Kanis

Plaats
Dorp
Woerden
Groene Hart
Utrecht

Kanis kerk [640x480].jpg

Kanis, zie hier het bewijs dat dit dorpje rond 1910 nog 'De verkeerde Kanis' werd genoemd. (P.S. wie heeft hier een betere scan van?)

Kanis, zie hier het bewijs dat dit dorpje rond 1910 nog 'De verkeerde Kanis' werd genoemd. (P.S. wie heeft hier een betere scan van?)

Kanis..JPG

We zien Kanis al in de verte.

We zien Kanis al in de verte.

Kanis.JPG

In Kanis aangekomen, midden in het Groene Hart.

In Kanis aangekomen, midden in het Groene Hart.

Kanis (2).JPG

En we verlaten Kanis al weer, mooie wereld daar.

En we verlaten Kanis al weer, mooie wereld daar.

Kanis

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Kanis.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Kanis.

Terug naar boven

Status

- Kanis is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Groene Hart, gemeente Woerden. T/m 1988 gemeente Kamerik.

- Het dorp Kanis heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Kamerik.

- Onder het dorp Kanis vallen geografisch gezien ook de buurtschappen Teckop, Oud-Kamerik en Mijzijde. Voor de postadressen vallen die net als Kanis onder Kamerik.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
In de regio spreekt men doorgaans van De Kanis.

Oudere vermeldingen
1849 de Verkeerde Kanis.

Naamsverklaring
- Naar het schijnt oorspronkelijk de naam van de hier gebouwde kerk. Mogelijk is de benaming te danken aan de gelijkenis met een verkeerde 'omgekeerde' kanis 'korf met een platte zijde om op de rug te dragen'. Bijnamen voor kerken en torens zijn niet ongewoon (vergelijk de Kolenkit te Amsterdam en de Kopspijker in De Bilt). Of gaat het om een vroegere veldnaam, en dan een benoeming naar de vorm? Als toponiem komt Kanis al in de middeleeuwen voor (1485 Den Canis) als naam van een akker bij Haaren NB.(1)

- (2) heeft een andere verklaring: "De naam komt van de hier gelegen herberg die De Gekeerde Kanis heette, wat de omgekeerde vismand betekent." In het dorp is thans nog een eetcafé De Kanis (maar of dat de opvolger is van die oorspronkelijke herberg is ons niet bekend).

Terug naar boven

Ligging

Kanis ligt N van Kamerik, langs de Kamerikse Wetering, met lintbebouwing O van deze wetering (Van Teylingenweg) en een compact kerntje W van deze wetering (met tevens lintbebouwing aldaar aan de weg Mijzijde).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De dorpskern omvat een 10-tal straatjes met in totaal ca. 150 huizen en ca. 400 inwoners. Het buitengebied N en O van het dorp valt er ook redelijkerwijs nog toe te rekenen. In totaal zal het dorpsgebied ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners omvatten (precies is dit niet te berekenen omdat Kanis met omgeving geen eigen postcode heeft en daarom voor de postadressen 'in' Kamerik ligt).

Terug naar boven

Geschiedenis

Kanis is nog een jong dorp. Als eerste komt er de RK kerk (als opvolger van de RK schuurkerk in de nabijgelegen buurtschap Teckop), in 1855 gebouwd gelijktijdig met de nieuwbouw van de protestantse kerk in moederdorp Kamerik. Rond deze Sint Hippolytuskerk onstaat geleidelijk bebouwing en zo krijgt het dorpje Kanis vorm. Eind 19e eeuw komt er een katholieke school.

Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt de Kanis het karakter van een dorp, door nieuwbouw in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Geleidelijk komen er ook winkels. In 1969 is verzorgingshuis Miland geopend (en in 2007 gesloten). In de jaren tachtig van de 20e eeuw sluit de ene na de andere winkel de deuren en is ook de school verplaatst naar Kamerik.

Dialect
Het West-Utrechtse dialect wordt rond de Kanis nog gebruikt en is onderdeel van het Utrechts-Alblasserwaards dialect. Het dialect onderscheidt zich van het Stad-Utrechts door het minder schelle en langer aanhoudende klinkergebruik. Dit dialect vindt men verder nog rond Kamerik, Zegveld, Kockengen en Harmelen. (3)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Woerden ligt voor meer dan 80 procent op een ondergrond die bestaat uit veen. Door oxidatie, krimp en zettingen is het maaiveld de afgelopen decennia flink gedaald. Als je daar niet structureel iets aan doet, kan de bodem de komende 50 jaar tot 1,5 centimeter per jaar blijven zakken. Met als gevolg dat wateroverlast op straat en schade aan rioleringen, kabels en leidingen die zich al jaren voordoet, zal blijven bestaan. Ook wegen en tuinen verzakken en eens in de zoveel tijd is een grootschalige reconstructie van de buitenruimte nodig. De ervaring van de gemeente Woerden leert dat elke 10 jaar een forse ophoogslag nodig is voor het bereikbaar houden van de woningen en het herstellen van verzakkingen en beschadigingen aan de riolering.

Dat moet anders en duurzamer, vindt de gemeente. Daarom is in het dorp Kanis in 2016 een pilotproject van start gegaan. In dit project worden de Life Cycle Costs van aanleg, onderhoud en vervanging berekend over een periode van 100 jaar. Daarmee wordt inzichtelijk dat de nu forse investering zich binnen deze periode terugverdient. Met een nieuwe, duurzame oplossing blijft Woerden straks namelijk gevrijwaard van om de zoveel jaar een een grootschalige en kostbare onderhoudsronde. Om meer grip te krijgen op de ervaringen en wensen van de inwoners van de Kanis, heeft de gemeente Woerden gekozen voor een nieuwe vorm van participatie bij de reconstructie. Het dorp is hierbij geen proeftuin waar een scala aan nieuwe oplossingen zal worden uitgetest. Het dorp is echter wel een proeftuin als het gaat om de wijze waarop inwoners bij het proces worden betrokken, zoals bij de zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen en de daarbij horende vorm van aanbesteden.

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Woerden en Bosch Slabbers Landschapsarchitecten zijn in het kader van de nieuwe participatievorm tijdens de verkenningsfase van ontwerprichtingen in 2014 en 2015 2 bewonersavonden en 2 ontwerpateliers (werksessies) georganiseerd. Zo ontstond de mogelijkheid om samen met inwoners en overige betrokkenen te brainstormen over mogelijke oplossingen voor de huidige problematiek in het dorp. Tijdens deze bijeenkomsten is bovendien gesproken over nieuwe technieken die mogelijk een toekomstbestendige oplossing bieden. Het verloop en de resultaten van dat proces vormen de kern van het rapport Ontwerpatelier De Kanis (oktober 2015). De resultaten dienen ook als hulpmiddel bij de besluitvorming over de reconstructie van het dorp.

De firma RPS heeft in opdracht van de gemeente een variantenstudie uitgevoerd. Doel: een haalbare variant bepalen om de woonstraten duurzaam op te hogen naar het oorspronkelijke aanlegniveau. Uit de variantenstudie volgt dat voor Kanis een zettingsvrije betonconstructie de beste maatregel is. "Beton biedt op langere termijn de meeste zekerheid", zegt projectleider Joost Wattel van RPS, die als directievoerder met deze constructie in Gouderak goede ervaringen heeft. "De fundering bestaat uit trillingvrij aangebrachte heipalen. Daarop wordt een betonconstructie gestort als basis voor de rijbaan. De kabels en leidingen komen in een gefundeerde goot. Zo krijg je één stabiele constructie die niet zakt." RPS werkt de gekozen constructie uit tot een referentieontwerp. Daarbij is ook aandacht voor klimaatadaptieve maatregelen. Zoals het bergen en opvangen van water in holle ruimten en de aanleg van groenstroken. In 2020 moet de reconstructie van de openbare ruimte in Kanis gereed zijn. Zie voor vergelijkbare problematieken en hun oplossingen ook bij Krimpen aan den IJssel en buurdorp Kockengen (gem. Stichtse Vecht).

- Door de sloop van verzorgingstehuis Huize Miland in Kanis is er ruimte ontstaan voor nieuwbouw in het dorp. In 2016 zijn op deze plek 13 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige RK Hippolytuskerk dateert uit 1914 en is de opvolger van de eerste RK kerk alhier uit 1855, die bij een grote dorpsbrand in 1913 verloren is gegaan. De 5 grote ramen dateren van 1923 en zijn van de hand van H.L.D. Kochen uit Utrecht. De kleinere gebrandschilderde ramen dateren uit veel latere tijd: zij zijn tussen 1956 en 1962 gemaakt door Harrie Sterk, een kunstenaar uit Vleuten, die hierop o.a. de volgende heiligen afbeeldt: St. Isidorus, St. Augustinus, St. Petrus, St. Paulus, St. Christophorus, St. Agnes, St. Maria Magdalena en St. Liduina. Hiervoor is onder meer geld ingezameld bij gelegenheid van het eeuwfeest van de parochiekerk aan de Kanis.

Reactie toevoegen