Hierden

Plaats
Dorp
Harderwijk
Veluwe
Gelderland

hierden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hierden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Harderwijk.

Hierden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Harderwijk.

hierden_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorpsgebied van Hierden grenst in het Z aan de A28, in het W aan de stad Harderwijk, in het N aan het Veluwemeer (voorheen Zuiderzee) en in het O aan het dorpsgebied van Hulshorst. De dorpsgrens loopt daar strak om Landgoed De Essenburgh heen.

Het dorpsgebied van Hierden grenst in het Z aan de A28, in het W aan de stad Harderwijk, in het N aan het Veluwemeer (voorheen Zuiderzee) en in het O aan het dorpsgebied van Hulshorst. De dorpsgrens loopt daar strak om Landgoed De Essenburgh heen.

Hierden

Terug naar boven

Status

- Hierden is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Harderwijk.

- Onder het dorp Hierden vallen ook de buurtschappen Duinen en Frankrijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1331 Heyrde1, 1338 Hyerde, Hiirde1, 1573 Hierden.

Naamsverklaring
Wordt verklaard als 'harde, stevige ondergrond'. Vergelijk Heerde. In de periode dat Hierden gesticht werd, breidden zandverstuivingen het naburige Beekhuizerzand uit.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hierden ligt NO van Harderwijk, ZW van Hulshorst en Nunspeet, aan de provincialeweg van Harderwijk naar Nunspeet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hierden 103 huizen met 957 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hierden, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging Herderewich.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Bestemmingsplan Hierden Dorp (2011) biedt ruimte aan 16 nieuwe woningen op particuliere grond en plaveit de weg voor Bed & Breakfast, een kleinschalige winkel, kantoren, ambachtelijke bedrijven en horecagelegenheden. In het bestemmingsplan wordt er naar gestreefd voorzieningen die van vitaal belang zijn voor de leefbaarheid in het dorp uit te breiden. Ook de planologische mogelijkheden voor kleine toekomstige uitbreidingen voor het dorpshuis, de sporthal en de voetbalvereniging zijn in het plan opgenomen. In het hele dorp wordt bed & breakfast aan huis toegestaan. Daarnaast is het op een tweetal locaties mogelijk een minicamping te beginnen. - Hier vind je nog veel meer bestemmingsplannen en dergelijke documenten met betrekking tot (delen van) het dorp.

- Ook de structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden is in 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Het document bevat een visie op hoe de landschappelijke kwaliteiten van het dorp en omgeving versterkt kunnen worden. Ook is bekeken op welke wijze nieuwe bebouwing in het landschap kan worden ingepast en op welke wijze de hierbij gewenste landschappelijke bijdrage vorm kan krijgen. Hierbij is het plangebied uitvoerig geanalyseerd, waarbij onder meer is ingegaan op de historie van het gebied, de bebouwingsstructuur, de ontsluitingsstructuur, de beplantingen en de visueel-ruimtelijke aspecten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hierden heeft 14 rijksmonumenten.

- Hierden heeft 35 gemeentelijke monumenten.

- "De Nederlands Hervormde (PKN) Dorpskerk in Hierden (Zuiderzeestraatweg 149) ligt aan een pleintje. Het perceel wordt omringd door De Allee, een doorgang waarlangs bomen staan. Vroeger liep hier een gracht om het terrein van de kerk heen. De huidige kerk stamt uit 1851, en is van oorsprong een hallenkerk met tongewelven met achter de kerk een vergaderzaal. In 1903 is het door J. Proper uit Kampen gebouwde orgel geïnstalleerd. In 1929 is een ketelhuis met tussengang aan de achterzijde aangebouwd met een schoorsteen die in de achtergevel is opgenomen. In later tijd is deze ketelruimte vergroot. In 1937 is een houten plafond aangebracht en zijn vleugels aangebouwd, zodat een kruiskerk ontstond. In de oksels zijn portalen aangezet. Ook is de accommodatie achter de kerk uitgebreid met een catechisatieruimte naast de bestaande vergaderzaal. Weer later is aan de achterzijde een bergruimte tegen de westgevel van het noordtransept gebouwd.

In 1965 is het portaal aan de voorzijde gebouwd. Ook zijn toen wat kleine wijzigingen in de zijportalen aangebracht. In 2001 is de kerk geheel gerestaureerd, onder toezicht van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Gelderland. Het ‘oude’ schoolgebouw achter de kerk waarin ook de consistoriekamer zit is in 1983 geïntegreerd in een aangebouwd zalencomplex. Enkele muren van de oude aanbouw zijn nog herkenbaar. Aan de achterzijde lag een klein schoolgebouw. Op deze plek stond een eerdere kerk uit 1741, met een kleine toren, zonder orgel. De huidige kerk ontstond uit de school die hier stond sinds 1658, en waar sinds 1659 's zondags gepredikt wordt." (bron: Hervormde Gemeente Hierden) - Via deze link kun je live met een kerkdienst meeluisteren. - Via deze link kun je kerkdiensten terugluisteren.

- Gevelstenen in Hierden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Onder de noemer 'Hierden in het Groen' zijn de lokale Vereniging Belangengroep, gemeente Harderwijk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) eind 2019 een beplantingsproject gestart voor bewoners in het buitengebied van het dorp. Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Resultaat is een nog aantrekkelijkere omgeving voor mens, vogels, vlinders en andere dieren. Deelname aan dit project hield in dat deelnemers een vrijblijvend en kosteloos bezoek kregen van een adviseur van SLG. Deze vertelde wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg met de bewoner(s) is vervolgens een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont.

Bewoners konden het erf of terrein via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bovendien kunnen deelnemers gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden voor de aanschaf van beplanting. Het project is mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit van de provincie Gelderland. We hopen dat veel bewoners meedoen om het buitengebied van Hierden nog aantrekkelijker te maken voor mens en dier." Aldus een persbericht van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) d.d. 22-10-2019.

Het project blijkt een groot succes. Want in een volgend persbericht van SLG (d.d. maart 2020) lezen wij: "Op de informatieavond over het beplantingsproject in november 2019 in het Dorpshuis van Hierden kwamen 80 bewoners af. Ruim 50 bewoners hebben zich vervolgens aangemeld, waarvan de helft in deze eerste fase van het project is bezocht door een adviseur van SLG. Zij hebben in maart 2020 3.500 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens 75 laanbomen en/of hoogstamfruitbomen op hun terrein geplant. Later in 2020 zullen ook de andere deelnemers worden bezocht; zij zullen hun bomen en struiken naar verwachting in november/december 2020 kunnen ophalen en planten."

- Dankzij initiatiefnemer en gemeenteraadslid Jan van Panhuis is in 2019 de Ooster Mheenweg in Hierden opgeknapt. Deze weg, die in het dorpscentrum begint en vervolgens enkele kilometers naar het noorden loopt, door de polders, om daar uit te komen bij het zogeheten Boerenstrandje aan het Veluwemeer (dat in het dorp nog altijd 'de zee' wordt genoemd, naar de vroegere Zuiderzee), is een belangrijke schakel in het cultuurhistorisch erfgoed van het dorp. Hoe dat zit, kun je lezen in het artikel onder de link.

- Het 126 hectare grote natuurgebied Mheenlanden bij Hierden blijft toegankelijk voor de bewoners van het dorp. Bestemmingsplan Waterfront Noord voorziet onder meer in de omvorming van natuurgebied de Mheenlanden. De Mheenlanden ligt tussen bedrijventerrein Lorentz en de monding van de Hierdense Beek bij Hulshorst. Het natuurgebied langs de oevers van het Veluwemeer gaat dienen als natte 'natuurcompensatie'. Met de landaanwinning door het opspuiten van zand ten behoeve van industriegebied Lorentz-haven, wordt het oppervlak van de Randmeren kleiner. Daarmee neemt het waterbergende vermogen af. De Mheenlanden, te beheren door Natuurmonumenten, moet dat verlies compenseren met een opname van 270.000 kuub water.

- Om de Hierdense Beek tussen Nunspeet en Harderwijk een natuurlijker profiel te geven, is in 2009 een deel van de beek gedempt. De waterloop heeft een nieuwe bedding gekregen aan de andere kant van de Hessenweg, op grondgebied van de gemeente Harderwijk. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het uitslijpen van bochten en natuurlijke oevers. De Hierdense Beek werd in haar loop belemmerd door de aanwezigheid van twee campings. De grond die is vrij gekomen door het dempen van de beek, is benut om de campings beter in het landschap in te passen. De Hierdense Beek heeft verder deels een natuurlijker loop gekregen. Daarbij zijn ook de oevers aangepast.

