Hooge Mierde

Plaats
Dorp
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Hooge Mierde

Terug naar boven

Status

- Hooge Mierde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Reusel-De Mierden. T/m 1996 gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Wapen van de voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde.

- Onder het dorp Hooge Mierde valt ook de buurtschap Kuilenrode.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hooge Mierde grenst in het ZW aan België en de Belgische plaatsen Arendonk en Ravels, in het NW ook aan België en de Belgische plaatsen Weelde en Poppel, in het NO aan Lage Mierde, in het O aan Hulsel en in het ZO aan Reusel, en ligt Z van Hilvarenbeek, NO van Turnhout in België en ZO van Baarle-Nassau en de Belgische plaats Baarle-Hertog.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hooge Mierde 20 huizen met 121 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hooge Mierde, kun je terecht bij Heemkundekring De Mierden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 en 2009 hebben het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden en Dorpsraad Hooge Mierde een Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) voor het dorp opgesteld. De doelstelling van dit IDOP was om samen met de inwoners een beeld te schetsen van de leefbaarheid in het dorp, nu en op termijn. De wensen van inwoners - die hun inbreng hebben geleverd op 3 bewonersavonden - hebben hierbij het uitgangspunt gevormd. Tijdens deze avonden zijn de problemen op het gebied van leefbaarheid, nu en in de toekomst, in kaart gebracht, zijn oplossingsrichtingen geschetst en zijn prioriteiten aangegeven. In het IDOP zijn 5 hoofddoelen onderscheiden, die allemaal bijdragen aan het behoud van de levendigheid, het dorpse karakter en landelijke uitstraling van Hooge Mierde.

In de zogeheten Oplegger zijn deze hoofddoelen vervolgens geconcretiseerd in projecten. Uitgewerkt zijn de projecten: 1. Versterken positie en functioneren dorpsraad. 2. Ontwikkeling woningbouwplan De Leeuwerik. 3. Starterswoningen. 4. Nieuw gemeenschapshuis De Schakel. 5. Toegankelijkheid bushaltes. 6. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening. 7. Speelvoorzieningen. 8. AED’s. 9. Herinrichting Sportpark De Leeuwerik. 10. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool. 11. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 12. Marktplaats Cultuurpoort. 13. Onderhoud voet- en fietspaden. 14. Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid. 15. Recreatieve poort De Spartelvijver. In het IDOP-eindverslag legt Dorpsraad Hooge Mierde verantwoording af van de activiteiten die zij heeft ontplooid om de projecten waarbij de raad meer dan een adviserende rol speelde te realiseren. Tevens wordt aangegeven of de doelstellingen van de projecten zijn gehaald.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hooge Mierde heeft 8 rijksmonumenten.

- Een bezoek van John Meulenbroeks in de jaren zeventig aan het Historical Museum December 1944 in La Gleize was de start van een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog en het begin van een militariaverzameling. De verzameling groeide en werd omgevormd tot een museum op de eerste verdieping van zijn Café De Bijenkorf in Hooge Mierde. In de jaren negentig onstonden de eerste activitieten van het museum in samenwerking met Heemkunde Groep De Mierden. Enkele jaren later is het museum geopend, waarna gezocht werd naar een beter bereikbaar gebouw. In 2005 is Museum De bewogen jaren 1939-1950 van start gegaan in het oude Rabobankgebouw tegenover de kerk. Er is bewust gekozen om ook aandacht te besteden aan de onafhankelijksstrijd in Indonesië, omdat veel Nederlanders en Nederlandse soldaten daar ook mee te maken hebben gehad.

Het museum richt zich voornamelijk op de bewoners van het gebied rond Hooge Mierde. Van soldaten die uit de dorpen kwamen zijn veel uitrustingsstukken en verhalen te vinden. De vele uniformen van zowel Nederlandse, Engelse als Fransen soldaten geven een inkijk in hoe het er in mei 1940 en september 1944 in dit gebied aan toe ging. Bijzonder is ook een luik van een Dakota. Deze Dakota, de KG399, stortte neer bij Arendonk op de terugweg van een bevoorradingsvlucht voor operatie Market Garden. De piloot en co-piloot kwamen hierbij om het leven, de andere zes bemanningsleden wisten zich met hun parachute in veiligheid te brengen. Normaal zou het luik niet opvallen in een museum, maar dankzij het verhaal erachter is het een indrukwekkend onderdeel van de collectie.

Het museum loodst je mee van de Duitse inval in 1940, met de te hulp komende Franse soldaten, naar de bevrijding door de Britten in 1944 en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog na de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt er stil gestaan bij de Japanse bezettingstijd en de internering in Nederlands-Indië. Naast veel voorwerpen uit deze perioden is er ook genoeg te lezen op uitgebreide documentatieborden. Het museum heeft ook een autoroute, een wandelarrangement en twee fietsarrangementen uitgezet langs de oorlogsmonumenten in de regio. (bron: Traces of War.nl) Rondleidingen zijn mogelijk, reserveren voor rondleidingen is gewenst. Er zijn altijd deskundigen aanwezig die je extra informatie kunnen verschaffen. Voor kinderen en jongeren hebben ze fotozoektochten en lesbrieven met betrekking tot het museum. Voor scholen hebben ze aangepaste arrangementen.

- Gevelstenen in Hooge Mierde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jeugdvakantieweek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tot ongeveer 1950 was de Brouwketel, gelegen ZW van Hooge Mierde, een hoogveenven in een groot heidegebied. Daarna veranderde het in een venachtige laagte. Het bleef herkenbaar als een laagte in het gebied, met nog enige mate van vochtigheid, maar er was geen sprake meer van oppervlaktewater, zoals bijvoorbeeld in het nabijgelegen Zwartven wel het geval is. Omstreeks 1960 zijn afwateringssloten gegraven en is de Brouwketel in cultuur gebracht. Daarvoor is grond in de laagte geschoven. Hierbij is een steilrand van circa een halve meter ontstaan. Sindsdien is de Brouwketel in gebruik geweest als grasland.

Het Brabants Landschap wil hier het oude landschap herstellen en heeft daarom in 2019 de venachtige laagte ontgraven en de steilranden naar het omliggende bos meer vloeiend gemaakt voor heideontwikkeling. De grondlaag van circa 70 centimeter is ontgraven, tot op de oorspronkelijke, voedselarme onderlaag, en hoogteverschillen zijn glad gestreken. Plantensoorten die van deze maatregelen kunnen profiteren zijn de kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw. Ook dieren zoals de vinpootsalamander, rugstreeppad en venwitsnuitlibel hebben baat bij dit herstel. De Brouwketel kan een stapsteen worden voor verspreiding van soorten tussen Landgoed De Utrecht en het Beleven in Reusel. Met het herstel van de laagte geeft Brabants Landschap invulling aan het volledig maken van het Natuurnetwerk Brabant. (bron: Brabants Landschap)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hooge Mierde door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hooge Mierde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hooge Mierde (nog in opbouw).

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Hooge Mierde (nog in opbouw).

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Hulsel - De Mierden heeft als doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde hulp bij ongevallen. Dit doet de vereniging door: EHBO- cursussen te organiseren; herhalingslessen voor gediplomeerde EHBO-ers te organiseren; jeugd EHBO-lessen te organiseren voor basisschoolleerlingen van groep 8; dienst te doen bij evenementen; en 12 verbandposten in Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel in stand te houden. Van leden wordt verwacht dat ze ondersteuning verlenen bij diverse evenementen in de genoemde dorpen. Bijvoorbeeld bij: wandel- en fietsvierdaagse, zeskamp, sportevenementen, carnaval, jaarmarkten en culturele evenementen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hooge Mierde, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen