Kockengen

Plaats
Dorp
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

MSD-20110404-230727.jpg

Kockengen Utrecht

Kockengen Utrecht

MSD-20110404-230728.jpg

Kockengen Utrecht

Kockengen Utrecht

MSD-20110404-230870.jpg

Kockengen Utrecht

Kockengen Utrecht

MSD-20110404-230875.jpg

Kockengen Utrecht

Kockengen Utrecht

kockengen_hervormde_kerk_2.jpg

Kockengen, Hervormde kerk

Kockengen, Hervormde kerk

kockengen_hervormde_kerk_3.jpg

Kockengen, Hervormde kerk

Kockengen, Hervormde kerk

kockengen_voormalige_gereformeerde_kerk_1.jpg

Kockengen, voormalige Gereformeerde kerk

Kockengen, voormalige Gereformeerde kerk

kockengen_voormalige_gereformeerde_kerk_2.jpg

Kockengen, voormalige Gereformeerde kerk. Het torentje staat echt scheef.

Kockengen, voormalige Gereformeerde kerk. Het torentje staat echt scheef.

kockengen_rk_kerk_0.jpg

Kockengen, RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

Kockengen, RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

kockengen_rk_pastorie_0.jpg

Kockengen, pastorie (links naast het witte vervallen pand)

Kockengen, pastorie (links naast het witte vervallen pand)

kockengen_kockengense_molen_3.jpg

Kockengen, Kockengense Molen

Kockengen, Kockengense Molen

kockengen_polderreservaat_kockengen_1.jpg

Kockengen, Polderreservaat Kockengen

Kockengen, Polderreservaat Kockengen

kockengen_polderreservaat_kockengen_2.jpg

Kockengen, Polderreservaat Kockengen

Kockengen, Polderreservaat Kockengen

kockengen_polderreservaat_kockengen_grauwe_ganzen_met_jongen.jpg

Kockengen, Polderreservaat Kockengen, Grauwe ganzen met jongen

Kockengen, Polderreservaat Kockengen, Grauwe ganzen met jongen

UT gemeente Kockengen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Kockengen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Kockengen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Kockengen

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Kockengen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Kockengen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kockengen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kockengen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Kockengen is een dorp in de provincie Utrecht, regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988. In 1989 over naar gemeente Breukelen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Kockengen.

- De gemeente Kockengen is per 1-5-1942 vergroot met de gemeente Laag-Nieuwkoop en per 1-4-1964 met een deel van de gemeente Ruwiel.

- Onder het dorp Kockengen vallen ook de buurtschappen Gieltjesdorp, Portengen, Portengensebrug, Laag-Nieuwkoop en Spengen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kokkengen, Ca. 1307 Cokanghen, 1327 Cockenge, 1883 Kok-Engen, 1901 Kockengen. De plaatsnaam heeft in de loop der eeuwen zo ongeveer alle spellingsvarianten gekend die je kunt bedenken. Zo zien we bijv. in het RK doopregister Teckop 1768-1773 - in een tijdsspanne van dus slechts 5 jaar! - Kockengen gespeld als Kockengen, Kockenge, Kokenge, Kokkenge, Kokkeng, Cockengen, Cockenge, Cockkenge en Cokkenge. Dat zijn 9 verschillende spellingen... De gemeente Kockengen wordt tot medio 19e eeuw ook wel 'Kockengen en Spengen' genoemd.

Naamsverklaring
Genoemd naar het luilekkerland Cocagne, de plaats waar het volgens de middeleeuwse voorstelling goed wonen was, met altijd genoeg te eten en te drinken zonder dat men daar iets voor hoefde te doen. Of zoals een Middelnederlands dicht het uitdrukt: "Och, dat lant van Cockaengen is so goet! Het reghent daar in alle hoeken vladen, pasteien ende pannecoeken." Zie ook Koekange.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kockengen ligt ZW van Breukelen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Kockengen 101 huizen met 677 inwoners, verdeeld in dorp Kockengen 61/419 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Spengen 24/162 en Lokhorst 16/96.

- Tegenwoordig heeft Kockengen ca. 1.500 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeer waarschijnlijk is Kockengen ontstaan op de oeverwal van een riviertje, dat aanwezig was in het veengebied van Noord-West Utrecht. De kern Kockengen moet zoals vele kernen in deze omgeving worden beschouwd als een nederzetting van ontginners, die zich daar vestigden rond 1150, tijdens de vierde fase van de systematische veenontginningen. De pioniers waren van oorsprong veelal feodale Fransen, die hier een zelfstandig bestaan zochten. Door hard werken werden zij eigenaar van de door henzelf ontgonnen grond.

De nieuw ontgonnen gronden werden gescheiden door grensweteringen of scheidssloten. Sloten en greppels dienden tevens voor de ontwatering van het land, om zodoende akkerbouw mogelijk te maken. Juist door die ontwatering begon de bodem te oxideren en in te klinken, waardoor de landoppervlakte begon te zakken. Akkerbouw werd steeds minder goed mogelijk, zodat men overging naar weidebouw en veehouderij. Door het inklinken van de bodem werd het noodzakelijk de ontginningen (polders) via kaden en dijken te beschermen. Men moest zelfs toevlucht nemen tot bemaling via molens: eerst via handmolens, later via rosmolens, aangedreven door paarden, en omstreeks de eerste helft van de 15e eeuw via windmolens. Toen in 1385 het schilderachtige watertje de Heycop werd gegraven en in 1413 de Bijleveld, om de polders van het Utrechtse Oude Rijngebied van overtollig water te verlossen, kreeg het dorp Kockengen goede waterverbindingen met Vecht, Amstel en Oude Rijn.

In 1535 verleent Keizer Karel V de heerlijkheden Kockengen en Spengen het schepenrecht. Dit is een recht om rechtspraak te doen plaatsvinden door schout en schepen, in plaats van door schout en buren. In de Nederlands Hervormde Kerk is thans nog de zogenaamde schepenbank aanwezig. Ook dit wijst erop dat Kockengen toen een vrij grote, belangrijke plaats geweest moet zijn. (bron: Kockengen.net)

Nadere informatie over de geschiedenis van Kockengen (en Spengen) vindt u in het document Inventaris van de archieven van de voormalige gemeente Kockengen 1599 - 1988.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De oude kern van Kockengen ligt op een stevige kleirug. De naoorlogse uitbreidingen liggen echter allemaal in het veen. De meeste huizen zijn onderheid, maar de tuinen en de openbare ruimte niet en die verzakken. Het veen daalt continu door het krimpen van de bovenste droge laag en het gewicht van verhardingen, rioleringen en ophoogmaterialen. In enkele delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen straten onder. Deze processen gaan ook de komende decennia door, mogelijk zelfs versneld door de klimaatontwikkeling. Zwaardere regenval kan leiden tot vaker en meer water op straat. En hogere temperaturen en langere droge perioden versnellen de afbraak van het veen. De urgentie voor maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te behouden, wordt dus alleen maar groter.

In Kockengen zakt de veenbodem met 1,9 tot 3,7 cm per jaar. Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en tot water op straat. De gevolgen van de bodemdaling zijn in het verleden steeds opgevangen door instelling van een lager oppervlaktewaterpeil door het Hoogheemraadschap. Dit heeft nu geleid tot de situatie dat verdere daling van het oppervlaktewaterpeil zal resulteren in schade aan funderingen van woningen. In een aantal situaties is dat al kritiek. De brede erkenning van deze problematiek heeft geleid tot de start in 2013 van het project Kockengen Waterproof. Omdat de situtie in Kockengen natuurlijk ook geldt voor veel andere dorpen in veenweidegebied, is het project uitgeroepen tot landelijk voorbeeldproject, opdat de lessen hieruit allicht ook elders kunnen worden toegepast.

