Leefbaarheid kleine kernen

leefbaarheid_kleine_kernen_dorpshuizen.png

Dorpshuizen zijn van groot belang voor behoud en bevordering van de leefbaarheid in de kleine kernen, te meer daar de afgelopen en komende jaren veel kleine scholen in kleine kernen zijn en worden gesloten.

Dorpshuizen zijn van groot belang voor behoud en bevordering van de leefbaarheid in de kleine kernen, te meer daar de afgelopen en komende jaren veel kleine scholen in kleine kernen zijn en worden gesloten.

De leefbaarheid van kleine kernen (buurtschappen en dorpen tot 'een paar duizend' inwoners) staat onder druk, door ontwikkelingen van de laatste jaren die elkaar soms ook nog beïnvloeden en versterken. Enkele voorbeelden:
- Kleinere gezinnen > minder kinderen ('ontgroening') > minder kinderen voor de dorpsscholen, die daardoor soms door het minimumaantal, de zogeheten opheffingsnorm - die per gemeente of kern kan verschillen - (dreigen te) zakken en/of problemen krijgen met de kwaliteit > minder jeugdleden voor de verenigingen.
- Meer ouderen ('vergrijzing') die tevens steeds ouder worden ('dubbele vergrijzing'). Ouderen willen het liefst in hun eigen dorp blijven wonen maar daar zijn de voorzieningen niet altijd aanwezig.
- Gebrek aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en/of ouderen, waardoor die gedwongen worden naar een grotere buurplaats te vertrekken.
- Voorzieningen staan onder druk door afnemend inwonertal ('krimp') en inwoners die hun inkopen in de grotere kernen doen. Met als gevolg (dreigende) sluiting van scholen, dorpshuizen, winkels en andere voorzieningen.

Gelukkig zijn er steeds meer kernen die deze bedreigingen weten om te buigen in kansen, en die succesvol iniatieven nemen om de leefbaarheid te bevorderen en te behouden middels het behouden of weer terugkrijgen van bestaande voorzieningen of het creëren van nieuwe voorzieningen. Onderstaand vemelden wij hier een aantal bijzondere voorbeelden van, wellicht ter inspiratie van kernen elders in het land die met soortgelijke problematieken kampen. Onderaan vindt u nog een aantal rapporten en artikelen over behoud en bevordering van de leefbaarheid van (al dan niet) kleine kernen in brede zin.

- In Austerlitz (UT) is er sinds eind 2012 zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt.

- Burum (FR) heeft sinds 2013 naast het fysieke dorpshuis ook een 'digitaal dorpshuis' waar de inwoners van allerlei diensten gebruik kunnen maken.

-Het project Thuishuis Deurne (NB) zet zich in voor de realisatie van kleinschalige woonvormen, waar mensen gezamenlijk hun oude dag kunnen doorbrengen met behoud van de eigen regie.

- Elsendorp (NB) is een goed voorbeeld van de 'nieuwe participatiesamenleving', waar men met veel eigen initiatief en zelfwerkzaamheid veel voorzieningen heeft kunnen behouden en heeft kunnen realiseren. Op deze pagina vindt u o.a. een uitvoerig rapport (135 pag.) waarin dit 'geheim van Elsendorp' wordt geanalyseerd, als inspirerend voorbeeld voor elders.

- Ook in Esbeek (NB) zijn al veel goede initiatieven van de grond gekomen.

- In Gemonde (NB) heeft de Leefbaarheidsgroep Gemonde al vele projecten in het kader van de leefbaarheid uitgevoerd en nog op stapel staan.

- In Grubbenvorst en Venray Centrum-West (LB) heeft men een dorpsdagvoorziening opgezet. Onder de links vindt u uitvoerige checklisten als handvat voor wie iets dergelijks voor zijn eigen dorp wil opzetten.

- In Hollandscheveld is anno 2015 een Dorpscoöperatie Zorg en Welzijn in oprichting.

