Hooge Mierde

Plaats
Dorp
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Hooge Mierde

Terug naar boven

Status

- Hooge Mierde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Reusel-De Mierden. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Wapen van de voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Onder het dorp Hooge Mierde valt ook de buurtschap Kuilenrode.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hooge Mierde grenst in het ZW aan België en de Belgische plaatsen Arendonk en Ravels, in het NW ook aan België en de Belgische plaatsen Weelde en Poppel, in het NO aan Lage Mierde, in het O aan Hulsel en in het ZO aan Reusel, en ligt Z van Hilvarenbeek, NO van Turnhout in België en ZO van Baarle-Nassau en de Belgische plaats Baarle-Hertog.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hooge Mierde 20 huizen met 121 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hooge Mierde, kun je terecht bij Heemkundekring De Mierden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 en 2009 hebben het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden en Dorpsraad Hooge Mierde een Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) voor het dorp opgesteld. De doelstelling van dit IDOP was om samen met de inwoners een beeld te schetsen van de leefbaarheid in het dorp, nu en op termijn. De wensen van inwoners - die hun inbreng hebben geleverd op 3 bewonersavonden - hebben hierbij het uitgangspunt gevormd. Tijdens deze avonden zijn de problemen op het gebied van leefbaarheid, nu en in de toekomst, in kaart gebracht, zijn oplossingsrichtingen geschetst en zijn prioriteiten aangegeven. In het IDOP zijn 5 hoofddoelen onderscheiden, die allemaal bijdragen aan het behoud van de levendigheid, het dorpse karakter en landelijke uitstraling van Hooge Mierde.

In de zogeheten Oplegger zijn deze hoofddoelen vervolgens geconcretiseerd in projecten. Uitgewerkt zijn de projecten: 1. Versterken positie en functioneren dorpsraad. 2. Ontwikkeling woningbouwplan De Leeuwerik. 3. Starterswoningen. 4. Nieuw gemeenschapshuis De Schakel. 5. Toegankelijkheid bushaltes. 6. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening. 7. Speelvoorzieningen. 8. AED’s. 9. Herinrichting Sportpark De Leeuwerik. 10. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool. 11. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 12. Marktplaats Cultuurpoort. 13. Onderhoud voet- en fietspaden. 14. Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid. 15. Recreatieve poort De Spartelvijver. In het IDOP-eindverslag legt Dorpsraad Hooge Mierde verantwoording af van de activiteiten die zij heeft ontplooid om de projecten waarbij de raad meer dan een adviserende rol speelde te realiseren. Tevens wordt aangegeven of de doelstellingen van de projecten zijn gehaald.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hooge Mierde heeft 8 rijksmonumenten.

- De RK Sint-Jan-Evangelistkerk, ook wel de kerk van de Heilige Johannes bij de Latijnse Poort (Schoolstraat 9) heeft een 15e-eeuwse toren van drie geledingen, voorzien van steunberen en een traptorentje in de zuidoosthoek. De kerk was van 1648 tot 1800 door de hervormden in gebruik geweest en, gezien het geringe aantal protestanten, in verval geraakt. De katholieken bleven daarom gebruikmaken van hun in 1758 vernieuwde schuurkerk, om in 1820 de vervallen gotische kerk vrijwel geheel te vernieuwen. Uiteindelijk is de oude kerk in 1922 gesloopt en is de huidige kerk gebouwd, waarbij de oude toren gelukkig bewaard is gebleven. In de kerk bevindt zich een kruisbeeld uit ongeveer 1500, een Maria op de Maansikkel uit 1650, een 18e-eeuws kruisbeeld en een grafzerk waarop de symbolen der evangelisten staan afgebeeld. De kerk is in augustus 2015 aan de eredienst onttrokken en is tegenwoordig in gebruik als museum.

"De omgeving van de kerk, met rondom nog steeds het kerkhof zoals in een grijs verleden, kan vooral in de zomer enige schilderachtigheid niet worden ontzegd. Die wordt vooral bereikt door de toegangslaan van hoge bomen die elkaar in de kruinen vinden en zo een schemerachtige tunnel vormen. Het zicht op de kerk wordt er van deze kant uit wel door ontnomen, maar dat heeft men graag over voor de wijdingsvolle sfeer onder de bomen in de schaduw waarvan aan de rechterkant de nieuwe pastorie mede te dromen staat. Rondom de kerk ontwikkelt zich thans een nieuw centrum van moderne woningen. Daarvoor is vooral aan de oostkant ruimte genoeg. Over de open velden kijkt de toren uit naar zijn Reuselse rivaal. Ze zijn in Hooge Mierde trots op die toren. De opmerking van een jonge gast: "Maar zo verschrikkelijk hoog is-ie toch ook weer nie!" deed daar niets aan af. Vaders terechtwijzing: "Hij is in ieder geval hoger dan die van Reusel!" bleek voor geen tegenspraak vatbaar. Dat kunnen die van Reusel zich dan voor gezegd houden. Daar bezitten ze echter een reuzenkei, waaraan Mierd niet tippen kan. En zo heeft ieder zijn eigen trots." Aldus Pierre van Beek anno 1970 in zijn uitvoerige artikel over de kerkelijke geschiedenis van Hooge en Lage Mierde.

- In 1805 ontstond in Hooge Mierde een nieuwe bedevaart, nadat de pastoor een reliek en een beeld van Cornelius had verworven. In de kerk is een Corneliusbeeld aanwezig. Ook een kostbaar houten Corneliusbeeld is in het bezit van de parochie, maar dat wordt elders op een veilige plaats bewaard. Na een bloeitijd in de 19e eeuw zette een neerwaartse tendens in als gevolg van de grenssluiting tijdens de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van Corneliusbedevaarten in Arendonk-Voorheide (B) en Esbeek. Tegenwoordig is de bedevaart vrijwel geheel verdwenen. Wel is in 1998 een nieuwe Corneliuskapel opgericht, zij het eerder uit cultuurhistorisch dan uit devotioneel oogpunt. De Sint-Corneliuskapel bevindt zich daar waar de Poppelse Dijk op de Kuilenrode uitkomt. Het is een bakstenen gebouwtje met zadeldak, een driezijdige apsis en een Corneliusbeeld met de attributen hoorn en kruis.

- Bronzen beeldje van een boer met een melkbus, op het Myrthaplein.

- Een bezoek van John Meulenbroeks in de jaren zeventig aan het Historical Museum December 1944 in La Gleize was de start van een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog en het begin van een militariaverzameling. De verzameling groeide en werd omgevormd tot een museum op de eerste verdieping van zijn Café De Bijenkorf in Hooge Mierde. In de jaren negentig onstonden de eerste activitieten van het museum in samenwerking met Heemkunde Groep De Mierden. Enkele jaren later is het museum geopend, waarna gezocht werd naar een beter bereikbaar gebouw. In 2005 is Museum De bewogen jaren 1939-1950 van start gegaan in het oude Rabobankgebouw tegenover de kerk. Er is bewust gekozen om ook aandacht te besteden aan de onafhankelijksstrijd in Indonesië, omdat veel Nederlanders en Nederlandse soldaten daar ook mee te maken hebben gehad.

Het museum richt zich voornamelijk op de bewoners van het gebied rond Hooge Mierde. Van soldaten die uit de dorpen kwamen zijn veel uitrustingsstukken en verhalen te vinden. De vele uniformen van zowel Nederlandse, Engelse als Fransen soldaten geven een inkijk in hoe het er in mei 1940 en september 1944 in dit gebied aan toe ging. Bijzonder is ook een luik van een Dakota. Deze Dakota, de KG399, stortte neer bij Arendonk op de terugweg van een bevoorradingsvlucht voor operatie Market Garden. De piloot en co-piloot kwamen hierbij om het leven, de andere zes bemanningsleden wisten zich met hun parachute in veiligheid te brengen. Normaal zou het luik niet opvallen in een museum, maar dankzij het verhaal erachter is het een indrukwekkend onderdeel van de collectie.

Het museum loodst je mee van de Duitse inval in 1940, met de te hulp komende Franse soldaten, naar de bevrijding door de Britten in 1944 en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog na de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt er stil gestaan bij de Japanse bezettingstijd en de internering in Nederlands-Indië. Naast veel voorwerpen uit deze perioden is er ook genoeg te lezen op uitgebreide documentatieborden. Het museum heeft ook een autoroute, een wandelarrangement en twee fietsarrangementen uitgezet langs de oorlogsmonumenten in de regio. (bron: Traces of War.nl) Rondleidingen zijn mogelijk, reserveren voor rondleidingen is gewenst. Er zijn altijd deskundigen aanwezig die je extra informatie kunnen verschaffen. Voor kinderen en jongeren hebben ze fotozoektochten en lesbrieven met betrekking tot het museum. Voor scholen hebben ze aangepaste arrangementen.

