Harbrinkhoek-Mariaparochie

Plaats
Dorp
Tubbergen Almelo
Twente
Overijssel

Harbrinkhoek-Mariaparochie

Terug naar boven

Status

- Harbrinkhoek-Mariaparochie is een tweelingdorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, in grotendeels gemeente Tubbergen, deels gemeente Almelo (het W stukje van Mariaparochie met de kerk en directe omgeving valt onder de gemeente Almelo).

- Harbrinkhoek-Mariaparochie wordt door de gemeente Tubbergen als één kern beschouwd. Ook het Leefbaarheidsplan (zie bij Recente ontwikkelingen) spreekt van de 'kern' en het 'dubbeldorp' Harbrinkhoek-Mariaparochie. Formeel, bijv. voor de postcode en postadressen (7615 = Harbrinkhoek en 7614 = Mariaparochie, althans voor het deel in de gemeente Tubbergen. Het kleine deel in de gemeente Almelo heeft geen eigen postcode) en voor de plaatsnaamborden, zijn het nog wel twee aparte woonplaatsen.

- Onder het tweelingdorp Harbrinkhoek-Mariaparochie valt ook de buurtschap Klössehoek (daarbinnen valt deze voor de postadressen onder de kern Harbrinkhoek).

Terug naar boven

Naam

Spelling
De officiële huidige spelling van de plaatsnaam Mariaparochie, in de gemeentelijke basisregistratie BAG onder de gemeente Tubbergen, is als één woord. De plaatsnaam is op plaatsnaamborden voor het deel onder die gemeente deels als twee woorden gespeld geweest, met koppelteken dus, maar dat is inmiddels verbeterd. Bij het deel onder de gemeente Almelo komen we op de plaatsnaamborden nog wel beide spellingen tegen.

Oudere vermeldingen
Harbrinkhoek
: Harbrink, 1840 Harbrinkshoek.

Terug naar boven

Ligging

Harbrinkhoek-Mariaparochie ligt ZW van Tubbergen, direct NO van Almelo, NW van Albergen. Door de uitbreidingen van Almelo-Noordoost in de afgelopen jaren, grenzen de bebouwde kommen van Almelo en Mariaparochie inmiddels aan elkaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Harbrinkhoek niet apart vermeld en geteld. Het wordt gezamenlijk genoemd met Geesteren en Langeveen. Gedrieën hadden die in dat jaar 222 huizen met 1.329 inwoners. Mariaparochie wordt in de Volkstelling van 1840 niet genoemd (want dat bestond toen nog niet). Tegenwoordig heeft Harbrinkhoek-Mariaparochie ca. 600 huizen met ca. 1.900 inwoners* (waarvan ca. 1.600 in eerstgenoemd dorp en ca. 300 in laatstgenoemd dorp), inclusief het kleine deel van Mariaparochie onder de gemeente Almelo (dat ca. 15 huizen plus de kerk omvat).
* Volgens het Dorpsplan wonen hier gemiddeld 3,2 mensen in een huis, terwijl dat bij dorpen doorgaans rond de 2,5 ligt. Kennelijk zijn hier relatief weinig een- en tweepersoonshuishoudens en/of zijn de gezinnen hier 'gemiddeld iets groter dan gemiddeld'. Overigens is ook het aandeel koopwoningen met 90 procent hier beduidend hoger dan bij de meeste andere kernen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Geschiedenis Mariaparochie
Het deel van Mariaparochie dat tot de gemeente Almelo behoort, wordt op een Topografische Militaire kaart uit de periode 1830-1864 waarschijnlijk gerekend tot de buurtschap Krommedijk (die op de Kuijperkaart uit 1867 nog duidelijk te herkennen is. Zie de kaart onderaan op de pagina van Almelo). Het Tubberger deel wordt op die kaart tot de buurtschap Harbrinkhoek gerekend, dat in die periode nog slechts uit enkele verspreide huizen met een school in het Leuvinks Veld bestaat.

