Groote Lindt

Voormalige gemeente
Zwijndrecht
Drechtsteden
Zuid-Holland

zh_gemeente_groote_lindt_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Groote Lindt anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Groote Lindt anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Groote Lindt

Terug naar boven

Status

- Groote Lindt is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio Drechtsteden.

- De gemeente Groote Lindt is in 1812 opgegaan in de gemeente Zwijndrecht, per 1-4-1817 daar weer van afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 19-8-1857 vergroot met de gemeenten Heer Oudelands Ambacht en Kijfhoek, en per 6-9-1881 weer opgegaan in de gemeente Zwijndrecht.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De gemeente werd ook wel 'Groote Lindt en Dortmond' genoemd. Die laatste naam is ook als Dortmondt gespeld geweest.

Oudere vermeldingen
1329 den goede in die Linde, 1330 in die Linde, 1475-1476 Duvelkerck et dicitur esse die Lijnde submerse sunt, 1480-1481 Die Lijnde alias Duvelkerck, 1573 Lijnde, 1639 Lynde, 1846 "de Groote Lindt, ook wel de Groote Lind gespeld en oudtijds Lindekerke geheeten".

Naamsverklaring
De nederzetting is genoemd naar de ligging in de polder Groote Lindt, die op zijn beurt is genoemd naar het middeleeuwse riviereiland Linde. Misschien oorspronkelijk een waternaam Linde, ontstaan uit het Germaanse linþja-* 'langzaam, zachtjes stromend', verwant met het Nieuwnederlandse lenig en het Middelnederlandse linde 'kalm, zacht, week', vergelijk Linschoten. Een andere verklaring gaat uit van linde 'aanlegplaats', vergelijk het Oudhoogduitse lentî 'landingsplaats' en zie Lent. Slechts anecdotische waarde heeft Van der Aa die meent dat de polders hier in het jaar 1331 werden bedijkt en genoemd naar een zekere Van der Linden, de stichter van de kerk in het dorp dat toen Lindekerke werd genoemd*. Later werd het ambacht gesplitst in Groote Lindt en Kleine Lindt. 1481 Duvelkerck bevat de waternaam Devel, waarvoor zie Dubbeldam.(1)

* Dat geldt dan kennelijk ook voor deze verklaring op (2): "Groote Lindt is vernoemd naar N. van de Lindt, een van de acht mensen die na een oproep door Hendrik van Brederode in 1331 een deel van de inpoldering van de Zwijndrechtse waard financierden. Ieder die minimaal 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, zou de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard krijgen. De acht personen die daarop reageerden waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N. van de Lindt, naar wie de Groote en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen-Ambacht verkreeg en ten slotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd."

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Groote Lindt 80 huizen met 565 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp en de buurtschap Voor Lindt, samen 50/350 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Achter Lindt 30/215.

Terug naar boven

Links

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Groote Lindt. - v.v. Groote Lindt Dames 1.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Bedrijventerrein Groote Lindt ligt aan de Oude Maas en is daarmee goed bereikbaar voor de binnenvaart. Het is een nat buitendijks terrein met een netto oppervlakte van 71 hectare en beschikt over vijf havens: Swinhaven, Develhaven, Drechthaven, Schokhaven en Uilenhaven. Het terrein huisvest een diversiteit aan bedrijven, maar wordt het meest gekenmerkt door de grootschalige zwaardere industrie en nijverheid aan de havens, waaronder regionale spelers in de scheepsbouw, chemische industrie, hout-, beton- en baksteenindustrie en staalnijverheid.

De BIZ is een experimentenwet opgericht door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Met een BIZ gaan bedrijven gezamenlijk investeren in een zone. Deze zone is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Hiervoor wordt een BIZ-plan gemaakt, waarin staat wat men gaat doen, hoe men dat gaat doen, wat het gaat kosten en wie dat gaan betalen. De BIZ-plannen zijn in het belang van de ondernemers en komen bovenop het dienstenniveau van de gemeente. De gemeente blijft te allen tijde verantwoordelijk voor haar taken. Bij voldoende draagvlak betalen uiteindelijk alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een zogeheten BIZ-heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

In 2011 is ook op bedrijventerrein Groote Lindt de BIZ ingevoerd. Het betreft hier het gebied langs de Lindtsedijk van Brenntag tot Van Leeuwen Buizen inclusief de bijbehorende zijstraten. Stichting BI-Zone Groote Lindt zet zich in voor een representatief bedrijventerrein waarbij in hoofdzaak de beveiliging van het gebied wordt verbeterd.

Reactie toevoegen