Haarle

Plaats
Dorp
Hellendoorn
Salland
Overijssel

haarle_hellendoorn_plaatsnaambord_kopie.jpg

Haarle is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

Haarle is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

haarle_hellendoorn_de_panne.jpg

Haarle, hoeve De Panne

Haarle, hoeve De Panne

haarle_hellendoorn_eekwielensweg.jpg

Haarle, Eekwielensweg

Haarle, Eekwielensweg

haarle_hellendoorn_landgoed_sprengenberg_de_palthetoren.jpg

Haarle, de Palthetoren op landgoed de Sprengenberg

Haarle, de Palthetoren op landgoed de Sprengenberg

haarle_schaapskooi_twilhaar.jpg

Haarle, schaapskooi Twilhaar

Haarle, schaapskooi Twilhaar

Haarle

Terug naar boven

Status

- Haarle is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- Onder het dorp Haarle vallen ook de buurtschap Eekte, een deel van de buurtschap Helhuizen en een deel van de buurtschap Raams.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1367 en 1381-1383 Haerle, 1450 Haerloe, 1583 Hairloe, 1665 Haerle, 1803 Haarle.

Naamsverklaring
Samenstelling van haar 'zandige rug' en lo 'licht, open bos'. Zie ook Haarle bij Tubbergen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Haarle ligt in het W van de gemeente Hellendoorn, ZW van Hellendoorn, W van Nijverdal, W van de Sallandse Heuvelrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Haarle 129 huizen met 686 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 850 huizen met ca. 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Haarle is ontstaan als kleine agrarische buurtschap op de westflanken van de Haarlerberg en Sprengenberg. Al duizenden jaren geleden werd het gebied bewoond. Diverse grafheuvels zijn hiervan het bewijs. Bovenop de Sprengenberg bevinden zich daarnaast zogeheten raatakkers of celtic fields: akkercomplexen daterend uit de late bronstijd. Vastere bewoning kreeg de buurtschap waarschijnlijk vanaf omstreeks 800. Zeshonderd jaar later bestaat de buurschap uit ongeveer 13 boerderijen, gelegen aan de noord- en zuidzijde van de Haarlerenk. Deze boerderijen werden verpacht aan boeren, die elk jaar een deel van hun oogst als opbrengst aan de eigenaren van hun boerderijen moesten afstaan. Het overgrote deel van de boerderijen was eigendom van kloosters en kapittels, de adel en gegoede burgerij uit steden als Zwolle en Deventer.

De gezamenlijke eigenaren van deze grote boerderijen vormden gezamenlijk een marke, waarschijnlijk ontstaan in de 12e of 13e eeuw. Deze organisatievorm beschermde de gezamenlijke onontgonnen gronden die rondom de buurschap lagen; louter de 13, later 17 gerechtigde boeren mochten hier gebruik van maken. De markeorganisatie verliest in de loop van de 19e eeuw geleidelijk haar bestaansrecht. Steeds meer gronden worden, onder toenemende bevolkingsdruk, langzamerhand ontgonnen. Kleine boerderijen ontstaan aan de randen van de buurtschap. De marke wordt in 1855 verdeeld; alle eigenaren van boerderijen krijgen grote stukken heide- en broekgrond in eigendom.

Het huidige dorp, gelegen tussen de twee clusters van oude boerderijen, is vanaf 1791 geleidelijk ontstaan. In dat jaar bouwde de katholieke bevolking van Haarle een klein kerkje. Daaromheen ontstond langzamerhand een grotere groep bebouwing. Sindsdien nam ook de specialisatie binnen de bevolking toe. Zo waren er een wever, schoenmaker en bakker in en rond de dorpskern gevestigd. Begin 19e eeuw is op de Haarlerenk door Gerrit Loenink, toentertijd de grootste boer van het dorp, een korenmolen gebouwd.

Vanaf eind 19e eeuw neemt de behoefte aan grote hoeveelheden landbouwgrond per boerderij af. Boeren kunnen middels betere bemesting, onder andere door kunstmest, dezelfde opbrengst op minder hectaren grond realiseren. De woeste gronden rondom de buurtschap worden stukje bij beetje ontgonnen. Begin 20e eeuw worden tientallen nieuwe boerderijen gebouwd in dan nog onontgonnen gebieden als de Raams, het Witte Broek, de Eekte en de Zuidbroekte.

