Keersop

Plaats
Buurtschap
Valkenswaard Bergeijk
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Keersop

Terug naar boven

Status

- Keersop is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, deels in de gemeente Valkenswaard (t/m 30-4-1934 gemeente Dommelen, per 1-5-1934 over naar gemeente Valkenswaard), deels in de gemeente Bergeijk (t/m 1996 gemeente Riethoven, in 1997 over naar gemeente Bergeijk).

- De buurtschap Keersop valt voor het Valkenswaardse gedeelte onder het dorp Dommelen, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel dit gedeelte van de buurtschap als het dorp Dommelen voor de postadressen 'in' Valkenswaard. Voor het Bergeijkse gedeelte valt de buurtschap, ook voor de postadressen, onder het dorp Riethoven.

- De buurtschap Keersop heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840(1) Keersop.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar het nabijgelegen gelijknamige riviertje, een oude waternaam, in de middeleeuwen overgeleverd als Kersop, gevormd met het wateraanduidende element apa* 'water, rivier', vergelijk Jisp, Weesp. Het eerste deel, kers-, wordt verklaard als 'waterkers'. Minder waarschijnlijk is een door middel van de zogeheten suizende -r- (vergelijk Deursen, Dorst, Horzik) op het werkwoord kernen 'karnen, draaien' teruggaande waternaam met als betekenis: het woelende water.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Keersop ligt rond de gelijknamige weg en ter plekke ook rond het gelijknamige riviertje, direct NW van het dorp Dommelen, NO van het dorp Riethoven, NW van het dorp Valkenswaard, NNO van het dorp Westerhoven en ZW van het dorp Waalre.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het gedeelte onder het dorp Dommelen van buurtschap Keersop 5 huizen met 31 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Elke druppel telt, ook in de omgeving van de Keersop bij Dommelen. In het projectgebied van de Keersopperbeemden, het gebied tussen de Loonderweg en Loverensedijk, heeft Waterschap De Dommel 3 stuwen geplaatst om water langer vast te houden in tijden van droogte. De locatie en plaatsing van de stuwen is in overleg met de aanliggende perceeleigenaren, drie agrariërs, gegaan. Stuwen om water vast te houden. In het gebied rond de nieuwe provinciale weg N69 moet ook de waterhuishouding en ontwatering goed geregeld zijn. Dat ligt vast in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe verbindingsweg. Daarom is er naast de nieuwe N69 een nieuwe watergang gemaakt. In tijden van droogte wil je in het gebied het water langer vast kunnen houden. Agrariërs uit de omgeving zijn daarom hierbij betrokken. Zij hebben een goed beeld van de beste locaties voor het plaatsen van de stuwen die, bij droogte, het water vast kunnen houden.

Locaties stuwen in overleg bepaald. “In gesprek met de drie agrarische ondernemers hebben zij eerst op een kaart ingetekend waar zij de stuw graag zouden willen hebben”, geeft Marnix Verboord, omgevingsmanager van het project Beekherstel Keersop, aan. “Dit is daarna getoetst door onze hydroloog. Vervolgens is hiervoor een microprojectplan gemaakt. Na het doorlopen van de officiële procedures konden we aan de slag”, aldus Verboord. “In oktober 2020 sloegen we met de agrariërs een piketpaaltje op de plek waar de stuw moet komen. In november zijn de stuwen geplaatst. Echt een mooi voorbeeld van samenwerken met de streek om droogte aan te pakken”. Ook water vasthouden in uw kavelsloten? Het waterschap ondersteunt grondeigenaren bij het water vasthouden, bijvoorbeeld met materialen en advies. Wilt u hierover in gesprek met het waterschap? Neem dan gerust contact met ons op.

Project Beekherstel. De Keersop voldoet nu niet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 doelen. Om te kunnen voldoen aan die opgaven, moeten er inrichtingsmaatregelen worden genomen. In de jaren ‘70, toen veel beken in Brabant zijn rechtgetrokken om zo snel mogelijk water af te voeren, is deze beek redelijk ongemoeid gelaten. Maar de delen die wel zijn rechgetrokken, proberen we weer natuurlijker te maken. Zo neemt de stroomsnelheid op stukken toe, wat goed is voor onder meer de beekprik.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Naast de doelen van de N2000, wordt ook gekeken naar de inrichting en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en speelt het actieplan Leven de Dommel een belangrijke rol. Daarbij wordt gekeken naar het invulling geven van maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voor zowel de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater.

Voor de Keersop betekent dit bijvoorbeeld het herstel van Natte Natuurparels, het tegengaan van verdroging en samen met de landbouw kijken naar verbeteringen in de waterhuishouding. Naast deze water- en natuuropgaven gaat het waterschap samen met de gebiedspartners ook aan de slag met de Gebiedsimpuls N69. Deze is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Daarbij gaat het om investeringen in landbouw, landschap, natuur, recreatie en water. Het project Beekherstel is opgedeeld in drie deeltrajecten: 1. Keersopperbeemden (het gebied tussen de Keersop/Loonderweg en Loverensedijk); 2. Midden (het gebied tussen de Loverensedijk en Vlieterdijk); 3. Kromhurken (het gebied tussen de Vlieterdijk en Bredasedijk)." (bron: Waterschap De Dommel, november 2020)

Reactie toevoegen