In 2011 is dood hout in de Hierdense Beek gelegd. Het betreft het deel van de beek dat door het Leuvenumse Bos stroomt. Zo komt er meer variatie in stroming en structuren van het water, en zal het leefgebied voor kleine waterbeestjes en beekvissen verbeteren. Het biedt waterdieren schuilplaatsen en voedsel. De takken zijn ingebracht in de vorm van open vlechtwerken, waar het water zoveel mogelijk doorheen kan blijven stromen. Het is niet de bedoeling dat er dammen ontstaan. De inbreng van dood hout is een eenvoudige en goedkope maatregel om de natuurlijke kwaliteiten van het beeksysteem te verbeteren. Het betreft een expeiment, waarbij metingen worden uitgevoerd aan de stroomsnelheid, waterstanden, waterafvoer, veranderingen in beekbodem en oevers. Ook de waterkwaliteit en de aanwezigheid van kleine waterdieren worden regelmatig onderzocht. Ook in de jaren negentig zijn al herstelmaatregelen uitgevoerd in de Hierdense Beek, waarbij oude afgesloten beekarmen werden aangetakt. Dat had positieve gevolgen voor de natuurkwaliteit van het beeksysteem. Ook het minder intensieve onderhoud van de beek, waardoor natuurlijke processen meer ruimte kregen, heeft al vruchten afgeworpen voor de waternatuur.

- "In 1639 koopt Johan Coolwagen een gedeelte van landgoed Trippenmakersgoet te Hierden, gelegen aan de Hierdense Beek. Zijn zoon Marten Coolwagen bouwt op dit terrein in 1652 een huis De Essenburg genaamd, waarschijnlijk naar de naam essen, wat akkerlanden betekent. Tot 1688 blijft het landgoed in bezit van de Coolwagens, daarna wordt het verpand en verkocht aan makelaar Zacharias Breske te Amsterdam. Deze verkoopt het aan Cornelis Noorman, wiens familie het in bezit houdt tot 1721. In 1721 breekt een glorietijd aan voor het landgoed, omdat het door huwelijk in handen komt van de grootgrondbezitter en burgemeester van Harderwijk, Mr. Antony van Westervelt. Hij breidt het huis uit en maakt van de omgeving een park, geïnspireerd op de tuinen van het Louvre, met geschoren heggen, waterpartijen en sterrenbossen. Zijn zoon Heribert, ook burgemeester van Harderwijk, bekleedt belangrijke functies in de landspolitiek. In 1813 komt het landgoed door huwelijk met Aleida J. Westervelt in handen van Samuel J. baron Sandberg, wiens familie het bezit tot 1924.

Wegens financiële neergang wordt Landgoed De Essenburgh in 1924, toen nog 500 hectare groot, verkocht en blijft het huis leeg staan tot 1928. In dat jaar koopt Mevrouw weduwe dr. Johanna S. Goekoop-de Jongh het landgoed. Zij is o.a. bezitter van het landgoed Zorgvliet en het Catshuis. In 1929 vernieuwt zij het huis zeer grondig en legt een park aan met monumentale bruggen, pergola’s, rozentuinen, een prachtige tuinmuur met Griekse vazen en her en der in de gazons Griekse klassieke beelden. Zij verkoopt het landgoed in 1938 aan dhr. Carp. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het huis bezet door achtereenvolgens het Duitse leger, bejaarden uit de Zaanstreek, vluchtelingen uit Arnhem, repatrianten uit Duitsland en gedetineerden uit de Jodensavanne uit Suriname. Daarna staat het leeg en te koop tot 1950.

