Kollumerpomp

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Kollumerpomp

Terug naar boven

Status

- Kollumerpomp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Kollumerpomp heeft een dorpswapen en een dorpsvlag. Het dorp heeft ook een volkslied. Het eerste couplet luidt: "Yn un uuthoek fan un uuthoek, naaken an ut foetenend, leit un plakje fan e wereld, suver bij gien 't meens bekend: streekje huuzen op e ruumte, op e kaart gien stipke gund, mar yn't hart fan syn bewoaners un fertroud en dierber punt."

- In 2013 zijn nieuwe fraaie welkomstborden bij de entrees van de dorpskern van Kollumerpomp geplaatst, t.g.v. het 400-jarig bestaan van het dorp. De oude borden waren inmiddels 25 jaar oud en aan vervanging toe. De Pompsters willen met de kleurrijke fotopanelen de komende decennia weer mensen in hun dorp welkom heten en laten zien hoe mooi het hier is.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Kollumerpomp wordt in de regio kortweg De Pomp genoemd. Een inwoner van dit dorp is een Pompster.

Terug naar boven

Ligging

Kollumerpomp ligt NO van Kollum en grenst in het N aan het Lauwersmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kollumerpomp 14 huizen met 75 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2017 hebben ouders van CBS De Wegwijzer zich ingespannen voor een metamorfose van het schoolplein. Kinderen hebben ideeën aangedragen, en vele Pompsters hebben bijgedragen aan de totstandkoming vna het vernieuwde plein: Op 25 april 2019 is het Pompsterplein feestelijk geopend. Alle inwoners van Kollumerpomp waren uitgenodigd voor het openingsfeest, evenals vele instanties. Dankzij de financiële ondersteuning van deze fondsen en bedrijven is deze prachtige nieuwe ontmoetingsplaats in het dorp gerealiseerd kunnen worden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kollumerpomp heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het Contributiehuisje uit 1828 op Westernieuwkruisland 17, en de Westermolen (Foijingaweg 55). De molen, een grondzeiler, is in 1845 gebouwd voor de bemaling van de 300 ha grote polder Ooster- en Westerkruisland. In Ooster Nieuwkruisland stond nabij De Kolk de Oostermolen, die in hetzelfde jaar is gebouwd, maar in 1937 is gesloopt, toen deze werd vervangen door een elektrisch gemaal. Aanvankelijk had de Westermolen twee vijzels. Een daarvan is verwijderd. In 1959 breekt bij een storm een van de roeden. Het waterschap wil de molen vervolgens laten slopen, maar verkrijgt daarvoor geen toestemming. De overgebleven vijzel is op een dieselmotor aangesloten. De Westermolen raakt daarna sterk ingegroeid door beplanting. In 1961 wordt hij aangekocht door de gemeente Kollumerland, die hem in 1984 laat restaureren. Daarbij is de dieselmotor weer verwijderd en zijn de bomen nabij de molen gekapt. In 1988 is de Westermolen weer maalvaardig. Na een volgende restauratie in 1996 is de molen eigendom geworden van Monumentenstichting Kollumerland c.a., inmiddels Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. De Westermolen, waarvan de vijzel inmiddels ook door een elektromotor kan worden aangedreven, kan op vrijdag- en zaterdagmiddag worden bezichtigd.

- Sinds 1906 staat er in Kollumerpomp een Gereformeerde kerk. Daarvoor stond deze kerk in Kollum. De kerk is daar afgebroken en hier weer opgebouwd. Sindsdien hoefden de Pompsters dus niet meer iedere zondag helemaal naar de Kollum te lopen om naar de kerk te kunnen gaan. De Pompster kerk is aanvankelijk nog wel een onderdeel van de Kollumer Gereformeerde kerk, maar wel met een eigen Pompster kerkenraad. Toch wilde het dorp kerkelijk graag helemaal zelfstandig worden. Dit is in 1923 gerealiseerd. In 1924 wordt er een pastorie naast de kerk gebouwd. In 1927 wordt de eerste predikant aangenomen. Sinds de kerk geen predikanten meer heeft (1980), wordt er gewerkt met pastorale werkers om de kerkenraad te ondersteunen. In september 2006 was het 100-jarige jubileum van de kerk, waaraan veel aandacht is besteed, met speciale diensten en een concert. Verder is op een zondagmiddag een grote groep mensen naar Kollum gelopen om daar, zoals ook voor 1906 het geval was, een dienst te volgen.

Bijzonder is dat er in dit kleine dorp naast de Gereformeerde kerk ook een 'Orthodoxe kerk van de heilige Panteleimon' is. De Orthodoxe Gemeenschap behoort tot het Aartsbisdom van de Orthodoxe Kerken van de Russische traditie in West-Europa. Het centrum van dit Aartsbisdom is de kathedraal in de Rue Daru te Parijs. Het Aartsbisdom valt onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. De Orthodoxe Kerk is van oudsher de volkskerk in Oost-Europese landen als Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Georgië, Rusland en Servië. Vanuit die landen heeft de Kerk zich, vooral in de vorige eeuw, over heel de wereld verspreid. In Nederland zijn er rond de 30 parochies en een viertal kloosters. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is er ook in Kollumerpomp een kleine gemeenschap, die haar diensten viert ten huize van de familie Lucassen (Brongersmaweg 15).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Pompster Ryd Rintocht (op een zaterdag in september) is een wandeltocht van naar keuze 12, 25 of 40 kilometer door de omgeving van Kollumerpomp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Skalsumer Natuurbeheer beheert de landerijen van de familie Agema, Z van Kollumerpomp, rond de Brongersmaweg. De landerijen liggen naast de Gruyts, een natuurgebied van Staatsbosbeheer dat grenst aan een voormalige zeeslenk. Rond 1300 werd het gebied bedijkt. Via de oude slenk wordt sindsdien het water van de hogere landbouwgronden afgevoerd. Het werkgebied van Skalsumer Natuurbeheer omvat 70 hectare grasland, 9 hectare snijmaïs en 10 hectare tarwe. Het geheel maakt deel uit van een typisch open kleiweidegebied, met in potentie uitstekende omstandigheden voor weidevogels.

Stichting Skalsumer Natuurbeheer heeft in 2011 de Sulveren Skries gewonnen, voor haar voorbeeldfunctie in het weidevogelbeheer. Met excursies, lezingen, symposia en onderzoek brengt zij het weidevogelbeheer en biotoopherstel onder de aandacht. In 2009 heeft de stichting de nieuwe plas dras met eilandjes de Skalsumer Sompe gemaakt. De stichting zorgde daarmee voor een toename in de biodiversiteit in het gebied. De Sulveren Skries is een stimuleringsprijs van de provincie voor het beste werk op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer in Friesland. Voor nadere informatie over het werk van de stichting zie de site Skalsumer Natuurbeheer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kollumerpomp.

- Sport: - De gemeente heeft in 2018 inwoners van Kollumerpomp Petra van Wieren en Lisette Pilat gehuldigd voor hun bijzondere prestaties. Petra heeft namelijk met haar individuele sport Twirlen het Nederlands Kampioenschap Twirlen 2017 gewonnen. Een knappe prestatie, waarbij zij haar zus Rianne opvolgt, die het jaar daarvoor nationaal kampioen is geworden. Petra behaalde het kampioenschap in de seniorklasse met een dancetwirl optreden. Lisette is een jonge streetdancer, die met haar dansgroep SDM uit Marum in 2018 ook Nationaal Kampioen is geworden.

Reactie toevoegen