Keijenborg

Plaats
Dorp
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Keijenborg

Terug naar boven

Status

Keijenborg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hengelo.

Terug naar boven

Naam

In het Achterhoeks
Keijdarp.

Oudere vermeldingen
1844 Keijenburg.

Naamsverklaring
Betekent borg = burg 'versterkte plaats, burcht', gekenmerkt door keien 'grote stenen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Keijenborg ligt ZW van de dorpen Hengelo en Ruurlo en de stad Borculo, NW van de dorpen Zelhem en Halle, NNW van het dorp Velswijk, N van de stad Doetinchem, NO van de dorpen Hummelo, Laag Keppel, Hoog-Keppel en Wehl, ONO van de dorpen Achter-Drempt, Voor-Drempt en Angerlo en de stad Doesburg, OZO van het dorp Olburgen, ZO van de dorpen Steenderen en Wichmond en de steden Bronkhorst en Zutphen en Z van het dorp Vorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Keijenborg heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Keijenborg maakte sinds 2006 deel uit van het project ‘Dorpen groeien op eigen wijze’. Dit project was een initiatief van een viertal provinciaal opererende organisaties: het Gelders Genootschap, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de Gelderse Milieufederatie en Vereniging Kleine Kernen Gelderland. Het project had als doelen: kleine dorpen laten groeien op een eigen, natuurlijke wijze; de aanwezige kennis uitdragen naar dorpen, dorpsorganisaties en gemeenten; kennis ontwikkelen over uitvoeringsstrategieën (daadwerkelijke realisatie van plannen). Pilotdorp. In de regio Achterhoek is ons dorp, met steun van de gemeente Bronckhorst, het pilotdorp geworden. Dit heeft geresulteerd in het projectplan 'Keijenborg groeit op eigen wijze'. De opzet was om met de inwoners te komen tot een dorps(ontwikkelings-)plan (bottom-up benadering). Voor concretere deelprojecten uit het dorpsplan zijn uitvoeringsplannen opgesteld. Het dorpsplan biedt zowel voor bewoners als voor toezichthoudende instanties een hulpmiddel en een kader om initiatieven te beoordelen.

De Dorpsraad heeft in voorjaar 2007 de Dorpswerkgroep (DWG) ingesteld. De DWG is trekker voor het dorpsontwikkelingsplan dat uiteindelijk onder verantwoording van de Dorpsraad valt. De DWG is breed samengesteld qua leeftijd en geslacht en telt circa 15 personen. Met ondersteuning van de 4 hierboven genoemde organisaties heeft de DWG onderzoek gedaan naar: de leefbaarheidsituatie in Keijenborg (verenigingsleven, voorzieningen, bedrijvigheid, agrarische bedrijven); de woningbehoefte onder Keijenborgers (m.b.v. enquêteformulieren); de ruimtelijke kwaliteit in en rond het dorp.

Dorpsavond 2007. Op 12 september 2007 is een algemene dorpsavond gehouden, waar de resultaten van de onderzoeken zijn gepresenteerd. De ruim 150 aanwezigen hebben vervolgens reacties op diverse thema’s gegeven en ideeën aangedragen (reacties op vellen met stellingen en kaarten aan de muur). Dit is de basis geweest voor het ontwikkelen van een voorlopige ontwikkelingsvisie. Over de conceptvisie is op 14 november 2007 ook een workshop gehouden met enkele voor ons dorp belangrijke organisaties, namelijk gemeente, provincie, ProWonen en LTO. In januari/februari 2008 is met de raadsfracties en B&W gepraat over het project. Een goede afstemming met gemeentelijke beleidsplannen (zoals de woonvisie en groenstructuurplan) is belangrijk.

Ontwikkelingsvisie. Op 17 maart 2008, op de tweede algemene dorpsavond, is de visie aan de inwoners gepresenteerd circa 120 aanwezigen). Op die avond is de visie in groepsverband besproken en zijn meningen en suggesties gegeven. De voorlopige ontwikkelingsvisie gaat niet uit van een sterke groei van Keijenborg. Er zijn meerdere open te houden zones aangewezen voor behoud van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten. Er is wel een woningbehoefte vanuit het dorp geconstateerd waar we ruimte voor zoeken. Binnen de huidige bebouwde kom zijn nog enkele mogelijkheden maar realisatie is moeilijk. Daarom is ook naar de omgeving van het dorp gekeken. In de directe omgeving van het dorp is woningbouw ruimtelijk goed inpasbaar op huidige oude boerderijcomplexen en/of op locaties die in de lintbebouwing en de landschappelijke structuur passen. De ontwikkelingsvisie geeft zones aan waar clusters van enkele woningen (als een soort boerderijcomplex) ruimtelijk inpasbaar zijn en landschappelijke versterking kunnen geven. Eventuele realisatie komt in beeld als er een concrete vraag vanuit het dorp voor is. Zonder vraag geen realisatie. De ontwikkelingsvisie streeft verder naar versterking van het dorpshart door een herinrichting van het dorpsplein.

Dorpskwaliteitkaart. Na de dorpsavond is de DWG in overleg gegaan met de begeleiders over de uitwerking van de ontwikkelingsvisie. Wat zijn de voorwaarden waaronder bebouwing kan plaatsvinden? Welke spelregels hanteren we daarbij? Op 10 december is in dorpshuis De Horst onder grote belangstelling de Dorpskwaliteitskaart aan de Keijenborgers geprsenteerd. Deze Dorpskwaliteitskaart en de daarbij behorende Dorpsvisie 'Keijenborg groeit op eigen wijze' is door de Dorpswerkgroep in het kader van de pilot "Dorpen groeien op eigen wijze" in samenwerking met de organisaties Vereniging Kleine Kernen, Gelders Genootschap, Gelderse Milieufederatie, Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Bronckhorst tot stand gebracht. Kopersvereniging. In relatie tot het dorpsontwikkelingsplan is in het dorp een Kopersvereniging opgericht. Waar in het dorp nog woningbouwplannen tot ontwikkeling komen is het de inzet dat Keijenborgers met voorrang hierbij betrokken zijn en in eigen dorp een woning kunnen vinden." (bron: dorpssite)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Keijenborg heeft 1 rijksmonument, zijnde de molenromp van de Molen van Sloot (Hengelosestraat 17).De korenmolen uit 1851 is in 1923 afgebrand. In een krant uit die tijd staat dat de verzering de schade dekte. Toch is de molen kennelijk niet geheel herbouwd, dan wel later deels weer afgebroken, want vandaag de dag is er dus alleen nog sprake van een molenromp. De laatste molenaar was H.J. Sloot, vandaar de naam van de molen.

Tijdens de Koude Oorlog zijn in ons land enkele honderden speciale luchtwachttorens gebouwd, vanwaar men in de gaten kon houden of er geen laagvliegende vijandelijke vliegtuigen naderden. In Keijenborg is daar de molenromp voor gebruikt. Op de molenromp is in 1952 een uitkijkpost van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) ingericht, met postnummer 1H3. Voor gebruik als luchtwachtpost werd een bakstenen rand opgemetseld. De heer H.H. van Uum was rond 1956 postcommandant van deze luchtwachtpost. In 1964 is deze functie van de molenromp vervallen.

- Keijenborg heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De rooms-katholieken van Keijenborg beleden hun geloof vanaf 1710 in een schuurkerk, die in 1784 door een andere schuurkerk is vervangen. Aangezien deze kerk veelal te klein bleek, is deze in 1843 vervangen door de eerste echte, volwaardige kerk van het dorp, een waterstaatskerk. Bij deze kerk is in hetzelfde jaar een pastorie gebouwd (Kerkstraat 9). Dankzij de kerk kwamen ook diverse instellingen in het dorp, zoals een basisschool en het Maria Magdalena Postelgesticht, die zorg- en onderwijstaken op zich nam. De waterstaatskerk bleek na verloop van tijd ook te klein en is in 1932 vervangen door de huidige Johannes de Doperkerk (Kerkstraat 7). De waterstaatskerk is nog tot 1968 als school in gebruik gebleven en daarna gesloopt.

De kerk is ontworpen door Jan Stuyt. In de kerk zijn interieurelementen van de waterstaatskerk overgenomen. De kerk is een pseudobasiliek en heeft glas-in-loodramen aan de zijkanten waarin religieuze verhalen zijn afgebeeld en wandschilderingen van Jos ten Horn. De brede toren bevindt zich achter in de kerk en vormt de grootste ingang, waar echter de kleinere zijingangen als voornaamste ingang worden gebruikt. Boven de hoofdingang is door Antoon Molkenboer in een mozaïek de patroon St.-Jan de Doper aangebracht. De kerk is een gemeentelijk monument.

- Mariakapellen.

- De Zusters van Julie Postel hielden zich van 1926 tot 1977 bezig met bejaardenzorg, onderwijs en wijkverpleging in het dorp. Hun klooster op Pastoor Thuisstraat 8 is daarna herbestemd tot verzorgingstehuis. Julie Postel, (1756-1846), ook bekend als Marie Madeleine Postel, was een Franse ordestichtster. Tegenwoordig bevinden zich in het voormalige klooster Maria Postel 10 zelfstandige woningen voor 55-plussers. "In het sfeervolle centrum van het dorpje Keijenborg ligt Maria Postel, bestaande uit 10 zelfstandige woningen van Woonzorg Nederland. Je woont hier in een mooie groene omgeving. De tweekamerwoningen zijn verdeeld over twee woonlagen. De verdieping is met een lift bereikbaar. De oppervlakte van de woningen varieert van 63 tot 69 m2. De woningen hebben geen drempels en zijn rolstoelvriendelijk. De bewonersconsulent is het aanspreekpunt voor alle bewoners. Hij of zij maakt je graag wegwijs in je nieuwe woonomgeving en ziet erop toe dat je er prettig en rustig kunt wonen. Daarbij zorgt hij of zij ervoor dat je precies de service krijgt die je wilt."

- Gevelstenen in Keijenborg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Kermis Keijenborg (gedurende 4 dagen in juni) is een begrip in de omgeving en ver daarbuiten. De kermis is in de loop der jaren uitgebouwd tot een van de grootste in de Achterhoek. De Keijenborgse kermis bestaat al sinds 1853. Wat houdt de Kermis zoal in?: 2 Tenten: een grote feesttent en een mooi aangeklede cafétent. Maar liefst 14 verschillende topbands/acts. Mooi lunapark vaak met spectaculaire attracties. Een prachtige grote optocht op zondag, waarbij buurten en vriendengroepen vaak al in februari beginnen met bouwen aan mooie tot in detail uitgewerkte wagens. Mooie muziekkorpsen uit de wijde omgeving. Vele kinderen die meedoen met hun eigen wagentjes.

Een groep van ongeveer 100 vrijwilligers die elk jaar weer belangeloos vele uren werken om de kermis zo goed mogelijk te laten verlopen. Veel sponsors die de Kermis een extra impuls geven. Aan iedereen wordt gedacht, jong en ouder. De kermis wordt geheel georganiseerd door Schuttersgilde St. Jan. De kermis duurt 4 dagen, van vrijdag tot en met maandag, en wordt altijd gehouden rond de zondag het dichtst bij 24 juni. 24 Juni (St. Jan) is de dag waarop de geboorte van Johannes de Doper wordt herdacht. De kermis is een begrip geworden in de Achterhoek om zijn vele attracties en ook om zijn schitterende optocht."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Keijenborg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Keijenborg.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsraad Keijenborg en omgeving is opgericht in 2005. Het doel van de stichting is het behoud en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid in het dorp en omgeving.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Horst.

- Onderwijs: - "Op de Bernardusschool in Keijenborg wordt modern onderwijs gegeven, in een klimaat waarbij leerlingen, ouders en collega’s op een open respectvolle manier met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk deel uit te maken van de gemeenschap en proberen zoveel mogelijk onze bijdrage hieraan te leveren. Doelen van ons onderwijs: zelfstandig en kritisch denken; luisteren naar en praten met anderen; het ontwikkelen van een positief zelfbeeld; respectvol omgaan met verschillen tussen mensen; samen leren en samen werken; eigenaar zijn van eigen ontwikkeling; ontdekkend spelen en leren. We maken gebruik van Structureel coöperatief leren en Thinking for learning."

- Schuttersgilde: - In 1853 komt op initiatief van de toenmalige Keijenborgse pastoor Berendsen een aantal ingezetenen bijeen om tot oprichting te komen van een schuttersgilde. In de eerste plaats wil men de coördinatie van de verschillende kermissen die in de diverse delen van het Gooi (zoals de omgeving van de parochie in die tijd wordt genoemd) worden gehouden op zich nemen. Deze buurtkermissen monden regelmatig uit in ernstige vechtpartijen. In de tweede plaats is de kermis het oorspronkelijke feest van de schutterij en behoort het organiseren daarvan tot een van de taken van het gilde. Vanaf 1853 worden de diverse kermisvermakelijkheden voor het eerst centraal opgesteld in de omgeving van de pastorie en wordt het vogelschieten gehouden in Geltinksweide, de plaats waar nu Postel Staete staat aan de Pastoor Thuisstraat. Dus in 1853 is zowel Schuttersgilde St. Jan opgericht als de Kermis van Keijenborg tot stand gekomen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Keijenborg, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen