, die 18 jaar meegaat. Gert Jan Hoornenborg, coördinator Natuurbeheer voor De Colckhof: 'Ik vond het fijn om te merken dat mensen blij waren met deze persoonlijke uitnodiging. Mensen zijn net zo betrokken bij het gebied als wij. De sfeer was open en positief. Men was natuurlijk vooral benieuwd naar de toekomstplannen van Natuurmonumenten en kwam met concrete ideeën om de Eilandhof met moestuin en kas beter beleefbaar te maken voor publiek. Ook dacht men mee over waterhuishouding, akkerbeheer, hondenbeleid en laanherstel. Fijn om hiemee dichter bij de optimale balans tussen natuur en cultuurhistorie te komen.' Handwerk. Het beheer van een landgoed is heel intensief en vooral veel handwerk. Daarom is er wekelijks een groep beheervrijwilligers aan het werk op De Colckhof. Onder begeleiding van boswachter Joris Driehuis snoeien, maaien, hooien en harken ze. Zij krijgen daarbij sinds november 2017 hulp van Preszent- deelnemers. Preszent is een organisatie uit Heino die zich inzet voor mensen die ondersteuning willen bij re-intergratie. Een mooie samenwerking!" (bron: Natuurmonumenten)

- In het adembenemend mooie Sallandse coulisselandschap ligt in Laag-Zuthem, op een steenworp afstand van Zwolle, de prachtige historische buitenplaats Den Alerdinck. De naam wordt rond 1500 voor het eerst vermeld en is waarschijnlijk afkomstig van twee boerenerven: het Groot Alerdinck en het Klein Alerdinck. Het landhuis is een op een kasteeleiland gebouwd, onderkelderd, in opzet symmetrisch, vijf traveeën breed ongepleisterd rood bakstenen gebouw, in oorsprong daterend uit de 17e eeuw, in de loop van de 18e eeuw in een classicistische stijl grootscheeps verbouwd. Ook in de periode 1870-1880 is het huis aangepast. Na een reeks adellijke voorgangers (over wie je kunt lezen onder de link) is Wouter Koning sinds 1985 de eigenaar van de buitenplaats. Hij heeft het landgoed met veel zorg en aandacht teruggebracht in de oude stijl, met de allure van weleer.

- Waterschap Groot Salland heeft in 2014 de Kolkwetering tussen Laag-Zuthem en Heino heringericht. Waar mogelijk zijn de onderhoudspaden vergraven om de wetering een meer natuurlijk verloop te geven. Aan één zijde van de wetering is een natuurvriendelijke oever gekomen. Verder zijn de stuwen in de waterloop passeerbaar gemaakt voor vissen en is 0,7 hectare ingericht als waterberging.

Terug naar boven

Eten en drinken

Terras
In april 2020 opende de Laag-Zuthemse Marjolein Schinkel een kookstudio voor workshops en kooklessen. Vanwege de coronamaatregelen kon ze er vervolgens weinig mee. Maar wat kan er dan nog wél?, mijmerde Schinkel, die al jarenlang een passie voor koken heeft. Het bankje vlak bij haar huis bleek die zomer steeds druk bezet door wandelaars en fietsers. "Zo veel mensen genieten van deze prachtige omgeving met landgoederen, maar er is hier vlakbij nergens een terras. Ik dacht: juist in coronatijd kun je buiten prima iets beginnen." Plaatselijk Belang Laag-Zuthem reageerde meteen positief op haar terrasplannen aan de Zuthemerweg, net als de ambtenaar van de gemeente Raalte die vanwege de vergunningsaanvraag een kijkje kwam nemen. Hij was heel enthousiast dat er in het buitengebied iets werd opgezet werd.

Terras 'Natuurlijk Marjolein' is open sinds mei 2021 en daarmee kent Laag-Zuthem voor het eerst sinds mensenheugenis een terras. De menukaart is overzichtelijk met onder meer appeltaart, broodjes en tosti’s. Daarnaast is er iedere dag wel een vers gemaakte traktatie buiten de kaart. "Zoveel mogelijk gemaakt met seizoensproducten van leveranciers uit de omgeving. Met een voorkeur voor biologisch. Het welzijn van dieren en aarde vind ik belangrijk. Daarnaast is zo’n samenwerking met producenten uit de buurt erg prettig", aldus Marjolein. "Niet alleen goede voeding is belangrijk, ook sfeer en gezelligheid doen een mens goed. Het is mooi om gasten hier lekker te zien genieten op dit terras aan het water. Hopelijk nemen ze het als pauze op in hun landgoederenwandeling of fietsrondje vanuit bijvoorbeeld Zwolle." Natuurlijk Marjolein is van donderdag tot en met zondag geopend, op mooie dagen, van 10.00-18.00 uur.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Laag-Zuthem, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Laag-Zuthem.

- Nieuws: - De tweemaandelijkse dorpskrant De Laag Zuthemse Dorpsomroeper wás op de hierboven gelinkte dorpssite ook online te lezen. Op de kennelijk vernieuwde site kunnen wij het helaas niet meer vinden...