Op kaarten uit de periode 1894-1922 wordt naast Krommedijk ten noordoosten van deze buurtschap ook nog de buurtschap Achterhoek benoemd als plaats. Dit is op de kaart uit de periode 1830-1864 alleen benoemd als veldnaam. Vanaf de topografische kaart van 1935 zijn alle Almelose buurtschappen geschrapt als plaatsnaam, al staan ze alle nog wel als veld-/streeknaam vermeld.

De ontwikkeling van de plaats Mariaparochie begint pas begin in de jaren twintig van de 20e eeuw, wanneer rond de splitsing Tubbergerweg / Ootmarsumsestraat, op grondgebied van de gemeente Almelo, de Rooms-Katholieke kerk - waarvan de dorpsnaam is afgeleid - wordt gebouwd. Deze wordt meteen (op Tubbergs grondgebied) voorzien van een school (Sint Alphonsusschool). In de jaren daarna begint zich de eerste bebouwing te vormen. Op een topografische kaart uit 1955 wordt voor het eerst de naam Mariaparochie gebruikt, zij het nog niet als plaatsnaam, maar alleen als veldnaam. In de periode tussen 1935 en 1955 is Mariaparochie slechts licht gegroeid en zijn er enkel aan Almelose zijde wat huizen tegenover de kerk bijgekomen. In de decennia daarna groeit het dorp langzamerhand uit op (vooral) Tubbergs grondgebied.

Geschiedenis Harbrinkhoek
Harbrinkhoek is lange tijd niet meer dan een buurtschap (weliswaar met school) dat iets noordelijker gelegen was dan het huidige dorp. Op topografische kaarten uit 1935 en 1955 wordt het zelfs niet als plaatsnaam, maar slechts als veldnaam genoemd. Daarmee ontwikkelt Harbrinkhoek zich dus langzamer dan Mariaparochie. Pas in de jaren vijftig worden in de driehoek Haarbrinksweg - Almeloseweg - Jannes Brouwerstraat diverse andere straten aangelegd waaraan de eerste dichte bebouwing wordt gebouwd. Op 12 mei 1952 wordt de eerste steen gelegd voor een woonkern die in het begin bestond uit 10 woningen en later uitgroeide tot een woonwijk die nog altijd de Nieuwbouw wordt genoemd. Vanaf de jaren tachtig wordt het dorp ook aan de westzijde van de Haarbrinksweg uitgebreid. (© hoofdstuk geschiedenis: Andreas Bartelink)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Harbrinkhoek-Mariaparochie, kun je terecht bij de in 1975 opgerichte Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek. "Heemkunde, naar het woord heem, is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving. Het doel van de stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de marke Albergen - die naast dat dorp ook het buurdorp Harbrinkhoek omvatte - tot stand zijn gekomen en geworden zijn tot wat ze thans in velerlei vormen te bieden hebben." Sinds 2005 verschijnt 2x per jaar het verenigingsblad De Oale Maarke. Vanaf nr. 1 tot het voorlaatste nummer zijn deze periodieken via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Harbrinkhoek-Mariaparochie was in de regio mede bekend vanwege de 'levende kerststal' in de kerstperiode. Helaas is deze traditie na editie 2018 na maar liefst 38 jaar gestopt, omdat men niet genoeg vrijwilligers meer kon vinden om dit project voor te bereiden en te bemensen. Omdat dit toch vele jaren een lokaal belangrijk evenement is geweest, geven wij hier de aankondiging van editie 2014 weer, omdat dat een goede indruk geeft van hoe het er bij dit evenement aan toe ging: "In de kerk te Mariaparochie wordt dit jaar voor de 34e keer een levende kerststal georganiseerd door KPJ Harbrinkhoek. Deze keer gaat de opbrengst naar de plaatselijke afdeling van Nationale Vereniging De Zonnebloem. De leden van de KPJ zullen er ook dit jaar weer voor zorgen dat de kerk met kerstmis weer mooi is aangekleed, met onder andere een echte kerststal met daarin levende dieren waaronder een kameel, os, ezel en een echt kerstkindje. De rollen van Jozef, Maria, Herders, Koningen en Engelen zullen door de leden zelf worden gespeeld. Daarnaast staan er wel 300 kerstbomen in de kerk. Verder kunnen bezoekers kosteloos een warm bakje chocolademelk nuttigen met uiteraard een koekje van de Kerstman. Op 2e kerstdag brengt het fantastische koor Cantabilé uit Harbrinkhoek-Mariaparochie haar kerstliederen ten gehore. Net zoals vorige jaren komt een deel van de opbrengst ten goede aan het goede doel. Dit jaar gaan onze gedachten uit naar De Zonnebloem, mede omdat we oude en zieke mensen een leuk uitstapje met de bus willen bezorgen. De levende kerststal is Eerste en Tweede Kerstdag geopend vanaf 15.00 tot 18.00 uur. Het geheel is te bezichtigen in Mariaparochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk. De entree is gratis, maar een vrije gift ten behoeve van het goede doel wordt natuurlijk wel op prijs gesteld."