De uitgestrekte heidegronden aan de oost- en zuidzijde van de Haarlerenk worden door de Haarlese boeren verkocht aan de Almelose industrieel A.A.W. van Wulfften Palthe. Hij breidt allengs zijn grondbezit uit tot ca. 950 hectare. Heidegronden worden geleidelijk bebost; het hout wordt onder andere verkocht aan de Limburgse mijnbouw. Bovenop de Sprengenberg bouwt Van Wulfften Palthe een imposante villa. Na de Tweede Wereldoorlog breidt het dorp zich stukje bij beetje uit. Met de bouw van burgerwoningen aan de Kerkweg en later aan de Wolterinksweg begint Haarle uit te groeien tot een echt dorp. (bron: de onder Links > Algemeen gelinkte dorpssite)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en publicatie:

- "Stichting Marke Haarle is opgericht in 1985 en is vanaf dat moment bezig met het verzamelen door aankoop of anderszins, onderzoeken, beheren, registreren, publiceren en tentoonstellen van zaken en gegevens betreffende de geschiedenis van het dorp. Dat beogen we o.a. te bereiken door: het in stand houden en uitbreiden van ons archief; belangstellenden gelegenheid te geven gebruik te maken van het archief; het houden van themavonden die met de geschiedenis en cultuur van het dorp te maken hebben; belangstellenden actief in aanraking te brengen met de geschiedenis van het dorp, bijv. bij tentoonstellingen; publicaties te verzorgen over de rijke historie van het dorp. De Marke houdt zich aanbevolen om nieuwe materialen te ontvangen die een plaats kunnen krijgen in ons archief: bidprentjes, documenten, foto’s en ander historisch materiaal. Hou je van belangrijke papieren liever zelf het origineel, dan maken we graag een kopie of scan."

- 'Haarle van bezetting naar vrijheid' (samengesteld door Hennie Bouwhuis en Jan Fikken) bevat verhalen in tekst en beeld van 8 inwoners over de periode 1939-1947. Ook het monument aan de Kerkweg wordt besproken. Verder een overzicht van de gevallen slachtoffers en de aangerichte materiële schade. De publicatie is inmiddels uitverkocht en is daarom nu via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haarle heeft 3 rijksmonumenten, zijnde het landhuis, de dienstwoning (respectievelijk Sprengenbergweg 1 en 3) en de tuinen van landgoed De Sprengenberg, gelegen op de gelijknamige heuvel (voor de twee laatstgenoemde objecten zie het hoofdstuk Landschap etc.).

- Uit informatie in oude archieven is bekend dat in de 14e eeuw door de bisdommen Munster en Utrecht collecten zijn gehouden om te komen tot een parochie Hellendoorn. Haarle was toen een marke en in een verslag van een Markevergadering uit 1336 is een gift van de marke met name genoemd, bedoeld voor oprichting van een parochie die de gehele tegenwoordige gemeente Hellendoorn moest omvatten. Het dorp maakte toen deel uit van de parochie H. Sebastianus Hellendoorn. De verbondenheid met Hellendoorn bleef tot 1597. Hellendoorn ging over tot de Reformatie (werd protestant) en Haarle alleen uiterlijk. In werkelijkheid bleef het dorp trouw aan de RK moederkerk. In het geheim bezochten geestelijken het dorp om daar in boerderijen en schuren in heilige missen voor te gaan en andere sacramenten toe te dienen.

In 1697, toen de landswetten blijkbaar niet zo nauw meer werden genomen, richt vicaris Apostolicus Petrus Codde de parochie Haarle op. Een echte kerk had men nog niet. Waarschijnlijk maakte men gebruik van een “kerkschuur” die al jaren door rondtrekkende priesters in het geheim was gebruikt. Vanaf 1786 worden allerlei pogingen gedaan om een nieuwe kerk te krijgen en door het verkrijgen van giften en schenkingen en de verkoop van de “kerkschure” wordt in 1792 begonnen met de bouw en is de eerste echte dorpskerk in 1793 een feit. In 1817 krijgt de kerk een orgel en twee klokken. Een van die klokken hangt nu in de basisschool van het dorp.

In 1854 wordt Bernardus Vos als pastoor in Haarle benoemd. Hij vindt het 60-jarige vervallen kerkje met een dak van stro te klein voor de parochie, ondanks dat de parochie inmiddels kleiner was geworden doordat Hellendoorn in 1812 en Luttenberg in 1841 zelfstandige parochies waren geworden, met elk ongeveer 300 parochianen. Pastoor Vos schreef een brief om finaniële bijstand aan de toenmalige koning Willem III. Hij deed dit onderbouwd met een hele opsomming van gebreken aan de kerk en een kostenraming van 4670 gulden voor een nieuwe kerk en nog eens 1200 gulden voor de pastorie. De koning verstrekt in 1857 een bedrag van 3500 gulden en de rest wordt opgebracht door de parochianen, zodat meteen met de bouw kan worden begonnen. De overal geroemde in fraaie gotische stijl opgetrokken kerk van architect Van Roosmalen uit Zwolle wordt op 15 november 1857 ingezegend en doet dienst tot 1915.