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Laag-Zuthem heeft tot doel de belangen en de leefbaarheid van het dorp te behartigen in de ruimste zin van het woord.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Het Trefpunt, volgens haar website "Het kloppend hart van Laag-Zuthem", is in 1984 gebouwd en is in 2016 gerenoveerd, waardoor het weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet en er weer jaren tegen kan. Naast de reguliere activiteiten van lokale verengiingen zijn enkele bijzondere activiteiten de maandelijkse koffieochtend (3e woensdag van de maand) en iedere 1e vrijdag van de maand de maandelijkse Café-avond; gezellig de week afsluiten onder het genot van een lekker biertje of een goed glas wijn. Ook de lokale Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) houdt haar diensten in het dorpshuis.

- Onderwijs: - "Basisschool De Linde in Laag-Zuthem heeft die naam sinds 2000. De linde is een boom met een geschiedenis. Van oudsher geldt zij als een beschermer voor huizen, bronnen en kerken. De linde kan oud worden; de oudste boom in Nederland is (waarschijnlijk) een linde. De linde bezit een groot herstelvermogen en weet als het ware zichzelf te vernieuwen. Misschien dat daarom de linde vaak gebruikt wordt als herdenkingsboom. Naast de school heeft vroeger een lindeboom gestaan die in de oorlog gekapt is. Nu bieden de leilindes aan de voorkant van de school bescherming. Vernieuwend en blijvend, onder de linden, in de handen van God, is het motto voor het onderwijs op De Linde. Vanuit een veilige basis groeien in kennis en vaardigheden."

Kennelijk doet de dorpsschool van het kleine dorp Laag-Zuthem het goed, getuige enkele 'reviews' op de Facebookpagina van de school: "Na 18 jaar als voorzitter ben ik trots op wat we samen bereikt hebben met deze school. Top team en Top school. Deze school verdient meer kinderen!" "Super school! Onze kinderen gaan iedere dag met veel plezier naar De Linde. Er is veel oog voor het individuele kind. Warme school met fijne leerkrachten en korte lijntjes." "Leuke kleinschalige school met veel aandacht voor het individu, korte lijnen en een enthousiast bevlogen docententeam!"

- Openbaar vervoer: - Van 1881-1950 was er een stopplaats (station) Laag-Zuthem aan de spoorlijn Zwolle-Almelo. Het stationsgebouw uit 1880, dat direct aan de spoorwegovergang in de Kolkweg lag, is helaas in 1970 afgebroken.

Vandaag de dag is er ter plekke dus alleen nog maar een eenzame spoorwegovergang in Laag-Zuthem, beroofd van zijn station en zijn stationsgebouw. Maar die spoorwegovergang is mooi wél wereldberoemd! Waarom dat zo is, onthullen wij aan het eind van dit verhaal. Maar beginnen bij het begin: Mensen kijken de hoofdredacteur van Plaatsengids.nl weleens verbaasd aan, als hij ze vertelt dat hij als levenswerk al meer dan 25 jaar het verleden en heden van alle 6.500 plaatsen in ons land bestudeert en daar over schrijft. En dan vooral m.b.t. de 'kleine kernen' (de 2.000 kleinere dorpen en de 4.000 buurtschappen). Want de meeste mensen interesseren zich alleen voor hun eigen 'heem' (= woonplaats, gemeente of hooguit streek). Welnu, ik kan u vertellen: het kan nog véél 'gekker'; de anno 2020 24-jarige Justus Moek uit Oldenzaal maakt filmpjes van alle spoorwegovergangen in Nederland (en tegenwoordig ook in het buitenland), wél alleen van het moment dat er een trein voorbij komt (anders zou het helemáál een dooie boel worden ;-) ) Als kind was Justus hier al door gefascineerd: "De bellen, de lichten, de sluitende spoorbomen, de denderende trein... Ik vond het gewoon mooi." En dat is dus nooit overgegaan:

In 2012 verscheen zijn eerste videootje op YouTube. Inmiddels staan er een paar duizend. In 2015 had hij nog 'maar' 1.800 volgers, (= mensen die op zijn YouTube-kanaal 'Spoorwegovergangen Nederland' zijn geabonneerd, om geattendeerd te worden op nieuwe filmpjes), waar menig YouTuber al blij mee zou zijn; anno 2020 zijn het er meer dan 750.000... YouTubers krijgen van YouTube een paar cent per vertoond filmpje, als vergoeding voor de getoonde reclameboodschappen. Als je heel veel filmpjes hebt en/of filmpjes die vaak bekeken worden, kunnen vele kleintjes toch nog een grote maken; in 2015 kreeg Justus hier in totaal ca. 200 euro per maand voor, anno 2020 is dat 'een paar duizend euro'. Maar Justus houdt gewoon zijn baan aan, en gaat van de opbrengsten van de filpmjes naar het buitenland om daar nóg meer filmpjes te maken... Enfin, ontknoping van dit verhaal, waarom het op déze pagina staat; de meeste van Justus' spoorwegovergangfilmpjes worden rond de 10.000 keer bekeken. De toppers zijn twee filmpjes van... Laag-Zuthem; een filmpje uit 2014 en een filmpje uit 2017. Die zijn respectievelijk ca. 33 miljoen en ca. 87 miljoen keer bekeken, in totaal dus ca. 120 miljoen keer! Dus dit is óók een manier om je dorp 'op de kaart te zetten'... ;-)

Reactie toevoegen