- In 2011 is het Dorpsplan Harbrinkhoek-Mariaparochie opgesteld met wenselijk geachte ontwikkelingen in het dorp voor de komende jaren. Helaas is het dorpspan niet meer op het internet te vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De RK Mariaparochie is opgericht in 1918. Als architect voor de te bouwen kerk werd Jan Stuyt ingeschakeld, een oud-leerling van Pierre Cuypers. Op 25 september 1917 werd de vergunning door de gemeente Almelo verleend voor het bouwen van een gedeelte van de beoogde kerk. In verband met de financiële haalbaarheid en het materiaalgebrek dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland bestond, werd besloten het kerkgebouw te beperken tot priesterkoor, transept en een travee, afgesloten door een noodgevel. Vele vrijwilligers zijn bezig geweest om het benodigde zand, met paard en wagen, van de Walboersweg naar de bouwplaats te brengen. De stenen zijn gebakken bij steenfabriek Ter Beek in Albergen. De klei voor de stenen werd gehaald uit de kleiafgravingen achter Rientjes. De eerste steenlegging vond plaats op woensdag 10 april 1918.

In de jaren 1920 en 1921 bleef het aantal parochianen zich gestaag uitbreiden. Naar aanleiding hiervan werden plannen gemaakt om de kerk af te bouwen. De plannen bestonden uit uitbreiding van de kerkruimte en het bouwen van een toren. Op 9 januari 1923 ontving het kerkbestuur de goedkeuring van het Bisdom. In oktober hierop volgend is de geheel voltooide RK Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Ootmarsumsestraat 494) plechtig ingewijd door de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. H. van de Wetering. In Het Centrum, 28-9-1923, is een uitvoerige 'recensie' opgenomen over de dan kersvers opgeleverde kerk: "Hedenavond is Mgr. de Aartsbisschop te Maria-parochie gearriveerd, om Dinsdag 2 October de voltooide R.K. kerk aldaar te consacreeren. Het initiatief tot den bouw dezer kerk werd genomen door den HoogEerw. Heer H.A.P.C. van der Waarden, Deken van Almelo. Den 1en Mei 1917 werd de ZeerEerw. Heer J.F.H. Eshuis, eertijds kapelaan te Enschede, belast met de oprichting der nieuwe parochie, waartoe deelen der parochies te Almelo, Geesteren en Albergen behoorden. Door den landbouwer Lentferink werd de grond voor de kerk beschikbaar gesteld, de familie Becking schonk f 5000, anderen gaven naar vermogen en zoo werd de nieuwe parochie den 1en October 1918 canoniek opgericht en den 7en October 1918 de gedeeltelijk voltooide kerk ingewijd.

