Waterbeheer

waterbeheer_water_natuurlijk.png

Water Natuurlijk is speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. De partij zet zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. En vooral ook aantrekkelijk en multifuncioneel

Water Natuurlijk is speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. De partij zet zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. En vooral ook aantrekkelijk en multifuncioneel

Integrale gebiedsontwikkeling ook bij waterbeheer een trend
De redactie van Plaatsengids.nl vindt de (hopelijk doorzettende) trend van integrale gebiedsontwikkeling een goede ontwikkeling. D.w.z. vroeger keek iedere discipline die iets in een gebied wilde (bijv. op het gebied van water, wonen, natuur, recreatie, landbouw, zandafgraven) primair naar zijn eigenbelang en deed als het even kon wat hem/haar goeddunkte. Of de andere disciplines daar evt. last van hadden, was van secundair belang.

Tegenwoordig is het steeds gangbaarder dat als een van die disciplines in een gebied iets wil of moet (bijv. door wet- en regelgeving als gevolg van de klimaatveranderingen moeten waterhuishoudingen worden aangepast), dat deze met de andere disciplines in overleg treedt om hun belangen gelijk mee te nemen.

Goede voorbeelden zijn dat waterschappen door aanpassing van waterlopen e.d. zowel wateroverlast als verdroging tegengaan, maar door  kavelruil tevens zorgen voor efficiënter landgebruik door de agrariërs, door aanleg van natuurvriendelijke oevers de leefgebieden voor flora en fauna verbeteren, door de aanleg van fiets- en wandelpaden de recreatiemogelijkheden vergroten etc. etc. Een waterschapspartij die zich bij uitstek thuis voelt bij een dergelijke policy is Water Natuurlijk, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen. De partij zet zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. En vooral ook aantrekkelijk en multifuncioneel.

Lessenpakket overstromingsrisico's (ook interessant voor volwassenen!)
Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. Aardrijkskundeleraar Adwin Bosschaart heeft lesmateriaal ontwikkeld om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen.

Het lesmateriaal omvat 7 lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). Centraal staat een webapplicatie waarmee leerlingen kunnen verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving: de overstromingsrisico-atlas. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In het bijbehorende lesmateriaal zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Maar ook een veldwerk op en rond de dijk maakt er deel van uit. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden.

De lessenserie is toegeschreven op verschillende regio's in ons land (tot heden m.n. Noord-Holland en Rivierenland) maar er zitten natuurlijk veel universele aspecten aan die ook elders in het land gelden. Zie verder de Overstromingsrisicoatlas met lessenpakketten en het interview met de maker van de Overstromingsrisicoatlas. Deze informatie is uiteraard ook leerzaam voor volwassenen!

Van 'peil volgt teelt' naar 'teelt volgt peil'
Waterschapspartij Water Natuurlijk vindt dat de oude stijl van waterbeheer op landbouwgronden, 'peil volgt teelt', beter kan worden omgezet naar de methode 'teelt volgt peil'. Oftewel kijk niet technocratisch naar wat iedere individuele boer wil en pas daar de waterpeilen op aan, maar kijk wat logischerwijze het waterpeil en -beheer bij het landschap in streek X zou moeten zijn en richt je beheer én landbouw daar op in. Ernest de Groot die namens Water Natuurlijk in het bestuur van het Brabantse Waterschap Aa en Maas zit, legt hier uit waarom dat een goed plan is.

Herinrichitng beekdalen
De afgelopen jaren én komende jaren worden op veel plekken in het land beken en de omringende beekdalen heringericht. Dit dient meer doelen: het verzekeren van wateropvang in de komende jaren, het vergroten van recreatiemogelijkheden en het verbeteren van de omstandigheden voor planten en dieren (biodiversiteit). Voor nadere informatie zie de publicaties op de pagina Dossier Beheer Beekdalen op de site van Alterra, onderdeel van Wateningen UR, met o.a. tips hoe je een beekdal het beste kunt herinrichten.

Waterbeheer in relatie tot klimaatverandering
- In 2007 is de Deltacommissie ingesteld. Deze commissie had als taak om de hele 21e eeuw vooruit te kijken en adviezen uit te brengen over duurzame hoogwaterbeschering. Dat advies is in 2008 verschenen.

- In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie spreken Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen af om waterveiligheid en klimaatbestendigheid mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ambitie: in 2020 waterrobuust en klimaatbestendig handelen en in 2050 klimaatbestendig zijn. Om van elkaar te leren, zijn diverse gebiedsworkshops gehouden. Een impressie van de workshop in het Zeeuwse Middelburg op 9 juni 2015.

Cultuuroevers

Vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, provinciale organisaties Landschapsbeheer en adviesbureaus hebben in 2010 de resultaten besproken van het Belvedereproject 'Cultuuroevers'. Centraal stond de vraag hoe waterschappen in de komende jaren de op stapel staande herinrichting van vele kilometers watergang kunnen vormgeven met behoud van de cultuurhistorische kwaliteiten ter plekke.

Gebleken is dat het concept van ‘Cultuuroevers' een oplossing kan bieden. Cultuuroevers zijn geen nieuwe vorm van oeverinrichting, maar zijn een concept voor omgang met cultuurhistorie. Door al vroeg in het planproces ook de cultuurhistorie te betrekken bij de ontwerpvraag, worden meerdere doelen gediend. Het eigene van de plek krijgt de nadruk, de aanwezige cultuurhistorie wordt behouden of versterkt. Maar bovenal past het ontwerp in de omgeving door cultuurhistorie en oeverinrichting met elkaar te verbinden. Het speciaal ontwikkelde plan om in 7 stappen naar een cultuuroever te komen helpt waterschappen hierbij. Zie verder Stappenplan Cultuuroevers en rapport Cultuuroevers - oevers van betekenis.

Overig
- Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit voor de Waal.