Hanssum

Plaats
Buurtschap
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

Hanssum

Terug naar boven

Status

- Hanssum is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Leudal.

- De buurtschap Hanssum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Neer.

- De buurtschap ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van het dorp Neer (namelijk een van de twee delen ervan: Groot Hanssum), maar ligt er toch nog zodanig van geïsoleerd, dat lijkt te rechtvaardigen, Hanssum nog altijd als een op zichzelf staande buurtschap op te vatten.

- De buurtschap wordt onderscheiden in de delen Groot Hanssum (of kortweg Hanssum; gelegen N van de beek Neerbeek) en Klein Hanssum (gelegen Z van die beek).

- De buurtschap heeft geen eigen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. Ten aanzien van het buurtschapsdeel Klein Hanssum geldt dan nog, dat de straatnaam ter plekke Kleinhanssum is, bijna gelijknamig dus.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hanssum ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Kleinhanssum, Schoor (het gedeelte tussen de wegen Vilgert en Hanssum), Maaszicht, Vilgert, Soerendonck, Maasweg (het gedeelte tussen de wegen Vilgert en Soerendonck), Bergerstraat (het gedeelte tussen de wegen Hanssum en Vilgert), Molenstraat (het gedeelte Z en ZO van huisnummer 8) en Neer-Rijkel (bij het veer, voor zover op de W oever van de rivier de Maas). De buurtschap ligt O en ZO van het dorp Neer en aan de W oever van de rivier de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Hanssum (dan: Groot en Klein Hansem) 19 huizen met 128 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Hanssum zijn in 2016 vele herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Ook voor de komende jaren staat er nog het nodige op de planning. De maatregelen beogen het Maasfront / Havenfront, in combinatie met het versterken van de dijk, op te waarderen. De uitvoering van het Rijksprogramma 'Dijkversterkingen Neer' van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) loopt als rode draad door de werkzaamheden.

Wat is er tot heden gebeurd? De jachthaven bij de watersportvereniging is uitgebaggerd. De landtong (= een stuk land dat in het water uitsteekt) is afgegraven. De boulevard is bestraat. De dijk is samen met Waterschap Peel en Maasvallei versterkt. De aanlegsteigers zijn waar nodig vernieuwd. Het aantal passantenplaatsen is uitgebreid. Er is een drijvende sanitaire voorziening gerealiseerd. Het voorterrein bij de camperplaatsen is vernieuwd. Het aantal camperplaatsen is uitgebreid. De kraanplaats is verwijderd. De botenhelling is aangepast. De helling van het fietsveer is vernieuwd. Direct aan de Maas zijn zitmogelijkheden aangebracht. De loopbrug van 'de Veerman' is vernieuwd en vergroot. Het kraanplateau is heringericht als vaste aanlegkade. De kade is gerenoveerd; de taludverharding is waar nodig vervangen, en er zijn bankjes geplaatst.

Waterschap Peel en Maasvallei is druk doende met de voorbereidingen van de dijkversterkingen van dijkring 74 in Neer. Door deze ingrijpende maatregelen is verdere ontwikkeling van het Maasfront gefaseerd. Het afwerken van onder andere het voorterrein aan de Maas is pas mogelijk nadat de dijkversterking is uitgevoerd. Naar verwachting zal dit medio 2018/2019 plaatsvinden. De volgende plannen zijn in voorbereiding, maar zijn qua uitvoeringsperiode sterk afhankelijk van de vorderingen in de planvoorbereiding van de dijkversterking: afbouw voorterrein Maasfront en aanpassing weg naar coupure (onderbreking in waterkering); afbouw boulevard bij de watersportvereniging; reconstructie van de weg Hanssum. De hemelwaterhuishouding in het gebied en in de straat Hanssum wordt verbeterd; in samenspraak met een projectontwikkelaar is de gedeeltelijke herinrichting van het bedrijventerrein Soerendonck (voormalig Viteliaterrein) in ontwikkeling. De gemeente zal de parkeergelegenheid en ontsluiting realiseren; de recreatieve ontsluiting (wandelpaden etc.) naast de Maasboulevard wordt verbeterd.

- Dijktraject Hanssum is onderdeel van het project dijkverbetering Neer. Het doel van dit project is het versterken van de waterkeringen in het project Prioritaire Dijkversterkingen - Perceel 2, zodat deze voldoen aan de veiligheidsnorm uit de Waterwet. Concreet gaat het om het behalen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsnorm van 1/250 per jaar voor dijkring 74 te Neer. Wat daar allemaal bij komt kijken en welke afwegingen daarbij gemaakt zijn, kun je lezen in de notitie 'Afweging oplossingsrichtingen Hanssum' van ingenieursbureau Arcadis (oktober 2016).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Watersportvereniging WSV Hanssum is opgericht in 1963 (en heeft dus in 2013 het 50-jarig bestaan gevierd). De jachthaven met alle mogelijke faciliteiten is vandaag de dag piekfijn voor elkaar, maar dat ging allemaal bepaald niet vanzelf, daar kwam wel heel veel overleg, zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen van de leden bij kijken. Rik Goltstein (voorzitter van 1982-1986) licht toe over de begintijd: "De Neerbeek zelf was ooit onze uitvaart en we werden geconfronteerd met een heftig toenemende verzanding. Het hoogtepunt was in het seizoen van - naar ik meen - 1982. De beek werd uitgebaggerd, maar binnen één nacht verzandde het zaakje weer tot een (on)diepte van zo’n 50 cm. Er moest dus iets ingrijpends gebeuren. Het bestuur organiseerde alle hens aan dek en maakte relevante ambtelijke instanties hoorndol. Resultaat: enkele maanden later hadden we een nieuwe uitvaart. De winter daarop werd - door onze leden in ploegendienst - de haven met behulp van een grote zuig- en perspomp ontdaan van een grote hoeveelheid slib."

Toen de gemeente met behulp van Europese subsidie het havenbekken liet uitdiepen en gelden vrij kwamen om een toiletruimte te realiseren, was de vereniging ook in staat om voor de verdere voorzieningen zoals een bootsteiger, een clubgebouw, trailerhelling en kraanplaats te zorgen. Dit doordat er goed was gespaard en een groots plan was opgezet om zoveel mogelijk door zelfwerkzaamheid te realiseren. Natuurlijk vergde het ook ontelbare besprekingen met gemeente, aannemer en Rijkswaterstaat. In 2001 is het oude verenigingsgebouw afgebroken en een nieuw gebouw neergezet. De ruwbouw is met veel inzet, vakkennis en saamhorigheid van leden afgebouwd; van dakbedekking tot vloertegel en van installatiewerkzaamheden tot plinten. In het begin waren enkele belrondes nodig om de nodige werkploegen op de been te krijgen, later meldde men zich spontaan of kwam gewoon opdagen. Met man- en machinale kracht is er samen gebouwd aan een prachtig resultaat. Een vereniging en haven om trots op te zijn!

Reactie toevoegen