Onder architectuur van den bouwheer Jan Stuyt werd in 't voorjaar van 1923 de afbouw ter hand genomen en Dinsdag a.s. zal de plechtige inwijding geschieden door Z.D.H. Mgr. van de Wetering. Het prachtig kerkgebouw, in vroeg-Gotische stijl opgetrokken, maakt met z'n ranken toren een imposanten indruk. Het schilderwerk, uitgevoerd door den heer J. ter Horre te Oosterbeek, geassisteerd door den heer C. van der Aa te Almelo, past zich op keurige wijze bij den bouwstijl aan en maakt deze Maria-kerk tot een der schoonste Godshuizen van Twente. De grondgedachte van het schilderwerk is: door Maria tot Jezus, In het middenschip zijn voorstellingen aangebracht van de profeten, die Maria hebben aangekondigd en voorafbeeldingen van de Moeder des Heeren uit het Oude Verbond. Het transept laat ons het leven van Maria hier op aarde zien. Hier predikt Maria ons de deugd door haar voorbeeld. Het geloof wordt voorgesteld door de boodschap des Engels, de hoop door Christus' geboorte, de liefde door Christus' opdracht in den tempel. De vlucht naar Egypte verzinnebeeldt de voorzichtigheid, het Huisje van Nazareth de matigheid, hat Afscheid van Maria en Jezus de rechtvaardigheid en Maria onder het kruis, aangebracht boven het altaar, de deugd der sterkte.

Als eerste navolgers van Maria staan de 12 apostelen gebrandschilderd in de vensters van het transept. In de Mariakapel bevindt zich een voorstelling van de kroning van Maria, in de H. Hartkapel is uitgebeeld de aanbidding der Heiligen van het Goddelijk Lam. In het Priesterkoor wordt alle aandacht geconcentreerd op het Misoffer. In het raam boven het altaar is de H. Drievuldigheid afgebeeld, die het offer aanneemt, links een raamschildering, voorstellende het opstijgen van Adam en Eva, Noë en Johannes den Dooper uit het Voorgeborchte, terwijl het raam rechts voorstelt de opstijging van zielen uit het vagevuur, als vrucht van het Misoffer. De firma Derix uit Kevelaer leverde het glasschilderwerk naar ontwerpen van den heer Ter Horne. Het geheele plan van het schilderwerk is gedacht door den ZeerEerw. heer Eshuis, pastoor der parochie en in kleur en lijn op sobere en talentvolle wijze weergegeven door den heer Ter Horne, terwijl de heer Van der Aa het decoratieve gedeelte keurig verzorgde.

Vermelden we nog, dat sinds de oprichting der parochie in 1918 zijn gesticht: congregaties voor mannen, vrouwen en kinderen, een R.K. bijzondere school, een afd. van den A.B.T.B. met eigen pakhuis, een boerenleenbank, een R.K. Kiesvereeniging, een R.K. Werkliedenvereeniging en een R.K. Sportvereeniging, dan mag wel geconstateerd worden, dat de stichting van de parochie in godsdienstig en sociaal opzicht een zegen is geweest voor de bewoners van deze landelijke streek. Als men van Almelo naar Mariaparochie gaat, leest men op den torenmuur in schitterende letters 'Ave Maria'. Zoo predikt dit kerkgebouw uit- en inwendig op welsprekende wijze in woord en beeld de vereering tot Maria als middel om te komen tot Jezus: Per Matriam ad Deum."Een uitvoerige beschrijving van het ontstaan van de parochie is te vinden in het boek 'Mariaparochie 75 jaar 1918-1993', uitgebracht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie. Tegenwoordig valt de kerk onder de Heilige Pancratius Parochie, die naast deze kerk alle kerken in de gemeente Tubbergen omvat plus die in Vriezenveen. In totaal 9 kerken en geloofsgemeenschappen.