In 1950 vestigden wij, Norbertijnen, ons vanuit de Abdij van Berne in Heeswijk (Noord-Brabant), op landgoed De Essenburgh in Hierden bij Harderwijk. Het (mannen)klooster kreeg de status van ‘Priorij’. Vanaf het begin waren wij actief betrokken bij de opbouw van parochies op de Noord–West Veluwe en in de IJsselmeerpolders. Daarnaast zetten wij ons in op het terrein van apostolaat en pastoraat en dragen wij oecumenische initiatieven een warm hart toe. In 1992 is op het terrein een tweede klooster gesticht: ‘Mariëngaard’, een gemeenschap van Vrouwen-Norbertijnen. In 1994 betrok deze gemeenschap een eigen huis.

Wij, de leden van beide kloostergemeenschappen, willen leven als volgelingen van Norbert van Gennep. De regel van Augustinus hebben wij als basis, en de kern daarvan is: eensgezind samenwonen; één van hart en één van ziel; samen op weg naar God. Wij vormen leefgemeenschappen waarin het samen-leven een dagelijkse opdracht en gave is. Wij geloven hierin vanuit evangelisch perspectief, en durven te zeggen dat het mogelijk is vreugde en verdriet te delen, en elkaar te bevestigen. Ons leven kenmerkt zich door een ritme van gezamenlijk gebed en arbeid." Sinds 1965 wordt een gedeelte (het Kasteel) verhuurd aan Vormingscentrum De Essenburgh en in 2002 ook “De Hoeve”. (bron: Abdij van Berne) - Landschapsbeheer Gelderland heeft bewoners van Gelderse landgoederen geïnterviewd, die vertellen over het leven op het landgoed in kwestie in vroeger tijden. Een van hen is Dries Pap, loonwerker op landgoed De Essenburg.

Een topografische bijzonderheid is dat Landgoed De Essenburgh t/m 1971 onder het dorpsgebied van het dorp Hulshorst viel, dat t/m dat jaar onder de gemeente Ermelo viel. Bij gemeentelijke herindelingen van 1972 in deze omgeving is de gemeente Nunspeet ontstaan, met daaronder onder meer het dorp Hulshorst. De Essenburgh is toen middels een grenscorrectie onder het dorpsgebied van Hierden komen te vallen. De grens tussen de beide genoemde dorpsgebieden loopt nu strak O om het landgoed heen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hierden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hierden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Hierden heeft ca. 450 leden en heeft zo te zien op de site als taak het exploiteren van het dorpshuis.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Hierden is al sinds 1945 dé algemene ontmoetingsplek voor alle inwoners van het dorp en omliggende plaatsen. Naast het feit dat wij de thuisbasis zijn voor een aantal verenigingen, zijn er nog vele andere activiteiten en evenementen die in het Dorpshuis plaatsvinden."

- Muziek: - "Kunst Na Arbeid (KNA) is opgericht op 22 september 1945. Op Koninginnedag (toen nog in augustus) werd het idee geboren. De feestelijkheden die in die tijd werden gehouden bij de Witte Steen aan de Molenweg in Hierden, werden opgeluisterd door muziekverenigingen uit Nunspeet en Doornspijk. "Wat zij kunnen dat kunnen wij ook", dachten de Hierdenaren. In samenwerking met de toen net opgerichte buurtvereniging werd Muziekvereniging Kunst Na Arbeid leven ingeblazen. De leden van het eerste uur waaronder o.a. de bestuursleden Jacob Timmer, Bheene Kevelam, Jan Epe en Gerrit Kleermaker, beschikten over zestien althoorns die afkomstig waren van een N.S.B. korps uit Haarlem. Van bladmuziek begrepen zij niet veel, de muzikanten moesten eerst zingen om de noten te leren. Dirigent was Hierdenaar Hartger Brandsen. Op Koninginnedag 1946 werd voor het eerst op straat gemusiceerd. Het repertoire was gebrekkig, maar het begin was er. De bevolking van Hierden droeg haar steentje bij zodat al gauw meerdere instrumenten konden worden aangeschaft. Zo bracht een bazar in de schuur van Jacob Poolen het voor die tijd ongekende bedrag van 3400 gulden op. Hoofdprijs van de verloting was een varken. De heer Brandsen is 23 jaar dirigent geweest bij Kunst Na Arbeid. Hij heeft het fanfarekorps van de grond af opgebouwd, zonder enige ervaring met blaasinstrumenten. Onder zijn leiding zijn diverse bekers in de wacht gesleept.

Sinds 2009 staat het orkest onder leiding van Arno Groeneveld. Hij heeft het orkest nieuw elan gegeven. Door zijn muzikale kennis en expertise is het orkest in 2009 tijdens het CBOW concours in IJsselstein gepromoveerd naar de 4e divisie. Tijdens het concertfestival in juni 2011 is een prachtige 3e plaats behaald. Het orkest maakt momenteel een goede ontwikkeling door met veel nieuwe aanwas van (jeugd)leden. Zo bestaat er een eigen jeugdopleiding waar jongeren worden klaargestoomd voor het A-orkest. KNA Hierden is op de goede weg en zal de komende jaren doorgroeien naar een kwalitatief goed amateurorkest dat zich prima kan meten met andere amateurorkesten. Het fanfare orkest (A-orkest) van Kunst Na Arbeid is een veelzijdig orkest dat een gevarieerd en breed repertoire speelt; van filmmuziek, musicalnummers, bekende oude en nieuwe hits tot en met klassieke en lichtklassieke stukken. Ook begeleidt KNA regelmatig kerkdiensten. Het orkest bestaat uit ongeveer 40 leden. Voorop staat het plezier in de muziek en dat wil het orkest overdragen tijdens concerten en andersoortige optredens. In het begin van het jaar vindt het traditionele voorjaarsconcert plaats. Daarnaast neemt het orkest regelmatig deel aan concoursen."

- Sport en bewegen: - "v.v. Hierden is een gezellige en ambitieuze vereniging. Spelend in het rood en wit, gelegen in het mooie dorp Hierden, ook wel bekend als het 'dorp der Kampioenen'. De vereniging is opgericht in 1954. Bij de oprichting had de vereniging in totaal 30 leden. Tegenwoordig is de club uitgegroeid tot vereniging met ruim 700 leden en meer dan 100 vrijwilligers. Bij ons is voor iedereen plek: van jeugd tot senioren, mannen en vrouwen, van leden van de club van 100 tot ondersteunend lid en sinds seizoen 2003/2004 is er zelfs plaats voor 4- en 5-jarigen bij de Hierdenaartjes. Sinds enkele jaren heeft het damesvoetbal een vlucht genomen, dit is ook bij ons het geval. Er zijn twee damesteams, en diverse meisjesteams. Damesvoetbal is de snelst groeiende sport van Nederland. Dus ben je een meisje, geef je snel op!

v.v. Hierden is een actieve en gezellige vereniging. Naast dat er natuurlijk gevoetbald wordt, zijn er door het jaar heen talloze activiteiten voor jong en ouder. Vier keer per jaar gaan de tafels aan de kant voor een doorloopavond. Deze doorloopavonden zijn inmiddels een fenomeen geworden. Hier wil je gewoon bij zijn. De activiteitencommissie organiseert het hele jaar door evenementen voor de leden, zoals het Sinterklaasfeest, de Karbonadecup, disco’s, etc. Het jaar wordt altijd in stijl afgesloten met een oergezellige Familiedag. Kortom, er is bij onze v.v. van alles te beleven! Wil je spelend lid worden van onze v.v.? Meld je dan hier aan!" - Facebookpagina Hierden 1.

- "HierdenVitaal wil inwoners van Hierden e.o. stimuleren actief mee te doen en samen activiteiten, sport en en beweging bereikbaar te maken voor iedereen. Actief zijn zorgt dat je je goed voelt. Je komt in contact met anderen, wordt fit en krijgt meer energie. Ook jij kunt meedoen! Tennissen, wandelen, fietsen, turnen, fitnessen, dammen, zaalvoetballen, darten, gymnastiek, volleyballen... is slechts een kleine greep uit alle activiteiten die beschikbaar zijn. En er komen steeds nieuwe activiteiten bij. Speciaal voor alle bewoners van Hierden en omgeving hebben de verschillende lokale verenigingen, accommodaties en organisaties de handen ineengeslagen om het voor jou nog toegankelijker te maken. Samen actief verder! Doe mee en bekijk hier ons uitgebreide aanbod aan activiteiten. Samen sterk en samen aan het werk voor een vitale gemeenschap! Als deelnemer, lid, vrijwilliger bij vereniging, club, accommodatie of organisatie."

- Motoren: - "De Hierdense Motor Club (HMC) is in 1993 opgericht door Bram, André, Henk, Zwerus, Bert, Wouter en Andries. Momenteel heeft de club ruim 120 leden en zo’n 55 donateurs. Het clubhuis is in 2007 gebouwd en is elke woensdagavond vanaf 20.00 uur en elke zaterdag vanaf 16.00 uur geopend. In 2017/2018 is ons clubhuis onder handen genomen en voorzien van een mooi afdak. Jaarlijkse evenementen die wij organiseren zijn o.a. toertochten, het Motorspektakel, de Pubquiz, het motorweekend Duitsland en feestavonden met live muziek. Ook de oldtimer bromfietsclub is gevestigd in het clubhuis van de HMC. Hier rijden brommers mee met alle verschillende merken. Wil je lid worden van de Hierdense Motorclub? Kom dan een keer gezellig langs bij ons clubhuis (Kleine Mheenweg 8a in Hierden) op woensdag of zaterdag. Kosten zijn 30 euro per jaar. Als wij en de sfeer je aanstaan kun je ter plekke een inschrijfformulier invullen."

- Brommers: - "MC Hierdense Oldtimerbrommers - een onderafdeling van de Hierdense Motorclub in Hierden - is in 2017 opgezet door oldtimer bromfiets liefhebbers die gezamenlijk een aantal leuke toertochten wilden rijden. Naast het rijden van mooie ritten is het leuke dat de club niet specifiek merkgebonden is, maar dat er op veel verschillende merken en typen wordt gereden: een spektakel voor oog en oor. Een van de leden vertelt over het ontstaan van de club: “Er zijn zat oldtimer-bromfiets liefhebbers hier in de buurt, maar er was geen enkele club. De dichtstbijzijnde clubs zijn in Elbrug en Soest naar ons weten. Eigenlijk merkwaardig gezien de mooie en diverse omgeving rond Harderwijk. Daarnaast is het contact met 'gelijkgestemden' natuurlijk leuk en je kan ervaringen en technische kennis uitwisselen. De club is dus ontstaan uit een behoefte. Bovendien merk ik zelf dat, hoe goed ik de omgeving ook ken, er altijd leden zijn die weer andere delen kennen. We rijden veelal over de B-wegen, dus prachtige slingerweggetjes door de natuur. Er is dus altijd volop afwisseling. En wat is er mooier dan op je eigen brommertje samen op te rijden met dat andere moois.” Ze gaan ook wel verder weg, zoals in 2019 de Friese Elfstedentocht.

Omdat de bromfietsclub onder de vlag van de Hierdense Motorclub rijdt, heeft men direct al enkele voordelen te pakken: er was een bestaande website voor het doen van mededelingen omtrent data voor toertochten, er was al een opzet voor ledenadministratie en de club heeft de beschikking over een mooi clubhuis in Hierden voor overlegavonden. De ritten worden van hieruit georganiseerd en er is parkeerplek voor leden die eventueel met aanhanger komen. De club ziet nieuwe leden wel zitten. Het idee is dat het niet te massaal moet worden, maar men wil wel groeien naar maximaal zo'n 50 leden. De ervaring leert dat er bij het rijden van een tocht dan ongeveer de helft van de leden ook daadwerkelijk die rit meerijdt. Elke keer is de samenstelling dan ook weer anders, wat het leuk houdt. Er wordt ongeveer eens per maand gereden, uiteraard m.u.v. de winter en afhankelijk van het weer. Het gaat bij de club om oldtimer bromfietsen, maar er zijn ook leden met rijwiel met hulpmotor en Solex liefhebbers. Deze hebben tot nu toe gewoon meegereden met de rest van de groep. Bij voldoende belangstelling zijn aparte tochten een optie." Hier vind je hun agenda met de georganiseerde ritten voor de komende tijd. Dankzij een met de tochten 'meerijdende webcam' kun je onderaan die pagina ook een reeks video's bekijken van hun tochten van de afgelopen jaren.

- Veiligheid: - "Brandweerpost Hierden is een van de 56 brandweerposten van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Op onze webpagina vind je onder meer onze contactgegevens, een overzicht van onze uitrukken en (landelijke) actualiteiten in het kader van de brandweer en brandveiligheid."

Reactie toevoegen