Kotten

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Kotten

Terug naar boven

Status

- Kotten is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Kotten heeft een eigen postcode (7107) en plaatsnaam in het postcodeboek en - daarmee - in de gemeentelijke basisregistraties BAG, en is daarmee een formele 'woonplaats', zij het dat de postale plaatsnaam Winterswijk Kotten is. Praktisch gezien is het een buurtschap van Winterswijk.

- Voor de postadressen valt het grootste deel van de buurtschap Vosseveld onder de buurtschap Kotten.

- De buurtschap Kotten ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1302 Katen, Koten, 1794 Katten, 1840 (1) Kotten.

Naamsverklaring
Meervoud van kot 'kleine boerderij'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kotten ligt ZO van het dorp Winterswijk en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kotten 84 huizen met 677 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Kotten en Oeding
Met het Duitse buurdorp Oeding had en heeft de buurtschap goede betrekkingen. Het betrof legitieme handel maar ook smokkel, in de tijden dat dat nog lonend was. Ook gingen vanuit beide kanten personen aan de andere kant van de grens wonen. Veel familienamen zijn daarom aan beide zijden van de grens te vinden.

Hulppostkantoor
De meeste buurtschappen in ons land waren te klein voor een eigen postkantoor. Kotten had sinds 1916 een eigen hulppostkantoor. Wanneer dat is gesloten, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle 9 buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kotten heeft 3 rijksmonumenten.

- Kotten heeft 6 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het ZO van Kotten liggen tegen de grens met Duitsland de Italiaanse Meren. Dat zijn volgelopen leemputten, die hun naam te danken hebben aan de blauwgroene kleur van het water.

- Nabij Kotten passeert de Borkense Baan, de voormalige treinverbinding tussen Winterswijk en het Duitse Borken, de grens. Het gebied van de voormalige Borkense Baan vormt een ecologische verbindingszone tussen verschilende kleinschalige natuurgebieden.

- Visvijver Kloosterveld.

- Sinds 2005 had de overheid rond Winterswijk veel landbouwgrond aangekocht, om de situatie voor zowel de landbouw als de natuur te verbeteren. In Winterswijk kampen veel boeren namelijk met een gebrekkige verkaveling. Door de gevarieerde bodem, het versnipperde eigendom en het kleinschalige landschap is het lastig boeren. Ook de natuur heeft last van die versnippering: het is daardoor moeilijk om de natuurgebieden een goede waterhuishouding te geven en samenhangende, robuuste terreinen te realiseren. Toen er voldoende grond in de pot zat, heeft de provincie van 2012 tot en met 2014 een grote kavelruil georganiseerd. In die kavelruil lukte het om grote gebieden vrij te ruilen voor de natuur, met name in de heide- en veenontginningen langs de grens met Duitsland, op grondgebied van buurtschap Kotten. Dit zijn voor de landbouw minder interessante gebieden, die verder van de boerderijen liggen, met vaak keileem op geringe diepte. Voor de natuur zijn deze wel interessant, want hier kunnen, na het verwijderen van de fosfaatrijke bovengrond, natte heide en schraalland tot ontwikkeling komen.

In 2018 zijn vier voor natuur bestemde gebieden heringericht. Het betreft allemaal gebieden Z van de kern van buurtschap Kotten. De ingerichte natuurgebieden zijn Kottense Veen, Aerden Kruijk, Osink-Bemersbeek en Schippersbeek, met een gezamenlijke oppervlakte van 46 hectare. Hierdoor is een bijna aaneengesloten natuurgebied ontstaan. De gebieden die nu zijn ingericht, liggen in het brongebied van de Boven-Slinge. De grondwaterstanden in deze gebieden zullen in de toekomst hoger zijn en de waterbergingscapaciteit is vergroot. Door zogeheten knijpstuwen wordt bij piekafvoeren het water in bergingsbekkens gevoerd. Deze waterberging is onderdeel van het natuurgebied. Zo worden piekafvoeren in de toekomst verminderd en wordt de basisafvoer van de beek juist verhoogd. Ook de natuurgebieden benedenstrooms, zoals het Buskersbos en Bekendelle, de bekende bossen langs de Boven-Slinge, profiteren hiervan. De provincie zal de nieuwe natuur nog enkele jaren beheren. Daarna zal een nieuwe eigenaar worden gezocht.

Het opstellen van de inrichtingsplannen was een integraal proces, waarbij veel inwoners en organisaties betrokken waren. Hierdoor ontstonden er niet alleen kansen voor natuur en een duurzame waterhuishouding, maar ook nieuwe mogelijkheden om natuur en water te beleven. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is het verbinden van de Venn-fietsroute in Duitsland met een nieuw aangelegd fietspad door het voormalige Kottense Veen. Ook is in het deelgebied Schippersbeek een deel van een middeleeuwse landweer, een verdedigingswal op de toenmalige grens, hersteld. (bron: Provincie Gelderland, oktober 2018)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kotten.

- Buurthuis: - Verenigingsgebouw Wilhelmina in Kotten heeft diverse mogelijkheden voor verenigingen, feesten, vergaderingen en andere activiteiten van klein tot groot. Het vaste toneel biedt goede mogelijkheden voor muziek en toneeluitvoeringen. Door de hoge bouw is de akoestiek uitstekend te noemen. Indeling en aankleding geschiedt in overleg en kan op vele manieren gerealiseerd worden. De zaalcapaciteit is ongeveer 300 zitplaatsen in een theateropstelling. Er zijn statafels, barkrukken, een mobiel podium, tafelrokken en verplaatsbare scheidingswanden aanwezig.

- Onderwijs: - De huidige Basisschool Kotten dateert uit 1933. Er was in 1911 al een voorganger, op de plek waar tegenwoordig de kapper is gevestigd. De school heeft ca. 100 leerlingen.

- Muziek: - De kern Winterswijk heeft 3 muziekkorpsen die in de hoogste divisie spelen. Maar ook in enkele Winterswijkse buurtschappen zijn muziekkorpsen van hoog niveau. Zo is er in Kotten muziekvereniging Concordia.

- Genealogie: - Dhr. Jan Kuenen heeft uitgezocht wie er in de loop der eeuwen hebben gewoond in de panden van deze buurtschap. Op de site Genealogie Kotten kun je de resultaten van zijn speurwerk online raadplegen. De gegevens zijn gerubriceerd per pand, op huisnummer zoals de nummers waren vóór de invoering van de straatnamen in de buurtschap. Er is ook een boek met genealogische gegevens van de inwoners van Kotten verschenen.

Reactie toevoegen