Geesbrug

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Geesbrug

Terug naar boven

Status

- Geesbrug is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Oosterhesselen.

- Onder het dorp Geesbrug valt ook de buurtschap Langerak.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Geesbrúg.

In het Drents
Giesbrogge. Een inwoner van dit dorp is een Giesbrogger.

Oudere vermeldingen
1913 Geesbrug.

Naamsverklaring
Genoemd naar de brug 'verbinding over een water', hier de Verlengde Hoogeveense Vaart, bij het dorp Gees.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Geesbrug ligt aan de Verlengde Hoogeveense Vaart en N van de A37 en ligt verder NO van het dorp Nieuwlande, ONO van het dorp Hollandscheveld, O van het dorp Noordscheschut en de stad Hoogeveen, OZO van het dorp Tiendeveen, ZO van het dorp Nieuw-Balinge, ZW van de dorpen Gees en Oosterhesselen, W van het dorp Zwinderen en NW van het dorp Dalerpeel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Geesbrug heeft ca. 550 huizen met ca. 1.350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Werkkamp
Iets ten westen van het dorp, aan de weg naar Hoogeveen en de Hoogeveense Vaart, lag het Werkkamp Geesbrug. Het kamp had een capaciteit van maximaal 240 arbeiders. Joodse dwangarbeiders zijn hier in 1942 o.a. ingezet voor ontginning- en landbouwwerkzaamheden en de aanleg van een betonnen beschoeiing in een waterlossing naast het kanaal Coevorden-Zwinderen. Na het vertrek van de groep joodse dwangarbeiders naar Westerbork heeft het kamp gediend als opvangplek voor evacué's, die vanwege de aanleg van de Atlantikwall hun woningen hadden moeten verlaten. Vervolgens is het kamp gebruikt als onderkomen voor arbeiders van de Arbeidsdienst en voor een groep van de Hitlerjugend, die hier hun opleiding tot soldaat kregen. Na de oorlog dient het kamp voor de opvang van een groep militairen, die meehelpen bij oogstwerkzaamheden, als vakantiekolonie, en als onderkomen voor dienstweigeraars. De laatste bewoners zijn Molukkers. Daarna heeft een varkenshouder de vergane barakken gekocht, gesloopt en op de fundamenten nieuwe varkensstallen gebouwd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er zijn nog enkele kavels beschikbaar in Geesbrug om zelf je huis te bouwen.

- In 2011 heeft Welzijn 2000, samen met Plaatselijk Belang, Domesta, de Deelgebiedscommissie en de gemeente Coevorden een Dorpsanalyse uitgevoerd in en voor Geesbrug. De rapportage daarvan vind je onder link. Het gaat met name om leefbaarheidaspecten en wat de inwoners daar goed aan vinden en wat nog beter zou kunnen en hoe dan. De top 15 van belangrijkste voorgestelde maatregelen, die tijdens de panelavonden met inwoners tot stand is gekomen, ziet er in volgorde van belangrijkheid als volgt uit: 1. Een Multifunctioneel Centrum, met (o.a.) samenvoeging van de twee basisscholen, dorpshuis, sportvereniging en de kinderopvang zou een goede aanwinst zijn voor het dorp. Ondanks de gemeentelijke bezuinigingen, kan Plaatselijk Belang het initiatief nemen om gesprekken aan te gaan met andere potentiële gebruikers/organisaties om de (toekomstige) ruimtebehoefte in het dorp te achterhalen.

2. Domesta organiseert (eventueel in samenwerking met Plaatselijk Belang) een informatieavond voor starters en 55+ om de daadwerkelijke behoefte aan huurwoningen van deze doelgroepen te achterhalen. 3. Er moet meer zicht komen op gezinnen met problemen zoals alcohol, werkloosheid e.d. Gezinnen/individuen/organisaties moeten de weg naar (semi-)professionele hulpverlenende instanties en/of het CJG sneller/makkelijker weten te vinden zodat er (preventief) actie kan worden ondernomen. 4. Plaatselijk Belang moet blijven communiceren met plaatselijke verenigingen. Beide partijen blijven zodoende op de hoogte van ontwikkelingen die zich voordoen in Geesbrug. Bekeken moet worden
welke gezamenlijke belangen er zijn en hoe deze (en door wie) opgepakt kunnen worden. 5. Plaatselijk Belang kan in samenwerking met de scholen en inwoners uit het dorp een actie houden om zwerfvuil op te ruimen. De gemeente kan gevraagd worden materialen beschikbaar te stellen. Het netjes houden van de omgeving is een verantwoordelijkheid van iedereen.

