Hollandscheveld

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

hollandscheveld_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hollandscheveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Hollandscheveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Hollandscheveld

Terug naar boven

Status

- Hollandscheveld is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

- Onder het dorp Hollandscheveld valt ook de Z van het dorp gelegen buurt Zuideropgaande (waar zich o.a. de gereformeerde kerk van het dorp bevindt), gelegen rond de gelijknamige weg. In de provincie-atlas Drenthe (1) staat het als plaatsnaam vermeld, maar dat is het niet en volgens lokale ingewijden ook nooit geweest. Vroeger was het wel een streeknaam.

- Voor de postadressen valt onder het dorp Hollandscheveld ook het Z van Zuideropgaande gelegen dorp Nieuw Moscou.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Veenkoloniaal dorp, genoemd naar de Hollandse kooplieden die hier in de 17e eeuw met de Compagnie van de 5000 Morgen de veenontginningen aanvingen. (2)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt direct ZO van Hoogeveen of, zoals de regionale historicus Albert Metselaar het eens zo mooi stelde in zijn CV, "tussen Moscou (Z van Hollandscheveld, red.) en Siberië (buurtschap W van Tiendeveen, red.)". Het dorp grenst in het N aan de A37.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hollandscheveld 335 huizen met 1.760 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners en is daarmee na Hoogeveen de grootste kern van de gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Landschapsbiografie
"Er is een belangrijke stap gezet in de vitalisering van het veengebied tussen de dorpen Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut. Gedeputeerde Cees Bijl was op 26 oktober 2021 aanwezig in restaurant Schoonhoven om het eerste exemplaar van het (via de link ook online te lezen) boek 'Landschapsbiografie van het Hollandscheveld' in ontvangst te nemen. Hij sprak lovende woorden over dit boekwerk. Hij was ook naar Schoonhoven gekomen om de inwoners en andere betrokkenen aan te moedigen nu toekomstgericht aan de slag te gaan.

De Plaatselijke Belangen van Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut zijn al langere tijd bezorgd over de teloorgang van de kwaliteiten van het gebied. Het belang van het veenkoloniale landschap wordt ook onderschreven door prof. Theo Spek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een rijk en gelaagd landschap dat gekoesterd moet worden voor de toekomstige generaties. Door eendrachtig samen te werken kunnen de Plaatselijke Belangen met trots een fraai gedocumenteerde landschapsbiografie presenteren. Het resultaat van een unieke samenwerking van de vier dorpen. Het initiatief hiertoe is nu eens niet van hogerhand door de gemeente genomen, maar van ‘onderop’ door de dorpen zelf als opdrachtgever. Temeer omdat de landschapsbiografie gezien wordt als het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een landschapsvisie met hierin een aantal concrete toekomstgerichte maatregelen. De bijeenkomst met ongeveer 70 deelnemers (bewoners en professionals) werd geleid door Luit Hummel van de BOKD.

Landschapsbiograaf Jeroen Wiersma, die onder de vlag van het Kenniscentrum Landschap van Rijksuniversiteit Groningen de auteur is van het boek, wandelde in zijn presentatie in grote stappen door de geschiedenis van het veenkoloniale gebied en gaf op een prettige en overzichtelijke manier een toelichting. Het levensverhaal van het bijzondere landschap komt duidelijk naar voren in de biografie. Conclusie: de moeite waard om het behouden en te versterken daar waar mogelijk. Streekhistoricus Albert Metselaar maakte in zijn bijdrage een vergelijk tussen landschap en mens. Een mooie parallel waarin hij ontstaan en ontwikkeling centraal stelde. Een landschap heeft net als een mens een eigen identiteit. Voor beide is het behoud daarvan en het karakter belangrijk. Zo pleitte Albert voor het behoud van het karakter van Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut en na te denken over de toekomst ervan en het er met elkaar over te hebben. Dus is dit niet het einde van dit project, maar pas een begin.

