Cultuurlandschap

vereniging_nederlands_cultuurlandschap.png

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich op vele manieren in om ons land - zowel het buitengebied als de bebouwde omgeving - 'weer mooi te maken'.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich op vele manieren in om ons land - zowel het buitengebied als de bebouwde omgeving - 'weer mooi te maken'.

- De website Landschap in Nederland (opgezet door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) gaat over het Nederlandse cultuurlandschap. Met cultuurlandschap wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden naar hun hand is gezet. Hierbij gaat het niet alleen om de landelijke gebieden maar ook om de ontwikkeling van stedenbouw. Op de website is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten.

- Dé autoriteit op het gebied van ons cultuurlandschap is de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC wil Nederland weer mooi maken… En dan vooral ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland. Nu veel prikkeldraad en vrij levenloos. Dat kan beter: door aanleg en aanplant van heggen, houtwallen, elzensingels etc. en sloten met natuurlijke oevers, ontstaat een groen-blauw ‘wegennetwerk’ voor de natuur. Naast de aandacht die het landschap krijgt, wil de VNC nadrukkelijk ook de bebouwde omgeving groener maken. Want eigenlijk is het stedelijk landschap ons meest intensief ingerichte cultuurlandschap. Het is van belang juist daar waar de meeste mensen wonen, werken en studeren het contact met de natuur zo laagdrempelig mogelijk te maken. De speerpunten van de vereniging zijn Deltaplan voor het landschap, Natuur in de straat, Landschapsherstel, Voorlichting en Stimuleren van goede initiatieven m.b.t. het landschap, o.a. middels de stimuleringsprijzen de Gouden Mispel, voor personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap, en de Gouden Zwaluw, voor bedrijven, overheden of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen.

Reactie toevoegen