6. De oversteek van het fietspad van Geesbrug richting Hoogeveen zorgt voor gevaarlijke situaties voor de fietsende weggebruiker. Plaatselijk Belang overlegt met een verkeersdeskundige van de gemeente of snelheidsremmende maatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld een versmalling in de weg. 7. Domesta wordt gevraagd om de wachtlijsten te onderzoeken voor seniorenwoningen (actief en passieve) inschrijvingen. 8. In overleg met tieners (12-16 jarigen), moet duidelijk worden wat de behoefte is onder de doelgroep om elkaar te ontmoeten en welke vormen voor ontmoeting en activiteiten wenselijk zijn. Welzijn 2000 kan gevraagd worden hierbij te ondersteunen. 9. De sportzaal in het dorpshuis is te beperkt. Het meest wenselijk is een nieuwe sporthal in het dorp, ondanks dat het in deze tijd van bezuinigingen niet realistisch is. Plaatselijk Belang gaat in overleg met gemeente om te bespreken welke mogelijkheden op lange termijn eventueel mogelijk zijn.

10. Een werkgroep ingesteld door Plaatselijk Belang inventariseert op basis van bestaande speelplekken (met name de speeltuin aan de Elslaan), onder de kinderen wat de behoefte is aan meer leeftijdsgeschikte speeltoestellen (8+). Welzijn 2000 kan gevraagd worden hierbij te ondersteunen. 11. Plaatselijk Belang vraagt aan Kinderopvang Drieluik om de behoefte te inventariseren aan buitenschoolse opvang en kinderopvang in Geesbrug. 12. In het dorp is overlast van hondenpoep. Plaatselijk Belang neemt het initiatief om in overleg met de gemeente de overlast van hondenpoep in het dorp te beperken. Bijvoorbeeld door het inrichten van hondenuitlaatzones, veldjes (met automaat voor zakjes en afvalbak). Eventueel kan in samenwerking met dorpsbewoners een ludieke actie worden gehouden om hondenbezitters te wijzen op hun gedrag. 13. De sportzaal in het dorpshuis dient op een aantal punten te worden verbeterd. Waaronder
nieuwe en modernere turnattributen en het opknappen van de kleedkamers. Plaatselijk Belang (i.s.m. Stichting Dorpshuis) neemt het initiatief tot een gesprek met de gemeente om verbetering van de sportzaal te kunnen bewerkstelligen.

14. In samenwerking met een groep bewoners en Plaatselijk Belang moet geïnventariseerd worden wat de behoefte is aan een speelvoorziening in het nieuwbouwplan van Geesbrug en industrieterrein. In overleg met gemeente dient bekeken te worden wat mogelijkheden zijn, wat het speeltuinbeleid is en wat bewoners en Plaatselijk Belang (eventueel met ondersteuning) zelf kunnen doen (o.a. beheer of het oprichten van een buurt-speeltuinvereniging). 15. Het verbeteren van bestrating en aanpassen van de bermen van met name de Kanaalweg en Coevorderstraatweg, door Plaatselijk Belang een werkgroep in te laten stellen die een inventarisatie maakt van de knelpunten. Na overleg met gemeente worden op basis van de aangegeven knelpunten, punten ter verbetering opgesteld."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het huidige kerkje 'Uw Koninkrijk Kome' (aldus het opschrift op de voorgevel) (Coevorderstraatweg 32) dateert uit 1913 en is de voorganger van een houten Hervormde Evangelisatie gebouwtje dat daar in 1909 was gebouwd. Dit als 'concurrent' van het gebouwtje van de Gereformeerde evangelisatie dat in 1908 direct N hiervan in buurtschap Langerak was gebouwd. De Hervormden vonden toen namelijk dat ze ook snel een kerkje in die omgeving moesten bouwen, omdat men bang was dat anders de Gereformeerden de Hervormde inwoners in deze omgeving zouden 'wegkapen'. Men had al geconstateerd dat die mensen naar de Gereformeerde evangelisatie gingen en wilde daarom snel 'ingrijpen'. Voor nadere informatie hierover zie de pagina van Langerak en de link naar een uitvoerig artikel hierover op die pagina. De kerk heet in de praktijk Dorpskerk. De geloofsgemeenschap heet (PKN) Protestantse Evangelisatievereniging Geesbrug e.o..