In 1910 wordt Ferdinand Langedijk pastoor in Haarle en zijn gedachten gaan meteen al uit naar de bouw van een nieuwe grotere kerk, omdat opnieuw de kerk te klein was geworden. Door gulle bijdragen van de parochianen en een gift van J.W. Baron van Voorst tot Voorst kan in 1915 onder leiding van de bekende kerkarchitect Walter ter Riele met de bouw worden begonnen. Deze kerk, die wordt beschouwd als een van de best geslaagde dorpskerken van zijn tekentafel, is op 16 mei 1916 ingewijd. In datzelfde jaar wordt door verschillende parochianen een 'kruisweg' geschonken. In 1918 krijgt de kerk gebrandschilderde ramen en in 1922 volgt een nieuw doopvont en in 1923 worden de twee luidklokken uit 1817 vervangen door drie nieuwe klokken. In de oorlog gaan deze klokken naar Duitsland waar ze worden omgesmolten voor de Duitsers.

Pastoor J. Lohuis is begin jaren 60 pastoor in Haarle en wederom wordt de kerk te klein bevonden, ondanks dat in 1923 de parochie was verkleind door het ontstaan van de parochie Nieuw Heeten en in 1937 door het ontstaan van de parochie Mariënheem. Bijkomstigheid om tot nieuwbouw en niet tot restauratie over te gaan is de staat waarin de kerk verkeert. De gebruikte materialen, die vaak ook nog moeilijk te verkrijgen waren in het oorlogsjaar 1915, waren van zodanige kwaliteit en samenstelling dat metselwerk en stucwerk ging loszitten en zowel binnen als buiten met grote stukken naar beneden vielen. Ook vernieuwingen in de kerk onder invloed van het 2e Vaticaans Concilie waarbij o.a. het altaar anders geplaats werd zodat de priester met het gezicht naar de parochianen stond, waren mede bepalend om voor nieuwbouw te kiezen. Op 19 maart 1964 is de nog altijd in gebruik zijnde St. Sebastianiuskerk (Kerkweg 3) ingezegend. De kerk valt sinds 2010 onder de Parochie Heilig Kruis, aan welke wij de informatie over de kerkelijke geschiedenis van het dorp hebben ontleend.

- In 2006 is de begraafplaats van het dorp uitgebreid. Er was de wens om ook een Mariakapelletje op de begraafplaats te realiseren. Een werkgroep heeft dat in 2009 opgepakt en uitgewerkt. Op 2 mei 2010 is de Mariakapel ingezegend, in het bijzijn van een grote groep kerkgangers uit Haarle, Nieuw Heeten, Luttenberg, Mariënheem, Heeten en Raalte, die kort daarvoor in een speciale Maria- en Lourdesviering in de kerk waren samengekomen. De Mariakapel kon worden gerealiseerd door schenkingen van enkele parochianen en is mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. De bouwstijl komt overeen met de grote kapel (1924) op het midden van de begraafplaats.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Sükkewottels zorgt er jaarlijks voor dat de inwoners van Haarle gedurende de 5 carnavalsdagen in maart genoeg aan hun trekken komen. Voor wat er dan zoal te doen is zie het Programma.

- Dutch Masters of MTB (op een zondag in maart) is een monstertocht vanuit Haarle door Overijssel voor echte MTB-bikkels, met een route van 200 km met de mooiste en best beoordeelde singletracks van Overijssel, de pittigste beklimmingen en maar liefst 1500 hoogtemeters.

- "Zolang als men zich kan heugen, bestaat al een volks(dorps)feest in Haarle (gedurende 4 dagen in juni). Aanvankelijk werd het zo genoemd, de benaming ‘kermis’ lag wat gevoelig in een katholiek dorp. Al vanaf het begin werd er van alles georganiseerd. Er is een periode geweest dat kermisbezoekers samen met de zusters in optocht door het dorp gingen. Daarna werden spelletjes gedaan op het schoolplein. Maar liefst 400 kinderen deden hier aan mee. Zaklopen, bussen gooien, blokjes leggen, eieren lopen en blikslaan waren toen de favoriete spelletjes. Daarna kregen de kinderen vrijkaartjes voor de carrousel (draaimolen), zweefmolen en een bonnetje voor een ijsje. Al deze spelen werden gehouden op voetbalveld De Pastoorsmoat. De voetbalclub was niet echt blij met al die spelen op het veld, het kwam niet ten goede aan de kwaliteit van het veld.

