Gaastmeer

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

gaastmeer dorpsgezicht 1932 [640x480].jpg

Gaastmeer dorpsgezicht 1932

Gaastmeer dorpsgezicht 1932

Gaastmeer

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Gaastmeer.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Gaastmeer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gaastmeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Gaastmeer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Gaastmeer vallen ook de buurtschappen Fiskersbuorren en Kleine Gaastmeer.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hieke Joostema uit Berltsum is dorpsstyliste. Dat houdt in dat zij - op eigen initatief of op verzoek - aan de hand van een objectieve checklist dorpen beoordeelt op de uitstraling van openbaar, particulier en bedrijfsterrein, en hoe dit kan worden verbeterd. Zaken waarop gelet wordt zijn bijv. de kwaliteit van de openbare weg, fiets- en wandelpaden, openbaar groen, uitstraling verkeersborden, voortuinen particulieren en bedrijven, voorgevelaankleding, erfafscheiding en beeldbepalende locaties. Vervolgens adviseert zij vrijblijvend over mooie, verkeersveilige en duurzame oplossingen. In 2015 heeft Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'. Deze dorpen scoren hoog op de 'mooi-criteria' op de checklist en ze zijn ook verkeersveilig ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gaastmeer heeft 3 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wetterskip Fryslân heeft in 2015 en 2016 het 'Integraal Oever- en Kadeproject Gaastmeer e.o.' uitgevoerd. In dit project zijn kaden versterkt, natuurvriendelijke oevers aangelegd en 2 eilandjes in ere hersteld. Een deel van de kaden in Gaastmeer en omgeving voldeed niet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Ze waren te zwak of te laag en moesten daarom worden verbeterd. In 2015 is 27 kilometer aan kaden in het gebied verbeterd en is tussen Oudega en Heeg een vaarroute voor elektrische boten gerealiseerd. In 2016 is nog eens 8,3 kilometer aan kaden aangepakt, in het gebied ten zuiden van Oudega en rondom Gaastmeer. Het gaat om de waterkering langs het Groote Gaastmeer, het Piel, het Heegermeer, de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken. In het gebied zijn ook de boezemladen opnieuw ingericht. Het resultaat daarvan is onder meer 5,7 hectare natuurvriendelijke oevers, die een goede leefomgeving bieden voor flora en fauna. In de ondiepe waterzone komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op. Hierdoor groeien riet- en waterplanten beter en kunnen veel kleine waterdieren en vissen er leven, schuilen en paaien. Riet zuivert het water, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarmee komt het waterschap tegemoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water en de opgaven vanuit Natura 2000.

In de 2e fase van het project zijn in het kader van Het Friese Merenproject ook 2 historische eilandjes in de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken opnieuw aangelegd. Het wassende water heeft deze eilandjes in de loop der tijd onder water gezet. Rondom de eilandjes is nu een gesloten palenrij geplaatst, waarachter doek is aangebracht. Vervolgens zijn de eilandjes met bagger en grond tot boven de waterspiegel opgehoogd. Een deel van beide eilandjes blijft in ondiep luw water staan en krijgt daarmee de functie van natuurvriendelijke oever. De andere opgehoogde delen zijn beloopbaar. Aan elk eilandje is 75 meter damwand geplaatst, waaraan boten kunnen aanleggen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Gaastmeer.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gaastmeer kerk.

Reactie toevoegen