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op de 1e zaterdag van september is er jaarllijks de Rommelmarkt* van en bij de Dorpskerk / Protestantse Evangelisatievereniging Geesbrug e.o. Kom koopjes zoeken, sjoelen, darten of ponyrijden. Er is ook veel lekkers te verkrijgen, van pannenkoeken tot snert en broodjes hamburger. De opbrengst zal, naar wij aannemen, ten goede komen aan (het onderhoud van) de Dorpskerk. * Klik in de foto onder de link telkens op de 'volgende'-pijl om nog meer foto's te zien.

- Accordeonclub de Toetsenroetsers in Geesbrug is opgericht in 2010. De club telt ongeveer 15 enthousiaste leden, die wekelijks een avond bijeen komen om te oefenen, waarbij het plezier voorop staat. Op een zaterdag eind oktober organiseren ze jaarlijks een Accordeondag (in 2020 voor de 10e keer) in Dorpshuis De Tiphof, met accordeonisten uit binnen- en buitenland. Uiteraard treden ze ook zelf op, alsmede het plaatselijke koor De Notenkrakers. De toegang is gratis.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Geesbrug.

- Belangenvereniging: - "Vereniging Plaatselijk Belang Geesbrug en omstreken bestaat al ruim 100 jaar. Ze is opgericht om de belangen van de inwoners te dienen. Want immers: Samen ben je sterk! En dat was toen en is nu nog altijd het geval: Samen bereik je meer! Wat doet Plaatselijk Belang (PB) zoal? Zij onderhoudt vooral contacten met een groot aantal instanties. De belangrijkste zijn de gemeente Coevorden en een groot aantal plaatselijke verenigingen en stichtingen. Ook beoogt PB het dorp in alle opzichten goed te promoten. Neem de leefbaarheid van ons dorp. Zo neemt PB het voortouw om de speelvoorzieningen te onderhouden, maar ook verder uit te bouwen. Denk hierbij aan een voorbeeld als de pannakooi, die PB samen met de plaatselijke voetbalclub V.C.G. en de dorpsjeugd (via Walk Inn) gaat realiseren.

Maar ook bemoeit PB zich met zaken als woningbouw en recreatie. Woningbouw om vergrijzing van het dorp te voorkomen en er naar te streven dat in Geesbrug betaalbare koopwoningen worden gebouwd. Wat betreft de recreatie is recentelijk de aanlegsteiger gerealiseerd. Vele honderden pleziervaartuigen hebben hier inmiddels al een of enkele nachten aangelegd. Hiervan profiteert natuurlijk ook onze plaatselijke middenstand. Denk maar aan de supermarkt, die we natuurlijk heel graag willen behouden. Het mes snijdt aan twee kanten nietwaar!

