Holland Rijnland

Streek
Holland Rijnland
Zuid-Holland

holland_rijnland_kaartje_kopie.jpg

Namen komen en namen gaan. Dat geldt ook voor streeknamen. Zo is er sinds 2004 het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland, dat geleidelijk ook als streeknaam gangbaar aan het worden is, en de oude streeknaam Rijnland vervangt.

Namen komen en namen gaan. Dat geldt ook voor streeknamen. Zo is er sinds 2004 het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland, dat geleidelijk ook als streeknaam gangbaar aan het worden is, en de oude streeknaam Rijnland vervangt.

Holland Rijnland

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij TaarTenTuin.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Holland Rijnland (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Holland Rijnland is een samenwerkingsverband en regio in de provincie Zuid-Holland. Het omvat de 14 gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Terug naar boven

Naam

Oudere benamingen
De naam Holland Rijnland is te beschouwen als opvolger van de oude streeknaam Rijnland, die grotendeels hetzelfde gebied omvat(te), en tegenwoordig nauwelijks meer in gebruik is.

Alternatieve benaming
Ook de benaming Zuid-Holland Noord komen wij bij tijd en wijle tegen voor de regio die, naar wij vermoeden, synoniem is met wat men tegenwoordig Holland Rijnland noemt.

Terug naar boven

Ligging

Holland Rijnland ligt in het noordwesten van Zuid-Holland, grenzend aan de Noordzee in het westen, Den Haag in het Zuiden en de provincie Noord-Holland in het noorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Door de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude per 1 april 2010 is Holland Rijnland een regio geworden met een oppervlakte van 525 km² (waarvan 57 km² water breder dan 6 meter), ca. 525.000 inwoners, 220.000 woningen en 200.000 banen.

Terug naar boven

Beschrijving

- Holland Rijnland is, na voorbereidingen sinds 2002, formeel ontstaan per 1 oktober 2004. Het samenwerkingsverband kwam voort uit de behoefte om op regionaal niveau een gezamenlijk beleid te ontwikkelen op met name de gebieden wonen, bedrijventerreinen, verkeer en vervoer en natuur en landschap. Voor nadere informatie zie de site van Holland Rijnland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Regionale Structuurvisie 2020
De Holland Rijnland-gemeenten hebben in juni 2009 de Regionale Structuurvisie 2020 (RSV) vastgesteld. De gemeenten hebben hiermee de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid teruggebracht tot zeven kernbeslissingen. De RSV is het gemeenschappelijke toetsingskader van alle regiogemeenten. Op basis hiervan worden voortaan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Holland Rijnland tot 2020 getoetst. Deze visie bevat zeven kernbeslissingen die uitgaan van een evenwichtige ontwikkeling van wonen, recreatie, infrastructuur en intensief, meervoudig en duurzaam ruimtegebruik.
De kernbeslissingen zijn:
1. Holland Rijnland is een top woonregio.
2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie.
3. Concentratie stedelijke ontwikkeling.
4. Groen blauwe kwaliteit staat centraal.
5. De Bollenstreek en Veenweide en Plassen blijven open.
6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: Kennis en Greenport.
7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid.

De Holland Rijnland-gemeenten willen een aantrekkelijke regio zijn, waar je niet alleen plezierig werkt en woont, maar ook prettig kunt recreëren. Ook moet Holland Rijnland goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto. Verder wil de regio zich onderscheiden in de Randstad en bijdragen aan de internationale positionering daarvan. Onder andere door de toegevoegde waarde op het gebied van landschap, wonen en economie. In het bijzonder voor economische sectoren als de Greenport, Bio Sciences en ruimtevaarttechnologie. Nadere informatie over de Regionale Structuurvisie 2020 op de site van Holland Rijnland. (bron: Holland Rijnland, 25-6-2009)

Rijnlandroute
In mei 2012 heeft Gedeputeerde Staten (GS) het definitieve tracé van de Rijnlandroute bepaald. De voorkeursvariant ‘Zoeken naar Balans’ (ZnB) omvat de oost-westverbinding tussen de A4 en de A44 Katwijk en de nieuwbouwlocatie Valkenburg, BioScience Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en ESA/ESTEC. ZnB is volgens GS in vergelijking met het andere onderzochte tracé (Churchill Avenue), het beste naar voren gekomen. Dit op basis van de toetsingscriteria: probleemoplossend vermogen, kosten, risico’s, milieueffecten, de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) en de ruimtelijke kwaliteit. Voor nadere informatie zie de pagina Rijnlandroute op de site van de provincie Zuid-Holland.

Regionaal Hoogwaardig Openbaar vervoer
Naast vervoer over de weg realiseert de regio, als alternatief voor de RijnGouwelijn, ook een regionaal hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer: het HOV-NET Zuid-Holland Noord (waarbij HOV staat voor 'hoogwaardig openbaar vervoer'). Hierbij komt een buscorridor tussen Leiden Centraal en Katwijk / Noordwijk, is er sprake van een frequentietoename van de trein tussen Leiden en Utrecht, een lighttrein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda en een breder OV pakket in de hele regio. Onder ‘hoogwaardig’ verstaat men in dit kader hoogfrequent, comfortabel, met actuele reisinformatie aan de halte en in het voertuig, en uniforme uitstraling.  Voor nadere informatie zie het het rapport HOV-NET Zuid-Hollland Noord op de site van de provincie Zuid-Holland.

- Strategische agenda Holland Rijnland: Focus 2014.

- De regio Holland Rijnland heeft in maart 2013 besloten om ook in te zetten op biobased economy als belangrijke te ontwikkelen sector.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland koestert het landschap in Holland Rijnland. Eeuwenoud cultuurlandschap met unieke natuurwaarden verdient aandacht en behoud. De stichting vindt het ook belangrijk dat mensen graag en met plezier in Holland Rijnland wonen, werken en recreëren. Dat er sprake is van een hoge kwaliteit van leven. Een mooi, uitnodigend landschap is hierbij essentieel. Het Landschapsfonds steunt daarom projecten waarmee het landschap in Holland Rijnland waardevol en aantrekkelijk blijft. Voorbeelden van projecten zijn het beheer van bloemrijke akkerranden, ecologische oevers of boerenlandpaden.

Terug naar boven

Links

- Kerncijfers Holland Rijnland.

Reactie toevoegen