Samen met de grondeigenaren en de bewoners van het gebied willen Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut werken aan een gedeelde landschapsvisie met concrete uitvoeringsmaatregelen. Dit begint met dorpenbijeenkomsten waarvoor alle inwoners in hun eigen dorp zullen worden uitgenodigd. Hierbij wordt stil gestaan bij de Landschapsbiografie, maar ook vooruit gekeken naar de toekomst. Wil je meer weten over dit bijzondere proces in dit bijzondere gebied, neem dan contact op met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl." (bron: BOKD, oktober 2021)

Rondweg
De rondweg van Hollandscheveld, die Hollandschedijk is gedoopt, is in april 2019 feestelijk geopend. Al sinds de jaren zeventig lag de wens voor deze weg er, maar telkens werd de realisatie ervan uitgesteld. Lange tijd werd de komst van de weg gekoppeld aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Riegmeer, maar toen in 2012 de plannen voor het bedrijventerrein in de koelkast werden gezet, werd ook de rondweg uitgesteld. De rondweg is feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Erwin Slomp van gemeente Hoogeveen en gedeputeerde Henk Brink van de Provincie. "Deze weg heeft alles wat je als wegbeheerders wilt: fietspad ernaast, mooi breed, mooie bermen. Dit is iets waar je als Provincie geld voor beschikbaar stelt", aldus gedeputeerde Brink. Ook wethouder Slomp is blij met de komst van de weg: "Dit is iets wat het dorp al tientallen jaren heeft gewild. Tientallen keren stond het op de agenda van de gemeenteraad en Plaatselijk Belang en werd het om allerlei redenen afgeschoven. Nu ligt het eindelijk hier."

"De flitspaal aan de Riegshoogtendijk is de bestbetaalde flitspaal van heel Drenthe", vertelde Martijn Kuik van Plaatselijk Belang. "Dat geeft wel aan hoeveel mensen er langskomen. Met deze weg krijgen we toch een stukje leefbaarheid terug." Dat blijkt ook uit de reacties op de Facebookpagina van het project Rondweg. Een van de reacties luidt bijvoorbeeld: "Het is nog maar een paar dagen geleden dat de Hollandschedijk werd geopend. Voor de bewoners van het Hollandscheveldse Opgaande en de Riegshoogtendijk zijn het de rustigste paasdagen geworden sinds mensenheugenis. Tussen de 6 en 8 auto's per minuut minder langs het Opgaande, over de kruising met het Hoekje en langs de Riegshoogtendijk. Het is nu af en toe gewoon stil aan het Opgaande en de Rieg!"

Kanskaarten-actie
"In maart 2019 is de 'kanskaarten-actie' in het kader van rondkomen (armoede) in Hollandscheveld formeel afgerond. Alle 2006 huishoudens in het dorp hebben een zogeheten kanskaart ontvangen. De kaarten zijn persoonlijk aangeboden door een van de 42 vrijwillige medewerkers aan het project. De kanskaart is een overzicht van alle inkomensversterkende voorzieningen die in de gemeente Hoogeveen beschikbaar zijn. De kanskaarten-actie is volgens de betrokkenen een succes. In de eerste plaats voor de groep die gebruik heeft gemaakt van de regelingen. In totaal hebben 91 huishoudens de kanskaart ingevuld met 200 vragen om in aanmerking te komen voor een regeling. Ruim 50 huishoudens hebben uiteindelijk ook een toekenning ontvangen. Maar ook de grote betrokkenheid van de dorpsbewoners, als bezorger en invuller, was groot. Reacties als “super actie”, “gelukkig hoeven we geen gebruik te maken van deze regelingen, maar wel goed dat er aandacht en hulp voor is” en “dit mooie werk verdient iets lekkers”. Dit laatste is letterlijk uitgevoerd door de bezorging van een lekkere taart. Tot slot was ook de aanwezigheid van de Dorpscoöperatie en niet te vergeten haar Dorpsondersteuner een belangrijke sleutel voor het succes. Hollandscheveld, een prachtig dorp waar de Anholder wint!

Er zijn ook aanvragen binnengekomen voor ondersteuning bij het invullen van formulieren. Ook deze taak wordt uitgevoerd door een groep van vrijwillige medewerkers. Zij maken deel uit van het vangnet dat door Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt is opgezet. Waar nodig hebben deze medewerkers de aanvrager ook verbonden met de betrokken instanties. BOKD heeft de kanskaarten-actie samen met Solidair Groningen-Drenthe (SGD) geïnitieerd en gevolgd. Gemeente Hoogeveen heeft de actie financieel en inhoudelijk ondersteund. BOKD en SGD gaan ook met andere dorpen in de gemeente Hoogeveen in gesprek om te inventariseren of de kanskaarten-actie ook in hun dorp uitgevoerd kan worden." (bron: BOKD)

Bestemmingsplan
- Bestemmingsplan Zuideropgaande 2011.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Hollandscheveld heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de boerderij met toebehoren aan de Hollandscheveldse Opgaande nr. 6 (dat zijn 3 rijksmonumenten) en de Hervormde kerk uit 1850.

Hervormde kerk
"De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Hollandscheveld begint in 1757. Aan het Hollandscheveldse Opgaande komt een schoolmeester te wonen, meester Pieter Jans Steen. Onder de 18e-eeuwse Drentse kerkorde was schoolmeester een kerkelijk ambt, vastgelegd in die kerkorde, al maakte hij geen deel uit van de kerkenraad. De meester voedde de kinderen op met Psalmen, Catechismus, bijbellezen en wat het geloof al niet meer bood. Waar een meester werkte, werkte de kerk, omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Pieter Steen werd in 1767 oefenaar, zodat hij ook samenkomsten in de velden kon organiseren. Hij werd als schoolmeester opgevolgd door Roelof Lamberts Dodevis, ook van het Hollandscheveldse Opgaande. Rond 1804 was het voor iedereen duidelijk dat als er een tweede kerk in Hoogeveen zou komen, dat die dan op de kop van het Zuideropgaande gebouwd zou moeten worden. Er werd uitvoerig actie gevoerd voor kerk en school. Vooralsnog tevergeefs. Met de bouw van de kerk werd pas begonnen in 1851, na pakweg 90 jaar praten daarover." (bron: Albert Metselaar)

De Hervormde (PKN) kerk (Hendrik Raakweg 19) is een neoclassicistische zaalkerk met een geveltoren. De zaalkerk van zeven traveeën heeft aan de voorzijde een geveltoren met een opengewerkte lantaarn met een ingesnoerde spits. De kerk heeft een preekstoel uit de bouwtijd. Het orgel is gebouwd in 1910 door J. Proper uit Kampen. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Hollandscheveld.

Gevelstenen
- Gevelstenen in Hollandscheveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Activiteitencommissie Toekie houdt zich bezig met de organisatie van Koningsdag, het Midzomerfeest (op een zaterdag in juni), de Feestweek (eind augustus), met als afsluiting daarvan op de zaterdag de Jaarmarkt.

- "Tijdens het evenement Het Meer van Galilea (Hemelvaartsdag, 19.00-23.00 uur, in 2020 voor de 11e keer) wordt Recreatieterrein Schoonhoven omgetoverd tot het Meer van Galilea in de tijd dat Jezus op aarde was. Vissersboten, huisjes uit die tijd, een heel paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers, figuranten en dat allemaal in bijpassende kleding. Een avondvullend programma met vertolkingen van de gebeurtenissen uit die tijd, die nagespeeld en verteld worden. Zoals ook in voorgaande jaren is ook dit jaar de toegang van het evenement geheel gratis. Een van de doelen van dit evenement is de verhalen uit die tijd bekend op een boeiende manier bekend te maken. Daarnaast zijn de onderlinge ontmoetingen en saamhorigheid zeer belangrijk. Tijdens het evenement kun je het een en ander aan eten en drinken kopen. Van de opbrengst kunnen de onkosten die dit evenement met zich meebrengt voor een deel worden bekostigd."

Kinderspeelweek
"De Kinderspeelweek is een jaarlijks evenement voor kinderen van de basisschool. Een week vol plezier, zoals hutten bouwen, survival en een vossenjacht. Stichting Kinderspeelweek Hollandscheveld organiseert de laatste week van de bouwvakvakantie elk jaar een doe week. Met als doel, dat alle basisschoolkinderen een week lang in een zelfgebouwde hut allerlei activiteiten hebben in deze week. Dit voorkomt verveling en geeft kinderen, die om wat voor reden dan ook niet op vakantie gaan, toch een vakantiegevoel."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Schoonhoven
O van de dorpskern van Hollandscheveld ligt recreatiegebied Schoonhoven. Het is in 1972 aangelegd en ligt midden in de oorspronkelijke natuurlijke bosrijke omgeving van het dorp. Schoonhoven bestaat uit een grote zwemplas met een veilige diepte op stahoogte met een prachtig strand. Een deel van de plas en het strand is speciaal ingericht voor kinderen, die hier veilig kunnen zwemmen in het ondiepe zwemgedeelte en spelen op het grote strand of op de speeltoestellen. Ook vind je op het terrein een grote visvijver met prachtige stekjes en vissteigers. Aan de westkant van het terrein ligt een dagcamping en op het terrein staat een drietal goed ingerichte toiletgebouwen.

Het terrein is te bereiken via twee parkeerplaatsen: aan de westzijde via de Schoonhovenweg en aan de oostzijde via de Marten Kuilerweg. Vanaf het parkeerterrein aan de Marten Kuilerweg starten twee wandelroutes door de prachtige natuur rond Schoonhoven. Op het terrein ligt Zaal/Partycentrum Schoonhoven met een zalencentrum, restaurant en terras aan het water.

De gemeente Hoogeveen heeft in 2015 een groot deel van natuur- en recreatiegebied Schoonhoven in Hollandscheveld verkocht aan Het Drentse Landschap. Het gaat om het bos, de visvijver en het gebied aan de noordkant, in totaal een gebied van 38,42 hectare. Met de verwerving door Het Drentse Landschap is het behoud van de bijzondere natuurwaarden van het gebied gewaarborgd. De zwemvijver en het horecagedeelte blijven in eigendom van de gemeente. Het beheer van het horecagedeelte wordt voortgezet door Zaal- en Partycentrum Schoonhoven. De zwemvijver blijft in beheer bij de gemeente.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hollandscheveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Hollandscheveld op Facebook.

- Virtuele rondrit door het dorp door Bertus ten Caat, juni 2021.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hollandscheveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Al sinds 2000 is er Hollandscheveld.nl met o.a. geschiedenis, actualiteiten, lokale links en veel filmpjes, opgezet en onderhouden door Bertus ten Caat.

- Nieuws: - Nieuws uit Hollandscheveld op Facebook. - Nog een nieuwspagina over dit dorp op Facebook.

- "PR8Veld is het kleurrijke tweemaandelijks verschijnende dorpsblad met nieuws, achtergronden en informatie over Hollandscheveld e.o."

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Hollandscheveld.

- Dorpshuis: - Het pand van Dorpscentrum 't Anker (Otto Zomerweg 1) is in 1951 gebouwd als Tuinbouwschool. Het gebied rond Hollandscheveld - Elim kenmerkte zich in die jaren door vele, merendeels kleine, gemengde boerenbedrijven, die naast veeteelt en akkerbouw ook een verdienste haalden uit de tuinbouw. Sommige van deze bedrijven moesten het alleen van de tuinbouw hebben. Dit zal de reden zijn geweest om hier tot het stichten van een Tuinbouwschool te komen. Met de opkomst van de industrialisatie in Hoogeveen nam de werkgelegenheid in deze regio toe en nam de tuinbouw af. De school was daarom geen lang leven beschoren. In 1962 wordt het Ankerclubhuiswerk in het pand gevestigd. Aanvankelijk omvatte dat vooral handenarbeid en allerlei spellen voor jongens en meisjes. In 1990 werd de naam veranderd in Dorpscentrum 't Anker, om aan te geven dat het een dorpshuis voor alle inwoners, jong en ouder, was geworden. Na een in 2012 gereed gekomen grondige verbouwing voldoet het pand weer helemaal aan de eisen des tijds.

- Ontmoetingscentrum: - "Het Hart van Hollandscheveld, ook wel kortweg Het Hart genoemd, is de naam voor wat voorheen bekend stond als ‘Het Jeugdcentrum’. Het oude Jeugdcentrum is vernieuwd en gemoderniseerd tot het bruisende Het Hart. Bij het Hart kunnen inwoners van het dorp en omstreken terecht voor diverse activiteiten zoals Bingo’s, toneelavonden, fietstochten en meer. Ook kun je zelf een zaal huren voor je eigen evenement, verjaardag of cursus. Wij bieden verschillende middag- en avond- arrangementen. We verhuren onze zalen ook aan verenigingen en aan bedrijven. Je kunt onze zaal bijvoorbeeld huren voor bedrijfspresentaties. De mogelijkheden zijn eindeloos!"

- Muziek: - "Mannen uit ons dorp en omgeving...* 'We' zijn op zoek naar jullie! Wie zijn 'we'? 'We' zijn Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld (CMH). En waarom zijn 'we' op zoek naar jullie? 'We' willen graag kennismaken met een aantal mannen die graag bij ons mannenkoor wil komen zingen. We repeteren op maandagavond van 20:00-22:00 uur in Het Hart. Kom eens geheel vrijblijvend binnenlopen tijdens een repetitie, proef de sfeer en een kop koffie die je van ons krijgt. Kom en zing mee!" * Anders dan onze naam doet vermoeden, komen de koorleden uit Alteveer-Kerkenveld, De Krim, Dwingeloo/Lhee, Elim, Fluitenberg, Hoogeveen, Koekange, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Schuinesloot, Slagharen, Sleen, Tiendeveen, Zuidwolde en Zwinderen. Dus inmiddels mogen we het gerust een regionaal koor noemen. De doelstelling van het koor is het zingen van het geestelijk lied en daarmee Gods woord uit te dragen. Overigens beperkt het koor zich daarbij niet tot het zingen in de Nederlandse taal. Het repertoire bestaat uit Nederlands-, Latijns-, Duits-, Engels- en Franstalige geestelijke liederen. Ook het profane lied heeft een ruime plaats in het repertoire van het koor."

- "Kinderkoor Give Us Peace bestaat uit kinderen die graag zingen en hun zangtalenten willen delen met anderen terwijl ze een positieve boodschap geven. Elke woensdagavond van 18.30 tot 19.15 uur zingt ons koor in het Jeugdcentrum aan het Hoekje 51 in Hollandscheveld. Meestal treden we op tijdens kerkdiensten maar we zijn ook te horen op de Kerstmarkt in het dorp en treden ook regelmatig op bij zorginstellingen. We zingen veelal christelijke liedjes, maar aan het einde van de repetitie avonden zingen we altijd met de beamer nog een aantal andere liedjes. Verder doen we met de kinderen nog een aantal activiteiten tijdens Sinterklaas en Kerst en gaan we aan het einde van het seizoen met elkaar een dagje uit."

- "Gezelligheidskoor De Schorre Morries is ontstaan uit een gelegenheidskoor dat ter gelegenheid van een optreden op de Hollandscheveldse Nights of the Proms eind jaren negentig bij elkaar was geraapt. Na een succesvol optreden op dit muziekspektakel haakte een groot deel van het koor weer af omdat zij hun medewerking als een eenmalige gebeurtenis zagen. De overgebleven koorleden vonden het zingen in een koor echter dermate leuk, dat ze besloten in 2000 officieel het gezelligheidskoor De Schorre Morries op te richten. Dit had tot gevolg dat het koor binnen de kortste keren een ledenstop moest instellen omdat besloten werd niet meer dan 40 zangers en zangeressen toe te laten. Er is nog altijd veel belangstelling om tot het koor toe te treden, zodat de bezetting permanent 40 leden is en ongeveer evenveel mannen als vrouwen telt. Het koor, dat wordt begeleid door 3 accordeonisten en een toetsenist, treedt regelmatig op in Hollandscheveld en verre omstreken. Bijvoorbeeld in zorgcentra en op campings, markten en bruiloften. Gemiddeld wordt per jaar zo'n 20 keer een optreden verzorgd."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Hollandscheveld is opgericht in 1950. - En in 1961 is voetbalvereniging s.v. HODO er nog bij gekomen. - Jeugdvoetbal HH97.

- Handbalvereniging Hodo.

- Hollandscheveldse Tennisclub.

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij Kianahoeve.

- Zorgboerderij Ons Erf.

- Eind 2014 is Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt opgericht, om bijtijds in te spelen op de trend naar een samenleving waarin mensen meer naar elkaar omzien en waarin mensen elkaar meer te hulp schieten als dat noodzakelijk is, omdat anders het zorgstelsel onbetaalbaar wordt. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in november 2014 besloten dat deze dorpscoöperatie een pilot wordt voor wijken in Hoogeveen en de andere dorpen binnen de gemeente; na 3 jaar wordt geëvalueerd of en hoe men hiermee verder gaat en het evenetueel ook elders 'uitrolt'. De Dorpscoöperatie krijgt de bevoegdheid de professionele ondersteuningstaken op grond van de WMO uit te voeren. Daartoe heeft de dorpscoöperatie een dorpsregisseur aangesteld, die deze wettelijke taken voor de inwoners gaat regelen. Ook kan de dorpsregisseur vrijwilligers inschakelen voor allerlei klussen die buiten het kader van de WMO vallen.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Door de tegenvallende economie is er minder belangstelling voor het nieuwe bedrijventerrein Riegmeer bij Hollandscheveld dan was beoogd. Het bedrijventerrein is ca. 70 ha groot. De gemeente houdt het bestemmingsplan intact en wil 35 hectare beschikbaar houden voor uitgifte. De andere helft van het bedrijventerrein, in het zuidelijke deel van Riegmeer, wordt afgewaardeerd tot agrarische grond.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hollandscheveld.

Reacties

(2)

L.S.
Ik wil graag weten waar ik dit boek kan bestellen.

Ehh welk boek bedoelt u? Ik zie hierboven nergens een boek vermeld staan?
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen