Kethel

Wijk
Dorp in de stad
Schiedam
Zuid-Holland

Windas plaatsnaambordje [640x480].jpg

Windas is een van de oude buurtschapjes in de voormalige gemeente Kethel en Spaland die ondanks de verstedelijking moedig stand heeft gehouden. Dit bord is door creatieve inwoners gemaakt, want de gemeente Kethel en Spaland is al in 1941 opgeheven.

Windas is een van de oude buurtschapjes in de voormalige gemeente Kethel en Spaland die ondanks de verstedelijking moedig stand heeft gehouden. Dit bord is door creatieve inwoners gemaakt, want de gemeente Kethel en Spaland is al in 1941 opgeheven.

Zouteveen Veenweg Harreweg [640x480].JPG

Schiedam is in de loop der tijd fors uitgebreid en verstedelijkt. Toch is er ook nog altijd sprake van een stuk buitengebied met monumentale boerderijen, zoals deze op Harreweg 85, N van de kern van Kethel.

Schiedam is in de loop der tijd fors uitgebreid en verstedelijkt. Toch is er ook nog altijd sprake van een stuk buitengebied met monumentale boerderijen, zoals deze op Harreweg 85, N van de kern van Kethel.

ZH gemeente Kethel en Spaland in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Kethel en Spaland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hierop is goed te zien dat met name met buurgemeente Vlaardingerambacht sprake was van een nogal grillig grensverloop. Pas bij de annexaties van 1941 zijn grenzen rechtgetrokken.

Gemeente Kethel en Spaland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper. Hierop is goed te zien dat met name met buurgemeente Vlaardingerambacht sprake was van een nogal grillig grensverloop. Pas bij de annexaties van 1941 zijn grenzen rechtgetrokken.

Kethel

Terug naar boven

Status

- Kethel was oorspronkelijk een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente 'Kethel en Spaland', van oudsher tot 1-8-1941. Per die datum is deze gemeente grotendeels opgegaan in de gemeente Schiedam. Een klein deel is overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Het betrof met name een oostelijke strook, zijnde 1) de Oost-Abtspolder, O van de spoorlijn en de Poldervaart, N van de Polderweg, thans bedrijventerrein Rotterdam Noord-West, en 2) een gebied O van de spoorlijn, W van de Poldervaart, met daarin de buurtschap Kandelaar.

- Wapen van de voormalige gemeente Kethel en Spaland.

- Per 1-4-1817 is een deel van Oud- en Nieuw-Mathenesse afgesplitst van de gemeente Kethel en Spaland, en een ander deel van Oud- en Nieuw-Mathenesse van de gemeente Schiedam, tot de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse, nadat zij aanvankelijk in 1812 aan de eerstgenoemde gemeente was toegevoegd.

- De gemeente Kethel en Spaland is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Nieuwland, die ook wel Nieuwland, Kortland en 's-Graveland werd genoemd.

- In 1866 is de gemeente vergroot met een (klein) deel van de gemeente Schiedam.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Uit te spreken als Kétel.

Spelling
De gemeente werd soms ook kortweg Kethel genoemd. De plaatsnaam is ook gespeld geweest als Ketel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Kethel en Spaland lag N van het oude Schiedam, omgeven door de gemeenten Vlaardingerambacht in het W, Hof van Delft en Vrijenban in het N, Overschie in het O en Schiedam in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Kethel en Spaland 123 huizen met 812 inwoners, verdeeld in dorp Kethel 41/264 (= huizen/inwoners), buurtschap Spaland 11/67 en de polders Noord-Kethel-Polder 25/156, Oost-Abts-Polder 27/182, West-Abts-Polder 7/65 en Harg-Polder 12/78.

- Per 1-8-1941 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Schiedam met 2.255 inwoners. Een klein, bij het kopje Status beschreven deel, met op dat moment 158 inwoners, is opgegaan in de gemeente Rotterdam.

- Tegenwoordig omvat Kethel ca. 1.700 huizen met ca. 3.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de annexatie door Schiedam in 1941 is het snel gegaan met de verstedelijking van het grondgebied van de voormalige gemeente Kethel en Spaland. Het dorp Kethel ligt inmiddels ingeklemd door de nieuwbouw van Schiedam-Noord en kan daarom geografisch gezien niet meer als dorp worden beschouwd, hoewel het ter plekke nog wel als zodanig herkenbaar is. Je zou het als een bijzondere status 'dorp in de stad' kunnen zien (zoals bijv. Princenhage en Ginneken in Breda zich ook nog betitelen). Spaland is nu een wijk N van het dorp Kethel.

Tot 1966 was er nog een postkantoortje met de naam Kethel, dus kennelijk is na dat jaar de naam, althans officieel, in onbruik geraakt.

O van de oude dorpskern ligt, waar de Kerklaanvaart uitkomt op de Poldervaart, het 'buurtschapje in de stad' (want net als Kethel binnen de bebouwde kom van Schiedam) Windas, rond de gelijknamige weg, met een - particulier vervaardigd - plaatsnaambordje 'Windas gem. Kethel en Spaland'. De buurtschap met tegenwoordig 6 huizen is genoemd naar de windas, een installatie voor het overhevelen van schepen van de ene vaart in de andere, die hier tot ca. 1890 nog in functie was.

Het dorp was overwegend Hervormd. NO van het oude dorp ligt aan de Kerkweg een nog altijd goed als zodanig herkenbaar oud buurtje - eveneens binnen de bebouwde kom van Schiedam - genaamd Kerkbuurt (zie tevens hier op Wikipedia: Kerkbuurt), waar de katholieken van het dorp zich concentreerden.

O van het dorp, O van de Poldervaart en de spoorlijn, N van bedrijventerrein 's-Graveland, ligt rond de Polderweg, in de West-Abtspolder, nog een huizengroepje, nog net op grondgebied van de gemeente Schiedam, dat vanouds ook altijd een buurtschap (van Kethel) is geweest en niet meer als zodanig in de atlassen vermeld staat. Maar de bebouwing ligt nog altijd los van de stedelijke bebouwing, dus wat ons betreft is het dus ook nog altijd een buurtschap, waar wij dan ook een pagina voor hebben aangemaakt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Kethel, kun je terecht bij de volgende sites:

- Elementen uit de geschiedenis van Kethel.

- De groei van de Kethelse geloofsgemeenschap.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoals beschreven is het oude dorp Kethel, met o.a. de NH kerk, ter plekke nog herkenbaar. Het is zelfs een 'beschermd dorpsgezicht'. De 13e-eeuwse kerk is oorspronkelijk katholiek en sinds 1578 hervormd.

- Babbersmolen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kuieren door Kethel, Kerkbuurt en Kandelaar (wandeling van 8,3 km) (kaart).

- De provincie Zuid-Holland heeft in december 2018 17 hectare grond in Midden-Delfland verkocht aan Natuurmonumenten, om daar weidevogelgebied van te maken. Hiermee valt, 22 jaar na het vaststellen van het Reconstructieplan Midden-Delfland, het laatste puzzelstuk voor weidevogelreservaat Noord-Kethel op zijn plaats. Het resultaat is ruim 200 hectare beschermd natuurgebied, optimaal ingericht en beheerd voor weidevogels. Op eerder overgedragen gronden in dit gebied is het aantal broedparen grutto’s in een paar jaar tijd verviervoudigd. De uitbreiding van het weidevogelgebied gaat daarom zeker zorgen voor verdere groei van de weidevogelpopulatie, zo is de verwachting. Natuurmonumenten heeft in het gebied recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals bankjes en panelen met informatie over natuur, landschap en erfgoed. Ook is een onverharde struinroute door de polder in voorbereiding, met een onderdoorgang onder de spoorlijn. Deze struinroute opent zomer 2019 en is onderdeel van het Wandelroutenetwerk Zuid-Holland. Weidevogelkerngebieden als Noord-Kethel, Aalkeetbuitenpolder en de onlangs ingerichte kern in de Commandeurspolder zijn van groot belang voor duurzaam behoud van de weidevogels in Midden-Delfland. (bron: Provincie Zuid-Holland, 13-12-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kethel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Weblog over Kethel met veel verhalen over de geschiedenis maar ook verslagen van recente evenementen en ontwikkelingen.

- Belangenorganisaties: - Bewonersvereniging Kethel-Oost.

- Wijk- en Bewonersvereniging Spaland.

- Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam Kethel, opgericht in december 2016, heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leden. Deze belangen hebben een gemeenschappelijk karakter en dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, ­het bevorderen van de leefbaarheid en inrichting en veiligheid van de woonomgeving in de wijk. Tevens streeft de vereniging ernaar de gemeenschapszin te bevorderen van hen die wonen in de Vogelbuurt en te fungeren als gesprekspartner en vertegenwoordiger van de leden in daarvoor in aanmerking komende publieke en private organen. Verder worden er activiteiten georganiseerd door vanuit de vereniging opgerichte werk- en projectgroepen.

- Sport: - Voetbal Vereniging Kethel Spaland (VVKS) is ontstaan uit een fusie tussen SC Spaland en Voetbal Vereniging Kethel (VVK), wat is gestimuleerd door de komst van de nieuwe A4. VVKS heeft ca. 900 leden en speelt nu, samen met verenigingen op het gebied van handbal, softbal, honkbal, cricket en dans, op het nieuwe Sportpark Prins Willem-Alexander dat gerealiseerd is op het tunneldak van de A4. Ook VVKS wil net als de hockeyclub zijn sociaal-maatschappelijke functie verder uitbouwen. Zo is er al kinderopvang gerealiseerd, komt er schoolvoetbal, is men bezig om het G-voetbal hier te introduceren, komen er 2 nieuwe trapveldjes en zijn er plannen voor een rollerskatevereniging.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kethel NH en - idem RK.

Reactie toevoegen