Kortehemmen

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

kortehemmen_woodbrookers_en_kerk_richtingborden.jpg

De oude kern van Kortehemmen, met de bekendste objecten van dit dorp, het kerkje en het Woodbrookers-complex, ligt erg verscholen in het landschap. Gelukkig staan in de omgeving wel richtingborden die je de goede kant op sturen. (© Google)

De oude kern van Kortehemmen, met de bekendste objecten van dit dorp, het kerkje en het Woodbrookers-complex, ligt erg verscholen in het landschap. Gelukkig staan in de omgeving wel richtingborden die je de goede kant op sturen. (© Google)

Kortehemmen

Terug naar boven

Status

- Kortehemmen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Kortehemmen en het grotere buurdorp Boornbergum werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen. Je zou ze daarom als tweelingdorp kunnen beschouwen. Officieel, bijv.voor de postadressen en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte dorpen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Koartehimmen.

Terug naar boven

Ligging

Kortehemmen ligt direct Z van Drachten, O en ZO van Boornbergum, N van Beetsterzwaag, en wordt doorsneden door de A7. De oude dorpskern, met o.a. het kerkje en het Woodbrookers-complex, ligt O van de A7, buiten de bebouwde kom, verscholen in het bosrijke landschap. W van de A7 ligt de dichter bebouwde lintbebouwing van het dorp, aan de wegen Sânbuorren en Galhoeke, binnen de bebouwde kom. Op kaarten stonden deze beide straatnamen vroeger aangegeven als zijnde buurtschappen, maar tegenwoordig zijn deze dus integraal onderdeel van de huidige dorpskern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kortehemmen 21 huizen met 127 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Kortehemmen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpenvisie Boornbergum en Kortehemmen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk van Kortehemmen (Boerestreek 13) is gebouwd omstreeks 1300. De fundamenten zijn gebouwd op keistenen. Hieruit zou af te leiden zijn dat hier een heidense offerplaats is geweest. In 2002 is het interieur gerestaureerd. De door de bonte knaagkever aangetaste trekbalken zijn gedeeltelijk vervangen. De ophanging van de preekstoel is hersteld. Op de zuidmuur is een Engelenkopje met tekst uit ca. 1620. Dit jaartal staat ook op de oostgevel en geeft een restauratie aan en de vervanging van het rieten dak. Binnen in de kerk is een tongewelf. Het doop- of koorhek met lessenaar is er nog, evenals de kansel uit de hervormingstijd (16e of 17e eeuw). Het is een kuipkansel, met houtsnijwerk in renaissancestijl.

Een toren op de kerk ging de financiële draagkracht van de kerk destijds te boven. Op die plaats is een haan geplaatst. Waarschijnlijk treffen we om die reden een klokkenstoel aan, met een luidklok uit 1750. Deze luidklok is in 1944 gevorderd, maar is teruggekeerd. De Protestantse Gemeente Boornbergum - Kortehemmen heeft de kerk in 2013 overgedragen aan Stichting Alde Fryske Tsjerken. Zie verder het hoofdstuk Evenementen etc.

- Naast de kerk met klokkenstoel heeft Kortehemmen nog 2 rijksmonumenten, namelijk de boerderijtjes aan de Boerestreek 8 en 28.

- Bij de kerk in Kortehemmen is een kleine begraafplaats. De meeste graven hier zijn bestemd voor mensen die al generaties lang graven in hun bezit hebben en daar ook altijd nog voor betalen. Er zijn nog wel enkele vrije graven, maar deze zijn in principe bedoeld voor mensen die inwoner zijn (of zijn geweest) van het dorp of die via de kerk betrokken zijn bij het dorp of buurdorp Boornbergum. Dit gaat in overleg met de beheerder en de kerkrentmeesters.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting het Kerkje van Kortehemmen heeft het kerkje in 2013 overgedragen aan Stichting Alde Fryske Tsjerken SAFT), omdat de protestandse gemeente de kosten voor het onderhoud niet meer kon opbrengen. De Kleastertsjerke, zoals hij tegenwoordig heet, is in beheer gekomen bij de Plaatselijke Commissie van SAFT. Die biedt rondleidingen aan, organiseert concerten en exposities, en verhuurt de kerk voor rouw- en trouwdiensten en (familie-)bijeenkomsten. In 2016 is het kerkje rolstoelvriendelijk gemaakt. Klokkenstoel en kerkhof zijn overigens niet overgedragen en dus in eigendom gebleven van de Protestantse Gemeente.

- 1x in de 3 jaar is er een Dorpsfeest in Boornbergum en Kortehemmen (gedurende 4 dagen half juni). De laatste keer was in 2018, dus de eerstvolgende keer is in 2021.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kortehemmen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Boornbergum en Kortehemmen.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen.

- Zorg: - In het voormalig conferentieoord van de Woodbrookers in de bossen van Kortehemmen leren jongeren met gedragsproblemen tegenwoordig hoe ze met anderen kunnen omgaan. Behandelcentrum Woodbrookers (Boerestreek 24) behandelt jongeren van 12 tot 18 jaar met gedrags- en psychiatrische problemen. Ze kunnen in een veilige omgeving aan hun ontwikkeling werken. Het doel is dat de jongere zo snel mogelijk terug gaat naar de eigen omgeving. Jaarlijks krijgen ruim 100 jongeren hulp van Behandelcentrum Woodbrookers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kortehemmen, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen