Kennisbank

De dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd vormden samen de streek Oosterhoek. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende Delfzijlster industrie in en sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

Vandaag de dag heeft Nederland nog ca. 6.500 woonplaatsen (ruim 2.500 steden en dorpen en ca. 4.000 buurtschappen). Maar dat zijn er veel meer geweest. Wij schatten dat het er in totaal ca. 10.000 zijn geweeat. De afgelopen eeuwen zijn namelijk enkele duizenden plaatsen en plaatsnamen verdwenen. Wij formuleren dat bewust zo, omdat plaatsen soms echt van de aardbodem zijn verdwenen door afbraak, overstroming en dergelijke, maar soms is alleen de plaatsnaam verdwenen.

In 'Het Nieuwe Oud' laten nieuwe ouderen zien hoe zij kansen benutten, dat zij nog volop participeren en in het leven staan. Zonder hun inzet staat de maatschappij stil, en daarmee komt ook de uitdaging van de vergrijzing in een ander daglicht te staan.

- "De publieke ruimte is een medebepalende factor in de redzaamheid van ouderen. De relatie is overigens meervoudig. Niet alleen de daadwerkelijke inrichting werkt positief op de redzaamheid. Ook het betrekken van (oudere) burgers bij de inrichting en bij het gebruik van de publieke ruimte kan de redzaamheid bevorderen. Burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen buurt houdt hen actief en in beweging en levert sociale contacten en netwerken op. De maatschappelijke baten kunnen aanzienlijk zijn.

Gaat, gezien de toenemende verzilting van een deel van onze landbouwgronden, 'zoute landbouw' een trend worden? De tijd zal het leren.

Er is 1.322.028.800 kubieke kilometer water zout water op aarde en slechts 11.493.780 kubieke kilometer zoet water. Dat is slechts 0,9%. Het is dan niet logisch om dat kostbare, schaarse zoete water in grote hoeveelheden door polders te spoelen om het zout te verdrijven, stelt dr. Willem Brandenburg van de Wageningen Universiteit. De landbouwgrond zal alleen nog maar zouter zal worden. De bodem daalt: door natuurlijke inklinking van klei en veen en door menselijke activiteiten als zout- en gaswinning. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.

Vinexlocaties en krimpgemeenten in een kaart gecombineerd. Zie verder de publicatie Fit to Shrink, met link ervan onderaan deze pagina.

Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie, een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988, bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden; formeel gesproken was het echter aan provincies en samenwerkende gemeenten om de locaties te bepalen.

- "Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden overal in Nederland zolders en torens bezocht om te zoeken naar (sporen van) vleermuizen. Sinds 2008 zijn deze tellingen onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Zolders, torens en soms zelfs stallen of oude loodsen vormen voor een aantal vleermuissoorten, zoals laatvlieger, grootoorvleermuizen en ingekorven vleermuis, belangrijke (kraam)verblijfplaatsen. Ook andere soorten vleermuizen maken regelmatig gebruik van dergelijke ruimten.

Sinds 2012 erkent Nederland het Unesco Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed (= tradities en rituelen), wat heeft geleid tot een Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Inmiddels staan daar al meer dan 200 tradities op.

Volkscultuur is de manier waarop mensen hun dagelijks leven vormgeven. Het zijn de alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, normen en waarden, tradities en rituelen die in ieders leven een rol spelen. Volkscultuur heeft dus veel te maken met roots en identiteit.

De Vrede van Münster (1648) is een dusdanig belangwekkende gebeurtenis in onze geschiedenis dat er diverse boeken over zijn verschenen. Dit is er een van.

De Vrede van Münster maakte een einde aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Overeengekomen werd onder meer: dat de koning van Spanje de Verenigde Nederlanden als vrije, soevereine landen erkende; dat ieder het grondgebied behield dat hij op dat moment met zijn troepen had bezet; dat de publieke uitoefening van de godsdienst zou geschieden ‘in alle zeedigheid sonder eenig schandael te geven’.

Een veel voorkomend misverstand is dat in het postcodeboek en de BAG alle plaatsnamen zouden staan. Die missen echter bijna alle ca. 4.000 buurtschappen plus nog ca. 200 dorpen. Het Brabantse Middelrode is een van die 'vergeten' dorpen.

In het kader van deze site, bedoelen wij met het begrip ´plaats´ een ´woonplaats´ (en niet plaats in de zin van ´plek, anders dan woonplaats´), welk woord gemakshalve vaak tot ´plaats´ wordt ingekort. Maar dan kom je op het volgende punt: wat is eigenlijk een (woon)plaats?

Water Natuurlijk is speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. Zij zet zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. En vooral ook aantrekkelijk en multifunctioneel.

Integrale gebiedsontwikkeling ook bij waterbeheer een trend

De redactie van Plaatsengids.nl vindt de (hopelijk doorzettende) trend van integrale gebiedsontwikkeling een goede ontwikkeling. D.w.z. vroeger keek iedere discipline die iets in een gebied wilde (bijv. op het gebied van water, wonen, natuur, recreatie, landbouw, zandafgraven) primair naar zijn eigenbelang en deed als het even kon wat hem/haar goeddunkte. Of de andere disciplines daar evt. last van hadden, was van secundair belang.

Pagina's