Hoarne

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

hoarne_plaatsnaambord.jpg

Volgens de bebording ter plekke zou de buurtschap Hoarne maar een pand omvatten, namelijk deze boerderij op Harnsterdyk 6. Maar wellicht vallen enkele andere panden aan deze dijk er ook nog toe te rekenen.

Volgens de bebording ter plekke zou de buurtschap Hoarne maar een pand omvatten, namelijk deze boerderij op Harnsterdyk 6. Maar wellicht vallen enkele andere panden aan deze dijk er ook nog toe te rekenen.

Hoarne

Terug naar boven

Status

- Hoarne is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 2017 gemeente Leeuwarderadeel.

- De buurtschap Hoarne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Stiens.

- De buurtschap Hoarne ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Horne? O van de Harnsterdyk, Z van huisnr. 6 ligt een veldnaam De Horne, en het pand op nr. 7 heet Hornezathe.

Naamsverklaring
Hoarne betekent 'hoek' en zal in dit geval te maken hebben met de S-bocht die de Harnsterdyk maakt ter hoogte van huisnr. 6.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoarne ligt direct NO van Stiens, N van de buurtschap Truerd, rond de Harnsterdyk. De verleiding is groot om te denken dat hier wellicht sprake is van een 'drukfout' en dat dit eigenlijk Hoarnsterdyk moet zijn, maar kennelijk is dit toeval, betekent de naam iets heel anders en is het geen verwijzing naar de buurtschap. Ter hoogte van huisnr. 6 kruist de Harnsterdyk de waterloop De Wurge of Wurge Feart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de bebording ter plekke zou de buurtschap Hoarne maar 1 pand omvatten (Harnsterdyk 6). Ons lijkt het plausibel als in ieder geval de 2 panden N hiervan (nrs. 7 en 8) ook nog tot de buurtschap worden gerekend (Stienzer Wiep Koehoorn rekent in dit weblog in ieder geval nr. 7 er ook nog toe = het onder Recente ontwikkelingen vermelde pand). Dus óf de buurtschap omvat maar 1 pand, óf het achterste bordje, gezien vanuit Stiens, staat niet op de goede plek. Bovenaan, waar de dijk rechts- en linksafslaat, rekent de hiervoor genoemde Stienzer in zijn weblog de 3 panden aldaar (nrs. 9 / 10 / 13) tot de (bordloze) buurtschap Swaerd, ook wel Swaerderterp. De Harnsterdyk omvat overigens alleen de huisnummers 6/8/10 en 7/9/13, wat suggereert dat ooit een aantal panden is afgebroken, wellicht in verband met ruilverkaveling? Al naar de keuze van welke panden tot de buurtschap worden gerekend, zal deze enkele tot een handvol inwoners hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Opvallend kenmerk in het landschap zijn de koepels van de mestvergistingsinstallatie van Maatschap De Boer-Talsma (Harnsterdyk 7). De capaciteit van de installatie is in 2012 vergroot, t.b.v. de levering van biogas voor de energievoorziening van sportcentrum It Gryn in Stiens. Dit complex heeft met onder andere haar zwembad een grote energievraag. Voor het gemeentebestuur van de gemeente Leeuwarderadeel reden om op zoek te gaan naar een alternatieve, meer duurzame vorm van energieleverantie. Maatschap De Boer–Talsma was al van plan de energiecapaciteit uit te breiden. Na een haalbaarheidsonderzoek bleek dit een goede match op te leveren. In de installatie wordt biogas geproduceerd door co-vergisting, een succesvol gebleken techniek voor energieproductie. Bij co-vergisting wordt organische stof uit biomassa onder anaerobe omstandigheden door methaanvormende bacteriën vergist. Vaak wordt biogas bij een agrarisch bedrijf met behulp van een Warmte Kracht Koppeling (WKK) omgezet naar stroom. In veel gevallen wordt de hierbij vrijgekomen warmte niet benut. Biogas is een milieuvriendelijke vorm van energie waarbij tevens sprake is van CO2-reductie. Zie verder het blog-artikel over de biogasinstallatie Hoarne van Stienzer Wiep Koehoorn.

Reactie toevoegen