Natuurnetwerk Nederland

ecologische_hoofdstructuur_kaart.jpg

De Ecologische Hoofdstructuur heet sinds 2014 Natuurnetwerk Nederland

De Ecologische Hoofdstructuur heet sinds 2014 Natuurnetwerk Nederland

Wat sinds medio 2014 Natuurnetwerk Nederland (NNN) heet, en voorheen sinds medio 2013 Nationaal Natuurnetwerk, is aanvankelijk begonnen als Ecologische Hoofdstrucuur (EHS). De EHS is een concept dat in 1991 door het ministerie van VROM is vastgesteld, en een doorlooptijd heeft tot 2027. Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het NNN betrekking hebbend op hun provincie.

In het Natuurnetwerk Nederland wordt gewerkt aan een netwerk van samenhangende grote aaneengesloten natuurgebieden. Dat is goed voor de biotoop van planten en dieren en daarmee voor behoud en bevordering van de biodiversiteit. Als het gereed is, omvat het NNN in totaal ca. 450.000 hectare bestaand natuurgebied, 200.000 hectare (voormalig) agrarisch gebied en 50.000 hectare natuurontwikkelingsgebied (zogeheten "nieuwe natuur"). Totaal dus ca. 700.000 hectare beschermde natuur.

- Voortgangsrapportage EHS / Natuurnetwerk Nederland (maart 2015).

- Vijf organisaties hebben in 2010 gezamenlijk het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' uitgebracht. Vanwege de grote belangstelling voor de gedrukte versie, is het boek nu ook digitaal beschikbaar. Het boek is uitgegeven door Staatsbosbeheer, De 12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, Nationaal Groenfonds en Natuurmonumenten. Het laat zien dat niet alleen planten en dieren profiteren van de Ecologische Hoofdfstructuur (EHS). Ook mensen genieten van de natuurgebieden, groen in de omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en horeca en recreatie in het groen verdienen hun geld dankzij de natuur. Het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' (via de link online te raadplegen) belicht de diverse aspecten van de EHS en toont daarnaast de schoonheid en het succes van een groot aantal natuurgebieden.

- Nadere informatie over EHS / NNN op Wikipedia.

- Nadere informatie over het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op Rijksoverheid.nl.

- Nadere informatie over het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op Wageningen UR.

- Nadere informatie over het Natuurnetwerk Nederland (NNN) op de site van Natuurmonumenten.

- Inspirerende site over de wilde natuur in ons land.

- Ook het MJPO draagt bij aan het NNN: Met de bouw en het gebruik van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware ‘doorgeknipt’ en versnipperd. Dieren en planten in deze gebieden kwamen vast te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Hun voortbestaan kwam daardoor in gevaar. En ieder jaar vinden er tientallen aanrijdingen plaats met grotere dieren als reeën en dassen. Daarvan heeft het auto- en treinverkeer ook hinder. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) is een nationaal, gebiedsgericht programma waarbij Rijk, ProRail en provincies, vaak in overleg met gemeenten, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties samenwerken aan het oplossen van deze knelpunten. Ook mensen hebben er voordeel van. De weg en het spoor worden veiliger en volgende generaties kunnen blijven genieten van de diverse natuur die Nederland rijk is. Met het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) wordt gewerkt aan het ontsnipperen van de natuur in Nederland. Doel van het programma is het opheffen van ecologische barrières die zijn ontstaan door aanleg van rijksinfrastructuur: weg, water en spoor. De uitvoering vindt plaats van 2005 tot en met 2018.