- Mariakapel op het kerkhof.

- "Het jaar 2000. De gemeente Tubbergen wil de overgang van de 20e naar de 21e eeuw markeren. Ze treedt als zelfstandige gemeente de toekomst tegemoet met 9 kernen die elk een eigen identiteit hebben. Maar die ook onderling sterk verbonden zijn. Voor het gemeentebestuur een goede reden om stevig in beeldende kunst te investeren, in elke kern een uiting als bindend element. Anne Hilderink (Kloosterburen) maakte een plan waarmee de gemeente haar ambities kon realiseren. Zij op haar beurt vroeg Gert Sennema (Grijpskerk) om voor alle negen kernen van de gemeente Tubbergen op basis van oude en nieuwe verhalen een beeld te maken. Een beeld dat de identiteit van de eigen kern op een eigentijdse manier tot spreken brengt. De eerste dorpsmarkering die vervaardigd werd was in Harbrinkhoek-Mariaparochie: de kluis, oftewel de brandkast van Harbrinkhoek.

In de hoek op het terras van Café Partycentrum de Spar staat een verlaten brandkast (dit was de oorspronkelijk plek van de kluis). Uitgevoerd in ongenaakbaar Belgisch hardsteen met bronzen details. De kijker is verrast. Wat is hier aan de hand? Sennema hoorde in Harbrinkhoek-Mariaparochie het verhaal van 'de grote kraak'. In 1944 was er een spoorwegstaking uitgeroepen en er was veel geld nodig om voedsel en kleding aan te schaffen voor de ondergedoken spoorwegbeambten en hun gezinnen. Leden van KP (Knokploeg) Almelo en omgeving beraamden daarom in Café de Krön (Café Frielink) in Harbrinkhoek een overval op het Almeloos bijkantoor van de Nederlandse Bank. Op 15 november 1944 was het zover. Alles liep volgens plan. De buit bedroeg het voor die tijd ongehoorde bedrag van 46,1 miljoen gulden, omgerekend naar euro’s een kleine 21 miljoen. De KP verstopte de buit in een hooiberg, de operatie leek succesvol verlopen. Twee weken later ging het mis. Toen werd de groep alsnog opgerold en naar een concentratiekamp gedeporteerd. Slechts één man, Hendrik Frielink, overleefde dat.

Harbrinkhoek-Mariaparochie, dat aan de rand van de gemeentegrenzen ligt - de kerk ligt zelfs op Almelose grond - stapte met deze kraak de wereldgeschiedenis binnen. De thema’s oorlog en vrede, de rechtmatigheid van verzet en het gebruik van geweld worden hier ter discussie gesteld. Heftige thema’s, actuele thema’s ook. De rust en de vrede van het platteland zijn soms een illusie. Sennema is geen zedenmeester. Hij kent het verhaal maar gaat niet verder dan het beeld van een gesloten brandkast. Hij gebruikt daarbij een beeldtaal die aansluit bij die van een stripverhaal. De onverwachte plaats van de brandkast wekt de nieuwsgierigheid. Wat doet dat ding dichtbij de Spar, zijn dieven bij hun werk gestoord misschien? Ja, in wezen is hun actie mislukt, al zag het er even heel anders uit. En tenslotte, waarom staat de deur op een kier en kun je er toch niet bij? Het verleden is afgesloten. De vraag naar de inhoud, naar het verhaal, naar alle andere verhalen van toen moet steeds weer gesteld worden." Aldus de toelichting bij dit kunstwerk op de site van de Dorpsraad.

