Geitenwaard

Plaats
Buurtschap
Zevenaar
Liemers
Gelderland

Geitenwaard

Terug naar boven

Status

- Geitenwaard is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar. T/m 1984 gemeente Herwen en Aerdt. In 1985 over naar gemeente Rijnwaarden, in 2018 over naar gemeente Zevenaar.

- De buurtschap Geitenwaard valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aerdt.

- De buurtschap Geitenwaard heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Geitenwaard.

Naamsverklaring
Gelegen aan uiterwaard-gronden aan de Oude Waal, waar men geiten geweid zal hebben. Oostwaarts ligt de Ossenwaard.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Geitenwaard ligt rond de gelijknamige weg. De huizen bevinden zich vrijwel geheel rond de W tak van deze weg. De buurtschap ligt aan het water de Oude Waal, N en NW van de plassen De Eendenkolk en De Bijland, N van het Bijlands Kanaal en ZW van het dorp Aerdt, ZO van het dorp Pannerden, W van het dorp Herwen, NW van de dorpen Lobith en Tolkamer en NO van het dorp Millingen aan de Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Geitenwaard omvat een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Geitenwaard, ook wel de Geitenwaardse Polder genoemd, is een langgerekte agrarische zone tussen de winterdijk ter hoogte van Herwen en de Oude Waal. Het gebied heeft een open landschap. Op perceelscheidingen staan plaatselijk de resten van heggen met een grote cultuurhistorische waarde, die de bijzondere verkaveling accentueren. Het gebied ligt in een stroomluwe positie en speelt geen rol in de hoogwaterafvoer. De Geitenwaardse Dam beschermt de waard tegen hoogwater. Het gebied wordt agrarisch beheerd als weiland en akkerland, en heeft daardoor een lage ecologische kwaliteit. In het zuidelijke deel liggen op terpen aan de Geitenwaardse Dam enkele woningen en een boerderij. Er heeft in het verleden beperkte kleiwinning plaatsgevonden. De landschappelijke, cultuurhistorische én (potentiële) ecologische waarde van het gebied is hoog. In de bodem liggen archeologische resten uit onder meer de IJzertijd en de Romeinse tijd.

Sinds 2011 wordt door Staatsbosbeheer gewerkt aan herinrichting van de Geitenwaard. De maatregelen zijn gericht op het zichtbaar houden en versterken van de cultuurhistorische waarden en de laagdynamische natuurwaarden. Dit wordt voornamelijk bereikt door het versterken van de heggenstructuur en door de beplanting aan de Vosseweg. Rasters worden verwijderd en heggen worden geplant. Maatregelen in het kader van de rivierbedverruiming zijn hier niet van toepassing. Omdat dit gebied stroomluw ligt, is er een hoogwatervrije vluchtplaats voor paarden en runderen voorzien. Voor de inrichting van dit gebied wordt ingezet op particuliere natuurrealisatie. Ook zal er op beperkte schaal bos worden aangelegd. De totale oppervlakte van deze als deelgebied van de Rijnwaardense Uiterwaarden is 108 hectare. Na herinrichting wordt het hele deelgebied opgeleverd als nieuwe natuur, waarvan ca. 6 ha hoogwatervluchtplaats wordt. (© Staatsbosbeheer)

De afgelopen eeuwen zijn de bossen in de uiterwaarden vrijwel allemaal omgevormd tot weilanden en hooilanden. Staatsbosbeheer wil nu in het oostelijk deel van deze waard het ooibos weer terugbrengen. Dat kan, omdat dit gebied geen rol speelt in de afvoer van hoog water. In dit gebied gaat het alleen om natuurontwikkeling. Dit is daardoor een van de weinige plekken waar ooibos gerealiseerd kan worden. Elders zou ooibos zorgen voor opstuwing van water.

"In de Geitenwaard in de Gelderse Poort start Staatsbosbeheer in 2021 met het ontwikkelen van zeldzaam hardhoutooibos langs de Waal. Het gebied is een van de weinige plekken die geschikt zijn voor dit type bos. Ooibossen, bossen langs de rivieren, heb je in Nederland in twee soorten: zachthoutooibos en hardhoutooibos. Zachthoutooibos zijn ooibossen die vooral bestaan uit wilg en populier. Dit zijn soorten die het prima doen als ze tijdelijk onder water staan. Hardhoutooibos zijn ooibossen met soorten als eik, fladderiep en zoete kers. Deze bomen kunnen minder goed tegen hoogwater en staan daarom enkel op hogere delen van de oeverwallen, op plekken die bijna niet onder water komen te staan. Door het fluctuerende waterpeil in Nederland is hardhoutooibos kwetsbaar en daardoor zeldzaam. In heel Nederland zijn nog maar drie plekken waar hardhoutooibos staat: het Colenbranderbos in de Millingerwaard, Cortenoever bij Brummen en het Zalkerbos bij Zalk.

Aanplanten. Om de groei van hardhoutooibos extra te stimuleren is besloten in de Geitenwaard niet enkele bomen, maar meteen een compleet hardhoutooibos aan te planten. We planten onder meer zomereik, fladderiep, gewone esdoorn, haagbeuk, zwarte els, veldesdoorn en zwarte populier. Op de lagere delen komen vooral wilgensoorten zoals katwilg en amandelwilg en is er ruimte voor spontane bosontwikkeling. Hier zal een gevarieerde ondergroei ontstaan met zeldzame planten als besanjelier, muskuskruit, maarts viooltje en bosgeelster. Vooral voor vogels als de blauwborst, de nachtegaal en de wielewaal is dit van grote waarde. Naast het hardhoutooibos worden in het gebied ook bloemrijke graslanden aangelegd. Het plantmateriaal voor het ooibos wordt aangeleverd door het team Zaad & Plantsoen van Staatsbosbeheer.

Samenwerking. Deze natuurontwikkeling vindt plaats op grond van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, en sluit aan bij de particuliere natuurrealisatie in het westelijk deel. De Geitenwaard ligt in het Natura 2000-gebied Rijntakken en is onderdeel van de Rijnwaardense Uiterwaarden, een grote uiterwaard langs de Rijn. Het project is onderdeel van het landelijke programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) in opdracht van het ministerie van LNV. Het is een voorbeeld van het combineren van meer zeldzame en voor Nederland karakteristieke bostypen met andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals waterveiligheid." (bron: Staatsbosbeheer, maart 2021)

Reactie toevoegen