In 2015 is de eerste fase van het programma Kockengen Waterproof afgerond. Onderdeel hiervan is het gemeentelijke project voor het ophogen van de wegen, paden en het groen en het ophogen en vernieuwen van de riolering. In een periode van 10 jaar worden alle wijken van Kockengen aangepakt. In een aantal straten in Kockengen is eerst de oude asfaltlaag verwijderd. Vervolgens is een nieuw, gescheiden, rioolsysteem aangelegd. Hiermee wordt de afvoer van afvalwater en regenwater gescheiden, waardoor efficiënter gezuiverd kan worden. Daarbij wordt ernaar gestreefd om het regenwater van dak of straat rechtstreeks naar de sloot af te voeren, wat een gunstige invloed heeft op het grondwaterpeil en tevens het riool ontlast. De nutsbedrijven hebben waar nodig de kabel- en leidingsystemen van gas en elektra vernieuwd. Ook is er een glasvezelnet aangelegd. De wegen zijn gemiddeld circa 60 centimeter opgehoogd met lichtgewicht materialen. Met deze maatregelen moet de wateroverlast in dit deel van Kockengen - uitgezonderd extreme regensituaties - tot het verleden gaan behoren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kockengen heeft 35 rijksmonumenten.

- Kockengen heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Bezienswaardig is de oude kern van Kockengen tussen de kanalen Heicop en Bijleveld.

- De Volle Evangelie Gemeente in Kockengen is doende met de realisatie van een eigen multifunctionele kerk, die kennelijk Schuurkerk wordt genoemd. Het gebouw is gerealiseerd op de voormalige gemeentewerf Kockengen en beoogt eind 2916 gereed te zijn. Het gebouw wordt eenvoudig en functioneel, passend in de omgeving waar het komt te staan. Er komt een grote zaal, kleinere zalen voor bijv. kinderwerk en een kantoorruimte.

- De Spengense Molen staat in de buurtschap Spengen.

- Gevelstenen in Kockengen.

- Hervormde kerk (Kerkplein 9). Het stichtingsjaar van de parochie en eerste kerk van Kockengen is niet bekend. Vermoedelijk is de parochie Kockengen pas meer dan een eeuw na het voltooien van de grote ontginning van de veenwildernissen tot stand gekomen, door samenvoeging van delen van enkele oudere parochies. De oudste vermelding van de kerk van Kockengen komt voor in een lijst van leenmannen, 1381 - 1383. Maar al in 1350 was er sprake van een geestelijke in de parochie van Kockengen en van een stuk grond in kerkelijk bezit. In oude plattelandsgemeenten begon de geschiedenis van de kerk nogal eens met een houten kerkje. We weten niet of dat in Kockengen ook het geval is geweest. De huidige stenen kerk werd echter vermoedelijk al in de 14e eeuw gebouwd. In de 15e eeuw werd het koor vergroot, en in de 16de eeuw het schip. Vooral in de 19e eeuw is de kerk nogal verwaarloosd en ondoelmatig gerepareerd. Van 1955 tot 1958 onderging zij een ingrijpende restauratie. De kerk zoals die er nu staat is een midden op het Kerkplein gesitueerde gotische kruiskerk met een schip van vijf traveeën (= gewelfvakken), dwarsbeuken en een koor van drie traveeën. Zij is opgetrokken in handvorm baksteen met steunberen, bevat spitsboogvensters en heeft zadeldaken gedekt met blauwe leien en omgeven door een geprofileerde natuurstenen goot. Site Hervormde Gemeente Kockengen.

- RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Voorstraat 25). Na de Reformatie, waarbij tussen 1601 en 1610 de dorpskerk van Kockengen definief in protestantse handen raakte, kwam de RK zielszorg weer op gang vanuit Woerden. In Teckop, dat tot het toen liberalere Holland behoorde, werd een statie ingericht in het huis in de noordoosthoek tussen de Teckopse dijk en de kade waarop thans de Ir. Enschedeweg ligt. Na de Bataafse Revolutie (1795) lukte het nog niet om weer een eigen Kockengense parochie in te richten. Pas in 1854 kon de huidige kerk in gebruik worden genomen. Dit is een zogeheten Waterstaatskerk. De ingenieurs van Rijkswaterstaat ontwierpen vooral gebouwen in neoclassisistische trant, met onder andere vaak stuc- en pleisterwerk, kapitelen van gips en geschilderd “marmer”. De kerk maakt deel uit van de parochie Sint Jan de Doper Vecht en Venen.

- De pastorie, die met de westkant van de kerk verbonden is, werd ingericht in twee woningen uit 1801-02, gebouwd voor de rijke koopmansfamilie De Bruyn. De in 1999 gerestaureerde behangselschilderingen in de vroegere herenkamer zijn een pronkstuk. Ze zijn om diverse redenen heel bijzonder. Ze stammen uit de hoogtij van het genre. Ze werden gemaakt door de zeer bekwame schilder H. van Barneveld, niet door een atelier. Ze bevinden zich nog op de wanden waarvoor ze werden gemaakt; dat is heel belangrijk omdat de schilder rekening hield met het gebruik van de kamer, de lichtval e.d. (bij verplaatsing zouden die waardevolle elementen verdwijnen). De schilderingen verwijzen in veel opzichten naar de leefomgeving en het werk van de internationale handelsman Harmanus Sas de Bruyn en zijn niet zomaar aan voorbeeldboeken ontleend. Er is ook nooit iets in overgeschilderd, wat elders nogal eens gebeurde als een huis een nieuwe eigenaar kreeg of als men kleding of andere elementen ouderwets begon te vinden. (Wie een fraai voorbeeld van overschilderen wil zien, zichtbaar gemaakt bij een restauratie, moet de behangschilderingen in kasteel Groeneveld in Baarn gaan bekijken.)

- Voormalige Gereformeerde kerk (Nieuwstraat 12). Deze Gereformeerde kerk dateerde oorspronkelijk uit 1840, is gesloopt in 1879 waarna er nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Na het gereedkomen van de nieuwe kerk aan de Dreef 1 (gereformeerd PKN) is deze kerk in 2002 gesloten en verkocht. Het pand herbergt nu Abrona Kunst & Koffie. Dat is een restaurant en een galerie, beide gerund door verstandelijk gehandicapten. Site van de Gereformeerde Kerk Kockengen.

- De Kockengense Molen (Wagendijk 15) heeft tot 1960 het 341 ha grote waterschap Kockengen bemaald. De polders Spengen, Kockengen en Teckop zijn in 1962 gecombineerd tot één waterstaatkundige eenheid en worden sindsdien door een elektrisch gemaal droog gehouden. Sinds die tijd fungeert de molen als reservegemaal. In 1983 is een grote restauratie uitgevoerd. In 1987 is in de ondertoren de uitgebroken woning zoveel mogelijk in orginele staat afgetimmerd en geverfd. Een technische bezonderheid is dat deze molen een voor deze streek ongebruikelijk vangsysteem heeft met gaffelrad.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Muziekfestival Koetstock (weekend in juni). Promofilmpje Koetstock.

- Adrie de Lange Hart van Holland Loop (prestatieloop over 5,5 en 10 km) (op een dinsdag in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgroep Kockengen zet zich in voor natuur en landschap in en rond Kockengen. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep de natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het veenweidelandschap rond Kockengen behouden en de inwoners van Kockengen daar actief bij betrekken. De belangrijkste activiteiten van de Natuurgroep bestaan uit landschapsonderhoud, educatie en vogelbescherming. In het Polderreservaat Kockengen werken vrijwilligers van Natuurgroep Kockengen om vooral rietvogels te laten terugkeren. De roerdomp is één van de gewilde vogels in het gebied. Verder broeden er regelmatig enkele zwarte sterns. Ook broeden er Grauwe ganzen.

- Als u gaat wandelen of fietsen rond Kockengen, kunt u op 4 bijzondere plaatsen een verhaal beluisteren dat zich in deze omgeving heeft afgespeeld. De verhalen, verteld door "polderwachter" Marcel Blekendaal, kunt u downloaden op de pagina mp3-verhalen van Kockengen.

- In 2012 is N van Kockengen, bij brasserie Het Eiland in het Weiland, een nieuw zelfbedienings kettingveerpontje in gebruik genomen; voetveer Joostendam geheten. De pont maakt onderdeel uit van diverse Lange Afstands Wandelingen zoals het Marskramerpad en het Floris V-pad. Wandelaars hoeven nu door gebruik te maken van het pontje niet meer drie kilometer om te lopen langs de Portengensebrug.

- In Kockengen is een picknickbank met een informatiepaneel, waar u in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.

- Zwem- en Recreatiepark De Koet.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Kockengen.

- Dorpscomité Kockengen.

- Kinderdagverblijf Vriendjes van Kockengen heeft o.a. een bijzondere voedingspolicy: er wordt alleen verantwoord en biologisch gegeten.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kockengen Alg. en Kockengen RK.

 

Reactie toevoegen