In het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw is de kermis verhuisd naar de Drietip, een stuk grond van de familie Nahuis waar nu de gelijknamige ijssalon staat. Enkele jaren daarna werd het weiland van de familie Nahuis aan de Kerkweg de nieuwe locatie, waar nu nog altijd de kermis wordt gehouden. In 1984 vond men het tijd worden om de kermis wat groter op te gaan zetten met als doel geld te verdienen voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de drumband. Op het terrein verrees een grotere tent en zo werd geprobeerd om nog meer bezoekers naar de kermis te halen. Het liep goed en de drumband kon de gewenste nieuwe uniformen aanschaffen. Van de opbrengsten werden ook veel andere goede dingen gedaan. In 1986 kreeg Haarle een ijsbaan die mede gerealiseerd kon worden door een grote gift van de opbrengst van de kermis. Vele verenigingen kregen jaarlijks een mooie bijdrage waarmee ze hun vereniging staande konden houden of dingen konden aanschaffen wat anders onmogelijk was geweest. Door de jaren heen zijn er allerlei nieuwe activiteiten toegevoegd, die deels inmiddels weer zijn gestopt en door andere opgevolgd. Alle bewoners binnen de bebouwde kom kregen vlaggetjes zodat ze hun straten konden versieren tijdens de kermis. Daar werden ook thema’s bij bedacht waar men prijzen mee kon verdienen. Nu wordt dit nog eens in de vijf jaar gedaan.

De organiserende leden van de K.W.J en K.P.J vormden samen de activiteitencommissie. Zij bedachten ieder jaar weer de meest bizarre activiteiten zoals: met een vaartje door het gaatje, pispottenrace en korhoenders schieten. Het hooipak surfen was in het programma Oerend Hard op de televisie te zien en zelfs in een buitenlands programma. Met het bierpul schuiven kwam Peter Willems in het Guiness Book of Records. De donderdagavond staat de laatste jaren in het teken van revue en cabaret. De Haarlese Revue in 2008 en 2010 waren een daverend succes. De rommelmarktcommissie organiseert elk jaar een geslaagde Rommelmarkt. Alles wat je nu hebt gelezen is nog maar een heel klein deel van de vele activiteiten tijdens de kermis in Haarle door de jaren heen en vandaag de dag."

- Bij de wandeltocht Sallandse Heuveltocht vanuit Haarle (weekend half juni, in 2020 voor de 19e keer) kun je kiezen uit de afstanden 7,5/15/20/30/40 km. Honden mogen mee, mits aangelijnd.

- Iedere 1e zondag van de bouwvak is het Dieksiepop in Haarle. "Honderden Dieksiepoppers feesten, dansen en breken de tent af. Dieksiepop moet je meemaken!" Aldus de organisatie op haar site. Verder hebben ze zó'n mooi verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van dit festival, dat wij hierin niet willen 'knippen' en het graag integraal citeren: "Toen André en Agnes Besten op een zaterdagochtend in de zomer van 2003 hun huis verlieten, konden zij niet weten dat er die avond een legendarisch feest in hun tuin en woning zou plaatsvinden. De drankjes en benodigdheden werden die middag op het laatste moment geregeld evenals de gasten van die avond. Wat volgde was een uitbundig feest en nog belangrijker: het was het startschot voor Dieksiepop. Toen de nevel de volgende dag was opgetrokken, kwam het besef dat het feestje alleraardigst was en dat het nog wel een keer gevierd mocht worden. De Dieksies en hun medestanders werkten hun ideeën uit tot een plan. En dat plan heette Dieksiepop...

Voor de 1e officiële editie van Dieksiepop werd uitgeweken naar het weiland van boer Herman Willems aan de Haarlerveldweg in Haarle. Herman was op dat moment een fitte veertiger met gevoel voor muziek en mode tegen wie wij enorm opkeken. Tot op de dag van vandaag is het heilige grasland van Herman het terrein van het festival en nog altijd is Herman jaarlijks van de partij. Herman is inmiddels een fruitige vijftiger geworden, maar nog altijd de knapste man van Dieksiepop.

In de beginjaren was het een ruige bedoeling op Dieksiepop in Haarle. De bands die optraden waren vaak van het ruigere soort en daardoor trok Dieksiepop over het algemeen mensen met een vaal t-shirt voorzien van doodshoofden en andere bloedige prints. Na enkele jaren kwam er steeds meer variatie in de muziek en groeide Dieksiepop elk jaar een beetje. Bij die groei hoorde ook verandering van het programma. Allereerst bleek de zet om DJ set de Kaasverzamelaars enkele jaren geleden te contracteren een gouden zet. Deze twee jongeheren bevielen zo goed dat zij elk jaar uit de kast worden getrokken met hun liefdevolle muziek. Vervolgens bleek de stap om een surprise act op het programma te zetten ook geen verkeerde te zijn. Van Nederlandse polka's van een verre achterneef van Willy Alberti tot aan oude rocknummers vanuit een Cadillac. Het is altijd weer wat anders.

