Hempens

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

Hempens..jpg

De kerk van Hempens, een dorp in de gemeente Leeuwarden

De kerk van Hempens, een dorp in de gemeente Leeuwarden

Hempens

Terug naar boven

Status

- Hempens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.

- Hempens en het naastgelegen Teerns zijn formeel nog aparte plaatsen (ze hebben beide nog een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en worden ook in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen BAG als aparte woonplaatsen beschouwd). In de praktijk is Teerns een buurtschap van Hempens.

- Verder staat in de Topografische atlas Friesland (1) O van Hempens aan de weg De Hoek een buurtschap Hoek benoemd. Daar staat echter maar 1 boerderij en op oude(re) kaarten komt het niet voor, dus om dit nu als buurtschap te benoemen lijkt ons wat vergezocht. En Z van het dorp staat de buurtschap Zuiderburen vermeld. Ook dat klopt niet meer want dat was vroeger, maar nu niet meer van toepassing. Suderbuorren is nu 'gewoon' een straat in het dorp, en Zuiderburen is de naam van de recent gereed gekomen nieuwbouwwijk N van Hempens en Teerns.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Himpens.

Oudere vermeldingen
1463 Hempens.

Naamsverklaring
Een afleiding met het suffix -ingi (met Friese ontwikkeling tot -ens) van de persoonsnaam Hempe* met als betekenis 'bij de lieden van Hempe*'.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Hempens ligt direct ZO van Leeuwarden, rond de wegen Skoalledyk en Suderbuorren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hempens 13 huizen met 89 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (exclusief Teerns) ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eetse Tighelaar (1912-1978) heeft zijn hele leven in het dorp gewoond en heeft de lokale geschiedenis uitvoerig gedocumenteerd. Deze aantekeningen over de geschiedenis van Hempens (141 pag.!) zijn door het Historisch Centrum Leeuwarden gedigitaliseerd en via de link online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Hempens / Teerns / Zuiderburen / Froskepolle.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hempens heeft 1 gemeentelijk monument.

- Kerk en kerkhof.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Hempens en Teerns hebben een eigen 'streekgerecht': het Súderbuorren Ealtsje, een heerlijk zoete likeur.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hempens en Teerns.

- Nieuws: - De maandelijkse dorpskrant van Hempens en Teerns, Brêgenijs, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Doarpsbelang Himpens-Tearns stelt zich ten doel de belangen van de dorpen Hempens en Teerns en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin van het woord. De vereniging beoogt dit doel te bereiken door: het houden van vergaderingen en andere activiteiten; het in contact treden met bevoegde instanties en het onderhouden van dat contact en; het ontwikkelen van enige andere werkzaamheid die dient ter verhoging van het welzijn van de dorpen en dat van haar inwoners. - Interview met de voorzitter van Doarpsbelang Himpens-Tearns, Martha Heijenk (jan. 2013).

- Dorpshuis: - Het mooie verhaal over het ontstaan van dorpshuis in Hempens is in het Fries, maar 'Hollanders' met enig taalgevoel komen daar vast ook wel uit: "Doarpshûs De Bining is untstien troch it ôfstjitten fan it kofjehûs (kosterswente en sealtsje fan de Nederlânske Herfoarme Tsjerke yn Himpens, oan de Skoalledyk). In kommisje, foarme ût de ferieningen fan Doarpsbelang Himpens-Tearns en de pleatselike kuorbalferiening Wêz-Fluch, krigen it klear, om de besteande kantine fan de kuorbalferiening, te ferbouen ta in doarpshûs. Dat dit slagge, is te tankjen oan de ynset fan bestjoerders en it grutte tal frijwillegers/-sters. Sa koe op 25 Novimber 1989 De Bining har doarren feestelik iepenje, oan It Leechje 1 yn Himpens.

Sûnt die tiid beskikke wij dus oer in eigen foarsjenning wer`t wij as doarpen tigewiis mei binne. Hjir spilet it ferieningslibben en alle oare doarpssaktiviteiten him ôf. Dat d`r fan ôf it begjin oan`t no ta altiten minsken ré wiene om sawol op bestjoerlik as op in oar mêd him/har foar De Bining yn te setten, jout oan hoe grut it draachflak is yn in lytse mienskip. Elts jier, foarit begjin fan it nije fergaderseizoen, wurdt yn oerliz mei de gebrûkers de aktiviteitenaginda opmakke en foar de groep frijwillegers/-sters foar de bar, it skjinmeitsjen, de ônderhâldsploech en de âld-pepier ophellers, in skema ynfult, wannear`t hja tsjinst hawwe."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hempens.

Reactie toevoegen