(Afbouw) Gaswinning

De redactie van Plaafsengids.nl hanteert de journalistieke principes van waarheidsvinding en duiding. Dat wil zeggen dat wij ons altijd inspannen om alle materies en zeker 'gevoelig liggende' materies zo objectief mogelijk weer te geven, op grond van feiten en onafhankelijke onderzoeken (= waarheidsvinding), en onderbouwen waaróm dingen zijn zoals ze zijn, dat regels/beleid vaak een goede reden hebben dát ze er zijn en dat ze zijn zoáls ze zijn, alleen weten wij dat niet altijd (= duiding).
En het lijkt ons nuttig om altijd en juist bij complexe en gevoelige materies het adagium "Oordeel niet voor je alle feiten kent" aan te hangen. Daarmee feiten onderscheidend en prefererend boven fictie, onderbuikgevoelens die aannemelijk klinken maar het niet zijn, en populistische kretologie (= oneliners die voor de argteloze toehoorder aannemelijk klinken maar bij nader onderzoek niet valide zijn).
Een van die gevoelige onderwerpen is de gaswinning. Hieronder willen wij met name schetsen hoe daar de komende jaren mee wordt omgegaan en waarom dat zo is. Met name in relatie tot de afbouw, die gefaseerd plaatsvindt. Waarom dat zo is. Om te onderbouwen dát en waaróm het niet van realiteitszin getuigt als iemand roept dat 'morgen' 'de gaskraan dicht zou moeten'. En over het grote Groningenveld in relatie tot - de risico's van en noodzaak van - de 240 kleine gasvelden in ons land.

Geen extra gaswinning kleine gasvelden vanwege eerder sluiten Groningenveld

"Nederland gaat gestaag van het aardgas af, maar heeft de komende jaren nog wel gas nodig. De beëindiging van de gaswinning in Groningen in 2022 leidt niet tot een hogere productie uit de 240 kleine gasvelden in Nederland. Het volume neemt juist elk jaar af. Dit zei minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op 4 oktober 2019 in de Tweede Kamer. Wel zei hij dat hij zorgen van omwonenden serieus neemt en dat de overheid toegankelijker moet communiceren over de winning, de risico’s en het oordeel van de toezichthouders. Ook moet het rijk eerder betrokken zijn bij de bewoners en de medeoverheden. “Al in de planvorming, niet pas bij de vergunningaanvraag. Heldere informatievoorziening is cruciaal,” aldus Wiebes.

Op voorwaarde dat het veilig en verantwoord gebeurt, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is beter voor het klimaat, omdat het transporteren van gas veel broeikasgas-uitstoot veroorzaakt. Naast het grote Groningenveld dat in 2022 sluit, telt Nederland 240 kleine gasvelden. De helft hiervan ligt op de Noordzee. Hoewel het relatief kleine gasvelden zijn, zijn alle kleine gasvelden samen goed voor ongeveer de helft van de Nederlandse gasproductie. Uit de jaarrapportages die door TNO worden opgesteld blijkt dat de totale gasproductie uit de kleine velden elk jaar afneemt. Zo is er in 2018 ruim een miljard kuub minder gas uit kleine velden geproduceerd dan in 2017 en in 2016. Dat betekent niet dat elk veld in een glijdende schaal naar beneden gaat. Bij bepaalde velden kan de winning tijdelijk hoger zijn. Minister Wiebes benadrukte dat een klein veld als bij Pieterzijl 10.000 keer kleiner is dan het Groningenveld. Dat betekent uiteraard ook iets voor de risico’s die met de winning gepaard gaan; voor de kleine gasvelden samen komen jaarlijks zo’n 15 schademeldingen binnen, voor het Groningen gasveld zijn dat er sinds maart 2018 zo’n 26.000.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat bestaande concessies doorgaan (behalve de winning in het Groningenveld, die stopt in 2022). Nieuwe opsporingsvergunningen voor winnen op land komen er niet. Gaswinning moet veilig zijn. Altijd, overal. Of gaswinning veilig en verantwoord is, beoordelen TNO en de onafhankelijke toezichthouder SodM. Als aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan, en zaken als het milieu en de natuur zijn niet in het geding, dan wordt ingestemd met de gaswinning. Als er bij kleine gasvelden mijnbouwschade is, mogen mensen niet verzanden in langdurige technische en juridische discussies. Daarom werkt minister Wiebes aan een landelijke, onafhankelijke schaderegeling. Dit loket is - zoals in 2018 toegezegd - halverwege 2020 klaar. Het wordt een laagdrempelige toegang voor burgers. Het uitgangspunt blijft dat de kosten voor rekening zijn van de winningsbedrijven en dus niet via de schatkist worden verhaald op de Nederlandse samenleving." (bron: Rijksoverheid, 4-10-2019)

- In deze Kamerbrief d.d. 30-5-2018 plaatst minister Wiebes de gaswinning uit de kleine velden in de context van de energietransitie, de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld, het klimaatakkoord en het regeerakkoord. Wiebes gaat in de brief achtereenvolgens in op zijn conclusie op hoofdlijnen, de relatie met de gaswinning uit het Groningenveld, het nut en de noodzaak van de gaswinning uit de kleine velden, de gaswinning op zee, de gaswinning uit de kleine velden op land en het overleg met stakeholders.

Reactie toevoegen