- In Hoog-Keppel (GL) hebben de inwoners zich met succes ingezet voor behoud van de basisschool en deze zodanig verbouwd dat deze nu mede functioneert als Dorpshuis.

- In Kloosterburen (GR) loopt het project SintJan Kloosterburen, waarbinnen vele intiatieven worden ontplooid om de lange termijn leefbaarheid van het dorp te behouden en te vergroten.

- In Kornhorn (GR) beheren de inwoners al een aantal jaren een natuurgebied dat voorheen van Staatsbosbeheer was. Wij hebben de indruk dat dat erg goed gaat en dat hiermee vele doelen worden gediend.

- In Meers is een Dorpsdagvoorziening gerealiseerd.

- In Nieuw-Dordrecht (DR) overweegt men de oprichting van een dorpscoöperatie. Op de pagina vindt u een link naar een rapport van Wageingen UR met bevindingen en aanbevelingen voor wie dit overweegt, in Nieuw-Dordrecht maar allicht ook (deels) te gebruiken voor kernen elders in het land.

- In Nieuwer Ter Aa (UT) was niet veel meer te doen, tót in 2010 het nieuwe zeer multifunctionele dorpshuis Ons Genoegen wordt gerealiseerd, en sindsdien bruist het er weer als nooit tevoren.

- In Overasselt (GL) is door intensieve samenwerking tussen veel lokale partijen een woonvorm gerealiseerd waardoor ouderen en mensen met een verstandeijke beperking in het dorp kunnen blijven wonen.

- Reduzum (FR).

- In Ulrum (GR) loopt het project Ulrum 2034.

- In het Regionaal Integraal HuisvestingsPlan 2013-2016 voor basisscholen in het Westerkwartier (GR) wordt geïnventariseerd welke scholen door krimp van het aantal leerlingen te klein worden, en met welke scholen zij het beste kunnen samengaan om liefst per dorp in ieder geval 1 school te behouden, dan wel samen te werken met een school in een naburig dorp.

- In Wons (FR) trekt de regionale woningbouwvereniging zich terug wegens bevolkingskrimp, waadoor minder (huur)woningen nodig zijn. De inwoners willen hun huuwwoningen toch behouden en hebben daartoe de Coöperatieve vereniging Mienskip Wûns opgericht.

- ’t Zorghuus is een recent burgerinitiatief voor kleinschalig wonen in het Limburgse kleine dorp Ysselsteyn. 't Zorghuus is een nieuw thuis voor mensen die graag samen wonen en samen leven in hun vertrouwde dorpse sfeer. Er zijn twee groepen van 8 mensen met dementie. En een groep van 8 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

- Sinds 2006 rijdt door grote delen van Zeeland de Biblioservicebus. In de kleine kernen waar de bus haar standplaats heeft, kunnen niet alleen boeken, tijdschriften, cd-roms en dvd´s worden geleend. De bus biedt ook allerlei extra diensten en producten voor de kleine kernen. Zo is er onder meer een geldautomaat, een chipknipoplader en een informatiezuil. Verder is het ook mogelijk om er ansichtkaarten, postzegels, bioscoop- en OV-Chipkaarten en cadeaubonnen te kopen en kunst te lenen.

Kent u nog meer goede voorbeelden? Laat het ons weten!

Dorpshuizen
Dorpshuizen zijn een belangrijke maatschappelijke - en soms nog de enige - voorziening in een dorp. Een goed dorpshuizenbeleid, gericht op duurzame levensvatbaarheid en leefbaarheid van resp. dorphuis en dorp, is van belang voor zowel gemeente als dorp(elingen) als dorpshuis(beheerders). In de brochure Dorpshuizenbeleid op maat (LVKK, 2013) vindt u richtlijnen en tips voor een goed dorpshuizenbeleid.

Ook op de website Dorpshuizen.nl is een schat aan informatie te vinden over dorpshuizen. De Vraagbaak die op Dorpshuizen.nl te vinden is geeft zakelijke informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen en multifunctionele centra. De Vraagbaak kent de thema's bestuur en beheer, vrijwilligers en personeel, barexploitatie, programma en pr, gebouw en materiaal, tevredenheid van medewerkers-gebruikers-omgeving, resultaten. Daarnaast nodigt de website u uit om goede ideeën die zijn ontwikkeld in uw dorpshuis, gemeenschapshuis, Kulturhus of buurthuis met anderen te delen.

Op de site Parels, van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), vindt u inspirerende voorbeelden van dorpshuizen die op een unieke of opvallende manier worden beheerd of tot stand zijn gekomen.

Publicaties

- 'De Triomf van het Dorp' (Daphne Koenders en Sjors de Vries, Ruimtevolk, 11-5-2016) is een goed betoog over dat óók in veel dorpen en plattelandsregio's innovatieve en succesvolle initiatieven plaatsvinden op het gebied van o.a. wonen, werken, zorg, energie, voorzieningen en verenigingsleven. En dat er in de media soms een te somber beeld wordt geschetst van het platteland en alsof het er alleen in de steden maar innovatief zou toegaan.

- De economische vitaliteit van kleine kernen (ESB, 2015).

- Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners (onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP, 2015). Succes- en faalfactoren onderzocht. Welke dorpelingen zetten zich al dan niet in voor de leefbaarheid van hun dorp en waarom. Verschillen tussen soorten dorpen.

- Van autonoom dorp naar woondorp; bedreigingen en kansen voor woondorpen op het platteland (2013).

- Artikel De eigenaardigheden van een verstedelijkt platteland (2013).

- De publicatie De kracht van kleine kernen (Jasper Veldhuis, 2013, uitg. Utrechtse Vereniging Kleine Kernen) bevat voorbeelden van hoe een handvol dorpen uit de provincie Utrecht met concrete projecten de leefbaarheid in hun dorp hebben verbeterd.

- Afstudeeronderzoek van socioloog Roos Verboog (2011): De leefbaarheid van kleine kernen. Onderzoek naar de leefbaarheid van kleine kernen in de provincie Utrecht.

- Gerontoloog Els Dorssers van de Vereniging Kleine Kernen Limburg heeft in 2013 een 30-tal zorginitiatieven in Limburgse dorpen in beeld gebracht via Google Maps. Zie ook het blog dat ze hierover bijhield.

- Rapport 'Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband. Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ-Wmo.' (Vilans en Movisie, mei 2013) Met 8 voorbeelden van hoe men dit in diverse plaatsen en regio's aanpakt.

- Het rapport 'Voor wat hoort wat? Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst' van het Verwey-Jonker Instituut (2013, 199 pag.) inventariseert en evalueert, met vele lokale praktijkcases, hoe je mantelzorg en vrijwilligerswerk in zorg en welzijn op een constructieve manier (met oog voor de mogelijke win-wins voor alle betrokken stakeholders: zowel zorgvragers en verenigingen enerzijds als vrijwilligers en mantelzorgers anderzijds) kunt inzetten. Ook deze problematiek speelt natuurlijk niet exclusief in de kleine kernen, maar deze hebben er wel extra nadrukkelijk mee te maken, gezien de beperktere mogelijkheden qua mensen, middelen en gebouwen t.o.v. de grotere kernen.

- Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt (Movisie, 2014).

Ovdrige links

- Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst. Het Netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. In het Netwerk laten dorpen zien dat ze werken aan een duurzame leefomgeving. Dit kan op veel thema’s. Van Afval & Kringlopen tot Zorg & Welzijn. Of een dorp nu al grootse initiatieven realiseert of juist een eerste informatieavond organiseert, elke stap telt! In het Netwerk kom je dus eenvoudige en veelomvattende initiatieven tegen. Dorpen beschrijven hun initiatieven en kunnen documenten en ander materiaal uploaden. Als je meer over een bepaald initiatief wilt weten dan kun je direct contact opnemen met het betreffende dorp. Jouw dorp hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en je kunt meteen aan de slag! Alle dorpen in Nederland kunnen meedoen en zichzelf inschrijven.

Reactie toevoegen