- Gevelstenen in Hooge Mierde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jeugdvakantieweek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tot ongeveer 1950 was de Brouwketel, gelegen ZW van Hooge Mierde, een hoogveenven in een groot heidegebied. Daarna veranderde het in een venachtige laagte. Het bleef herkenbaar als een laagte in het gebied, met nog enige mate van vochtigheid, maar er was geen sprake meer van oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld in het nabijgelegen Zwartven wel het geval is. Omstreeks 1960 zijn afwateringssloten gegraven en is de Brouwketel in cultuur gebracht. Daarvoor is grond in de laagte geschoven. Hierbij is een steilrand van circa een halve meter ontstaan. Sindsdien is de Brouwketel in gebruik geweest als grasland.

Het Brabants Landschap wil hier het oude landschap herstellen en heeft daarom in 2019 de venachtige laagte ontgraven en de steilranden naar het omliggende bos meer vloeiend gemaakt voor heideontwikkeling. De grondlaag van circa 70 centimeter is ontgraven, tot op de oorspronkelijke, voedselarme onderlaag, en hoogteverschillen zijn glad gestreken. Plantensoorten die van deze maatregelen kunnen profiteren zijn de kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw. Ook dieren zoals de vinpootsalamander, rugstreeppad en venwitsnuitlibel hebben baat bij dit herstel. De Brouwketel kan een stapsteen worden voor verspreiding van soorten tussen Landgoed De Utrecht en het Beleven in Reusel. Met het herstel van de laagte geeft Brabants Landschap invulling aan het volledig maken van het Natuurnetwerk Brabant. (bron: Brabants Landschap)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hooge Mierde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hooge Mierde door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hooge Mierde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hooge Mierde (nog in opbouw).

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Hooge Mierde (nog in opbouw).

- Onderwijs: - "Basisschool De Akkerwinde is een van de vijf katholieke basisscholen in de gemeente Reusel-De Mierden. Daarnaast is er nog een openbare school. Het is een dorpsschool en de enige school in de kern Hooge Mierde. De meeste kinderen uit deze kern zitten dan ook bij ons op school, ongeacht afkomst of levensovertuiging. De Akkerwinde is opgericht in 1929 en droeg toen de naam 'Lagere school St. Cornelius'. In 1984 vond de opening plaats van de geheel gerenoveerde school, waarbij de fusie van de kleuterschool en de lagere school naar de basisschool een feit was en ze verder gingen onder de naam De Akkerwinde. In 2005 is de school opnieuw geheel gerenoveerd. Ook deed toen de peuterspeelzaal zijn intrede in het gebouw. Hiermee kreeg 'De Brede school' steeds meer vorm. De Akkerwinde is een Rooms Katholieke school. De levensbeschouwelijke identiteit(en) komt echter minimaal aan bod in onze onderwijsprogramma’s. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennismaken met het christelijke geloof besteden we expliciet aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan het katholicisme. Voorbeelden hiervan zijn Kerstmis en Pasen. In onze methodes Goed gedaan, Trefwoord en de wereldoriënterende methodes wordt aandacht besteed aan diversiteit en andere geestelijke stromingen.

De basisscholen D'n Opstap in Lage Mierde, De Clemensschool in Hulsel en De Akkerwinde in Hooge Mierde (gezamenlijk ook wel HooLaHu genoemd) werken nauw samen en we merken dat dit erg waardevol is. Op deze manier kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en kunnen we samen optrekken bij veranderingsonderwerpen, studiedagen enz. We hebben één directeur en elke school heeft zijn eigen teamleider. Daarnaast hebben we één intern begeleider (IB'er) voor de drie scholen."

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Hulsel - De Mierden heeft als doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde hulp bij ongevallen. Dit doet de vereniging door: EHBO- cursussen te organiseren; herhalingslessen voor gediplomeerde EHBO-ers te organiseren; jeugd EHBO-lessen te organiseren voor basisschoolleerlingen van groep 8; dienst te doen bij evenementen; en 12 verbandposten in Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel in stand te houden. Van leden wordt verwacht dat ze ondersteuning verlenen bij diverse evenementen in de genoemde dorpen. Bijvoorbeeld bij: wandel- en fietsvierdaagse, zeskamp, sportevenementen, carnaval, jaarmarkten en culturele evenementen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hooge Mierde, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen