Froombosch

Plaats
Dorp
Midden-Groningen
Duurswold
Groningen

Froombosch Langewijk 5 eo (Kopie).jpg

Froombosch, de weg Langewijk   was oorspronkelijk een   gegraven waterloop voor de   afvoer van het veen/de turf   (= 'wijk'). Op de foto, met   rechts het pand Langewijk 5   uit 1921, is deze waterloop   goed te zien.

Froombosch, de weg Langewijk was oorspronkelijk een gegraven waterloop voor de afvoer van het veen/de turf (= 'wijk'). Op de foto, met rechts het pand Langewijk 5 uit 1921, is deze waterloop goed te zien.

Froombosch

Terug naar boven

Status

- Froombosch is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.

- Onder het dorp Froombosch valt ook de buurtschap Ruiten.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Froombos.

Oudere vermeldingen
17e eeuw Fromabusch, 19e eeuw Vroombosch.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een bos, later een herberg, aldus genoemd naar het geslacht van Hayke Froma op die Ruten, die in het begin van de 17e eeuw op de nabijgelegen Ruitenborg woonde. Officieel heette alleen de herberg zo; de streek heette voorheen ook Bagelhutten, naar de plaggenhutten van veenarbeiders.(1)

Terug naar boven

Ligging

Froombosch ligt ZW van Slochteren, rond de bijna-kruising van de Hoofdweg met de wegen Langewijk en Ruitenweg. Het dorpsgebied loopt in het noorden t/m de Boerweg (zijweg van de Hoofdweg), N daarvan begint Slochteren. In het Z loopt het dorpsgebied tot ergens tussen de Tweede Muggenbeeklaan en de weg Buitenhuizen (beide zijwegen van de Hoofdweg), Z daarvan begint Kolham.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Froombosch heeft ca. 350 huizen met tegen de 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk werd deze buurt Bagelhutten genoemd, welke naam herinnert aan de toenmalige vervening in deze streek. Kloosterlingen van het klooster te Wittewierum groeven hier in de 16e en 17e eeuw het veen af. Deze veenafgraving werd in die tijd op grote schaal aangepakt, waarvoor veenarbeiders werden ingehuurd die werkten onder leiding van de kloosterlingen. Het was zwaar werk, vaak met een laag loon en lange arbeidsdagen. De arbeiders woonden in zogeheten 'bagelhutten'. Enkele baggerputten zijn nog bewaard gebleven als tastbare herinneringen uit de tijd van de vervening. Ze maken tegenwoordig deel uit van een beschermd natuurgebied.

Later werd het gebied van het huidige Froombosch opgedeeld in Kolham-Oost en Slochteren-West. Ook de lagere school die in 1894 aan de Hoofdweg, ten westen van de Ruitenweg (vroeger Spoorlaan) werd gebouwd, kreeg de naam Slochteren-West. De lagere school werd later hernoemd in De Zonnebloem, de kleuterschool kreeg de naam De Margriet. Deze namen bleven bestaan tot in 1978 het nieuwe gebouw Ruitenvelder kwam.

De grens tussen de dorpsgebieden van Kolham en Slochteren lag bij de Langewijk en de Slochterdijk. De Langewijk (waarvan het Z deel, rond de Siepweg en Z daarvan, onder Sappemeer valt) was oorspronkelijk en is deels nog altijd een waterloop (zie de foto onderaan deze pagina). Veel goederenvervoer vond dan ook plaats over het water. Zo werden de kolenvoorraden voor de kolenboer op nr. 5 per schip aangevoerd. Het eerste deel van de weg langs de Langewijk, vanuit Froombosch tot aan de splitsing met de Slochterdijk, heet zowel Langewijk als Slochterdijk (het Slochterdijk-deel heeft betrekking op het naast de rijweg gelegen fietspad).

Ondanks dat men als dorp in tweeën was opgedeeld, voelde en dacht men zich Froomboschter. Het heeft nog tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw geduurd voordat Froombosch erkenning kreeg als zelfstandig dorp. (bron: Dorpsvisie)

Froombosch had een station aan de zogeheten Woldjerspoorweg (Groningen-Weiwerd) van 1929 tot 1941. Het stationsgebouw is helaas in 1970 gesloopt bij de aanleg van de provincialeweg N387.

De hervormde Bethelkerk op Hoofdweg 102 is in 1978 gesloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Ruitenvelder werd wel érg klein met in schooljaar 2017-2018 nog maar ca. 40 leerlingen en in schooljaar 2018-2019 geen groep 5 en 6 meer. Aan het eind van dat schooljaar waren er nog 20 leerlingen. De school is daarom gefuseerd met basisschool De Kinderboom in Slochteren. De school is per 1-8-2019 opgeheven. Er is een nieuw integraal kindcentrum (IKC) gerealiseerd aan de Slochterveldweg in Slochteren, als opvolger van de genoemde scholen en samen met CBS De Wegwijzer. Dat het dorp zijn basisschool heeft verloren ging interim-directeur Corry Frik natuurlijk aan het hart vanwege de school als zodanig, maar ook omdat het zeker in een klein dorp als Froombosch om meer gaat dan de school als onderwijsinstelling: "Een school is de ziel van een dorp. In Froombosch staan levensloopbestendige woningen vlakbij het schoolgebouw. Voor de vaak al wat oudere bewoners geeft het komen en gaan van kinderen regelmaat aan een dag. Het geroezemoes van kinderen is een teken van leven. Terwijl een school ook als trefpunt, bij het halen en brengen van kinderen, voor ouders een verbindende factor is."

- De Dorpsvisie Froombosch (2009) schetst de door de dorpelingen gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Geuvert en Riek Hoogkamp zijn in 2012 gestopt met hun kwekerij van aanvankelijk anjers, later groentezaden, en zijn nu doende om het project De Deeltuin van de grond te krijgen. De bedoeling is om in hun kassen samen met dorpelingen biologische groenten te verbouwen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Nieuw-Apostolische Kerk (Hoofdweg 132) uit 1925 maakt deel uit van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. De lokale kerkelijke gemeente is al opgericht in 1899. Vóór de realisatie van de kerk kwam men bijeen in een woning.

- Molen De Ruiten staat in de buurtschap Ruiten en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Vereniging Dorpsbelangen Froombosch (VDF) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. In hun jaarverslag 2018 zetten ze dat mooi op een rijtje, dus dat geven we hier weer: "Natuurlijk hebben we maandelijks onze bestuursvergadering. In deze vergaderingen bespreken we zaken als activiteiten, financiën en contacten met andere instanties/bezochte vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met Stichting Ruitenvelder en worden commissies, zoals de Sint-commissie of de Kinderspeelweek-commissie uitgenodigd om hun plannen te presenteren of voor een evaluatiemoment. Elk lid van VDF is welkom om aan te schuiven in de vergadering om een vraag te stellen aan het bestuur. Wekelijks organiseren we kindergym in de Ruitenvelder. Ook in het nieuwe dorpshuis is het streven dat de gym blijft doorgaan. Bij voldoende animo wordt twee keer per jaar een Pubquiz georganiseerd. In 2018 zijn 2 pubquizen gehouden. In teamverband worden op een avond een flink aantal vragen op de deelnemers afgevuurd. De avonden zijn altijd erg gezellig en de sfeer is uitermate ontspannen. De teams mogen bestaan uit maximaal 6 personen.

In het voorjaar sluiten we aan bij de NL Doet schoonmaakactie en wordt zwerfvuil in ons dorp verwijderd. Dit doen we in samenwerking met de gemeente. Dorpsgenoten gaan, gewapend met een vuilniszak en een knijper op pad om zwerfvuil te verzamelen. Jaarlijks organiseren we op 4 mei de Dodenherdenking op de begraafplaats. In 2018 is voor het eerst “Heel Froombosch bakt” georganiseerd. Een grote happening waar in een heuse witte tent met een jury dorpsgenoten hun baksels lieten jureren. Kinderen konden hun cupcakejes laten jureren. Iedereen was uitgenodigd om een kop koffie of thee met taart te komen proeven en hun eigen favoriet te kiezen. Er werden recepten uitgewisseld. Dankzij het zonnetje was er een geslaagde opkomst. Tijdens dit evenement werd ook tijd ingeruimd voor de ALV van de VDF.

In juli was er de jubileum-editie van wadlopen naar Schiermonnikoog. De 10e keer Wadlopen. Een grote groep zowel wadloop die-hards als wadloop-groentjes ging samen op pad. Onder de deskundige leiding van 2 gidsen, waaronder onze dorpsgenoot Derk Veldhuis, beleefden we een mooie dag. In november was er de Intocht van Sinterklaas. Het was een groot feest. De intocht voerde door heel Froombosch. Daarnaast was er na afloop de gelegenheid om in de Ruitenvelder de Sint nog even te zien, kinderen konden kleuren en tekenen, maar ook dansen op de muziek, of zelf het podium pakken en hun talenten laten zien. En vlak daarna volgde in december de kinder kerstknutselmiddag. Veel dorpsgenootjes in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar kwamen met hun ouders of opa en oma om een mooi kerststukje te maken of kerstkaarten en andere knutsels. Natuurlijk was er ook iets lekkers te eten en te drinken. En het activiteitenjaar sluiten we steeds in stijl af met de Kerstborrel. Een jaarlijks terugkerende traditie op het plein bij de Ruitenvelder, waar Glühwein en chocolademelk worden geschonken en diverse hapjes worden genuttigd in de dorpstent."

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de IJsbaan van IJsclub Froombosch. "Ieder jaar bereidt de IJsclub de winterperiode voor, want natuurlijk willen we schaatsen met elkaar. Gedurende de gehele zomerperiode wordt de grasmat up-to-date gehouden, en bij de geringste kans op ijs wordt in de winterperiode de ijsvloer volkomen sneeuwvrij geveegd, waardoor schaatsen vrijwel altijd mogelijk blijft. Daarnaast is er een breed terras bij ons clubhuis, waar je prettig kunt zitten." Verder organiseert de ijsclub klaverjassen op de 1e en 3e dinsdag van elke maand.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de 17e eeuw werd bij Slochteren baggerturf gewonnen. Hierbij ontstonden baggerputten (ook wel petgaten genoemd). Deze putten liepen vol met water. Langzaam werden ze omgeven door riet, moerasbos en graslanden. In de jaren zeventig zijn langs de randen van het gebied loofbossen aangeplant. Inmiddels is het gebied De Baggerputten, gelegen NO van Froombosch, een kleinschalig natuurgebied met bos, rietkragen, veenplassen, graslanden en struiken. Bij een wandeling over de smalle paadjes is nog duidelijk te merken dat dit een veengebied is.

Door de veelzijdigheid aan biotopen in het gebied, is er een bijzonder grote diversiteit aan planten (zoals brave hendrik en stinkende gouwe), paddenstoelen en dieren. De Baggerputten hebben ook een grote recreatieve functie. Zo is er een vissteiger, aangepast voor mindervaliden. Ook zijn er diverse wandel- en fietspaden. De Baggerputten maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur Midden-Groningen oftewel Duurswold en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Beeld

- De site Froombosch in Beeld bevat een aantal fotoseries en films van evenementen in het dorp door de jaren heen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Froombosch (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Froombosch.

- Nieuws: - Dorpskrant de Ruitentikker (tot medio 2019 'School- en Dorpskrant', maar de school is in dat jaar opgeheven) verschijnt 4x per jaar.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelangen Froombosch (VDF) stelt zich ten doel de belangen van het dorp te behartigen, in de ruimste zin van het woord. Dit houdt in dat wij niet alleen bezig zijn bepaalde activiteiten binnen ons dorp tot stand te brengen, maar dat wij in verband met deze doelstelling ook nauwe contacten onderhouden met vooral de gemeente en met andere dorpsverenigingen binnen de gemeente. Ook is onze vereniging lid van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD)."

- Dorpshuis: - MFC Ruitenvelder bood onderdak aan het dorpshuis en de basisschool. De basisschool is na afloop van schooljaar 2018-2019 opgeheven. Ook de sporthal verdwijnt. Het bestaande MFC wordt eind 2019 afgebroken. Daarvoor in de plaats komt een geheel nieuw dorpshuis. Dat kost 1,35 miljoen euro. De gemeente en de NAM betalen daarvan 900.000 euro. Dat geld was al gereserveerd voor het verbouwen en aardbevingsbestendig maken van het huidige pand. De rest moet het dorp door het binnenhalen van subsidies en fondsen en het voeren van acties zelf bijeenbrengen.

Even is overwogen 'aan te schuiven' bij het in 2019 gerenoveerde dorpshuis 't Mainschoar in buurdorp Kolham, maar de beide dorpen organiseren teveel activiteiten om in één dorpshuis te kunnen onderbrengen. Bovendien is het goed voor de sociale samenhang van Froombosch als het na de opheffing van de basisschool in ieder geval nog wel een eigen dorpshuis kan behouden. Het nieuwe dorpshuis wordt ongeveer zo groot als het huidige, maar krijgt een heel ander aanzicht en wordt zo goed als energieneutraal. Het gebouw krijgt twee zalen, een jeugdhonk en buitenom een terras met ruimte voor sport en spel. Het dorp gaat zelf bouwen en wordt eigenaar. Wethouder Anja Woortman heeft het dorp gecomplimenteerd met het plan: "De inwoners hebben dit plan met elkaar gemaakt. Van buiten naar binnen, zo zien we het graag in Midden-Groningen." Het nieuwe dorpshuis beoogt eind 2020 gereed te komen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Froombosch.

- Volleybalvereniging Revo.

- Jeugdgym.

- Dartclub Roet’n Pieltjes.

- Zorg: - "Bij Zorg@Huis in Froombosch ontvangen mensen met een lichamelijke beperking de hulp die ze nodig hebben om zolang mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. Hulp bij het wassen, aankleden, douchen, steunkousen aan- en uittrekken, medicijnen verzorgen, bed opmaken, bed verschonen etc. Ook biedt Zorg@Huis individuele begeleiding aan mensen die door geestelijke achteruitgang (bijvoorbeeld dementie) hulp nodig hebben bij dagelijkse handelingen bijvoorbeeld eten koken, boodschappen doen, medicijnen verzorgen etc. Uiteraard bestaat een dagje uit of een andere leuke activiteit ook tot de mogelijkheden. Zorg@Huis wil graag dat mensen hun eigen leven leiden, op een manier die bij hen past.

Bij Zorg@Huis kan men ook 3 dagen per week terecht voor dagopvang.(maandag, dinsdag en donderdag). Een kleinschalige opvang voor mensen met beginnende dementie of mensen die door eenzaamheid structuur nodig hebben om de dag vorm te geven. Daarnaast kan dagopvang uitkomst bieden om de partner/mantelzorger te ontlasten. Op de dagopvang proberen we in een sfeervolle omgeving de mensen een plezierige en zinvolle dag te bezorgen. Waar wordt geprobeerd rekening te houden met de wensen en de mogelijkheden van de bezoekers."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Froombosch.

Reactie toevoegen