IJhorst

Plaats
Dorp
Staphorst
Overijssel

IJhorst

Terug naar boven

Status

- IJhorst is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Staphorst.

- Onder het dorp IJhorst vallen ook de buurtschappen Halfweg (deels) en Westerhuizingerveld (deels).

Terug naar boven

Naam

In het dialect
De Rieverst. Een inwoner van IJhorst is een Rieverster.

Oudere vermeldingen
1292 de Ywehorst, Yewehorst, 1434 kopie 1707 Hinrick ter Yuhorst, 1449 Yworst, 1496 de Ywehorst, 1665 Yhorst, Ter Yhorst.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse ywe 'ijf, taxus' en horst 'begroeide hoogte'. Te vergelijken zijn benamingen van naburige horsten als Werkhorst: 1355 die Waerghast, 1402 Warchurst, waarin warg* 'wilg (Salix)', en Esphorst: 1217 kopie Hestphorst, ter Esphorst, ter Espers - geworden tot Respers - waarin esp 'ratelpopulier (Populus tremula)'. De dialectvariant is, evenals bij Respers, ontstaan uit de combinatie met ter.(1)

Terug naar boven

Ligging

IJhorst ligt NO van Staphorst en grenst in het N aan de provincie Drenthe (kern de Wijk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp IJhorst 79 huizen met 530 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- IJhorst heeft 9 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Carstenbos in IJhorst, eigendom van Landschap Overijssel, is in 2014 uitgedund. Grote bomen zijn gekapt zodat de overblijvende bomen meer ruimte krijgen om te groeien en er meer licht op de bodem kan komen. Dat is goed voor de variatie aan jonge bomen, struiken en kruiden, en aantrekkelijker voor de dieren die in het bos leven.

- Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben plannen ontwikkeld om vanaf 2018 het gebied Vledders en Leijerhooilanden Z van IJhorst nog natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken en tevens het waterbeheer te verbeteren. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien. Een belangrijk onderdeel van deze natuurontwikkeling is het grondwaterpeil. Voor bepaalde natuur is een hoge grondwaterstand belangrijk. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft nauwkeurig onderzoek uitgevoerd of een verhoging haalbaar is en wat de consequenties voor het gebied zijn. Op basis hiervan is het plan om het peil ten oosten van de Streitenvaart met gemiddeld 40 centimeter te verhogen naar 1,20 meter boven NAP.

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden wordt nu nog gekenmerkt door grasland en her en der wilgengroei, kleine houtwallen en bosjes. Het is vooral een heel open en uitgestrekt gebied. Mede door de sterke toestroom van kwelwater uit de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater is het mogelijk de natuur terug te brengen. De Streitenvaart krijgt een natuurlijke oever aan de oostzijde. Aan de noordzijde van de vaart komt een waterpartij omzoomd door een rietkraag die het thuis kan worden voor vele soorten watervogels. Bij de planvorming houden Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zo veel mogelijk rekening met de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden. Voor nadere informatie zie de nieuwsbrief Herinrichting Vledders en Leijerhooilanden (april 2018). Sinds de inloopbijeenkomst van april 2018 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpplan. Dit gebeurde mede op basis van reacties van bewoners en andere betrokkenen. Belangrijkste wijziging is het verplaatsen van het beoogde informatiepunt van de Poeleweg naar de Burg. van Wijngaardenstraat. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd om de afwatering vanaf het gebied Mesu te optimaliseren. Onderdeel van het project is ook de vervanging van het gemaal Vledders. Dit gemaal dateert uit de zestiger jaren en is aan het einde van zijn levensduur. Er is in het ontwerpproces gekeken naar alternatieven zoals het toepassen van een kleiner gemaal of geen gemaal. Maar in overleg met specialisten en omwonenden is besloten het bestaande gemaal te vervangen door een nieuw gemaal.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2011 zijn plannen gemaakt om te komen tot een bredere samenwerking tussen de basisschool, bibliotheek en peuterspeelzaal. Doel van de samenwerking is de leefbaarheid in het dorp IJhorst te vergroten. In het Dorpsplan was daarnaast de wens opgenomen om een multifuntioneel gebouw te realiseren. Leegstand in een deel van Basisschool De Iekmulder heeft het mogelijk gemaakt deze wens te realiseren. De brede school is in 2013 gereed gekomen. Basisschool De Iekmulder is een openbare, kleine dorpsschool in het hart van het dorp. De Iekmulder is een school waar iedereen zich welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. De school is actief in beweging om ervoor te zorgen dat elk kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Zij bieden met de nieuwste lesmethodes en de modernste middelen onderwijs op maat.

- Peuterspeelzaal De Reestrakkertjes is een algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorziening waar ingespeeld wordt op wensen en behoeften van kinderen en ouders, met als achterliggend doel het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Het basisuitgangspunt van de peuterspeelzaal is in grote lijnen te omschrijven als: spelen; ontmoeten; ontwikkelen; observeren; signaleren; uitwisselen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. IJhorst is opgericht in 1947 en staat in de regio bekend als een gezellige en sociale vereniging waar iedereen welkom is.

Reactie toevoegen