Kockengen

Plaats
Dorp
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

kockengen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kockengen is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988. In 1989 over naar gemeente Breukelen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

Kockengen is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988. In 1989 over naar gemeente Breukelen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

gemeente_kockengen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Kockengen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Kockengen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

kockengen_laatste_bus_naar.jpg

Laatste bus naar Kockengen (LbnK) is een in 2012 opgerichte vereniging, die allerlei buitensportactiviteiten organiseert en promoot. Zo wil men de buitensporten en het bewegen voor de inwoners laagdrempelig toegankelijk maken. Mooi initiatief!

Laatste bus naar Kockengen (LbnK) is een in 2012 opgerichte vereniging, die allerlei buitensportactiviteiten organiseert en promoot. Zo wil men de buitensporten en het bewegen voor de inwoners laagdrempelig toegankelijk maken. Mooi initiatief!

kockengen_voetveer_bij_de_joostendam.jpg

Dankzij het in 2012 gerealiseerde zelfbedieningsvoetveer bij de Joostendam, N van Kockengen, kun je daarvandaan nu naar het N doorlopen langs de waterloop Bijleveld naar de buurtschap Geer, Z van Wilnis. (© Jan Dijkstra, Houten)

Dankzij het in 2012 gerealiseerde zelfbedieningsvoetveer bij de Joostendam, N van Kockengen, kun je daarvandaan nu naar het N doorlopen langs de waterloop Bijleveld naar de buurtschap Geer, Z van Wilnis. (© Jan Dijkstra, Houten)

kockengen_wagendijk_en_bijleveld.jpg

Rondom de dorpskern van Kockengen is het een en al waterrijk buitengebied met mooie boerderijen, zoals hier aan de Wagendijk langs de Bijleveld. (© Jan Dijkstra, Houten)

Rondom de dorpskern van Kockengen is het een en al waterrijk buitengebied met mooie boerderijen, zoals hier aan de Wagendijk langs de Bijleveld. (© Jan Dijkstra, Houten)

kockengen_rk_kerk_0.jpg

Kockengen, RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

Kockengen, RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

kockengen_rk_pastorie_0.jpg

Kockengen, pastorie (links naast het witte, vervallen pand)

Kockengen, pastorie (links naast het witte, vervallen pand)

kockengen_kockengense_molen_3.jpg

Kockengen, Kockengense Molen

Kockengen, Kockengense Molen

kockengen_polderreservaat_kockengen_1.jpg

Kockengen, Polderreservaat Kockengen

Kockengen, Polderreservaat Kockengen

kockengen_polderreservaat_kockengen_grauwe_ganzen_met_jongen.jpg

Kockengen, Polderreservaat Kockengen, grauwe ganzen met jongen

Kockengen, Polderreservaat Kockengen, grauwe ganzen met jongen

Kockengen

Terug naar boven

Status

- Kockengen is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988. In 1989 over naar gemeente Breukelen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht. Een meerderheid van de inwoners had kennelijk de voorkeur om aan de gemeente Woerden te worden toegevoegd. Dat is dus niet gehonoreerd.

- Wapen van de voormalige gemeente Kockengen.

- De gemeente is per 1-5-1942 vergroot met de gemeente Laag-Nieuwkoop en per 1-4-1964 met een deel van de gemeente Ruwiel.

- Onder het dorp Kockengen vallen ook de buurtschappen Gieltjesdorp, Laag-Nieuwkoop (grotendeels), Portengen, Portengensebrug en Spengen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kokkengen, Ca. 1307 Cokanghen, 1327 Cockenge, 1883 Kok-Engen, 1901 Kockengen. De plaatsnaam heeft in de loop der eeuwen zo ongeveer alle spellingsvarianten gekend die je kunt bedenken. Zo zien we bijv. in het RK doopregister Teckop 1768-1773 - in een tijdsspanne van dus slechts 5 jaar, en ook nog eens door dezelfde pastoor! - de plaatsnaam naast de huidige spelling ook gespeld als Kockenge, Kokenge, Kokkenge, Kokkeng, Cockengen, Cockenge, Cockkenge en Cokkenge. Dat zijn 9 verschillende spellingen... Dat komt omdat er tot medio 19e eeuw nog geen formele spelling was van het Nederlands, en daarom plaatsnamen en familienamen vaak werden opgeschreven naar hoe het klonk, en hoe men dacht dat het geschreven moest worden. De gemeente wordt tot medio 19e eeuw ook wel 'Kockengen en Spengen' genoemd.

Naamsverklaring
Genoemd naar het luilekkerland Cocagne, de plaats waar het volgens de middeleeuwse voorstelling goed wonen was, met altijd genoeg te eten en te drinken zonder dat men daar iets voor hoefde te doen. Of zoals een Middelnederlands dicht het uitdrukt: "Och, dat lant van Cockaengen is so goet! Het reghent daar in alle hoeken vladen, pasteien ende pannecoeken." Zie ook Koekange.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kockengen ligt ZW van Breukelen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Kockengen 101 huizen met 677 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 61/419 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Spengen 24/162 en Lokhorst 16/96. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeer waarschijnlijk is Kockengen ontstaan op de oeverwal van een riviertje, dat aanwezig was in het veengebied van Noord-West Utrecht. De kern moet zoals vele kernen in deze omgeving worden beschouwd als een nederzetting van ontginners, die zich daar vestigden rond 1150, tijdens de vierde fase van de systematische veenontginningen. De pioniers waren van oorsprong veelal feodale Fransen, die hier een zelfstandig bestaan zochten. Door hard werken werden zij eigenaar van de door henzelf ontgonnen grond.

De nieuw ontgonnen gronden werden gescheiden door grensweteringen of scheidssloten. Sloten en greppels dienden tevens voor de ontwatering van het land, om zodoende akkerbouw mogelijk te maken. Juist door die ontwatering begon de bodem te oxideren en in te klinken, waardoor de landoppervlakte begon te zakken. Akkerbouw werd steeds minder goed mogelijk, zodat men overging naar weidebouw en veehouderij.

Door het inklinken van de bodem werd het noodzakelijk de ontginningen (polders) via kaden en dijken te beschermen. Men moest zelfs toevlucht nemen tot bemaling via molens: eerst via handmolens, later via rosmolens, aangedreven door paarden, en omstreeks de eerste helft van de 15e eeuw via windmolens. Toen in 1385 het schilderachtige watertje de Heycop werd gegraven en in 1413 de Bijleveld, om de polders van het Utrechtse Oude Rijngebied van overtollig water te verlossen, kreeg het dorp Kockengen goede waterverbindingen met Vecht, Amstel en Oude Rijn.

In 1535 verleent Keizer Karel V de heerlijkheden Kockengen en Spengen het schepenrecht. Dit is een recht om rechtspraak te doen plaatsvinden door schout en schepen, in plaats van door schout en buren. In de Nederlands Hervormde Kerk is thans nog de zogenaamde schepenbank aanwezig. Ook dit wijst erop dat het dorp toen een vrij grote, belangrijke plaats geweest moet zijn. (bron: dorpssite)

- Oude geschiedenis van Kockengen, artikel van Arie Manten in Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 1996.

- Links naar (beschrijvingen van) archieven m.b.t. Kockengen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 is nieuwbouwwijk Het Vierde Kwadrant gereedgekomen.

Bodemdaling, wateroverlast en de aanpak daarvan
De oude kern van Kockengen ligt op een stevige kleirug. De naoorlogse uitbreidingen liggen echter allemaal in het veen. De meeste huizen zijn onderheid, maar de tuinen en de openbare ruimte niet en die verzakken. Het veen daalt continu door het krimpen van de bovenste droge laag en het gewicht van verhardingen, rioleringen en ophoogmaterialen. In enkele delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen straten onder. Deze processen gaan ook de komende decennia door, mogelijk zelfs versneld door de klimaatontwikkeling. Zwaardere regenval kan leiden tot vaker en meer water op straat. En hogere temperaturen en langere droge perioden versnellen de afbraak van het veen. De urgentie voor maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te behouden, wordt dus alleen maar groter.

In dit dorp zakt de veenbodem met 1,9 tot 3,7 cm per jaar. Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en tot water op straat. De gevolgen van de bodemdaling zijn in het verleden steeds opgevangen door instelling van een lager oppervlaktewaterpeil door het Hoogheemraadschap. Dit heeft nu geleid tot de situatie dat verdere daling van het oppervlaktewaterpeil zal resulteren in schade aan funderingen van woningen. In een aantal situaties is dat al kritiek. De brede erkenning van deze problematiek heeft geleid tot de start in 2013 van het project Kockengen Waterproof. Omdat de situtie in dit dorp natuurlijk ook geldt voor veel andere dorpen in veenweidegebied, is het project uitgeroepen tot landelijk voorbeeldproject, opdat de lessen hieruit ook elders kunnen worden toegepast.

In 2015 is de eerste fase van het programma Kockengen Waterproof afgerond. Onderdeel hiervan is het gemeentelijke project voor het ophogen van de wegen, paden en het groen en het ophogen en vernieuwen van de riolering. In een periode van 10 jaar worden alle wijken van het dorp aangepakt. In een aantal straten is eerst de oude asfaltlaag verwijderd. Vervolgens is een nieuw, gescheiden, rioolsysteem aangelegd. Hiermee wordt de afvoer van afvalwater en regenwater gescheiden, waardoor efficiënter kan worden gezuiverd.

Daarbij wordt ernaar gestreefd om het regenwater van dak of straat rechtstreeks naar de sloot af te voeren, wat een gunstige invloed heeft op het grondwaterpeil en tevens het riool ontlast. De nutsbedrijven hebben waar nodig de kabel- en leidingsystemen van gas en elektra vernieuwd. Ook is er een glasvezelnet aangelegd. De wegen zijn gemiddeld circa 60 centimeter opgehoogd met lichtgewicht materialen. Met deze maatregelen moet de wateroverlast in dit deel van Kockengen - uitgezonderd extreme regensituaties - tot het verleden gaan behoren.

"Het waterschap is van plan om in of vanaf medio 2020 het watersysteem in dit dorp en omgeving aan te passen. Doel van de plannen is de bodemdaling te remmen en wateroverlast in het dorp zoveel mogelijk te voorkomen. Door het (ver)plaatsen van stuwen, dammen en duikers kan het waterschap overtollig water beter sturen, bergen en eventueel afvoeren. De plannen zijn beschreven in het projectplan 'Aanpassen watersysteem Kockengen'. Minder wateroverlast. Het waterschap wil een aantal kleinere peilgebieden in het dorp samenvoegen tot een peilgebied met een vast peil. De nieuwbouwwijk het Vierde Kwadrant is straks ook onderdeel van dit peilgebied. Om dit te realiseren is het nodig om stuwen, gronddammen en duikers te plaatsen of verplaatsen. Ook zal een klein deel van de watergang worden verbreed. De werkzaamheden zorgen, in combinatie met de maatregelen die door de gemeente worden getroffen, voor het ontstaan van één robuust watersysteem en minder wateroverlast bij hevige neerslag.

In het programma 'Kockengen Waterproof' hebben de gemeente Stichtse Vecht en het waterschap afspraken gemaakt om het watersysteem en de omgeving aan te pakken. Veel van deze maatregelen, zoals het Masterplan dorp van de gemeente, zijn anno 2020 in uitvoering of al afgerond. Voor een robuuste en klimaatbestendige inrichting is een goede samenhang tussen het watersysteem en de inrichting van de omgeving van het dorp van groot belang. De maatregelen in het projectplan voorzien hierin. Het waterschap en gemeente Stichtse Vecht werken hierbij nauw samen." (bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 5-6-2020) Voor nadere informatie zie ook het Raamwaterplan en peilbesluit De Tol.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kockengen heeft 36 rijksmonumenten (zijnde de 35 onder de link plus deze).

- Kockengen heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Bezienswaardig is de oude dorpskern tussen de kanalen Heicop en Bijleveld.

- Hervormde (PKN) kerk (Kerkplein 9). Het stichtingsjaar van de parochie en eerste kerk van Kockengen is niet bekend. Vermoedelijk is de parochie pas meer dan een eeuw na het voltooien van de grote ontginning van de veenwildernissen tot stand gekomen, door samenvoeging van delen van enkele oudere parochies. De oudste vermelding van de kerk komt voor in een lijst van leenmannen, 1381 - 1383. Maar al in 1350 was er sprake van een geestelijke in deze parochie en van een stuk grond in kerkelijk bezit.

In oude plattelandsgemeenten begon de geschiedenis van de kerk nogal eens met een houten kerkje. We weten niet of dat hier ook het geval is geweest. De huidige stenen kerk werd echter vermoedelijk al in de 14e eeuw gebouwd. In de 15e eeuw is het koor vergroot, en in de 16e eeuw het schip. Vooral in de 19e eeuw is de kerk nogal verwaarloosd en ondoelmatig gerepareerd. Van 1955 tot 1958 onderging zij een ingrijpende restauratie. De kerk zoals die er nu staat is een midden op het Kerkplein gesitueerde gotische kruiskerk met een schip van vijf traveeën (= gewelfvakken), dwarsbeuken en een koor van drie traveeën. Zij is opgetrokken in handvorm baksteen met steunberen, bevat spitsboogvensters en heeft zadeldaken gedekt met blauwe leien en omgeven door een geprofileerde natuurstenen goot. - Site Hervormde Gemeente Kockengen.

- RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (Voorstraat 25). Na de Reformatie, waarbij tussen 1601 en 1610 de dorpskerk van Kockengen definitief in protestantse handen raakte, kwam de RK zielszorg weer op gang vanuit Woerden. In Teckop, dat tot het toen liberalere Holland behoorde, werd een statie ingericht in het huis in de noordoosthoek tussen de Teckopse dijk en de kade waarop thans de Ir. Enschedeweg ligt. Na de Bataafse Revolutie (1795) lukte het nog niet om weer een eigen Kockengense parochie in te richten. Pas in 1854 kon de huidige kerk in gebruik worden genomen. Dit is een zogeheten Waterstaatskerk. De ingenieurs van Rijkswaterstaat ontwierpen vooral gebouwen in neoclassisistische trant, met onder andere vaak stuc- en pleisterwerk, kapitelen van gips en geschilderd “marmer”. De kerk maakt deel uit van de parochie Sint Jan de Doper Vecht en Venen.

- De pastorie, die met de westkant van de kerk verbonden is, werd ingericht in twee woningen uit 1801-1802, gebouwd voor de rijke koopmansfamilie De Bruyn. De in 1999 gerestaureerde behangselschilderingen in de vroegere herenkamer zijn een pronkstuk. Ze zijn om diverse redenen heel bijzonder. Ze stammen uit de hoogtij van het genre. Ze werden gemaakt door de zeer bekwame schilder H. van Barneveld, niet door een atelier. Ze bevinden zich nog op de wanden waarvoor ze werden gemaakt; dat is heel belangrijk omdat de schilder rekening hield met het gebruik van de kamer, de lichtval e.d. (bij verplaatsing zouden die waardevolle elementen verdwijnen). De schilderingen verwijzen in veel opzichten naar de leefomgeving en het werk van de internationale handelsman Harmanus Sas de Bruyn en zijn niet zomaar aan voorbeeldboeken ontleend. Er is ook nooit iets in overgeschilderd, wat elders nogal eens gebeurde als een huis een nieuwe eigenaar kreeg of als men kleding of andere elementen ouderwets begon te vinden. (Wie een fraai voorbeeld van overschilderen wil zien, zichtbaar gemaakt bij een restauratie, moet de behangschilderingen in kasteel Groeneveld in Baarn gaan bekijken.)

- Voormalige Gereformeerde kerk (Nieuwstraat 12). Deze Gereformeerde kerk dateerde oorspronkelijk uit 1840, is gesloopt in 1879 waarna er nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Na het gereedkomen van de nieuwe kerk aan de Dreef 1 (Gereformeerd PKN) is deze kerk in 2002 gesloten en verkocht. Het pand herbergt nu Abrona Kunst & Koffie. Dat is een lunchcafé en galerie, gerund door mensen met een (verstandelijke) beperking, waarvoor zie verder het hoofdstuk Eten en drinken. Site van de Gereformeerde Kerk.

- De Volle Evangelie Gemeente heeft in 2017 een nieuwe eigen multifunctionele kerk gerealiseerd, die kennelijk Schuurkerk wordt genoemd. Het gebouw is gerealiseerd op de voormalige gemeentewerf Kockengen. Het is een eenvoudig en functioneel gebouw, passend in de omgeving.

- De Hersteld Hervormde Kerk Kockengen heeft in 2008 het voormalige kaaspakhuis op Voorstraat 22 tot kerk verbouwd.

- De Spengense Molen staat in de buurtschap Spengen en wordt daarom verder aldaar beschreven.

- De Kockengense Molen (Wagendijk 15) heeft tot 1960 het 341 ha grote waterschap Kockengen bemaald. De gelijknamige polder en de polders Spengen en Teckop zijn in 1962 gecombineerd tot één waterstaatkundige eenheid en worden sindsdien door een elektrisch gemaal droog gehouden. Sinds die tijd fungeert de molen als reservegemaal. In 1983 is een grote restauratie uitgevoerd. In 1987 is in de ondertoren de uitgebroken woning zoveel mogelijk in orginele staat afgetimmerd en geverfd. Een technische bijzonderheid is dat deze molen een voor deze streek ongebruikelijk vangsysteem heeft met gaffelrad. De molen wordt beheerd door het Utrechts Landschap, is in 2012 wederom ingrijpend gerestaureerd,en is op vrijdag en zaterdag te bezoeken. - Diaserie van de Kockengense Molen door Jan Dijkstra uit Houten.

- Gevelstenen in Kockengen.

Terug naar boven

Evenementen

- "Oranjevereniging Kockengen, 't Honk en ESDO hebben jaarlijks een groots Koningsdagfeest voor de inwoners in petto. Alle activiteiten worden georganiseerd op de Sportweg. Nadere informatie over het bomvolle programma van 10:00-22:00 uur vind je op de website van de oranjevereniging. Koningsdag is natuurlijk een van de belangrijkste activiteiten van de oranjevereniging. Maar de vereniging doet nog meer. Naast alle feestelijke activiteiten zorgt zij er ook ieder jaar voor dat we tijdens de 4 mei herdenking op een mooie wijze kunnen stilstaan bij alle burgers en militairen, die waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Eens in de vijf jaar wordt ook het lokaal welbekende Wijkenspel georganiseerd (in de jaren die op 0 en 5 eindigen)."

- "Kunst in Kockengen (KINK) (weekend in mei, za/zo 11-17 uur, om de paar jaar, in 2019 was het voor de 5e keer, eerstvolgende keer nog niet bekend) biedt voor elk wat wils. Op deze route kom je schilderijen; abstract en figuratief, keramiek, hoeden, collages, fotografie en nog meer tegen. De locaties zijn herkenbaar aan de vlag van het evenement bij de ingang. Op je rondtocht kun je genieten van de pracht van het Groene Hart. En tussendoor kun je in dit pittoreske dorp gezellig lunchen, bijvoorbeeld bij Cafetaria De Voorstraat of bij Overdorp. Op zaterdag kunt je ook bij Abrona Kunst & Koffie terecht."

- Muziekfestival Koetstock (weekend in juni, in 2021 voor de 25e keer), op het terrein van Zwem- en Recreatiepark De Koet in Kockengen, is een begrip in de regio. Een knalfeest met ijzersterke livemuziek en heel veel gezelligheid aan de Sportweg. De opbrengst van het festival komt geheel ten goede aan Zwem- en Recreatiepark De Koet. Koestock, het leukste openluchtfestival in de regio!"

- "De Hart van Holland Loop (prestatieloop over 5,5 en 10 km) (op een dinsdag in juni, in 2021 voor de 8e keer) is een leuke lokale hardloopwedstrijd in en rondom Kockengen. De Hart van Holland Loop is opgezet als een gezellige, kleinschalige loop waar iedereen welkom is. Het autoluwe parcours loopt door de fraaie dorpskern en het prachtige weidegebied van het dorp en is volledig verhard. Ook is er een Jeugdloop, in de oude dorpskern, waarbij de kinderen van groep 3 t/m 5 1,1 km lopen en de kinderen van groep 6 t/m 8 2,2 km."

- Bij de Rabo Fietstocht (op een zondag in de 1e helft van juni) kun je kiezen uit mooie routes van 12, 30 en 100 km door het Groene Hart. Alle routes lopen door de regio van de organiserende Rabobank Rijn en Veenstromen. Er zijn startpunten bij de lokale Rabobanken in Woerden, Bodegraven en Mijdrecht, op het Kerkplein in Kockengen en bij Gasterij De Milandhof in Zegveld. Per uitgereden route schenkt de Rabobank 10, 20 of 30 euro - afhankelijk van de afstand - aan een deelnemende vereniging, stichting of school, die je zelf mag uitkiezen. Voor verdere details zie bij Woerden > Jaarlijkse evenementen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2012 is N van het dorp, bij brasserie Het Eiland in het Weiland, een nieuw zelfbedienings-kettingveerpontje in gebruik genomen. Het heet voetveer Joostendam. De pont maakt onderdeel uit van diverse Lange Afstands Wandelingen zoals het Marskramerpad en het Floris V-pad. Wandelaars hoeven nu dankzij het pontje niet meer 3 km om te lopen langs de Portengensebrug. Je kunt hierdoor nu vanuit Kockengen hierlangs doorlopen langs de waterloop de Bijleveld naar de in het N gelegen buurtschap Geer, die een Z uithoek is van het dorpsgebied van Wilnis.

- In Kockengen is een picknickbank met een informatiepaneel, waar je in tekst en beeld nadere informatie vindt over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het landschap van dit dorp. Onder de link is het informatiepaneel ook te bekijken.

- Als je gaat wandelen of fietsen rond dit dorp, kun je op 4 bijzondere plaatsen een verhaal beluisteren dat zich in deze omgeving heeft afgespeeld. De verhalen worden verteld door 'polderwachter' Marcel Blekendaal.

- "De Koet is een gezellig openluchtbad met recreatiepark, waar iedereen zich thuis kan voelen en kan genieten van de volgende faciliteiten: vriendelijk en bekwaam personeel en vrijwilligers; een groot 25-meterbad met lekker warm water (rond 25 graden Celsius); een knus en overzichtelijk peuterbad voor kinderen jonger dan 6 jaar, met banken langs de rand voor toezichthoudende ouders; een moderne kiosk met pin-mogelijkheid waar voor iedereen wel wat lekkers te koop is; een badgebouw met grote en kleine kleedkamers en warme douches; een beschutte ligweide. Er zijn ligstoelen en parasols te huur;

sportveldjes voor voetbal, beachvolleybal en basketbal; een speelgedeelte voor de kleinere kinderen met o.a. een ruime zandbak, glijbanen, een wip, schommels, een kabelbaan, een speelhuis en klimtoestellen; een groot springkussen; een groot openlucht schaakbord en een tafeltennistafel; voor het opbergen van kleine, waardevolle voorwerpen vraag bij de kassa; betaalbare zwemlessen op een hoog niveau; veel (zwem-)activiteiten in en om het bad. Om bij het grote zwembad op het perron te komen is er een hellingbaan aanwezig. Het perron is daardoor makkelijk bereikbaar voor rolstoel of rollator."

- Natuurgroep Kockengen zet zich in voor natuur en landschap in en rond het dorp. Met haar activiteiten wil de Natuurgroep de natuurlijke rijkdom en het oorspronkelijke landschap van het veenweidelandschap rond het dorp behouden en de inwoners daar actief bij betrekken. De belangrijkste activiteiten van de Natuurgroep bestaan uit landschapsonderhoud, educatie en vogelbescherming. In het Polderreservaat werken vrijwilligers van de Natuurgroep om vooral rietvogels te laten terugkeren. De roerdomp is één van de gewilde vogels in het gebied. Verder broeden er regelmatig enkele zwarte sterns. Ook broeden er Grauwe ganzen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Abrona Kunst & Koffie (Nieuwstraat 12) is een lunchcafé, gevestigd in het voormalige Gereformeerde kerkje in het centrum van Kockengen. Hier werken mensen met een (verstandelijke) beperking. Het is erg divers werk dat we hier verrichten. Zo worden veel producten zelf gemaakt, is de bediening grotendeels in handen van de cliënten en schoonmaken hoort er natuurlijk ook bij. Abrona Kunst & Koffie staat bekend om de gezellige sfeer en het lekkere eten en drinken. Veel wandelaars en fietsers maken hier hun tussenstop. Door ruimtegebrek is het atelier-gedeelte verhuisd naar de Cultuurcampus in Vleuten. Maar nog altijd houden we ons ook bezig met kunst. Zo hebben we elke 3 maanden een nieuwe expositie. Kunstenaars van het Abrona atelier en kunstenaars uit de buurt exposeren hier hun werk.

Andere activiteiten die hier plaatsvinden zijn workshops (indisch koken, mozaiek etc.), feesten en partijen, 1 keer per maand eetcafé (laatste vrijdag van de maand) en culturele activiteiten (gedichtenavond etc.). Naast lunchcafe en expositieruimte organiseren en voeren we verschillende activiteiten uit: workshops (indisch koken, mozaiek etc.); feesten en partijen; 1 keer per maand eetcafé (laatste vrijdag van de maand); culturele activiteiten (gedichtenavond etc.). Blijf via onze Facebookpagina op de hoogte van al onze activiteiten." Achteraan de kerk is tevens een kleinschalige woonvoorziening van Abrona voor 9 personen gevestigd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kockengen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kockengen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kockengen.

- Belangenorganisatie: - "Dorpscomité Kockengen behartigt de belangen van de inwoners richting de gemeente. Wij wonen verspreid over het dorp en het buitengebied, en zijn de spreekwoordelijke ogen en oren van ons dorp. Daarnaast beogen wij door middel van enquêtes en inloopavonden de wensen en behoeften van onze dorpsgenoten in kaart te brengen. Het dorpscomité is het aanspreekpunt voor alle problemen met en ideeën voor jouw straat, wijk of dorp. Wij leggen jouw vragen en verzoeken voor aan de desbetreffende instanties, zoals gemeente, politie of waterschap. Wij houden de vinger aan de pols en beogen op die manier zo goed mogelijk de dorpsbelangen te behartigen. Heb je opmerkingen of suggesties waar wij mee kunnen helpen, schroom dan niet. Kom naar een van onze inloopavonden of neem contact op met een van de leden van het dorpscomité. Uiteraard kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, maar de wil om het beste te realiseren voor ons dorp als gemeenschap staat voorop!"

- Onderwijs en kinderopvang: - "Jenaplanschool 't Kockenest in Kockengen is een school voor alle gezindten, dat wil zeggen dat alle levensovertuigingen bij ons welkom zijn. 't Kockenest is in 1975 opgericht door een aantal enthousiaste ouders, die zich tot het Jenaplanonderwijs voelden aangetrokken. De school heeft ca. 100 leerlingen. 't Kockenest vervult een streekfunctie: niet alleen kinderen uit het dorp maar ook uit de omliggende plaatsen bezoeken onze school. 't Kockenest is een gemeenschap die kinderen, stamgroepleiders en ouders omvat. Ons onderwijs is gericht op het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren op 't Kockenest door deel te nemen aan de Jenaplan basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Naast deze kennis en vaardigheden is er veel aandacht voor het de pedagogische kant; de omgang met elkaar.

Wij gaan er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Door die verschillen kunnen ze veelvan elkaar leren. Elke stamgroep heeft een groepsruimte die samen met de kinderen ingericht en beheerd wordt. Zo leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving. Kinderen leren opeen rechtvaardige manier met verschillen om te gaan. Respect voor anderen, vertrouwen in de ander en eerbied voor het leven zijn voor ons belangrijke waarden. Dit wordt o.a.vormgegeven door de Kanjertraining. Bij ons is wereldoriëntatie een belangrijk vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur, de mensen dichtbij en verder weg en met vragen rond de zin van het leven en de wereld. De kinderen zijn lerend en ontdekkend bezig, vaak in de vorm van projecten. Wij streven er naar dat de kinderen graag naar onze school komen om op een plezierige manier te leren, te werken en om gezellig, kritisch en positief met elkaar om te gaan."

- "Basisschool De Wegwijzer in Kockengen is een school met de Bijbel en geeft leerlingen richting vanuit christelijke normen en waarden. Solidariteit, verantwoordelijkheid en respect vormen de rode draad door ons onderwijs. Je kind leert op school allerlei nieuwe dingen. Maar school gaat niet alleen over onderwijs, het gaat ook om persoonlijke vorming waar je als ouder niet meer direct toezicht op hebt. Daarom doen onze leerkrachten meer dan alleen kennisoverdracht. Ze dragen zorg voor je kind, ook in algemene opvoeding. In dat proces vinden we contact en samenwerking met ouders enorm belangrijk. Belangrijke kernwaarden zijn: Liefde en vertrouwen - ze gaan vaak hand in hand, zowel tussen kinderen onderling als tussen de leerkrachten en de kinderen. Gezag en gehoorzaamheid - de regels in de klas zorgen niet alleen voor een goede, veilige sfeer, maar helpen kinderen ook om later op een gezonde manier om te kunnen gaan met gezag. Het hoe en waarom van de regels leggen we goed uit. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid - Kinderen ontwikkelen hun zelfstandigheid als ze vrijheid krijgen. Die vrijheid is nauw verbonden met eigen verantwoordelijkheid."

- Kinderdagverblijf Vriendjes van Kockengen heeft o.a. een bijzondere voedingspolicy: er wordt alleen verantwoord en biologisch gegeten.

- Jongeren: - CPJ Kockengen is een actieve jongerenvereniging voor en door jongeren. Ze organiseren ongeveer elke twee weken een actieve of serieuze activiteit.

- Jeugdhonk 't Honk aan de Sportweg in Kockengen,wordt sinds 2009 beheerd door de jongeren zelf. Het is oorspronkelijk opgericht in het kader van jeugdbeleid en ter preventie van overlast van de jeugd. Vooruitlopend op het aanvragen van de benodigde vergunningen is tot 2015 toegestaan dat er kleinschalig drank werd geschonken, in aanwezigheid van een jongerenwerker. In 2015 heeft de gemeente geïnvesteerd in de veiligheid en geluidwerendheid van het gebouw, met de duidelijke opdracht aan de jongerenvereniging om nadien - binnen een jaar - te voldoen aan alle vereisten en vergunningen. Dat is niet helemaal gelukt. Daarom is het pand in juli 2016 gesloten, tot wél aan alle vereisten is voldaan. In september 2018 was het zover, en daarom is het pand toen feestelijk heropend.

- Muziek: - "Bij het Kockengens Blazersensemble (KBE) zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom gerust eens kijken bij een van onze repetities! Het KBE repeteert elke maandag vanaf 20.00 uur bij Segers op de Wagendijk." - Hier kun je een interview beluisteren met voorzitter Joep Bonenkamp over wat de vereniging door het jaar heen zoal doet en voor welk soort instrumenten ze nog nieuwe leden kunnen gebruiken.

- "Popkoor Encore! is opgericht in 2013 en bestaat uit ruim 40 mannen en vrouwen, onder leiding van dirigent Jos Mans. We zijn een 4-stemmig koor, met leden uit o.a. Kockengen, Maarssen, Woerden, Harmelen en Breukelen. Wij zingen popnummers, ballads, musicals, wereldmuziek... We repeteren wekelijks op dinsdagavond."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Kockengen noemt zich 'een boerenclub met allure'. Na de oprichting in 1959 huren ze een weiland van een boer, waar ze aanvankelijk voor de wedstrijden beginnen eerst de koeienstront moeten wegscheppen. Ook de accommodaties zijn aanvankelijk zeer eenvoudig. En stromend water is er alleen als het regent... Later zijn in verschillende fasen zowel de velden als de accommodaties drastisch verbeterd tot de huidige hoogstaande kwaliteit. Hier kun je lezen over de geschiedenis van de voetbalvereniging. Via de links op die pagina is ook het jubileumboek uit 1999, "Een boerenclub met allure", online te lezen.

- De start van het seizoen van tennisvereniging LT Kockengen valt meestal in de laatste week van maart. Er kan dan in principe het hele jaar doorgetennist worden tenzij er sneeuw op de baan ligt en er een periode van dooi is. Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten voor jong en ouder. Zo zijn er de clubkampioenschappen (voor alle niveaus) en is er iedere woensdagavond een Toss avond waar je nieuwe mensen kunt leren kennen om mee te spelen. Een van de hoogtepunten van het jaar is het Klepper Open toernooi, dat altijd plaatsvindt in de eerste week van augustus.

- Korfbal is voor iedereen. Vanaf 5 jaar kan worden kennisgemaakt met korfbal bij de Kangoeroes van ESDO. Op zaterdagochtend worden spelenderwijs de korfbalvaardigheden aangeleerd. Van 7 tot 80 jaar kan worden deelgenomen aan de korfbalcompetitie. Jong en oud kunnen in de sporthal ook recreatief badmintonnen; geheel vrijblijvend een shuttletje slaan of een wedstrijdje spelen. Op dinsdagavond is het mogelijk om serieus aan de slag te gaan met een ervaren trainer.

- "WIK (Willen is Kunnen) is een tafeltennisvereniging in Kockengen, maar daarnaast ook een echte gezelligheidsclub. Bij ons kun je leren tafeltennissen, oud-Hollandse spelletjes spelen en competitie spelen in regionaal verband. Tijdens en buiten het seizoen hebben we verscheidene activiteiten waaraan je mee kan doen. We gaan bijvoorbeeld elk jaar bowlen, op kamp, zwemmen en andere activiteiten die we hier liever niet noemen. Wil je eens kennis maken met een echte club, kom gerust langs. Het is tegenwoordig gratis! Je kunt op elke vrijdagavond langskomen behalve van eind mei tot eind augustus want dan hebben we zomerstop. Er zijn altijd begeleiders aanwezig, meestal zijn dit Ronald, Hans, Henry of Liesbeth. Tot ziens bij WIK!"

- Laatste bus naar Kockengen (LbnK) is een in 2012 opgerichte vereniging, die allerlei buitensportactiviteiten organiseert en promoot. Doorgaans op vaste tijden. Deelnemers kunnen lid worden en/of zich vooraf aanmelden, maar dat hoeft niet. Zo wil men de buitensporten en het bewegen voor de inwoners laagdrempelig toegankelijk maken. Als je nieuwsgierig bent hoe deze vereniging aan haar bijzondere naam komt, kun je dat vinden op de pagina Het ontstaan van de LbnK.

- Zorg: - In Kockengen biedt Zorggroep De Vechtstreek thuiszorg en verschillende woonvormen in Woonzorgcentrum Overdorp. Mede door de kleinschaligheid van de locatie is er een zeer persoonlijk contact tussen de medewerkers en de cliënten. Overdorp is een levendig centrum, waar verschillende voorzieningen zijn samengebracht en waar verschillende activiteiten plaatsvinden, waar iets te doen is en te beleven valt, waardoor mensen ernaar toe getrokken worden. Overdorp draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in het dorp en de saamhorigheid van de inwoners. In het gebouw Overdorp vind je een gezondheidscentrum met zuigelingenzorg, fysiotherapie, een apotheek en een huisarts.

De toegankelijkheid van het gebouw is laagdrempelig: iedereen is welkom in de openbare ruimtes zoals het restaurant. De ruimten kunnen door verenigingen, organisaties en particulieren worden gehuurd voor het organiseren van activiteiten zoals workshops, themabijeenkomsten en vergaderingen. In Woonzorgcentrum Overdorp kun je wonen in zorgappartementen als je over een geldige zorgindicatie van het CIZ beschikt. Daarnaast zijn er aanleunwoningen en luxe vrije-sectorappartementen. Inwoners van het dorp zijn van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten die in Overdorp worden georganiseerd.

- "De Waterlelie is een woonhuis van Abrona in Kockengen voor cliënten met een beperking. Het is een plek waar je meedoet in de maatschappij: een thuis waar je jezelf mag zijn, kunt groeien en geloven. De Waterlelie is een huis waar bewoners zich kunnen ontwikkelen. Wij willen een plek zijn waar je je verhaal kunt vertellen. De begeleider helpt je zelf keuzes te maken door met je te praten, vragen te stellen en je informatie te geven. De begeleider biedt je hierbij veilige grenzen. Je mag fouten maken. Zo kun je leren. De begeleider laat jou de dingen doen die je zelf kunt. Heb je toch wat hulp nodig, dan is de begeleider er voor jou. Bij de Waterlelie is 24-uurszorg. Je kunt begeleid zelfstandig wonen of wonen met begeleiding op afstand. Je kunt dan denken aan structuur van het dagelijkse bestaan, hulp bij lichamelijke verzorging, contact onderhouden met familie en dagbesteding en hulp bij algemene dagelijkse verrichtingen. Overdag zijn er dagactiviteiten. Dan ga je naar een sociale werkplaats of naar een dagbestedingscentrum in de omgeving. Soms ben je overdag thuis."

- Wonen: - Woningstichting Kockengen beheerde ruim 300 zelfstandige verhuureenheden in het dorp, bestaande uit eengezinswoningen, gestapelde woningen en een complex aanpasbare woningen. Daarnaast is in 2010 een aantal seniorenwoningen in Woonzorgcentrum Overdorp gerealiseerd. Voor de verhuur van woningen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Woningnet. Voor de verhuur van de aanleunwoningen binnen Overdorp geldt een andere procedure. Deze aanleunwoningen worden handmatig toegewezen aan de hand van een wachtlijst voor geïnteresseerden uit het dorp. "Genoemde woningstichting en Woningstichting Vecht en Omstreken zijn per 1 januari 2021 gefuseerd. Daardoor staan wij sterker en kunnen we ook kwalitatief groeien als organisatie. Wij zetten de dienstverlening voort zoals de huurders in ons werkgebied van ons gewend zijn. We gaan samen verder onder de naam Woningstichting Vecht en Omstreken.

Waarom fuseren? Wij zetten ons in om voldoende betaalbare huurwoningen te bieden voor onze huurders. Dat doen wij onder druk van toenemende lasten vanwege wijzigende wet- en regelgeving. Om te kunnen blijven bestaan, zoeken we de samenwerking op met andere corporaties. Beide woningstichtingen passen goed bij elkaar qua doelstellingen en bedrijfsvoering. De focus van beide organisaties ligt op betaalbaar wonen in de dorpskernen. Een fusie brengt daarom een win-winsituatie. Het fusieproces. We hebben deze fusie gedurende een lange periode voorbereid. Alle betrokken partijen, zoals beide huurdersbelangenorganisaties, gemeenten en het ministerie zijn akkoord gegaan met de fusie. We kijken uit naar een goede samenwerking met alle nieuwe huurders en belanghebbenden. Wij heten onze huurders in Kockengen welkom!"

- Veiligheid: - Nieuws van Brandweer Kockengen op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kockengen Alg. en - idem RK.

Reacties

(2)

Aanvulling: KunstINKockengen oftewel KINK beoogt in 2019 een 5e kunstroute te organiseren.

Dank voor de tip! Dit evenement hoort zeker ook te worden vermeld. Ik had deze nog niet 'gespot'. Ik ga hem toevoegen!

Reactie toevoegen