Gemeente

gemeente_hoe_werkt_de_gemeente.jpg

In "Hoe werkt de gemeente?" vindt u alles over de plaats van de gemeente in ons staatsbestel, de organisatie, de bevoegdheden en financiële functie. Kortom alles wat u moet weten over het functioneren van een gemeente in 1 boek overzichtelijk bij elkaar.

In "Hoe werkt de gemeente?" vindt u alles over de plaats van de gemeente in ons staatsbestel, de organisatie, de bevoegdheden en financiële functie. Kortom alles wat u moet weten over het functioneren van een gemeente in 1 boek overzichtelijk bij elkaar.

Gemeenten
Het instituut gemeente is ontstaan in de Franse Tijd, rond 1800. Vóór die tijd was er sprake van zeer uiteenlopende lokale bestuursvormen. Een hoofdonderscheid valt daarbij te maken tussen steden, die doorgaans een behoorlijke mate van bestuurlijke autonomie hadden, en dorpen, die vaak onderdeel waren van een 'heerlijkheid', waar een 'heer' de dienst uitmaakte. De 'heer' benoemde vaak een 'schout' voor de dagelijkse gang van zaken.

Gemeentewet
De Gemeentewet, die het bestuur van de gemeenten regelt, dateert uit 1851. De oorspronkelijke wet is gemaakt door mr. Johan Rudolph Thorbecke en is een voortvloeisel van de Grondwet van 1848. Met de invoering van de Gemeentewet komt een einde aan het wettelijke onderscheid tussen steden en dorpen en vervallen de laatste privileges die steden nog genieten, zoals het heffen van poortgeld. Uitgangspunt van de Gemeentewet is dat een door het volk gekozen gemeenteraad als hoogste orgaan voor het gemeentelijk grondgebied verordeningen vaststelt en via de begroting middelen beschikbaar stelt. Burgemeester en wethouders zijn als dagelijks bestuur binnen de kaders van de gemeenteraad en de rijksoverheid belast met de huishouding van de gemeente en het uitvoeren van wetten (het zogenaamde medebewind). De Gemeentewet is in 1992 herzien.

Dualisering
Middels de Dualiseringswet uit 2002 is het monistische karakter van de Gemeentewet aangepast tot een meer dualistisch karakter. Dit houdt in dat, naar analogie van kabinet en parlement in het landsbestuur, burgemeester en wethouders enerzijds en gemeenteraad anderzijds meer onafhankelijk van elkaar functioneren, waarbij de gemeenteraad burgemeester en wethouders controleert. Zie verder het artikel Gemeentewet op Wikipedia. Aan het eind van dat artikel vindt u een link naar de volledige Gemeentewet.

Nadere informatie
- Boeken over het instituut gemeente (online te bestellen). Een goed boek als u alles over het instituut gemeente wilt weten, is bijvoorbeeld het boek "Hoe werkt de gemeente?", bedoeld voor nieuwe bestuurders en medewerkers van gemeenten die in korte tijd een stevige basis willen leggen voor een succesvolle loopbaan. En zeker ook voor degenen die al wat langer bij een gemeente werken, maar niet alle kennis meer zo scherp voor ogen hebben. In "Hoe werkt de gemeente?" vindt u alles over de plaats van de gemeente in ons staatsbestel, de organisatie, de bevoegdheden en financiële functie van de gemeente. Kortom, alles wat u moet weten over het functioneren van een gemeente in een boek overzichtelijk bij elkaar. "Hoe werkt de gemeente?" is ontwikkeld door de Bestuursacademie Nederland.

- De zamenstelling en inrigting der gemeentebesturen volgens de wet van 29 junij 1851 (Staatsbl. n° 85): proeve eener toelichting van vraagpunten, gerezen uit de toepassing van art. 1-20 dier wet. Jhr. Mr. Caspar de Jonge, 1858.

- Beschouwingen over eenige punten van gemeenteregt: ontleend aan de wet van 29 junij 1851. Jhr. Mr. Caspar de Jonge, 1857.