De laatste jaren staan er steeds vaker talentvolle bands op het Dieksiepoppodium in Haarle, die op het punt staan om door te breken in Nederland. Zo stonden Go Back To The Zoo en Handsome Poets op Dieksiepop en was televisiepersoonlijkheid Jeroen van Koningsbrugge met zijn band Zeus bij ons te zien. Dieksiepop groeit op een rustige manier in omvang en inhoudelijk. Nog steeds is het belangrijkste dat iedereen moet kunnen doen wat hij of zij wil. Namelijk feest vieren op zijn manier en toch met elkaar."

- Pleinfeest (op een zondag in augustus), georganiseerd door de carnavalsvereniging.

- "In 1979 zocht de KPJ een alternatief om "Amor in 't Kuuk'nhok" een nieuw elan te geven. In die tijd was de wandelsport bij de jongeren van de KPJ in beeld gekomen. Een aantal van hen liep mee in Nijmegen en in 1978 was een groep van zo'n twintig leden zelfs naar Parijs geweest voor een tocht van veertig kilometer door Val-de-Marne, een voorstad van Parijs. Het plan was snel gemaakt om ook in Haarle een wandeltocht te organiseren. In 1979 werd gestart in 't Kuuk'nhok. Dit was een heel gezellige middag en avond, maar organisatorisch ging het wandelen en het feesten niet samen. Vandaar dat we het jaar daarop met de Amortocht (weekend begin oktober, in 2020 voor de 41e keer) startten vanuit clubgebouw De Môlle. De route werd de eerste jaren uitgezet door leden van het Avondvierdaagsecomité. Na enkele jaren stopten ze daarmee en werd de taak overgenomen door enkele ervaren wandelaars uit de KPJ. Tegenwoordig is de organisatie in handen van Wandelsport Haarle (die in het hoofdstuk Links > Sport wordt beschreven). De startplaatsen van de Amortocht zijn in de loop van de tijd uitgebreid naar Ommen, Lemele, Luttenberg, Nijverdal, Nieuw Heeten, Espelo en Hellendoorn. Zo kom je een keer in een heel ander wandelgebied met andere mogelijkheden."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is een faunapassage - dat wil zeggen een ecoduct over de N35 en een tunnel onder het spoor - bij Haarle aangelegd. Deze doorgang voor wild verbindt Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug met de natuurgebieden ten noorden van de N35 en de spoorlijn Zwolle-Almelo.

- De Sprengenberg is een heuvel gelegen bij het dorp Haarle. De top van de heuvel ligt op ongeveer 35 meter hoogte. De heuvel is onderdeel van de stuwwal de Sallandse Heuvelrug en maakt deel uit van het Nationaal Park met dezelfde naam. De stuwwallen in deze omgeving zijn gevormd in het Saalien door opstuwing als gevolg van gletsjerijs afkomstig uit Scandinavië. Boven op de heuvel staat landhuis De Sprengenberg (waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden). Het omringende landgoed De Sprengenberg is als natuurgebied in beheer bij Natuurmonumenten. De Sprengenberg is de meest westelijke heuvel van de Sallandse Heuvelrug. Ongeveer twee kilometer ten zuidoosten van de heuvel ligt de Grote Koningsbelt. Ten noordoosten liggen de Kleine Koningsbelt en de Haarlerberg.

Natuurmonumenten beoogt met tijdelijke akkers de heide op de Sallandse Heuvelrug te herstellen en daarmee ook de biodiversiteit te vergroten. Op een aantal locaties op de Sprengenberg heeft zij in 2020 boekweit en rogge ingezaaid. De veldjes trekken veel wespen, hommels, zweefvliegen en andere insecten aan. "Heide bloeit maar een paar weken per jaar, van augustus tot in september. Toch hebben insecten in het voorjaar al nectar nodig, dus daarom zijn deze akkers erg belangrijk voor ze", aldus boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten. "Met de akkertjes beogen we de basis van het ecosysteem te herstellen, zodat de hele voedselpiramide ervan kan profiteren." (bron: Natuurmonumenten, juli 2020)

- "In 2017 is Zorgboerderij De Schurinkshoeve - waarvoor zie het hoofdstuk Links > Zorg, red. - een samenwerking aangegaan met Natuurmonumenten. Binnen Erve De Pas, aan de rand van Haarle, hebben wij een Theeschenkerij geopend; Herberg De Pas. Op deze prachtige plek kun je terecht voor heel veel soorten thee, een kopje koffie, een heerlijk broodje of een gezellige borrel. Daarbij werken we graag samen met Natuurmonumenten, dat hier ook een Informatiecentrum heeft. Zo kun je eerst op pad met een boswachter in de prachtige omgeving om daarna te genieten van een heerlijke High Tea binnen Herberg De Pas.

