Cultuurlandschap

vereniging_nederlands_cultuurlandschap.png

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich op vele manieren in om ons land - zowel het buitengebied als de bebouwde omgeving - 'weer mooi te maken'

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich op vele manieren in om ons land - zowel het buitengebied als de bebouwde omgeving - 'weer mooi te maken'

- De website Landschap in Nederland (opgezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) gaat over het Nederlandse cultuurlandschap. Met cultuurlandschap wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw. Op de website is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2017 de kaart Panorama Landschap gelanceerd. Hiermee wordt aan de hand van 78 karakterschetsen de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet. Panorama Landschap helpt om het cultuurlandschap in de volle breedte te lezen en te begrijpen. Denk aan de geschiedenis van waterbeheersing, infrastructuur, agrarische ontwikkelingen en de ontstaansgeschiedenis van steden en dorpen. Daarmee is Panorama Landschap een instrument voor ruimtelijke planvorming. De regionale karakterschetsen bieden tevens kennis over de eigen leefomgeving.

Nederland telt 12 provincies en een kleine 400 gemeenten. Om de diversiteit van het landschap te laten zien, is juist het schaalniveau tussen provincie en gemeente in interessant. Hier is gekozen voor 78 regiobeschrijvingen en een artikel over de grote wateren. Deze karakterschetsen bevatten geen waardering van het landschappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap: van de prehistorie tot nu. Panorama Landschap maakt onderdeel uit van een project waarmee het Nederlandse cultuurlandschap thematisch in kaart wordt gebracht. Deze digitale atlas is nog volop in ontwikkeling. Al het kaartmateriaal wordt gepubliceerd op het portal 'Landschap in NL'. Hier zijn inmiddels al themakaarten te vinden over verstedelijking, groen erfgoed en militaire verdedigingswerken. - Bekijk Panorama Landschap op Landschapinnl.nl. Klik op de kaart om de regiobeschrijvingen te lezen.

- Dé autoriteit op het gebied van ons cultuurlandschap is de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC wil Nederland weer mooi maken… En dan vooral ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland. Nu veel prikkeldraad en vrij levenloos. Dat kan beter: door aanleg en aanplant van heggen, houtwallen, elzensingels etc. en sloten met natuurlijke oevers, ontstaat een groen-blauw ‘wegennetwerk’ voor de natuur. Naast de aandacht die het landschap krijgt, wil de VNC nadrukkelijk ook de bebouwde omgeving groener maken. Want eigenlijk is het stedelijk landschap ons meest intensief ingerichte cultuurlandschap. Het is van belang juist daar waar de meeste mensen wonen, werken en studeren het contact met de natuur zo laagdrempelig mogelijk te maken.

De speerpunten van de vereniging zijn Deltaplan voor het landschap, Natuur in de straat, Landschapsherstel, Voorlichting en Stimuleren van goede initiatieven m.b.t. het landschap, o.a. middels de stimuleringsprijzen de Gouden Mispel, voor personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap, en de Gouden Zwaluw, voor bedrijven, overheden of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen.

- Volgens Adriaan Geuze, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit, wordt ons land(schap) 'verrommeld' door beslissingen van technocraten, die weliswaar aan regels, wetten en procedures voldoen, maar een schromelijk gebrek aan een echte (toekomst)visie op het landschap demonstreren. "Ruimtelijke beslissingen worden vandaag de dag genomen op basis van procedures. En die beslissingen worden genomen door blauwdrukdenkers: Slaven van tekeningen, procedures en juridisch geneuzel, zonder enige visie op de toekomst." "Het Groene Hart is een gebroken hart geworden, maar de procedures waren correct. Zonder enige noodzaak wordt een stuk Zeeland ontpolderd, maar van de procedures moet het. Van het niveau van visionaire mensen als Thorbecke, Lely, Thijsse en Berlage zijn we afgedaald naar het niveau van projectontwikkelaars en juristen, en naar snelwegen met geluidsschermen, McDonalds-palen en reclameborden met digitale schermen zodat we ze ook in het donker nog goed kunnen zien."

"Wie bedenkt zoiets? Wie heeft dat besteld? Projectontwikkelaars, boeren, de ANWB, milieugroepen, juristen en ex-politici met mobieltjes bepalen tegenwoordig de inrichting van Nederland. Wie heeft die allesbepalers eigenlijk gekozen? Aan wie leggen zij verantwoording af?”, vraagt Geuze zich af. "Van het kabinet of de verantwoordelijke wethouders hoeven we het niet te hebben", stelt Geuze. "Daar zit geen deskundigheid als het gaat om de inrichting van ons land." Hij roept de ingenieurs van de Wageningse School, met hun kennis over de systeembenadering, op om de managers en juristen van repliek te dienen. (bron: Nieuwsbrief Benchmark Gemeentelijk Groen van Alterra, onderdeel van Wageningen University and Research Centre, mei 2017)

- Natuurmonumenten is vooral bekend als natuurbeheerder. Het promotieonderzoek 'Het landschap bewaard' van Michiel Purmer (waarop hij d.d. 7-12-2018 is gepromoveerd aan de VU Amsterdam) legt echter de nadruk op het cultureel erfgoed bij Natuurmonumenten. In vier voorbeeldgebieden in historisch perspectief onderzocht hij de rol van erfgoed in het beheer van de natuurgebieden. De belangstelling voor erfgoed in natuurgebieden is geen fenomeen van de laatste jaren, blijkt uit het onderzoek. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog was er nadrukkelijk aandacht voor erfgoed bij Natuurmonumenten. In 1949 bijvoorbeeld kocht Natuurmonumenten het Eerder Achterbroek bij Ommen niet zozeer vanwege de natuurwaarden, maar als zeldzaam voorbeeld van een kleinschalig ‘Saksisch’ cultuurlandschap. Behoud van dat landschap was het streven. De aandacht voor het erfgoedaspect van dit natuurterrein is sinds de aankoop continu aanwezig geweest, meer dan tot nog toe van natuurbeheerders bekend was.

Door gebruik van methodes uit de erfgoedwereld biedt het onderzoek van Purmer een verrassende kijk op de gebieden van Natuurmonumenten. Veel Nederlandse natuurgebieden zijn in aanleg cultuurlandschappen met een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Het leidde tot een gelaagd landschap, vol met sporen uit het verleden. Het zou goed zijn rekening te houden met de historische gelaagdheid in de Nederlandse natuur. Purmer: “Mijn onderzoek benadrukt de historische gelaagdheid van Nederlandse natuurgebieden en presenteert een toetsingskader om ingrepen in het landschap te beoordelen. Uitgangspunt is dat Nederlandse natuurgebieden een combinatie zijn van zowel natuur als cultuur.” Een interessante constatering, nu wildernisnatuur weer aan populariteit wint in Nederland, waarbij erfgoed ondergeschikt lijkt aan de natuurwaarden.

Het onderzoek illustreert dat Natuurmonumenten een van de grootste erfgoedbeheerders van Nederland is. In natuurgebieden bevindt zich een staalkaart van typisch Nederlandse landschappen, compleet met gebouwen zoals landhuizen, forten en boerderijen naast vele archeologisch waardevolle terreinen. Purmer: “Mijn onderzoek beschouwt Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder in historisch perspectief met nadruk op landschappelijk erfgoed. Landelijk lijken periodes met meer en minder aandacht voor erfgoed elkaar af te wisselen, met een tegenstelling tussen natuur en cultuur eind twintigste eeuw. Als reactie hierop is er nu weer toenemende aandacht voor erfgoed bij Natuurmonumenten. In de vier voorbeeldgebieden blijkt echter vooral het gekozen natuurbeeld gevolgd te zijn. Waar dat natuurbeeld aansloot bij het historische landschap, bijvoorbeeld in het Zuid-Limburgse Geuldal, blijkt er consequent aandacht te zijn geweest voor het erfgoed van de natuurgebieden.” (bron: VU Amsterdam, 7-12-2018)

Reactie toevoegen