- "In Harbrinkhoek-Mariaparochie loopt de grens tussen de gemeenten Almelo en Tubbergen dwars door de bebouwing en dat is tegenwoordig alleen nog maar een kadastrale kwestie. Hoe anders was het tot pakweg tweehonderd jaar terug. Vanaf de middeleeuwen tot het einde van het Markenstelsel waren er voortdurend twisten tussen de bewoners aan beide zijden van die grens. Vee werd geschut en plaggen illegaal gestoken, daar werd dan aangifte van gedaan en dat leidde weer tot processen. Aan de ene kant de boeren van Albergen gesteund door de Markerichter en aan de andere kant de Almelose buitenlui die van de Heer van Almelo support genoten. Aan deze strijd kwam pas een einde door de hervormingen in de Bataafse en daarop volgende Franse tijd. Als gevolg daarvan ontstonden de gemeenten zoals we die nu kennen en werden tevens de grenzen definitief bepaald en vastgelegd in processen verbaal.

Op strategische plaatsen (aan land- of waterwegen) bevonden zich de grensstenen of -palen en die zijn allemaal met name genoemd in de bovenvermelde processen verbaal. De afgelopen decennia zijn echter veel van deze cultuurhistorische monumenten verdwenen, meestal als gevolg van stadsuitbreiding en verkaveling. Het was dan ook een bijzondere ervaring om de verloren gewaande Wegsteen van Harbrinkhoek-Mariaparochie als het ware bij toeval terug te vinden. Dat gebeurde namelijk tijdens een zoekactie in 2017 van enkele leden van het Platform Markegrenzen in de Weitemanslanden naar een geheel andere steen. De zogeheten Wegsteen stond namelijk van oudsher achter de huidige parochiekerk in Mariaparochie aan de toenmalige weg Almelo-Ootmarsum, waaraan het de naam ontleent. Destijds was het traject, dat enigszins afweek van de huidige situatie, onderdeel van een belangrijke handelsroute tussen Oost en West. Toen de eigenaar hoorde van de suggestie om de steen terug te brengen naar de min of meer oorspronkelijke plek verleende hij daaraan zijn medewerking en daarvoor is Platform Markegrenzen hem dankbaar.

Dankzij de bemiddeling van Ben Weiden en onder regie van Erik Huusken namens Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie is de ‘herplaatsing’ op 25 oktober 2017 een feit geworden. Jan Hondebrink van Aannemersbedrijf J. ter Horst heeft de klus vakkundig geklaard. Op de steen zijn niet alleen het nummer 5 (van de 24 Almelose stenen) maar ook de T(ubbergen) en A(lmelo) na twee eeuwen nog altijd goed zichtbaar. De Dorpsraad heeft er een informatiebordje bij geplaatst met een verklarende tekst. Het Platform blijft op zoek naar verdwenen stenen, ergens moeten in zowel Almelo als Tubbergen particulieren nog in het bezit zijn van een dergelijk monument. Die is dan waarschijnlijk met de beste bedoelingen bewaard maar verdient volgens het Platform Markegrenzen in vele gevallen een nieuwe, voor het publiek toegankelijke plek." Aldus de toelichting op de site van de Dorpsraad.

- Gevelstenen in Harbrinkhoek.

- Gevelstenen in Mariaparochie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Dubbelkiekers.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Harbrinkhoek-Mariaparochie, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harbrinkhoek-Mariaparochie (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Harbrinkhoek-Mariaparochie op Facebook. - Nieuws uit het dorp op Twitter.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie speelt een centrale rol tussen de inwoners en de gemeente Tubbergen. De gemeente ziet de dorpsraden als een belangrijke gesprekspartner als het gaat om het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de betreffende kern. De dorpsraad wordt actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van plannen die de gemeente wil gaan uitvoeren, voor zover dat de betreffende dorpskern raakt. Ook kan de dorpsraad in bepaalde zaken om advies worden gevraagd. Naast deze gevraagde advisering heeft de dorpsraad het recht de algemene belangen van zijn dorpskern en de inwoners daarvan naar voren te brengen. We nodigen verenigingen uit hun activiteiten aan ons door te geven, zodat we deze in de Dorpsagenda kunnen opnemen. Bezoekers aan de site hebben dan inzage in wat er in ons dorp te doen is."

- Onderwijs: - "Basisschool St. Alphonsus in Harbrinkhoek-Mariaparochie ligt nog net in de gemeente Tubbergen, vlak tegen de grens met de gemeente Almelo. De kinderen die onze school bezoeken komen uit de gemeente Tubbergen, die een plattelandsgemeente is en de gemeente Almelo, die een stadsgemeente is. De verhouding tussen het aantal leerlingen uit beide gemeenten ligt op ongeveer 50%, wat betekent dat onze school ook in dat opzicht een gemengde school is. De school heeft ca. 300 leerlingen. Basisschool St. Alphonsus staat voor gedegen onderwijs, waarbij elk kind tot zijn recht komt. Wij willen dat je kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om het kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Ook de ouders spelen daarbij een belangrijke, stimulerende rol.

Wij willen dat onze school herkenbaar is als: een waarde(n)volle school; een vierende school; een geëngageerde school. Onze school is een waarde(n)volle school. Onze visie op onderwijs is ingebed in een christelijke visie op mens en wereld. Vanuit die visie geven wij invulling aan ons onderwijs. Wij streven naar passend onderwijs, rekening houdend met de verschillen in capaciteiten tussen leerlingen. Bovendien willen wij een school zijn waar leerlingen zich plezierig en veilig voelen. Voor ons geldt: elk kind is de moeite waard; het mag zichzelf zijn; elk kind leeft samen met andere kinderen; het heeft respect voor anderen; het is goed als kinderen het voor elkaar opnemen. Onze school is een vierende school. Feestvieren vinden wij belangrijk. In het vieren wordt het leven bevestigd in zijn goedheid en in zijn heelheid. Verhalen en vieringen met herkenbare rituelen en symbolen werken als cement dat mensen samenbindt en hun onderlinge band versterkt. Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn feesten die wij als school vieren.

Onze school is een geëngageerde school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor elkaar, voor andere mensen - dichtbij en veraf - en voor het milieu. Zo zetten wij ons in voor meerdere goede doelen, waaronder jaarlijks de Kinderpostzegelactie en de Vastenactie. Daarnaast worden ook jaarlijks eenmalige acties opgepakt. Op deze manier proberen wij de wereld buiten de school dichterbij te brengen en kunnen kinderen een steentje bijdragen aan de verbetering van de wereld. De school wil bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen tot een sociaal en maatschappelijk betrokken mens. De school laat de kinderen in hun eigenwaarde en laat het kind opkomen voor zijn eigen mening. De school legt accent op de leerprestaties van de kinderen, maar benadrukt ook de vorming als mens. De school brengt het kind belangstelling en respect bij voor elkaar en voor de medemens maar ook voor de medemens uit andere culturen."

- Jongeren: - KPJ Harbrinkhoek.

- Sport: - Voetbalvereniging MVV '29 in Harbrinkhoek-Mariaparochie is, zoals het jaartal al suggereert, opgericht in 1929. H. Frielink stelde een voetbalveld ter beschikking achter zijn café en de voetbalattributen kon men van de opgeheven voetbalvereniging Almelonia overnemen. Werkzaamheden aan de velden en kleedkamers, gras maaien, kunstmest strooien, het plaatsen van een lichtmast; alles werd door de leden zelf verricht. De contributie bedroeg een dubbeltje per week en het vervoer naar de wedstrijden ging meestal per fiets. In 1959 hebben de leden met veel zelfwerkzaamheid het huidige Sportpark Frielink gerealiseerd. Uiteraard is er door de jaren heen veel gebeurd zowel op sportief gebied als qua ontwikkeling van de velden en de accommodatie. Een verslag daarvan kun je lezen op de pagina Geschiedenis van MVV '29. - Nieuws van MVV '29 op Facebook.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mariaparochie RK.

Reactie toevoegen