Ons team bestaat uit verschillende medewerkers. Binnen Herberg De Pas bieden wij ook dagbesteding voor mensen met een zorg- of begeleidingsvraag. Zij zijn een onderdeel van het team en werken mee in de keuken en bediening. Uiteraard onder begeleiding van ervaren professionals met een zorgachtergrond. Samen zorgen we ervoor dat onze gasten optimaal kunnen genieten van al het lekkers dat Herberg De Pas te bieden heeft. Maar locatie Erve De Pas biedt meer. Zo hebben we daar ook een prachtig zorggebouw dat niet toegankelijk is voor publiek. Hier bieden we kleinschalige dagbesteding voor volwassenen en senioren die graag nog actief bezig willen zijn. We onderhouden het erf, werken in de moestuin en verrichten hand- en spandiensten voor de theeschenkerij. Maar we maken ook (lange) wandelingen in de omgeving en drinken gezamenlijk koffie. In 2018 zijn we op de woensdagmiddag ook gestart met dagbesteding voor de jeugd in een kleine groep."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Haarle, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Haarle.

- Nieuws: - Nieuws uit Haarle op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Haarle (PBH) heeft ten doel het bevorderen van het leef- en woonklimaat in het dorp, ten behoeve van alle inwoners en voor zoveel nodig in samenwerking met de instellingen en/of organisaties die in het dorp activiteiten (kunnen) ondernemen. Wij vergaderen minimaal eens per maand en zijn bezig met zaken die het dorp en zijn inwoners aangaan zoals glasvezel, burgerparticipatie, leefbaarheid dorp en de nodige sociale voorzieningen. Communicatie met de gemeente Hellendoorn is hierbij erg belangrijk. Het DorpsPlanPlus is hier ook een groot onderdeel van. Dit bestaat uit 9 door de inwoners gekozen onderwerpen. Een integraal en uitvoeringsgericht dorpsplan: de vrucht van de grote inzet van het dorp en gefaciliteerd door de gemeente en mede mogelijk door een subsidie van de Provincie Overijssel. Dit is een 4-jarig project (2014-2017).

De agenda hiervoor is: woningen afgestemd op behoefte van huidige en toekomstige inwoners; het versterken van de relatie van Haarle met Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en het uitbouwen/ontwikkelen van recreatieve en toeristische mogelijkheden; de toekomst van maatschappelijke voorzieningen; een nieuwe toekomst voor het kerkgebouw en de directe omgeving; de toekomstige exploitatie van Sportorant; het ontwikkelen van nieuwe bestuurlijke structuren; onderzoek wenselijkheid café voor jong en ouder (inmiddels gerealiseerd); onderzoek vestigingsklimaat bedrijven; aanpak enkele verkeersknelpunten in en rond het dorp; alle voorzitters van de werkgroepen en de leden van PBH vormen samen de stuurgroep en deze vergaderen 1x per 2 maanden. Op deze avond informeren de voorzitters de andere leden over de ontwikkelingen van de werkgroep en worden eventuele beslissingen genomen. We werken er aan om Haarle ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor nieuwe inwoners die ons dorp willen komen versterken. Nieuwkomers zijn van harte welkom. We vinden het fijn als zij willen bijdragen aan en investeren in onze gemeenschap. Tot op zekere hoogte hechten we aan tradities. Uiteraard is iedereen vrij daar zelf vorm en inhoud aan te geven. Meedoen stellen we sowieso zeer op prijs. Nieuwe leden voor het bestuur voor Plaatselijk Belang zijn van harte welkom!"

- Dorpshuis/sporthal: - "Stichting Dorpshuis Haarle exploiteert Sportorant Sprengendal en de Sporthal. Doelstelling van de stichting is het exploiteren van gebouwen in het dorp ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale contacten in het dorp. De organisatie is nagenoeg volledig een vrijwilligersorganisatie (alleen twee schoonmaaksters zijn betaalde krachten). In 2016 is de stichting opnieuw opgezet, om te komen tot een definitieve organisatievorm waarin deze in de toekomst optimaal kan functioneren. In 2018 is het oude Dorpshuis gesloten, omdat het op en versleten was. Om toch weer een podiumfunctie te creëren, is het Sport-o-rant in 2019 uitgebreid en gemoderniseerd, met hulp van de Haarlese bevolking, organisaties en ondernemers."

- Onderwijs: - Basisschool Op Weg in Haarle wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een positief werkklimaat. Binnen de jaargroepen bieden ze uitdagende lesstof aan. Ze hebben aandacht voor individuele verschillen. Hierbij richten ze zich o.a. op leerprestaties en gedrag. Samenwerken moet je leren: hulp bieden en geven, leren luisteren naar een ander en de sterke kanten van elkaar benutten met respect voor iedereen. Hun onderwijs past het kind niet aan aan de toekomst, maar biedt het de juiste instrumenten om zich in te toekomst te kunnen handhaven.