Verder hebben we ons op vele andere vlakken beziggehouden, voorbeeld hiervan is een veilige fietsverbinding naar Hoogeveen. Uiteraard werken we ook nauw samen met stichting Dorpshuis De Tiphof. Want denk het dorpshuis eens weg: wat blijft er dan over van ons verenigingsleven? Ook onze contacten met Stichting Welzijn2000 zijn van groot belang. Zij ondersteunt namelijk tal van zaken in ons dorp en binnen het dorpshuis. En wat doen we nog meer? Een greep: We onderhouden - samen met vrijwilligers (en ook met mensen van De Bentheimer) - het terrein van de aanlegsteiger, de plaatselijke speelvoorzieningen, de oorlogsmonumenten en -graven en de plaatselijke begraafplaats. We organiseren samen met de scholen de jaarlijkse 4 mei-herdenking en houden samen met het dorpshuisbestuur elk jaar een Nieuwjaarsreceptie, die bedoeld is voor alle inwoners. Kortom: Plaatselijk Belang Geesbrug is na 100 jaar nog altijd springlevend en zeer actief!", aldus de vereniging op haar site.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Tiphof is het bruisende dorpshart van Geesbrug. Het biedt onderdak aan vele verenigingen en activiteiten. Het begon ooit als een zaal, die was ingericht als gymzaal en die ook voor andere doeleinden kon worden gebruikt. Denk aan bruiloften, begrafenissen, uitvoeringen en andere feestavonden. Naast de gymzaal beschikte het dorpshuis ook nog over een aparte vergaderruimte. Al gauw bleek het gebouw te klein en is het in enkele fasen uitgebreid tot wat het nu is.

Op vrijdagen en zaterdagen (van 16.30-19.00 uur) is de snackbar van Dorpshuis De Tiphof geopend. Je kunt hier terecht voor heerlijke frietjes en diverse lekkere snacks voor een schappelijke prijs. Je wordt geholpen door mensen die vrijwillig de snackbar draaiend houden. En even wachten aan de bar is nooit vervelend, want een consumptie is daar ook nog altijd heel laag geprijsd! Je kunt telefonisch je bestelling doorgeven en pinnen is mogelijk. Desgewenst kun je je maaltijd ter plekke nuttigen.

- Onderwijs: - Basisschool De Zwarm. - Basisschool De Wegwijzer.

- Sport: - v.v. VCG (Voetbal Club Geesbrug) is opgericht in 1946. De thuiswedstrijden worden gespeeld op Sportpark De Heidepol. In seizoen 2017/18 komt de club uit met een standaardelftal in de Vijfde klasse zaterdag. Tussen het seizoen 2014/15 en 2016/17 speelde het eerste team in de Reserve 5e klasse zaterdag.

- Gymvereniging ASG.

- Honden: - "Honden Sportgroep Fhomars Friends (Coevorderstraatweg 56 te Geesbrug) beoogt hondenliefhebbers handvatten te geven die horen bij de opvoeding van hun hond. Dit om het simpele feit van dat de baas 'baas' blijft en de hond 'hond'! Want een hond aanschaffen is niet zo moeilijk, maar om hem/haar baas te blijven wel. Mocht je dus een hond bezitten en het dier beter willen leren begrijpen, neem dan eens vrijblijvend contact op met Stella van der Heijden, tel. 0524-290906."

- Veiligheid: - "De dorpen Nieuwlande en Geesbrug hebben een gezamenlijke EHBO vereniging. Het is een actieve vereniging met ongeveer 25 leden. We ondersteunen bij tal van activiteiten in en rondom beide dorpen en in de regio. Denk hierbij o.a. aan een feestweek, wandeltochten, fietstochten, hardloopwedstrijden, sporttoernooien, markten en braderieën. Om het EHBO diploma geldig te houden moeten er ieder jaar herhalingslessen worden gevolgd. Deze lessen worden gegeven op donderdagavond in maart en in november in 'de Tiphof'. In maart is er een aparte avond waarop we de reanimatie en het gebruik van de AED oefenen. Ieder jaar is er ook de mogelijkheid om als EHBO-er mee te doen met de vaardigheidsproef. Hierin nemen de verschillende Drentse EHBO verenigingen het tegen elkaar op in wedstrijdverband. De twee ploegen die het hoogste eindigen gaan door naar de landelijke finale. Iedere EHBO-er die dit leuk vindt kan hieraan meedoen. Of je nu beginnende EHBO-er bent of al jaren je EHBO diploma hebt, maakt niet uit." - Nadere informatie over de EHBO-vereniging vind je hier.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Geesbrug, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen