Keizersveer

Plaats
Buurtschap
Altena Geertruidenberg
West-Brabant Land van Heusden en Altena Amerstreek
Noord-Brabant

keizersveer_hank_nr._17a.jpg

Buurtschap Keizersveer onder Hank, het pand op nr. 17a

Buurtschap Keizersveer onder Hank, het pand op nr. 17a

keizersveer_natuurgebied_de_peerenboom_de_ijsbaan_informatiepaneel.jpg

Op dit informatiepaneel kan de voorbijganger lezen hoe natuurgebied De IJsbaan (volgens VMB Hank) dan wel De Peerenboom (volgens het informatiepaneel) in buurtschap Keizersveer tot stand is gekomen. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Op dit informatiepaneel kan de voorbijganger lezen hoe natuurgebied De IJsbaan (volgens VMB Hank) dan wel De Peerenboom (volgens het informatiepaneel) in buurtschap Keizersveer tot stand is gekomen. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Keizersveer

Terug naar boven

Status

- Keizersveer is een buurtschap, en tegenwoordig ook deels bedrijventerrein, in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in deels de streek Land van Heusden en Altena en gemeente Altena (t/m 1996 gemeente Dussen, in 1997 over naar gemeente Werkendam, in 2019 over naar gemeente Altena) (N van de rivier de Bergse Maas) en deels de Amerstreek en gemeente Geertruidenberg (t/m 1996 gemeente Raamsdonk) (Z van voornoemde rivier).

- De buurtschap Keizersveer valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Hank (gemeente Altena), deels onder het dorp Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg).

- De buurtschap Keizersveer heeft geen plaatsnaamborden, maar heeft wel aan beide kanten van de Bergse Maas gelijknamige straatnaambordjes zodat je daaraan tenminste nog kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837-1840 't Keizers Pont Veer, 1845 Keizersveer.

Naamsverklaring
De naam Keizersveer is afkomstig van keizer Napoleon Bonaparte die in 1811 alhier de veerboot nam over de Maas om een bezoek te brengen aan de ingelijfde Hollandse gewesten. Hier werd namelijk de Napoleonsweg tussen Parijs en Amsterdam aangelegd, waarvoor Spaanse krijgsgevangenen werden gebruikt. In 1813 was de weg gereed en met kasseien geplaveid, waarmee het de enige verharde weg in deze streek was. Nu ligt hier de A27, die deels het tracé van de oude Napoleonsweg volgt.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Keizersveer ligt rond de beide gelijknamige wegen, aan beide kanten van de in 1904 gereed gekomen Bergse Maas, door welke de buurtschap sindsdien wordt doorsneden (daarvóór werd de buurtschap doorsneden door de (Noord-Brabantse) Oude Maas; het water iets ZO van de buurtschap heet sinds kort voor de gereedkoming van de Bergse Maas "Oude Maasje") en ligt NO van Raamsdonksveer en Geertruidenberg en Z van Hank.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Keizersveer omvat aan beide kanten van de Bergse Maas een handvol woonhuizen, een enkel woonschip en enkele bedrijfspanden, met in totaal ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Sinds 1812 was hier een veerverbinding om het Land van Altena te verbinden met het Z hiervan gelegen Brabantse vasteland. Voetgangers werden met een roeiboot het Oude Maasje overgezet; voor karren, rijtuigen en dieren was er een pont. Tot 1890 was dat een zogeheten handkabelpont. In verband met de aanleg van de honderden meters brede Bergse Maas waren krachtiger boten nodig. Dat werden 2 raderstoomponten. Zie verder het artikel over de geschiedenis van de veerverbindingen bij Keizersveer.

De plaatsnaam is tegenwoordig vooral bekend van de in 1931 aangelegde Brug bij Keizersveer, ook wel Keizersveerbrug of Keizersveerse Brug, die sindsdien de veerponten alhier overbodig heeft gemaakt.

Aan de Z kant stond sinds 1952 de Pontonnierskazerne. Deze kazerne is rond 2000 gesloopt. Tegenwoordig ligt hier bedrijventerrein De Pontonnier.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan bedrijventerrein De Pontonnier (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Keizersveer (Aanwassenweg 2, Raamsdonk) speelt al sinds 1977 een belangrijke rol in de waterhuishouding van West-Brabant. Het gemaal pompt per uur bijna 100 miljoen liter water vanuit de lage polders de Bergsche Maas in om te zorgen dat sloten, beken en kanalen niet overstromen. In het gemaal is een expositie ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, die leerlingen kennis laat maken met de taken van het waterschap en de werking van het gemaal. Een educatieve waterfilm en interactieve computerprogramma’s geven extra achtergrondinformatie. En leerlingen kunnen zelf 'waterschapje spelen' en met schuiven en stuwen de waterstand regelen. - Hier vind je informatie over rondleidingen en excursies, en de mogelijkheden voor gastlessen in het voortgezet en hoger onderwijs.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank voert al sinds 2003 het beheer uit op Natuurgebied De IJsbaan*, gelegen in buurtschap Keizersveer, ZO van de kruising van de gelijknamige weg met de weg Peerenboom. De vereniging organiseert iedere winter ook activiteiten voor het onderhoud van dit gebied. Geschiedenis. Het huidige natuurgebied de IJsbaan was tot 1953 een hakgriend met een nat rietgors. Tijdens de watersnood in 1953 waren er veel gaten gevallen in de verschillende dijken in Hank. Men had toen grond nodig om die gaten te dichten en die grond werd uit het rietgors gehaald. Zo ontstond een open stuk water. Tijdens het aanleggen van de A-27 lag de IJsbaan van die tijd in de weg. Rond 1977 werd besloten om een nieuwe ijsbaan te maken op de plaats waar de grond was weggehaald uit de rietgors. Het water is ook nog een aantal jaren visvijver geweest, maar nu al jaren een mooi natuurgebiedje.
* Verwarrend is dat VMB Hank het natuurgebied op haar site consequent De IJsbaan noemt, terwijl het op het informatiepaneel ter plekke 'De Peerenboom' heet, waarbij wordt toegelicht dat het vroeger De IJsbaan werd genoemd (zie de afbeelding). Het verwarrende van de naam De Peerenboom op zijn beurt, is dat die naam suggereert dat het natuurgebied in buurtschap Peerenboom ligt, terwijl die buurtschap toch een heel eind - nou ja, een paar honderd meter - verderop ligt. Het natuurgebied ligt in buurtschap Keizersveer. Áls het dan een andere naam zou moeten krijgen dan De IJsbaan, lijkt de naam van de buurtschap waar het in ligt ons logischer, red.

Het gebied is ongeveer 100 meter breed en 285 meter lang. De plas is ongeveer 45 meter breed en 185 m lang. De hakgrienden zijn van verschillende houtdikte. Het gebied staat in verbinding met de uiterwaarden van de Bergsche Maas; er ligt alleen een dijk tussen. Het gebied is eigendom van de gemeente. Zij hebben het beheer met een overeenkomst overgedragen aan onze vereniging. Wij beheren het natuurgebied met als doel het in stand te houden en te beschermen. Daarbij komt het educatieve doel om volwassenen en schoolkinderen kennis te laten maken met de natuur om hen heen.

Natuurbeheertypen. Het Natuurbeheerplan van de provincie heeft voor onze percelen het volgende beheertype staan: "Vochtig hakhout en middenbos (ongeveer 1 ha)." Ten noorden daarvan ligt een stukje elzenbroekbos en ten zuiden ervan ligt een droog bos met paden. Hierin staat ook een ontvangstwagen. Om de zoete plas met 2 eilandjes loopt een graspad. Uitsluitend voor het 'vochtig hakhout en middenbos' ontvangen wij beheersubsidie. De bodem bestaat uit rivierklei, afgezet door de Bergsche Maas. Het gebied heeft een bijzondere waterhuishouding. Het water in het gebied is 100% kwelwater (en wat regenwater uiteraard). Dit kwelwater vult het jaarrond het gebied. Indien het water te hoog komt wordt het via een klepduiker afgevoerd naar de sloten buiten het terrein die het vervolgens afvoeren naar de Maas.

Huidige situatie. De griend bestaat uit een stukje hakhout van voornamelijk geknotte wilgensoorten. Van oudsher worden de stobben geknot op kniehoogte (ongeveer een meter boven de grond). Daartussen groeien veel algemeen voorkomende bloeiende planten waaronder smeerwortel, koninginnekruid, gele lis, watermunt, poelruit en harig wilgenroosje. Maar ook de wat minder algemene soorten als blauw glitkruid en de wespenorchis komen hier voor. Op de vochtige stobben groeien veel mossen en de kleinere dieren als insecten, spinnen en andere geleedpotigen vinden hier een goede plek om te leven. Er is een zwaluwwand in het gebied aangelegd en tevens een ooievaarsnest, gemaakt van een oude lantaarnpaal, geplaatst." (bron: de in de 1e alinea gelinkte Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank)

Reactie toevoegen