Hijkersmilde

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

hijkersmilde_tramstation_kopie.jpg

Het stationsgebouw van eindstation Hijkersmilde van de voormalige tramlijn Meppel-Hijkersmilde (1913-1933) is gelukkig behouden gebleven

Het stationsgebouw van eindstation Hijkersmilde van de voormalige tramlijn Meppel-Hijkersmilde (1913-1933) is gelukkig behouden gebleven

Hijkersmilde

Terug naar boven

Status

- Hijkersmilde is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Smilde.

- De buurtschap Hijkersmilde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Smilde. De buurtschap heeft witte borden met haar naam, onder blauwe borden met de naam Smilde. Formeel ligt de buurtschap dus binnen de bebouwde kom van het dorp Smilde.

- Onder de buurtschap Hijkersmilde valt ook de kleine(re) buurtschap De Polle.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1771 Hijkersmilde, 1844 Hijker-Smilde.

Naamsverklaring
De nederzetting is rond 1750 ontstaan in het gedeelte van de Smilder Veenen tussen Hoogersmilde en het Kloosterveen, die toebehoorden aan de vroegere marke Hijken. Zie ook Smilde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hijkersmilde is een 3,5 km lange veenkolonie, gelegen langs de Drentse Hoofdvaart, tussen Smilde in het N en Hoogersmilde in het Z.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
De buurtschap viel aanvankelijk onder het kerspel Beilen, Kloosterveen (het huidige dorp Smilde) viel onder het kerspel Rolde en Hoogersmilde viel onder het kerspel Diever. In 1795 komt er het schoutambt Hijkersmilde-Kloosterveen. In 1798 komt er de gelijknamige gemeente, waar ook Hoogersmilde onder komt te vallen. In 1811 wordt de naam van de gemeente gewijzigd in Smilde.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) legt in 1913 de tramlijn Meppel-Hijkersmilde aan, langs de Drentse Hoofdvaart. De lijn wordt in 1933 opgeheven. Het stationsgebouw van het eindstation Hijkersmilde is bewaard gebleven en tegenwoordig in gebruik bij een landbouwmechanisatiebedrijf.

- Beeld 'Ontmoeting' uit 1997 aan de Vaartweg bij de Leembrug.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij Hijkersmilde kun je vanaf de Drentse Hoofdvaart met je vaartuig de Opsterlandse Compagnonsvaart op, richting Appelscha en verder.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Vroomsdraai.

- Duurzaamheid: - De gemeente Midden-Drenthe gaat in 2021 - als alles volgens planning verloopt - als eerste Drentse gemeente zelf een zonnepark realiseren, en wel het 6 ha grote Zonnepark Leemdijk met 21.000 zonnepanelen aan de gelijknamige weg in Hijkersmilde, dat er voor een periode van 20 jaar blijft staan. Voordeel is dat het tijd en geld scheelt en de gemeente flexibler is t.o.v. uitbesteding aan derden. Bovendien houdt de gemeente zo in de hand dat de opbrengsten niet naar derden buiten de gemeente gaan, maar zich lokaal terugbetalen. Het college realiseert van de opbrengsten namelijk een duurzaamheidsfonds, om daar vervolgens andere duurzame projecten mee te kunnen financieren. Voorlopig is dit het laatste zonnepark in de gemeente. De gemeente gaat namelijk nieuw beleid voor zonneparken ontwikkelen, samen met de inwoners, en tot die tijd is er een bouwstop voor dit soort plannen. Tot het zover is, kan alleen dit park nog worden gebouwd, plus de twee parken die eind 2018 reeds in een vergevorderd stadium waren met de plannen (De Lotten in Hijken en Kloosterman in Nieuwenoord).

Het plan stuitte op protest van vier omwonenden. Ze stelden bij de rechtbank beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning. Volgens hen is de aanleg van het zonnepark in strijd met het provinciale beleid en zou er geen sprake zijn van een breed maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid uit de directe omgeving. De omwonenden vreesden verder voor aantasting van het woongenot, waardevermindering van hun woningen en geluidshinder van de transformatoren. Ook zijn er zorgen over schittering en lichtoverlast van de zonnepalen. Ze wezen de rechter op drie andere locaties voor het zonnepark: een aan de andere kant van bedrijventerrein Leemdijk in Hijkersmilde, een aan de Veldhuizenweg te Smilde en een op het VAM terrein in Wijster. Deze alternatieve locaties zijn (met name) in de Nota van Zienswijzen door de gemeente besproken.

Hieruit blijkt dat de alternatieve locaties niet in eigendom zijn bij de gemeente en bovendien niet op korte termijn beschikbaar zijn voor dit project. Een eventuele ruilconstructie is voor verweerder naar verwachting financieel niet haalbaar. Daarnaast is gebleken dat eigenaars niet bereid zijn mee te werken aan realisatie van een zonnepark als het onderhavige. Bovendien is bij deze locaties ook sprake van omwonenden, waardoor daar evengoed bezwaren kunnen ontstaan tegen een zonnepark, aldus de gemeente. De gebouwen met daken die mogelijk in aanmerking komen voor het plaatsen van zonnepanelen zijn ook niet in eigendom van de gemeente. Daarmee is het op korte termijn realiseren van een zonnepark op deze door eisers genoemde alternatieve locaties nagenoeg onmogelijk. Verder zijn lang niet alle daken geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.

Een gebied van zes hectare groot is bovendien niet (op eenvoudige wijze) op daken van gebouwen te plaatsen waardoor onderhavige locatie uiteindelijk in beeld is gekomen voor het opwekken van duurzame energie. Ten slotte heeft de gemeente de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van zonneparken op of aansluitend aan bestaande bebouwing/bedrijventerrein boven realisatie in een open gebied zoals de Veldhuizenweg, waardoor die locatie niet de voorkeur geniet. Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op het voorgaande, afdoende gemotiveerd dat geen alternatieve locatie voorhanden is voor het project waarmee een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. In hetgeen eisers hebben aangevoerd in beroep ziet de rechtbank geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder in de door eiser voorgestane alternatieve locaties aanleiding had moeten vinden om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. De rechtbank heeft ook de andere bezwaren ongegrond verklaard. Voor nadere informatie zie de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

Reactie toevoegen