Integrale gebiedsontwikkeling

gebiedsontwikkeling_nieuwe_stijl.jpg

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het eerste praktijkcongres hierover heeft in november 2013 plaatsgevonden.

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het eerste praktijkcongres hierover heeft in november 2013 plaatsgevonden.

integrale_gebiedsontwikkeling_grensmaas.png

Het project Grensmaas is een mooi voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling: 43 km hoogwaterbescherming én 1.000 ha nieuwe natuur, en dat alles wordt ook nog eens kostenneutraal gerealiseerd dankzij grindwinning, waar bouwbedrijven belang bij hebben.

Het project Grensmaas is een mooi voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling: 43 km hoogwaterbescherming én 1.000 ha nieuwe natuur, en dat alles wordt ook nog eens kostenneutraal gerealiseerd dankzij grindwinning, waar bouwbedrijven belang bij hebben.

Vroeger - en helaas soms nog steeds - streed iedere partij die iets in een gebied wilde ontwikkelen, vaak alleen voor zijn eigen belang (bijv. projectontwikkelaars / woningbouwers, waterschappen, landbouwers, zandafgravers / grindwinners, gemeenten, natuurorganisaties, recreatiebedrijven, ontwikkelaars van zonneparken en windparken). Dat kan nog weleens botsen met de belangen van andere partijen in een gebied. Slimmer is het daarom om bij voorbaat met alle partijen om de tafel te zitten en alle belangen integraal in het onderzoek naar de ontwikkeling van een gebied mee te nemen. Dat voorkomt nodeloze tegenstellingen en vaak tijdrovende procedures verderop in het traject - vaak tot de Raad van State aan toe - , en biedt 1=1=3 kansen; je kunt samen meer toekomstmogelijkheden realiseren in een gebied dan alleen. En de belangen en problemen van bijv. de landbouw, bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening, waterbeheersing, natuur en milieu, klimaat, biodiversiteit, toerisme en recreatie en leefbaarheid voor de bevolking, vragen om een geintegreerde aanpak. En vaak kost het ook nog minder tijd en/of geld dan wanneer ieder voor zich er zijn plannen zou ontwikkelen en uitvoeren.

Bijvoorbeeld waterschappen gaan steeds vaker op deze manier te werk: als zij in een gebied aan het werk gaan om hun primaire taak te vervullen: het herinrichten van de waterhuishouding (in het kader van de bestrijding van wateroverlast - door de klimaatveranderingen - en/of verdroging), kan het gebied vaak op een zodanig manier worden ingericht dat het tevens de landbouw (efficiëntere kavels met voor hen betere waterhuishouding), natuur (bijv. meanderende beken, natuurvriendelijke oevers) en recreatie (fiets- en wandelpaden) ten goede komt.

Nadere informatie:

- Het Grensmaas-project is een mooi voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling, waarbij naast de primaire taak van waterbeheersing, tegelijkertijd ook veel nieuwe natuur wordt gerealiseerd, en het hele project, dat in totaal 700 miljoen euro kost, kan dankzij grindwinning ook nog eens kostenneutraal worden uitgevoerd.

- Mooi voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling in het gebied Park Lingezegen, het landelijke - maar tevens verstedelijkende - gebied tussen Arnhem en Nijmegen..

- Water leeft, in de integrale gebiedsontwikkeling? : hoe een procesontwerp kan bijdragen aan het beheersen van complexe vraagstukken. Afstudeeronderzoek Wiepkje Elsinga, University of Twente, 2007.

- Ook Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij ontwikkelaar BPD, concludeert anno 2019 dat disciplines als landbouw, natuur, woningbouw en verkeer en vervoer ondanks alle goede voornemens nog te zeer ieder voor zich opereren, en dat er nu echt werk gemaakt moet worden van echte integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de belangen van alle disciplines in samenhang moeten worden bekeken en opgepakt.