- Jeugd en jongeren: - Werkgroep E&T (Events & Trips) Haarle is een initiatief van en voor de Haarlese jeugd. Onder de vleugels van de lokale Jeugdraad organiseert E&T evenementen, tripjes en activiteiten voor de jongeren in het dorp, zoals grootse feesten en filmavonden, en busvervoer naar populaire evenementen. E&T heeft als doel de jeugd samen te brengen en leven in de brouwerij te brengen en houden voor de jeugd in het dorp.

- Muziek: - "Wat is het leven saai zonder muziek! Wat is er nu leuker dan gezellig samen muziek maken? Wel, dit gebeurt natuurlijk bij Drumband Haarle. Bijna elk evenement in en buiten het dorp zijn we erbij. We hebben zelfs optredens in het buitenland. Het is dus niet saai! Je komt nog eens ergens. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Onze instrumenten zijn: bes trompetten, bariton, bas, trommels, tenortrom, basedrum en percussie. De eerste 3 maanden opleiding zijn gratis. De groepsrepetitie is op dinsdagavond. Je kunt dan altijd eens vrijblijvend komen kijken of je het wat lijkt."

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Haarle is opgericht in 1947. Naast voetbal doen ze ook aan jeu de boules. Ze spelen op Sportpark De Pastoorsmoat. Voetbalteams: 4 Seniorenteams, 2 trainingsgroepen en 11 Jeugdteams. Het eerste elftal speelt in de 4e klasse G, regio Oost.

- "De Haarlese Tennis Club (HTC) is in 1947 opgericht als onderdeel 'Sectie tennis' van de omnivereniging Sportvereniging Haarle. De eerste seizoenen werd gebruik gemaakt van tennispark Duivencate te Nijverdal. Vanaf 1983 gaat de HTC verder als een zelfstandige vereniging en wordt er getennist op “De Plakke”. Het tennispark, ook wel De Haar genoemd, bestaat uit twee kunstgrasbanen. Daarnaast is er de gezellige, mooie Haarhut, die in 2014 helemaal is opgeknapt."

- "Handbalvereniging HV Haarle is opgericht in 1975. De vereniging is begonnen als onderdeel van een omnivereniging, waar voetbal, handbal, tennis en de gym waren ondergebracht. De vereniging bestond in eerste instantie uit twee teams. Een senioren- en een juniorenteam. Er werd gespeeld en getraind op het trainingsveld en het hoofdveld van de voetbal. De dames van de handbal mochten gebruik maken van de kleedkamers van de voetbal. Om wedstrijden te kunnen spelen met buurdorpen stapte de vereniging over naar de afdeling IJsselstreek. In 1982 werd er een verhard veld aangelegd: de Plakke. Hierop werd getraind en werden er wedstrijden gespeeld in de veldcompetitie. Voor de zaalcompetitie werd uitgeweken naar Nijverdal. De senioren en oudere jeugd trainden ook in de sporthal van Nijverdal en de jongere jeugd trainde in het dorpshuis in Haarle. In 1984 is Sportorant Sprengendal gerealiseerd. Sindsdien wordt tijdens de zaalcompetitie getraind en gespeeld in deze Haarlese sporthal. De vereniging is inmiddels gegroeid van ongeveer 20 leden naar meer dan 100 leden."

- "Denk je: “Ik wil graag fitter worden, meer kwaliteit van leven krijgen doordat mijn conditie beter is geworden? Maar ik kan het nu nog geen kilometer volhouden…”. Dan is dit je kans! Wat krijg je wanneer je je aanmeldt voor de wandeltrainingen van Wandelsport Haarle (WSH)?: begeleide trainingen, waarvan de eerste vier keer gratis; een beproefd opbouwend wandelschema; een betere conditie; meer energie; een leuke wandelgroep; je leert nieuwe mensen kennen en houdt er misschien wel nieuwe wandelmaatjes aan over; meer zelfvertrouwen. Wat kost het? De eerste vier trainingen zijn gratis. Daarna zijn de kosten 1 euro per keer. Dit betaal je met onze wandelstrippenkaart. Wil je daarna verder met wandelen, dan kun je lid worden van onze vereniging. Binnen de vereniging kun je verder wandelen in de verschillende groepen op verschillende niveau's." WSH is de enige wandelvereniging in de gemeente Hellendoorn. De vereniging telt ca. 270 leden, waaronder anno 2019 3 ereleden die vanaf het begin, dus inmiddels al 40 jaar zeer actief betrokken zijn bij het organiseren van de jaarlijkse Amortocht (die je beschreven vindt in het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen).

- "Autocross leeft meer dan ooit in ons dorp en omstreken. Auto Motor Club Haarle (MACH) heeft in 2018 in samenwerking met de KNAF (Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie) het Nederlands Kampioenschap Autocross mogen organiseren. Dit was een enorm succes; et bijna 5000 bezoekers was het een super dag voor onze vereniging .Wij zijn al jaren te gast op de grond van de familie Bentert, waar door het jaar heen spannende wedstrijden worden gehouden voor verschillende kampioenschappen. Dit alles kan natuurlijk niet zonder onze leden; de MACH telt ongeveer 100 leden. De vereniging bestaat al sinds 1973. Kijk voor leuke foto's en filmpjes ook eens op onze website."

- Zorg: - "Wij zijn Frans en Jet Reimert en samen met onze medewerkers runnen wij Zorgboerderij Rond-Umme in Haarle. De begeleiders hebben allen een Hbo-opleiding op pedagogisch vlak gevolgd en afgerond en hebben ruime werkervaring. Zij begeleiden de cliënten vanuit hun expertise op sociaal-pedagogisch gebied. De boerderijmedewerkers werken op de zorgboerderij vooral met de focus op het boerderijvlak. Daarnaast bieden zij begeleiding aan cliënten bij het uitvoeren van boerderijwerkzaamheden. Samen zorgen we ervoor dat de cliënt zich veilig, geborgen en gewenst voelt. Voorop staat dat de cliënt kan groeien, zich kan ontwikkelen, zich uitgedaagd voelt en vooral zichzelf mag zijn. Met ons team willen we een uitdagende omgeving scheppen, waarin de cliënt steeds voorop staat. We werken in twee groepen, namelijk de kindgroep en de groep voor jongvolwassenen. Tevens biedt de zorgboerderij logeeropvang aan voor jeugdigen. Zorgboerderij Rond-Umme heeft het certificaat Landbouw en Zorg behaald. Daarnaast hebben wij het HKZ-keurmerk behaald. Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie: de zaken intern goed op orde heeft; de klant principieel centraal stelt; betrouwbare resultaten kan presenteren; voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening."

- "Zorgboerderij De Schurinkshoeve in Haarle is een professionele en zelfstandige boerderij, met een team van enthousiaste en gediplomeerde begeleiders. Wij willen een fijne plek bieden aan mensen met een begeleidingsvraag. Wij bieden de deelnemers een goede en zinvolle invulling van de dag en werken daarbij met een individueel begeleidingsplan, volledig afgestemd op de deelnemer. Er is ruimte voor ontwikkeling, groei en beleving waarbij de eigenheid en mogelijkheden van de mens centraal staan en er rekening gehouden wordt met de wensen van de deelnemer. Dit doen we door hen te betrekken bij alles wat er op de zorgboerderij gebeurt. De zorgboerderij is een overzichtelijke eenheid, die vele mogelijkheden kent. Op de zorgboerderij hanteren we een eclectische benadering. Dit betekent dat we binnen de hulpverlening niet één richting als uitgangspunt hebben. We proberen zoveel mogelijk te kijken naar de individuele deelnemers en zijn wensen en mogelijkheden. Daarbinnen worden de mogelijkheden van de boerderij in al zijn facetten benut. De Schurinkshoeve wil graag begeleiding op maat bieden. Daarnaast staat flexibiliteit bij ons ook hoog in het vaandel. In overleg is veel mogelijk."

- Welzijn: - "Nationale Vereniging De Zonnebloem is opgericht in 1949. De Zonnebloem afdeling Haarle is in hetzelfde jaar begonnen met haar activiteiten. Tot de doelgroep behoren de mensen die chronisch-fysieke beperkingen hebben, boven de 18 jaar zijn en ongeacht kleur of religie. Als mensen er behoefte aan hebben, proberen wij contacten te leggen en gezelligheid te brengen. Ook proberen we deze mensen weer te laten genieten als ze in een isolement zitten of dreigen te geraken. Al onze activiteiten gebeuren in groot of klein groepsverband, maar vaak ook individueel. Wat wij zoal doen: thuisbezoek aan gasten, bezoekje en of attentie brengen bij zieken met Pasen, Nationale Ziekendag, actie 'Zon in de schoorsteen' en met de Kerst; ontspanningsochtenden en het organiseren van busreisjes; Lotenactie; deelname aan: Folkloristisch Festival, Heidetocht en Rododendrontocht; aanmelden vakantiereizen voor Zonnebloemgasten, zowel in binnen- als buitenland; aanvragen mogelijkheid huren van aangepaste Zonnebloemauto; aanvragen huren van rolstoel of duofiets (in overleg met de plaatselijke fietsenmaker, waar ze staan)."

Reactie toevoegen