Natuurbeleid en -beheer

natuurbeleidsplan_ehs_1990.jpg

In het Natuurbeleidsplan van 1990 werd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd als middel om natuur en landschap duurzaam te behouden

In het Natuurbeleidsplan van 1990 werd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd als middel om natuur en landschap duurzaam te behouden

- In oktober 2015 is het eerste Living Planet Report - Natuur in Nederland verschenen (uitg. Wereld Natuur Fonds (WNF)). Met de Nederlandse natuur als geheel gaat het iets beter dan in 1990, zo blijkt uit het rapport (maar... kanttekening en nuance: in 1990 was de biodiversiteit al enorm teruggelopen t.o.v. de decennia daarvoor, dus als het eerst hard achteruit gaat en dan weer een beetje vooruit, is dat dan 'beter'...). Er zijn nu 15 procent meer zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders dan 25 jaar geleden. Maar de verschillen per leefgebied zijn erg groot.

De winst is vooral geboekt door diersoorten in en om het water - zoet en zout. Op het platteland en in aangrenzende open natuurgebieden, zoals hei en duinen, is de fauna daarentegen met respectievelijk 40 en 50 procent populatieverlies vrijwel gehalveerd. Met vermesting, verzuring en pesticiden uit de intensieve landbouw als grote boosdoeners.

"Met dit systematische overzicht, gebaseerd op betrouwbare kennis en data, kunnen we voorgoed een einde maken aan de verwarring over hoe goed of slecht het nu eigenlijk gaat met de natuur in Nederland. Mede dankzij de duizenden vrijwilligers van soortenorganisaties als Sovon en de Vlinderstichting, die jaar in jaar uit hun waarnemingen in het veld nauwkeurig vastleggen, hebben we het tot nu toe breedste en rijkste inzicht in de staat van de Nederlandse natuur in handen". aldus WNF-directeur Johan van de Gronden. De kansen op een omslag naar duurzame landbouw schat hij 'merkwaardig optimistisch' in. "Burgers willen het, het kan en we zullen wel moeten, anders blijven we letterlijk met de stront zitten." (bron en nadere informatie: Trouw, 29-10-2015)

- Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder'.

- Natuurverkenning 2010-2040 (Planbureau voor de Leefomgeving).

- De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) evalueert in haar in 2013 verschenen rapport 'Onbeperkt houdbaar. Naar een robuust natuurbeleid' (132 pagina's) het natuurbeleid tot nu toe, en doet op grond van een reeks onderzoeken aanbevelingen voor het hares inziens gewenste natuurbeleid voor de komende jaren.

- De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. De beste resultaten worden bereikt als boeren, natuur- en landschapsorganisaties de handen ineen slaan om versnippering tegen te gaan en elkaars kennis en ervaring optimaal te benutten. Dat stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland in de in 2013 gepresenteerde visie ‘Naar een effectief agrarisch natuurbeheer’.